Boupp­teck­ning: skul­der efter döds­da­gen

bouppteckning skulder efter dödsdagen.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-17 ● 2 minuter
Dela artikeln
När någon av­li­der över­går per­so­nens till­gång­ar och skul­der till ett dödsbo som ska skötas av ar­ving­ar­na, döds­bo­de­lä­gar­na.

I denna ar­ti­keln för­kla­rar vi bl.a. vad som händer med skul­der som finns kvar efter döds­da­gen, hur man han­te­rar räk­ning­ar som kommer in efter döds­da­gen och vad som händer om det inte finns till­räck­li­gt med pengar i döds­bo­et för att betala skul­der­na.

Skul­der på döds­da­gen

En viktig ut­gångs­punkt är att man aldrig kan ärva skul­der. Vid en boupp­teck­ning så ska, utöver alla till­gång­ar, också alla skul­der an­teck­nas. Senast då be­hö­ver man alltså ha fått en över­blick över om det kommer finnas till­räck­lig med till­gång­ar för att betala av skul­der­na.

👉 Hur lösöre vär­de­ras i boupp­teck­ning

Finns det risk att skul­der­na inte kan täckas så bör ni höra av er till de som skul­der­na är till och be om upp­skov tills det är klar­lagt om skul­den kan be­ta­las.

Inga skul­der får be­ta­las innan boupp­teck­ning­en är klar. När väl boupp­teck­ning­en är klar finns det en tydlig ord­ning vad som ska pri­o­ri­te­ras med döds­bo­ets till­gång­ar:

1. Alla har rätt till en värdig be­grav­ning därför be­ta­las i första hand skä­li­ga be­grav­nings­kost­na­der

2. Skul­der (bank­lån, per­son­li­ga skul­der, kvar­va­ran­de räk­ning­ar m.m.)

3. Arv

Inget arv får alltså utges innan alla döds­bo­ets skul­der är be­tal­da. Är skul­der­na större än till­gång­ar utgår alltså inget arv alls. (Mer om det nedan)

⚠️ Visste du? För vissa skul­der be­hö­ver ni boupp­teck­nings­in­tyg från ex­em­pel­vis bank eller för­säk­rings­bo­lag.

Räk­ning­ar efter döds­da­gen

Till och börja med bör alla abon­ne­mang, pre­nu­me­ra­tio­ner och dylikt som räk­ning­ar­na gäller, av­slu­tas.

👉 Check­lis­ta för döds­bo­de­lä­ga­re!

Ef­ter­som boupp­teck­ning­en kan ta lite tid händer det ofta att räk­ning­ar för t.ex. hyra hinner in­kom­ma till den av­lid­na. Nor­malt krävs sam­tyc­ke från alla döds­bo­de­lä­ga­re för att kunna betala dessa. Åt­gär­der som inte tål att upp­skju­tas får dock göras utan att in­häm­ta sam­tyc­ke från alla. Därför kan t.ex. räk­ning för hyra be­ta­las utan allas sam­tyc­ke. Endast räk­ning­ar adres­se­ra­de till den av­lid­na får be­ta­las med döds­bo­ets till­gång­ar.

Nor­malt gäller att en ar­vinge inte be­hö­ver betala den av­lid­nes räk­ning­ar med sina egna medel utan den döds­bo­ets till­gång­ar ska an­vän­das. Om det dock finns en räk­ning som inte är adres­se­rad till den av­lid­ne men som berör döds­bo­et så kan det krävas att någon gör ett utlägg tills boupp­teck­ning­en är klar. Den som gjort utlägg kan då komma över­ens med övriga döds­bo­de­lä­ga­re om att bli ersatt innan even­tu­ellt arv delas ut.

Finns inga pengar kvar kan man dock inte räkna med att bli ersatt för ut­läg­get.

Hur lång tid tar en boupp­teck­ning?

Boupp­teck­ning själv - snabbt och enkelt

Visste du att det är möj­li­gt att göra boupp­teck­ning­en själv? Du be­hö­ver inte anlita en jurist eller sitta med på möten på be­grav­nings­by­rån.

Hos Aatos sköter du hela pro­ces­sen online. Tjäns­ten frågar enkla frågor och väg­le­der dig genom hela boupp­teck­ning­en. Du kan också bjuda in andra döds­bo­de­lä­ga­re så att ni till­sam­mans kan fylla i den in­for­ma­tion som frågas efter. Om du har frågor hjäl­per våra ju­ris­ter utan extra kost­nad.

Prova gratis!

Så går du rent prak­tiskt till väga

För­fa­ran­det att betala skul­der från döds­bo­et skil­jer sig något be­ro­en­de på den av­lid­nes bank. Man måste alltså höra av sig till banken för att kunna betala räk­ning­ar med döds­bo­ets medel.

Banken kommer an­tag­li­gen kräva att du intyg på att du är döds­bo­de­lä­ga­re genom att be dig upp­vi­sa ett döds­fall­sin­tyg med släktut­red­ning som kan be­stäl­las från Skat­te­ver­ket.

En si­tu­a­tion som kan uppstå är att den av­lid­ne inte har pengar nog på kontot för att betala räk­ning­en, men har andra till­gång­ar, t.ex. aktier och fonder. Det går inte i en sådan si­tu­a­tion att sälja av aktier eller fonder för att betala räk­ning­ar­na innan boupp­teck­ning­en är av­slu­tad.

💡Läs mer: Får man tömma döds­bo­et innan boupp­teck­ning är klar?

Skul­der större än till­gång­ar­na

Om det redan innan ni på­bör­jat en boupp­teck­ning är tyd­li­gt att skul­der­na i döds­bo­et är större än till­gång­ar­na bör man över­väga att, istäl­let för boupp­teck­ning, göra en döds­bo­an­mä­lan. Det gör man till so­ci­al­nämn­den i kom­mu­nen där den av­lid­ne bodde och de tar då över ären­det.

Kan man inte göra en döds­bo­an­mä­lan men man upp­täc­ker att skul­der­na är större än till­gång­ar­na i döds­bo­et bör man ansöka om kon­kurs för döds­bo­et. Vilka skul­der som be­ta­las av samt i vilket ut­sträck­ning och ord­ning be­stäms då av för­mö­gen­hets­rätts­li­ga regler där vissa skul­der har pri­o­ri­tet över andra, t.ex. skat­tes­kul­der och skul­der med sä­ker­het.

Ni för­sät­ter ett dödsbo i kon­kurs genom att ansöka hos tings­rät­ten. Till an­sö­kan ska ni bifoga en kopia av boupp­teck­ning­en. Har boupp­teck­ning­en hun­ni­ts re­gi­stre­ras ska även intyg på detta bi­fo­gas. Har ni inte haft för­rätt­nings­mö­tet vid an­sö­kan ska istäl­let namn och adress till samt­li­ga döds­bo­de­lä­ga­re bi­fo­gas.

💡 Tips gör en ge­men­sam kon­kur­san­sö­kan med alla döds­bo­de­lä­ga­re. På så sätt kan ni und­vi­ka kost­na­den för an­sö­kan och tro­li­gen också en dom­stols­för­hand­ling.

Prova gratis på Aatos boupp­teck­nings­tjänst! Ni kan senare för­sät­ta där ni blev.

Smidigare juridik, online och enkelt!