Liv­för­säk­ring vid boupp­teck­ning

Mamma som omfamnar sin yngre son
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-06-27 ● 3 minuter
Dela artikeln
Pengar från liv­för­säk­ring på­ver­kar boupp­teck­ning och arv olika be­ro­en­de på om för­månsta­ga­re är an­gi­ven och om det finns tes­ta­men­te. 

En liv­för­säk­ring är till för att un­der­lät­ta för ef­ter­le­van­de om en när­stå­en­de ovän­tat går bort. För någon som till ex­em­pel har familj med barn, äger hus och bil, kan det bli mycket eko­no­miskt tungt om den andre går bort.

Liv­för­säk­ring finns då till för att an­hö­ri­ga ska få sörja i lugn och ro och sam­ti­di­gt kunna bo kvar i huset, ha kvar bilen och andra till­gång­ar.

Det är dock inte ett spar­ka­pi­tal. Det är alltså inte möj­li­gt att kräva ut liv­för­säk­ring­en efter att du upp­nått slutål­der. Istäl­let är liv­för­säk­ring­en en slags risk­för­säk­ring - om du av­li­der får dina an­hö­ri­ga pengar. Det går att jäm­fö­ra med till ex­em­pel en olycks­falls­för­säk­ring, där du får er­sätt­ning om du blir skadad.

Nedan går vi igenom vad som gäller för liv­för­säk­ring i sam­band med boupp­teck­ning och hur det på­ver­kar arv.

Ut­be­tal­ning av liv­för­säk­ring

När liv­för­säk­ring blir ak­tu­ellt att betala ut är det de så kal­la­de för­månsta­gar­na som får peng­ar­na.

Det är van­li­gt att själv välja vem som ska vara för­månsta­ga­re. Ofta är make eller sambo för­månsta­ga­re, men du kan också välja ditt barn eller någon annan. Att låta peng­ar­na till­fal­la barn är för en del ibland in­tres­sant om man har gift om sig och kanske har vuxna barn.

Det går också med tiden att ändra för­månsta­ga­re.

Ex­em­pel: Son står som för­månsta­ga­re i liv­för­säk­ring

Emma har teck­nat en liv­för­säk­ring på 1 000 000 kr och har skri­vit sin son Malte som för­månsta­ga­re. Emma av­li­der has­ti­gt, 55 år gammal. Enligt för­säk­ring­ens vill­kor be­ta­lar den ut er­sätt­ning om hon går bort innan 60 års ålder.

Malte får en ut­be­tal­ning på 1 000 000 kr när Emma av­li­der.

Gör boupp­teck­ning online. Snabbt och enkelt på egen hand.

Om liv­för­säk­ring­en inte har någon för­månsta­ga­re

Om ingen för­månsta­ga­re är an­gi­ven gäller det som står i för­säk­rings­vill­ko­ren. Van­ligt­vis är det i första hand make eller sambo, och i andra hand dina ar­ving­ar (det vill säga barn i rakt ned­gå­en­de led) som får del av peng­ar­na från för­säk­ring­en. För att ändra för­månsta­ga­re kräver många för­säk­rings­bo­lag att du fyller i en skrift­lig blan­kett.

Ex­em­pel: Ingen för­månsta­ga­re är namn­gi­ven i för­säk­ring­en

Emma har teck­nat en liv­för­säk­ring på 1 000 000 kr och har inte an­gi­vit någon för­månsta­ga­re. Hon har en son, Malte. Under det se­nas­te året flyt­ta­de hon ihop med sin nya pojk­vän Johan och de är nu sambor.

När Emma av­li­der has­ti­gt upp­kom­mer liv­för­säk­ring­en, utan an­gi­ven för­månsta­ga­re. I för­säk­rings­vill­ko­ren står det att er­sätt­ning­en i första hand går till make eller sambo. Johan får därför hela liv­för­säk­ring­en ut­be­tald till sig.

Läs mer: Boupp­teck­ning som ensam ar­vinge

Liv­för­säk­ring kan på­ver­ka arv men inte alltid

Om det finns en för­månsta­ga­re an­gi­ven i liv­för­säk­ring­en ska peng­ar­na från för­säk­ring­en inte ingå i döds­bo­et. Det in­ne­bär även att det ut­be­tal­da be­lop­pet till en ar­vinge inte är räknat som del av arvet.  Hu­vud­re­geln är därför att även om en ar­vinge får liv­för­säk­ring ut­be­tald till sig har denne fort­fa­ran­de rätt till hela sin arvslott.

Om det där­e­mot inte finns någon för­månsta­ga­re an­gi­ven kommer för­säk­rings­be­lop­pet att ingå i döds­bo­et. Som ovan nämnts finns det allt som oftast en ge­ne­rell för­månsta­ga­re av för­säk­rings­vill­ko­ren.

Liv­för­säk­ring vid tes­ta­men­te

I ett tes­ta­men­te är det möj­li­gt att skriva att be­lop­pet från en liv­för­säk­ring ska räknas som en del av arvet. Det in­ne­bär att peng­ar­na från för­säk­ring­en kan på­ver­ka både en ar­vinges arvslott och lag­lott. Ibland kan det vara ett mer rätt­vist sätt att för­de­la till­gång­ar mellan ar­ving­ar. Det kan också vara ett sätt att ge eko­no­misk trygg­het både till en ef­ter­le­van­de part­ner och ett barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

Om du vill att för­säk­rings­be­lop­pet ska vara räknas som del av arvet måste det tyd­li­gt framgå i ett tes­ta­men­te. Om det inte står ner­skri­vet har en ar­vinge både rätt till peng­ar­na från liv­för­säk­ring och hela sin arvslott.

Läs mer: Boupp­teck­ning med be­grav­nings­by­rå eller på egen hand

Liv­för­säk­ring och boupp­teck­ning

Som vi nämnt ti­di­ga­re blir liv­för­säk­ring som saknar för­månsta­ga­re en till­gång i boupp­teck­ning­en. Pengar från liv­för­säk­ring med för­månsta­ga­re ska där­e­mot inte vara med i boupp­teck­ning­en.

👉 Där­e­mot är det bra att notera i boupp­teck­ning­en att det finns en liv­för­säk­ring även om den inte till­fal­ler döds­bo­et.

💡 Vid kon­takt med för­säk­rings­bo­lag i sam­band med en bort­gång kan du behöva döds­fallin­tyg, kopia på boupp­teck­ning och full­makt för dödsbo.

Hur vet jag om det finns en liv­för­säk­ring efter någon?

När någon har av­li­dit kan du som när­stå­en­de och döds­bo­de­lä­ga­re un­der­sö­ka vilka för­säk­rings­brev som finns. Ofta be­ta­lar man pre­mi­en för liv­för­säk­ring med jämna mel­lan­rum och du skulle också kunna se even­tu­el­la drag­ning­ar från bank­kon­tot. Du kan också titta bland gamla spa­ra­de räk­ning­ar.

Det är även möj­li­gt att ringa runt till dom stora för­säk­rings­bo­la­gen och un­der­sö­ka om en när­stå­en­de hade en för­säk­ring där.

💡 För­säk­rings­bo­lag är dock skyl­di­ga att med­de­la dödsbo och för­månsta­ga­re om even­tu­el­la för­säk­ring­ar. Därför bör upp­gif­ter au­to­ma­tiskt upp­kom­ma när en person är re­gi­stre­rad som av­li­den hos Skat­te­ver­ket.

Skatt på liv­för­säk­ring

Liksom arvs­ska­tt inte längre finns är också ut­be­tal­ning av liv­för­säk­ring skat­te­fri­tt. Det belopp som finns teck­nat i en liv­för­säk­ring blir därför ut­be­ta­lat netto till för­månsta­ga­ren. Det­sam­ma gäller ge­ne­rellt för alla ut­be­tal­ning­ar av för­säk­rings­be­lopp. För­säk­rings­peng­ar är skat­te­fria.

Vik­ti­gt att tänka på

  • Fun­de­ra på vilket belopp du vill att din liv­för­säk­ring ska vara på. Ett större belopp har en högre må­nads­kost­nad, men in­ne­bär sam­ti­di­gt ett ökat skydd vid en hastig bort­gång. 
  • Se till att din för­säk­ring blir betald i tid. Om du är sen kommer den till slut att att bli upp­sagd och är då inte längre gäl­lan­de.
  • Bestäm för­månsta­ga­re. Titta vad som står i för­säk­rings­vill­ko­ren och fun­de­ra sedan vad som är bäst för just din fa­mil­je­si­tu­a­tion.
  • Om du har en liv­för­säk­ring som dina för­äld­rar teck­nat innan du fyllde 18 år kan det vara en god idé att se över för­månsta­ga­re. Går det i linje med vad du själv önskar? Eller har livet kanske kommit med nya för­ut­sätt­ning­ar?

Boupp­teck­ning med Aatos för 1990 kronor.

Smidigare juridik, online och enkelt!