De­kla­re­ra dödsbo

Guldfärgad penna
A photo of Andrea
Andrea
2023-01-31 ● 3 minuter
Dela artikeln
Precis som en pri­vat­per­son be­hö­ver ett dödsbo de­kla­re­ra sina in­koms­ter varje år. Det in­ne­bär att döds­bo­et ska lämna in en de­kla­ra­tion till Skat­te­ver­ket för de in­koms­ter som den av­lid­ne hade.

Om du sköter ett dödsbo efter en an­hö­rig kommer du också att behöva de­kla­re­ra dödsbo. I de flesta fall är det lika enkelt som när du de­kla­re­rar som pri­vat­per­son.

Döds­bo­de­lä­ga­re ska de­kla­re­ra dödsbo

Döds­bo­de­lä­gar­na är an­sva­ri­ga för döds­bo­et och de ska också de­kla­re­ra.

Döds­bo­de­lä­gar­na är de som ärver av döds­bo­et. Det kan vara ef­ter­le­van­de make eller sambo, ar­ving­ar och uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re. De är också an­sva­ri­ga för att en boupp­teck­ning blir gjord.

En uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re är någon som genom tes­ta­men­te ska få en viss andel eller det som 'blir över' av den av­lid­nes egen­dom.

De­kla­ra­tion är en del av hur döds­bo­et av­slu­tas.

Så gör du för att de­kla­re­ra dödsbo

I början av april skic­kar Skat­te­ver­ket en blan­kett för de­kla­ra­tion till döds­bo­ets adress. Om döds­bo­et har en annan adress än vid döds­fal­let är det vik­ti­gt att med­de­la den nya adres­sen till Skat­te­ver­ket.

Om döds­bo­et har fått sä­ker­hetsko­der med blan­ket­ten kan du de­kla­re­ra i e-tjäns­ten eller genom att sms:a och ringa. Det går också bra att skicka pap­pers­blan­ket­ten till Skat­te­ver­ket via post.

Om döds­bo­et inte har fått några sä­ker­hetsko­der eller om du vill ändra något i de­kla­ra­tio­nen be­hö­ver du fy­siskt skicka in blan­ket­ten. Om Skat­te­ver­ket har god­känt ett de­kla­ra­tions­om­bud för döds­bo­et kan man de­kla­re­ra genom Skat­te­ver­kets e-tjänst. Ett de­kla­ra­tions­om­bud är någon som fö­re­trä­der en pri­vat­per­son och som kan de­kla­re­ra för dennes räk­ning. Även en god man be­hö­ver bli de­kla­ra­tions­om­bud och blir inte det au­to­ma­tiskt.

De­kla­ra­tio­nen ska vara hos Skat­te­ver­ket i början av maj. Om du skulle behöva mer tid kan du ansöka om att få lämna in de­kla­ra­tio­nen senare.

Insikt: Guide för boupp­teck­ning

Skriva under de­kla­ra­tion för dödsbo

Grund­re­geln är att alla döds­bo­de­lä­ga­re ska skriva under de­kla­ra­tio­nen. Det går också att en de­lä­ga­re skri­ver under, men de andra döds­bo­de­lä­gar­na måste då god­kän­na det genom en full­makt.

Om det finns en tes­ta­mentsex­e­ku­tor eller bout­red­nings­man ska de skriva under de­kla­ra­tio­nen. Dessa är per­so­ner som har ansvar att verk­stäl­la ett tes­ta­men­te.

En tes­ta­mentsex­e­ku­tor fram­går av tes­ta­men­tet eller utses fri­vil­li­gt av döds­bo­de­lä­gar­na och har som upp­gift att han­te­ra arv­skif­tet. En bout­red­nings­man utses av tings­rät­ten om inte döds­bo­de­lä­gar­na kommer över­ens.

Full­makt för dödsbo

Om ni är flera döds­bo­de­lä­ga­re och vill att en person enkelt ska kunna sköta döds­bo­ets ären­den be­hö­ver ni skriva en full­makt. Skriv full­makt för dödsbo gratis med Aatos.

Vad du ska de­kla­re­ra?

I de flesta fall gäller samma skat­te­reg­ler för dödsbo som för pri­vat­per­so­ner. Det finns dock också några sär­skil­da skat­te­reg­ler för döds­bon. Reg­ler­na va­ri­e­rar be­ro­en­de på hur lång tid som gott sedan döds­fal­let.

För döds­fallså­ret gäller samma regler som skulle ha gällt om per­so­nen levt hela det året. In­komst­de­kla­ra­tion ska in­klu­de­ra alla in­koms­ter under det året döds­fal­let in­träf­fa­de. Det gäller både den in­komst som den av­lid­ne hade före döds­fal­let och even­tu­el­la in­koms­ter som döds­bo­et har haft. Även in­koms­ter från ut­lan­det ska vara med i de­kla­ra­tio­nen.

Allt re­do­vi­sas i en och samma de­kla­ra­tion, precis som vid en vanlig de­kla­ra­tion.

Annat gäller efter fyra år

De första åren efter döds­fal­let brukar samma regler gälla. Från och med fjärde ka­len­derå­ret efter den av­lid­nes bort­gång sker vissa för­änd­ring­ar.

Ex­em­pel­vis skärps skat­ten på in­komst av tjänst. Stat­lig skatt tas då ut för 20% av den be­skatt­nings­ba­ra för­värv­sin­koms­ten.

Om döds­bo­ets pri­va­ta bostad inte har sålts över­går den också till att bli en nä­rings­fas­tig­het. Bo­sta­den be­hö­ver då också de­kla­re­ras enligt reg­ler­na om nä­rings­fas­tig­he­ter.

Då be­hö­ver du inte de­kla­re­ra dödsbo

Om den av­lid­ne bara haft ka­pi­talin­koms­ter be­hö­ver inte döds­bo­et göra en de­kla­ra­tion. Ka­pi­talin­koms­ter är ex­em­pel­vis ränta eller ut­del­ning­ar. Dessa upp­gif­ter har Skat­te­ver­ket redan koll på.

I döds­bo­ets första år finns det nästan alltid även andra in­koms­ter. Det kan ex­em­pel­vis vara lön eller pen­sion. Då måste du de­kla­re­ra dödsbo.

Om den av­lid­ne ägde fö­re­tag

Om den av­lid­ne hade eget fö­re­tag be­hö­ver döds­bo­de­lä­gar­na också de­kla­re­ra för fö­re­ta­get. Här kan man ta hjälp av en re­do­vis­nings­by­rå om man själv inte har kun­skap om att de­kla­re­ra fö­re­tag.

Efter de­kla­ra­tion

Efter att man har de­kla­re­rat kommer Skat­te­ver­ket åter­kom­ma med besked om döds­bo­et be­hö­ver betala skatt eller om döds­bo­et kommer få pengar till­ba­ka. Det kallas för slut­skat­te­be­ske­det. Den brukar pri­vat­per­so­ner få under som­ma­ren be­ro­en­de på när man de­kla­re­rar.

Läs mer: Hur lång tid det tar att göra boupp­teck­ning

Åter­be­tal­ning av skatt

I vissa fall ska döds­bo­et få till­ba­ka skatt. Den av­lid­ne har sedan ti­di­ga­re ett konto re­gi­stre­rat hos Skat­te­ver­ket för åter­be­tal­ning av skatt. Dock, brukar banken ofta av­re­gi­stre­ra det konto som finns re­gi­stre­rat hos Skat­te­ver­ket när de får in­for­ma­tio­nen om den av­lid­nes bort­gång.

Om döds­bo­et har skatt till­ba­ka och det inte finns något konto re­gi­stre­rat kommer en ut­be­tal­nings­avi istäl­let. Skat­te­ver­ket skic­kar den då till döds­bo­ets adress.

Om du där­e­mot lämnar upp­gif­ter om bank­kon­to till Skat­te­ver­ket kommer ut­be­tal­ning­en istäl­let ske till det kontot. Peng­ar­na kan bara be­ta­las ut till ett konto i döds­bo­ets namn.

Döds­bo­et ska betala skatt

Om döds­bo­et där­e­mot ska betala till­ba­ka skatt gör du det till bank­giro nummer 5050–1055. Be­tal­nings­mot­ta­ga­ren är Skat­te­ver­ket.

Du ska också ange ett OCR-nummer som finns på den pre­li­mi­nä­ra skat­teut­räk­ning­en eller slut­skat­te­be­ske­det.

Ibland kan den av­lid­ne få ett or­ga­ni­sa­tions­num­mer. Det kallas också för döds­bo­num­mer. Ett or­ga­ni­sa­tions­num­mer för ett dödsbo börjar med 10xxxx-xxxx. Då ska skat­ten oftast be­ta­las in på skat­te­kon­tot för det numret.

Läs mer: Arvs­ska­tt i Sve­ri­ge är av­skaf­fad men det finns un­dan­tag

Hur länge ska man de­kla­re­ra dödsbo?

Döds­bo­et be­hö­ver de­kla­re­ra så länge det finns till­gång­ar i döds­bo­et.

Ett dödsbo ska de­kla­re­ra om döds­bo­et:

  • har haft in­komst av tjänst, ka­pi­tal eller nä­rings­verk­sam­het på sam­man­lagt 100 kronor eller mer
  • ägde en eller flera fas­tig­he­ter den 1 ja­nu­ari in­komstå­ret
  • ska betala av­kast­nings­ska­tt på pen­sions­me­del

Ett dödsbo är skatte­mäs­si­gt av­slu­tat om:

  1. döds­bo­ets alla till­gång­ar är skif­ta­de, det vill säga upp­de­la­de mellan ar­ving­ar­na
  2. de­kla­ra­tio­nen är lämnad för sista gången och döds­bo­et har be­ta­lat in eller fått till­ba­ka all skatt

När ovan två punk­ter är upp­fyll­da kan ett dödsbo stäng­as.

Gör boupp­teck­ning snabbt och enkelt med Aatos.

Få mera insikt om boupp­teck­ning

Som döds­bo­de­lä­ga­re är du också an­sva­rig för att en boupp­teck­ning blir gjord. Du kan göra den enkelt själv och det finns inga krav på att be­grav­nings­by­rå ska göra boupp­teck­ning­en.

Smidigare juridik, online och enkelt!