Över­för­myn­da­re

En överförmyndare undervisar
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-04-18 ● 5 minuter
Dela artikeln
Över­för­myn­da­re är varken för­myn­da­re, för­val­ta­re eller god man. Men på olika sätt hänger alla dessa roller ihop.

För­val­ta­re, god man och för­myn­da­re kallas också för ställ­fö­re­trä­da­re. Den här ar­ti­keln går igenom sam­ban­det mellan de olika ställ­fö­re­trä­dar­na och för­dju­par sig i vad en över­för­myn­da­re är, gör och vad det kan kosta.

Över­för­myn­da­re är en kon­troll­funk­tion

En över­för­myn­da­re är en för­tro­en­de­vald person eller en nämnd av le­da­mö­ter som har till upp­gift att utse och ut­bil­da för­val­ta­re och gode män. Över­för­myn­da­ren eller nämn­den kon­trol­le­rar också att för­val­ta­re, gode män och för­myn­da­re sköter sina upp­gif­ter på ett rik­ti­gt sätt.

Det är kom­mun­full­mäk­ti­ge som väljer över­för­myn­da­re eller le­da­mö­ter till över­för­myn­dar­nämn­den. Varje kommun är skyl­di­ga att ha en över­för­myn­da­re eller nämnd, men kan också välja att dela till­sam­mans med fler kom­mu­ner.

Mycket av över­för­myn­da­rens ansvar finns be­skri­vet i för­äld­ra­bal­ken och i över­för­myn­dar­för­ord­ning­en. Läns­sty­rel­sen utövar i sin tur till­syn över över­för­myn­da­re.

En över­för­myn­da­re ser till att den som inte klarar sig själv får hjälp

Över­för­myn­da­rens vik­ti­gas­te upp­gift är att se till att per­so­ner som inte kan ta hand om sina egna per­son­li­ga och eko­no­mis­ka in­tres­sen eller som inte kan föra sin egen talan får hjälp med det. Det kan ex­em­pel­vis vara på grund av ålder, sjuk­dom eller funk­tions­ned­sätt­ning.

En över­för­myn­da­re kan också vara ak­tu­ellt i si­tu­a­tio­ner där min­derå­ri­ga barn ex­em­pel­vis ärver pengar eller egen­dom.

💡 Om du istäl­let själv vill be­stäm­ma vem som får hjälpa dig kan du skriva en fram­tids­full­makt. Du kan då också skriva hur du vill bli hjälpt.

En över­för­myn­da­res upp­gif­ter

Över­för­myn­da­rens främs­ta ansvar är att ordna med för­val­ta­re, god man och för­myn­da­re till den som be­hö­ver. En annan viktig del är att följa upp på deras arbete.

Till hjälp för det dag­li­ga ar­be­tet har över­för­myn­da­ren van­ligt­vis en per­so­nal­stab av bland annat över­för­myn­dar­hand­läg­ga­re som ofta är ut­bil­da­de i ju­ri­dik eller eko­nomi.

Över­för­myn­da­rens ansvar och sta­bens vik­ti­gas­te ar­bets­upp­gif­ter är:

 • Ta emot an­sök­ning­ar om, re­kry­te­ra och god­kän­na per­so­ner till an­ting­en för­val­ta­re eller god man
 • Ut­bil­da för­val­ta­re, god man och för­myn­da­re.
 • Kon­trol­le­ra att för­val­ta­re, god man och för­myn­da­re sköter sina upp­drag i linje med re­gel­ver­ket. Bland annat grans­kar över­för­myn­da­re re­do­vis­ning som ställ­fö­re­trä­dar­na måste skicka in.
 • Be­slu­ta om ställ­fö­re­trä­dar­nas eko­no­mis­ka er­sätt­ning.
 • Ha kon­troll över min­derå­ri­ga barns till­gång­ar om be­lop­pen över­sti­ger en viss summa. Även då till­gång­ar ska föras över till barn men under vill­kor i ex­em­pel­vis tes­ta­men­te eller gå­vobrev om att till­gång­ar­na ska vara med sär­skild över­för­myn­dar­kon­troll. 
 • Sam­man­stäl­la och re­do­vi­sa sta­tistik till läns­sty­rel­sen.
 • Kan be­slu­ta att en fram­tids­full­makt helt eller delvis inte längre ska gälla.
 • I vissa fall grans­ka och even­tu­ellt sam­tyc­ka till arv­skifte.

Det är alltså en hel del ansvar och upp­gif­ter. Nedan går vi dju­pa­re in på några av dom.

Fram­tids­full­makt och över­för­myn­da­re

En fram­tids­full­makt är ett do­ku­ment som ger en annan person rätt att ta hand om dina eko­no­mis­ka och per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter om du i fram­ti­den inte längre skulle klara av det själv. Det kallas också för fram­tids­kon­trakt.

Över­för­myn­da­ren har ingen lö­pan­de till­syn av fram­tids­full­mak­ter. Men om du miss­tän­ker att en fram­tids­full­makt blir använd på fel sätt kan du vända dig till en över­för­myn­da­re. Över­för­myn­da­re kan då be full­makts­ha­va­re att re­do­vi­sa sitt upp­drag.

Om full­makts­ha­va­ren miss­bru­kar sin po­si­tion eller inte ser till full­makts­gi­va­rens in­tres­sen har över­för­myn­da­ren möj­lig­het att be­slu­ta om att full­mak­ten helt eller delvis inte längre ska gälla. Reg­ler­na utgår från lagen om fram­tids­full­mak­ter.

Läs mer: Fram­tids­full­makt med flera full­makts­ha­va­re

Över­för­myn­da­re och arv

Om både den du fö­re­trä­der och du själv blir döds­bo­de­lä­ga­re i samma dödsbo får du inte re­pre­sen­te­ra er båda vid boupp­teck­ning. Det beror på att det upp­står en jäv­si­tu­a­tion. Det gäller även om du och en min­derå­rig sam­ti­di­gt ska ärva.

I ett sådant läge ska en ut­om­stå­en­de god man eller för­val­ta­re bevaka rätten för den som du nor­malt fö­re­trä­der. Ställ­fö­re­trä­da­ren är då ex­em­pel­vis med vid boupp­teck­ning och arv­skifte.

I vissa si­tu­a­tio­ner måste också en över­för­myn­da­re grans­ka och ta ställ­ning i arv­skif­tet. Det gäller fram­för allt vid:

 • För­sälj­ning av bo­stads­rätt eller fas­tig­het i döds­bo­et
 • Avtal om an­ting­en bo­del­ning al­ter­na­tivt om sam­lev­nad i oskif­tat bo
 • För­del­ning av egen­dom

Barn­pen­sion och över­för­myn­da­re

Barn som har för­lo­rat en eller båda för­äld­rar­na kan få rätt till så kallad barn­pen­sion. Den är till för att täcka upp en del av den för­sörj­ning som den av­lid­ne för­äl­dern bidrog med.

Grund­re­geln är att peng­ar­na be­ta­las ut till den ef­ter­le­van­de för­äl­dern eller bar­nets vård­nads­ha­va­re. Om so­ci­al­nämn­den ser att den som tar emot barn­pen­sio­nen inte tar hand om peng­ar­na på ett sätt som ser till bar­nets behov kan dom göra en an­mä­lan till över­för­myn­da­re.

Över­för­myn­da­ren kan då be­stäm­ma om en med­för­myn­da­re som för­val­tar bar­nets pengar ensam eller till­sam­mans med bar­nets för­äld­rar.

Läs mer: Vad en enkel fram­tids­full­makt kan in­ne­hål­la

Skill­na­den mellan över­för­myn­da­re och god man

Över­för­myn­da­re och god man är alltså inte samma sak.

 • En god man är en person som hjäl­per någon att ta hand om per­son­li­ga in­tres­sen och eko­nomi. Det kan till ex­em­pel vara att sköta var­dags­e­ko­no­min, ären­den hos myn­dig­he­ter eller ta beslut om omsorg. 
 • En över­för­myn­da­re eller över­för­myn­dar­näm­nd är den in­stans som god­kän­ner och har till­syn över den gode mannen.

Skill­na­den mellan god man och för­val­ta­re

En god man och en för­val­ta­re har i stort samma ar­bets­upp­gif­ter, men det finns en stor skill­nad i när dom blir aku­tel­la.

 • Att få en god man är van­ligt­vis fri­vil­li­gt och per­so­nen väljer själv att ta hjälp eller går med på det. Ibland kan ett lä­ka­rin­tyg krävas om per­so­nen är sjuk och inte själv kan ta be­slu­tet. Den som har en god man har fort­fa­ran­de rätt att be­stäm­ma över sina till­gång­ar och får själv ingå avtal.
 • En för­val­ta­re kan till­sät­tas trots att per­so­nen eller an­hö­ri­ga inte vill det. En person med för­val­ta­re för­lo­rar sin rätts­för­måga och får inte sköta sina pengar eller ingå avtal. För­val­ta­rens upp­gift är att hjälpa och skydda per­so­nens in­tres­sen.

Vem kan bli över­för­myn­da­re?

Det går att arbeta med över­för­myn­deri på två sätt. An­ting­en som för­tro­en­de­vald över­för­myn­da­re eller som för­tro­en­de­vald le­da­mot i en över­för­myn­dar­näm­nd. Det är kom­mun­full­mäk­ti­ge som utser för­tro­en­de­val­da till båda va­ri­an­ter­na.

Den som är in­tres­se­rad av rollen kan med andra ord vända sig till kom­mu­nen. Då be­hö­ver du också nå upp till några lagstad­ga­de krav:

 • Vara folk­bok­förd i kom­mu­nen
 • Inte vara i kon­kurs
 • Inte själv ha för­val­ta­re, god man eller för­myn­da­re
 • Inte vara lag­fa­ren i tings­rätt, det vill säga vara domare där

För­tro­en­de­upp­dra­get gäller fyra år i taget och den som har upp­dra­get får bara avsäga sig det om hen har suttit hela pe­ri­o­den, fyllt 60 år eller har något hinder som kom­mun­full­mäk­ti­ge tycker är god­tag­bart. Läns­sty­rel­sen kan också ta ifrån över­för­myn­da­ren upp­dra­get om dom be­dö­mer att per­so­nen är olämp­lig.

Läs mer: Som gift be­hö­ver du också fram­tids­full­makt

Över­för­myn­da­re i sam­ver­kan med andra myn­dig­he­ter

Över­för­myn­da­ren sam­ar­be­tar ofta med andra myn­dig­he­ter för att skydda en per­sons in­tres­sen och ju­ri­dis­ka rät­tig­he­ter. Ex­em­pel­vis så är so­ci­al­tjäns­ten, andra myn­dig­he­ter och även banker skyl­di­ga att ge över­för­myn­da­ren in­for­ma­tion som den be­hö­ver för att kunna utöva sin till­syn.

Det kan bland annat handla om hur väl en ställ­fö­re­trä­da­re ordnar med sin hu­vud­mans boende eller rätt till omsorg och annan hjälp. Över­för­myn­da­ren kan också sam­ar­be­ta med Skat­te­ver­ket för att se till att skatt be­ta­las kor­rekt.

Hur mycket kostar en över­för­myn­da­re?

Det kostar inget att få råd och väg­led­ning av en över­för­myn­da­re. Inte heller att ansöka om god man eller för­val­ta­re.

Den för­tro­en­de­valde över­för­myn­da­ren eller le­da­mo­ten i en över­för­myn­dar­näm­nd får arvode från kom­mu­nen i en­lig­het med kom­mu­nal­la­gen och per­so­nal­sta­ben har kom­mu­nal lön.

Vad det kostar att ha en god man eller för­val­ta­re va­ri­e­rar mellan olika kom­mu­ner, hur mycket till­gång­ar du har och hur stort upp­dra­get är. Ett van­li­gt arvode ligger mellan 10 000 – 15 000 kr om året och det är den som upp­dra­get gäller som be­ta­lar.

Läs mer: vad kostar en god man?

Fram­tids­full­makt kan kännas trygga än god man

När du skri­ver en fram­tids­full­makt kan du själv be­stäm­ma vem som ska hjälpa dig. En fram­tids­full­makt täcker dess­utom be­tyd­li­gt mer än den så kal­la­de an­hö­rig­be­hö­rig­he­ten.

Utan en fram­tids­full­makt kan det istäl­let bli en god man som hjäl­per dig. Den stora skill­na­den är att du inte kan be­stäm­ma vem det blir. Det tar dess­utom längre tid till att du kan få hjälp ef­ter­som ett ärende för god man först måste han­te­ras. En fram­tids­full­makt börjar där­e­mot gälla med en gång när du be­hö­ver den.

Fram­tids­full­makt enkelt online

Du kan enkelt skapa en egen fram­tids­full­makt hos Aatos. Då kan du vara säker på att du direkt får den hjälp du be­hö­ver om du i fram­ti­den inte kan ta hand om dina egna ären­den.

Full­mak­ten skapas online så att du svara på enkla frågor och sedan får du en full­makt som just du i din si­tu­a­tion be­hö­ver. I priset på 699 ingår hjälp av våra ju­ris­ter, hem­le­ve­rans och rätt att göra änd­ring­ar när livet för­änd­ras.

💡 Före du be­ta­lar kan du gratis prova på hela tjäns­ten och se vad full­mak­ten in­ne­hål­ler!

👉 Du kan utan kost­nad ställa frågor till våra ju­ris­ter i chatt och mail.
Smidigare juridik, online och enkelt!