När börjar fram­tids­full­makt gälla?

En hand som håller i en spåkula med vy mot havet
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-14 ● 3 minuter
Dela artikeln
En fram­tids­full­makt bör upp­rät­tas om du själv vill kunna be­stäm­ma vem som ska ta hand om dina per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter när du inte längre kan det.

En fram­tids­full­makt börjar gälla när du inte längre kan ta hand om dina per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter. Läs här om hur detta bedöms och vem som be­slu­tar att full­mak­ten ska börja gälla.

Fram­tids­full­makt

En fram­tids­full­makt upp­rät­tas av en full­makts­gi­va­re. Det är en full­makt som ger en annan person, full­makts­ha­va­ren, möj­lig­het att fö­re­trä­da full­makts­gi­va­ren när denne inte längre kan fö­re­trä­da sig själv. Full­makts­gi­va­ren kan utse en eller flera per­so­ner till full­makts­ha­va­re.

Full­mak­ten börjar gälla när full­makts­gi­va­ren i hu­vud­sak inte kan ta hand om sina per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter. Detta kan bero på sjuk­dom, psy­kisk stör­ning eller lik­nan­de till­stånd och till­stån­det ska inte vara kort­va­ri­gt. Ett ex­em­pel på detta är de­mens­sjuk­dom eller lik­nan­de.

💡 Visste du att: Det går all­de­les ut­märkt att ha flera full­makts­ha­va­re i en fram­tids­full­makt och fram­tids­full­mak­ten gäller också vid bankä­ren­den.

Hos Aatos kan du upp­rät­ta en fram­tids­full­makt till ett pris av 699 kr. Då får du bl.a. fram­tids­full­makt, en gratis fram­tids­full­makt för din part­ner, hjälp av våra ju­ris­ter om du har frågor och full­mak­ten hem i brev­lå­dan.

Före du be­ta­lar kan du gratis prova på tjäns­ten och ser full­mak­tens in­ne­håll!

När full­mak­ten börjar gälla

En fram­tids­full­makt träder i kraft när full­makts­gi­va­ren inte längre kan ta hand om sina egna an­ge­lä­gen­he­ter. Hur tas fram­tids­full­makt i bruk?

Full­makts­ha­va­ren be­slu­tar van­ligt­vis

Hu­vud­re­geln enligt lagen är att det är full­makts­ha­va­ren som be­slu­tar när si­tu­a­tio­nen är sådan att full­mak­ten ska börja gälla för att full­makts­gi­va­ren inte kan fatta sina egna beslut. Det kan ex­em­pel­vis vara att full­makts­gi­va­re inte kan sköta sin eko­nomi eller ha kon­takt med sjuk­vår­den.

Dom­stol kan be­slu­ta

Om full­makts­gi­va­ren sär­skilt angett det i sin fram­tids­full­makt kan det vara en dom­stol, tings­rät­ten där full­makts­gi­va­ren bor, som måste be­slu­ta om fram­tids­full­mak­ten ska börja gälla. Det måste alltså ha skri­vi­ts in i fram­tids­full­mak­ten. Full­makts­ha­va­ren kan också själva begära en sådan pröv­ning från dom­sto­len.

Dom­sto­len kommer då att begära in un­der­lag från t.ex. läkare för att kunna göra en be­döm­ning om full­makts­gi­va­ren kan sköta sina an­ge­lä­gen­he­ter eller inte.

Det finns ingen sär­skild blan­kett för att ansöka om att en fram­tids­full­makt ska börja gälla utan full­makts­ha­va­ren upp­rät­tar själv ett do­ku­ment som den skic­kar till dom­sto­len. En sådan an­sö­kan kostar inget.

An­sö­kan bör in­ne­hål­la:

  • Det måste tyd­li­gt framgå vad an­sö­kan hand­lar om, dvs. att en fram­tids­full­makt ska börja gälla.
  • Ange kon­takt­upp­gif­ter till full­makts­ha­va­ren och full­makts­gi­va­ren samt full­makts­gi­va­rens make/sambo eller när­mas­te släk­ting­ar.
  • Fram­tids­full­mak­ten i ori­gi­nal eller en be­styrkt kopia ska bi­fo­gas.
  • Om det finns ett lä­ka­rin­tyg som kan styrka att fram­tids­full­mak­ten har trätt i kraft är det lämp­li­gt att skicka med den.

När full­mak­ten har trätt i kraft

När full­mak­ten har trätt i kraft är full­makts­ha­va­ren skyl­dig att un­der­rät­ta full­makts­gi­va­ren och de närms­ta släk­ting­ar­na om att full­makts­ha­va­ren nu fattar beslut för full­makts­gi­va­rens räk­ning och vilka beslut som detta gäller. Om det finns en utsedd granska­re i fram­tids­full­mak­ten ska denna också un­der­rät­tas.

Granska­ren och när­mast an­hö­ri­ga har rätt att varje år begära re­do­vis­ning från full­makts­ha­va­ren hur full­makts­ha­va­ren har fattat beslut för full­makts­gi­va­ren.

När en fram­tids­full­makt upphör att gälla

Fram­tids­full­mak­ten upphör att gälla i föl­jan­de si­tu­a­tio­ner:

  • Om full­makts­gi­va­ren åter­får sin be­sluts­för­måga.
  • En god man eller för­val­ta­re utses i stäl­let.
  • Full­makts­gi­va­ren för­sätts i kon­kurs.
  • Över­för­myn­dar­nämn­den, som be­va­kar goda män och för­val­ta­re, be­slu­tar om att fram­tids­full­mak­ten inte kan an­vän­das.
  • Om full­makts­gi­va­ren av­li­der och det i fram­tids­full­mak­ten an­getts att full­mak­ten då ska upp­hö­ra att gälla.

Skapa en fram­tids­full­makt på 10 mi­nu­ter hos Aatos!

Smidigare juridik, online och enkelt!