Vad alla mås­te veta om sam­bo­en­de före det är för­sent?

Dator, papper och kaffe på bordet
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Dela artikeln
Sam­bo­en­de kan vara ett stort steg för ett par. Det är spän­nan­de, nytt och kul. Här är fyra si­tu­a­tio­ner ni an­tag­li­gen inte tänkt på.

Det är ett stort steg som även har stora eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser. Många vet inte vad en se­pa­ra­tion leder till före det är för sent och du måste ge hälf­ten av din egen­dom till din ex-sambo.

1. Du sparar pengar, köper en bostad och din sambo får hälf­ten

Om ni se­pa­re­rar har ni båda rätt att begära bo­del­ning. Det be­ty­der att er sam­bo­e­gen­dom ska delas på hälft så att båda får sam­bo­e­gen­dom av lika värde. Det är inte möj­li­gt att hindra att egen­do­men hälf­ten­de­las om din sambo begär bo­del­ning.

Sam­bo­e­gen­dom är bostad som ni eller en av er köpt för ge­men­sam an­vänd­ning och bohag som ni köpt för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning. Bohag är ex­em­pel­vis möbler, pryd­nads­före­mål, konst och köks­ut­rust­ning.

Genom att skriva ett sam­bo­av­tal kan ni ange att ingen eller endast viss egen­dom inte ska delas lika mellan er om för­hål­lan­det skulle ta slut. På så sätt kan ni und­vi­ka att den som köpt eller be­ta­lat mer för er bo­stads­rätt måste ge hälf­ten av värdet till den andra sambon.

2. Din sambos skul­der på­ver­kar dig

Du blir inte be­tal­nings­skyl­dig för din sambos skul­der. Men om ni se­pa­re­rar har skul­der en rejäl in­ver­kan på hur mycket av din egen­dom du måste ge till din sambo.

Först räknas värdet av er sam­bo­e­gen­dom ihop och delas på hälft. Men före egen­do­men räknas ihop får ni dra av skul­der. Om en av er är så skuld­sa­tt att denne har mer skul­der än egen­dom delar ni endast lika på den andra sam­bons egen­dom.

Genom att skriva ett sam­bo­av­tal kan ni be­stäm­ma att er egen­dom inte ska delas lika. Mitt är mitt och ditt är ditt.

3. Du ärver inte din sambo (så nu äger du en bostad med din sambos mamma)

Sambor ärver inte. Det har ingen be­ty­del­se om ni varit till­sam­mans länge eller om ni har ge­men­sam­ma barn.

Det be­ty­der att om ni inte har barn ärver sam­bons för­äld­rar eller syskon.

Det kan leda till att du äger en bostad till­sam­mans med din sambos för­äld­rar. Och din sambos för­äld­rar i all ära. Men att äga en bostad med dem var an­tag­li­gen inte tanken när ni be­stäm­de er för att bli sambos.

I ett tes­ta­men­te kan ni skriva att sambon ska ärva och så und­vi­ker ni många kons­ti­ga si­tu­a­tio­ner.

Läs mer om sambor ärver inte

4. "Om vi flyt­tar isär får du inget. Om jag dör får du allt"

Vid en se­pa­ra­tion är det få som vill ge bort sin egen­dom till den andra sambon. Men vid döds­fall vill många att sambon ska få all egen­dom.

Skriv ett sam­bo­av­tal och tes­ta­men­te. I sam­bo­av­ta­let anger ni att ingen egen­dom ska hälf­ten­de­las. I ett tes­ta­men­tet anger ni att den ef­ter­le­van­de sambon ska ärva. Enkelt och lätt!

samboavtal.jpg

Kan vi skriva ett sam­bo­av­tal i ef­ter­hand?

Ni kan skriva ett sam­bo­av­tal före och under ert för­hål­lan­de. Sam­bo­av­tal ska varken re­gi­stre­ras eller be­vitt­nas.

Det är klart och bin­dan­de direkt när ni skri­vit under det. Sam­bo­av­ta­let är inte bättre bara för att ni skri­vit det före ni flyt­tat ihop. Det har exakt samma ju­ri­dis­ka be­ty­del­se.

Sam­bo­av­tal enkelt online på 10 mi­nu­ter

Hos Aatos är det möj­li­gt att göra ett sam­bo­av­tal online på 10 mi­nu­ter! Ni svarar på lätta frågor som kart­läg­ger er si­tu­a­tion och era öns­ke­mål och sedan upp­rät­tas ett sam­bo­av­tal som är per­son­li­gt och an­pas­sat för just er.

Sam­bo­av­ta­let är ju­ri­diskt kor­rekt och ni får gratis ju­ri­disk hjälp om ni har frågor.

Kom igång:

samboavtal article

Läs mer om sam­bo­av­tal

Smidigare juridik, online och enkelt!