Skils­mäs­sa och barn - lätt­läst gui­de

Två barn, ca 1 och 3 år, sitter på golvet och den äldre kramar om den yngre.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 6 minuter
Dela artikeln
En skils­mäs­sa på­ver­kar hela fa­mil­jen inte minst barnen. Det kan vara svårt att veta vilka beslut som måste ta.

Efter skils­mäs­sa ni ska be­stäm­ma om vård­nad, boende och rätten att umgås med ett barn man inte bor med. Dess­utom finns det olika al­ter­na­tiv be­ro­en­de på om ni är över­ens eller inte.

I den här ar­ti­keln kan du läsa om vilka saker ni måste fun­de­ra på om ni skil­jer er med barn. Vilka beslut ni måste fatta och hur ni pratar med barnen om skils­mäs­san.

Att skilja sig om man har barn

Hur ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och er möj­lig­het att skilja er på­ver­kas inte av att ni har barn. Ni an­sö­ker om skils­mäs­sa genom att lämna in en skils­mäs­so­an­sö­kan till tings­rät­ten.

Be­ro­en­de på er si­tu­a­tion kan ni sedan direkt be­vil­jas till skils­mäs­sa eller så måste ni ha en sex må­na­der be­tän­ke­tid. Be­tän­ke­ti­den är alltid minst sex må­na­der och högst 12 må­na­der.

Om ni inom ett år från att be­tän­ke­ti­den bör­ja­de inte an­sö­ker om slut­lig skils­mäs­sa fort­sät­ter ni vara gifta.

Om ni bor med barn som är under 16 år måste ni ha en be­tän­ke­tid. Barnet måste inte vara ert ge­men­sam­ma barn och det gäller oav­sett om ni är över­ens om skils­mäs­san eller inte.

Om ni bott skilt de se­nas­te två åren måste ni inte ha en be­tän­ke­tid och kan direkt ansöka om skils­mäs­sa även om en av er bor med ett barn under 16 år.

👉 Läs mer om skils­mäs­sa med barn över 16 år och kvar­sitt­nings­rätt - rätten att bo kvar i bo­sta­den

Vad händer med barn vid skils­mäs­sa?

Om du har ge­men­sam­ma barn med din make som ni också har ge­men­sam vård­nad om måste ni fun­de­ra och be­slu­ta om föl­jan­de saker:

 1. Vård­nad: Ni kan fort­sät­ter ha delad vård­nad eller ensam vård­nad.
 2. Boende: Hos vem ska barnet bo, eller vill ni köra väx­el­vis boende.
 3. Um­gänge: När och hur får barnet träffa den för­äl­der som barnet inte bor med.
 4. Un­der­håll: Om en av er inte bor med barnet ska hen bidra till bar­nets för­sörj­ning.

Nedan kan ni läsa in­gå­en­de om alla dessa fyra saker och hur ni be­stäm­mer dessa saker.

Skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst via Aatos. Det kostar endast 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Ni kan själv be­stäm­ma om vård­nad, boende och um­gänge

Ni kan själv be­stäm­ma hur ni gör. Ni kan utan for­ma­li­te­ter be­stäm­ma hur ni vill göra och be­hö­ver varken skriva ner det eller blanda in dom­sto­len. De flesta för­äld­rar kommer utan besvär över­ens om hur de vill göra.

För att av­ta­let ska vara bin­dan­de ska det vara

 1. skrift­li­gt
 2. vara till bar­nets bästa
 3. båda ska skriva under och det ska
 4. god­kän­nas av so­ci­al­nämn­den i kom­mu­nen där barnet är folk­bok­fört.

Ett god­känt avtal får samma verkan som en dom. Kom­muns fa­mil­je­rätt hjäl­per er gratis om ni vill skriva ett bin­dan­de avtal om boende, um­gänge och vård­nad. Ni kan kon­tak­ta fa­mil­je­rät­ten och där skriva ett avtal.

Om ni skri­ver ett avtal som ni inte för till so­ci­al­nämn­den för god­kän­nan­de är det inte bin­dan­de. För er kan det dock vara ett mo­ra­liskt avtal, som ni kan hän­vi­sa till om ni skulle bli osams. Men det är inte ju­ri­diskt bin­dan­de, men kan ha en mo­ra­lisk effekt.

Om ni inte är över­ens kan ni i sam­band med an­sö­kan om skils­mäs­sa ange att tings­rät­ten ska be­slu­ta om saken. Ni kan även prata med fa­mil­je­rät­ten i er kommun för att se om ni kan komma över­ens utan tings­rät­tens in­bland­ning.

Det bästa är att ni för­sö­ker reda ut si­tu­a­tio­nen själv eller under sam­ar­bets­av­tal som kom­mu­nen ordnar.

1. Vård­na­den av barn vid skils­mäs­sa

Om ni har ge­men­sam vård­nad om barn vid skils­mäs­san kommer ni au­to­ma­tiskt fort­sät­ta att ha ge­men­sam vård­nad efter skils­mäs­san.

Ni be­hö­ver inte göra något spe­ci­ellt om ni väljer att fort­sät­ta ha ge­men­sam vård­nad. Ni fort­sät­ter ha ge­men­sam vård­nad också om ni väljer att barnet bor mer eller endast hos en av er.

Om en av er vill ha ensam vård­nad kan ni komma över­ens genom att avtala om det i ett skrift­li­gt avtal. So­ci­al­nämn­den ska god­kän­na av­ta­let För­äld­ra­balk 1949:381). Det ska dock finnas spe­ci­el­la skäl för att so­ci­al­nämn­den ska bedöma att det är till bar­nets bästa att endast en av er får vård­na­den.

2. Bar­nets boende: hos vem ska barnet bo?

Om ni har ge­men­sam vård­nad kan ni själv välja hur och hos vem barnet ska bo.

Ni kan avtala om bar­nets boende om ni är över­ens och vill ha ett ju­ri­diskt bin­dan­de avtal. Av­ta­let ska god­kän­nas av so­ci­al­nämn­den.

Om ni inte är över­ens om bar­nets boende kan ni begära att dom­sto­len be­slu­ter. Endast vård­nads­ha­va­ren kan begära om dom­stols­be­slut.

Det finns olika lös­ning­ar på var och hur barnet bor, ex­em­pel­vis kan barnet:

 1. bo hos endast en av er
 2. bo hos båda men främst hos en av er
 3. bo lika mycket hos er båda, så kallat väx­el­vis boende.
 4. Bo i samma hus hela tiden och ni för­äld­rar bor väx­el­vis med barnet

3. Rätt till um­gänge med barn du inte bor med

Den för­äl­der som barnet inte bor med har barnet rätt att umgås med. Det be­ty­der att bar­nets har en “bo­en­de­för­äl­der” och en “um­gäng­es­för­äl­der”. Om barnet bor väx­el­vis lika mycket hos er båda är ni båda bo­en­de­för­äl­der och ingen har um­gäng­es­rätt.

Um­gäng­es­rätt kan vara ex­em­pel­vis att barnet träf­far um­gäng­es­för­äl­der varje onsdag, varan­nan helg och hela juli månad.

Om ni har ge­men­sam vård­nad eller om en av er har vård­nad kan ni själv be­stäm­ma och avtala om um­gäng­et. Ni kan fritt utan avtal be­stäm­ma när och hur barnet träf­far och umgås med er båda.

Om ni inte är över­ens kan ni begära att tings­rät­ten fast­stäl­ler um­gäng­et. Om ni vill att tings­rät­ten ska avgöra ska ni ange det i era skils­mäs­so­pap­per.

I an­sö­kan måste ni tyd­li­gt ange hur um­gäng­et ska ske så att det inte finns några oklar­he­ter. Ange exakt datum, månad och år för när du ska ha rätt att träffa barnet. Ange även vilka hög­ti­der som barnet ska vara hos er. Ni måste endast vara så här exakt om ni yrkar på att dom­sto­len avgör.

Två vuxna och tre barn på en spång med högt gräs omkring dem.

4. Skyl­dig­het att betala un­der­håll

Om ert barn inte bor un­ge­fär lika mycket hos er båda, ska den för­äl­der som barnet inte sta­dig­va­ran­de bor med betala un­der­håll. Båda för­äld­rar­na är un­der­hålls­skyl­di­ga.

För­äld­rar ska endera betala för bar­nets kost­na­der genom att barnet bor med denne eller genom att betala un­der­håll. Om barnet bor un­ge­fär lika mycket hos er båda måste ingen betala un­der­håll.

Om en av er har en bättre eko­no­misk si­tu­a­tion kan det dock leda rill att för­äl­dern måste betala un­der­håll även om barnet bor lika mycket hos båda. Barnet har rätt till samma lev­nads­stan­dard hos båda för­äld­rar­na.

Ni kan själv välja vilken summa som helst. Ni kan också an­vän­da er av för­säk­rings­kas­sans verk­tyg för att räkna ut be­lop­pet. Ni be­hö­ver inte skriva ett avtal utan kan munt­lig be­stäm­ma vilken summan är.

Om ni inte är över­ens om un­der­hål­let kan ni yrka att dom­sto­len be­slu­ter om saken.

Un­der­håll ska be­ta­las tills att barnet fyller 18 år, men om barnet går i grund­sko­la eller i gym­na­si­um ska un­der­håll be­ta­las tills barnet fyller 21 år.

Un­der­håll be­ta­las i en­lig­het med bar­nets behov och för­äld­rar­nas eko­no­mis­ka si­tu­a­tion. Båda för­äld­rar är för­sörj­nings­skyl­di­ga och därför ska för­äld­rar endera betala un­der­håll eller bo med barnet och på så sätt stå för bar­nets kost­na­der.

Även en för­äl­der som inte är vård­nads­ha­va­re ska betala un­der­håll.

Bar­nets bästa är av­gö­ran­de för alla beslut

I alla frågor som berör barn måste alla beslut fattas ut­gå­en­de från vad det bästa för barnet är.

Vad som är “bar­nets bästa” är en per­son­lig be­döm­ning som va­ri­e­rar från barn till barn. Det vik­ti­gas­te är att barnet kan fort­sät­ta ha en god kon­takt med båda för­äld­rar­na och att ni be­ak­tar bar­nets vilja, ålder och mognad. Bar­nets bästa bedöms ut­gå­en­de från varje en­skilt fall.

Det är bar­nets bästa är vik­ti­ga­re än ex­em­pel­vis för­äld­rar­nas behov av att träffa barnet.

När bar­nets bästa bedöms be­ak­tas spe­ci­ellt risken för:

 1. över­grepp
 2. att barnet först bort, eller
 3. att barnet far illa

När får barnet be­stäm­ma själv?

Ef­ter­som bar­nets bästa är av­gö­ran­de för alla dessa frågor ska bar­nets vilja, ut­gå­en­de från ålder och mognad, be­ak­tas när ni be­stäm­mer om vård­nad, boende och um­gänge.

Om barnet är helt emot vad ni be­stämt kan so­ci­al­nämn­den utreda för att kon­trol­le­ra att det ni be­stämt verk­li­gen är till bar­nets bästa.

När barnet är cirka 12 år ska man fråga bar­nets åsikt. Det be­ty­der dock inte att barnet själv får be­stäm­ma om vård­nad, boende och um­gänge, utan bar­nets åsikt ska endast be­ak­tas.

Hur gör man om man vill att dom­sto­len be­slu­ter om de här frå­gor­na?

Om i vill att tings­rät­ten be­slu­ter om frågor som berör barn ska ni i skils­mäs­so­an­sö­kan ange era “yr­kan­den”. Yr­kan­den är vad ni önskar att dom­sto­len ska be­slu­ta om och vad slut­re­sul­ta­tet ska vara.

Om det berör vård­na­den kan ni skriva att “Vi yrkar att tings­rät­ten fattar beslut om att jag, Oscar Nur­mi­nen, ska få ensam vård­nad om vårt ge­men­sam­ma barn Ilona Nur­mi­nen.”

Tings­rät­ten kan endast pröva era yr­kan­den om ni ber att tings­rät­ten ska be­slu­ta om det.

Om endast en av er an­sö­ker en­skilt kan den maken skriva sina yr­kan­den i an­sö­kan. Den andra maken kan sedan endera skrift­li­gt eller munt­li­gt säga sina yr­kan­den vid för­hand­ling­en i dom­sto­len. På samma sätt kan makar ansöka till­sam­mans och sedan ändra sin åsikt genom att yrka på något annat under för­hand­ling­en.

Tings­rät­ten fattar beslut ut­gå­en­de från bar­nets bästa och kommer därför för­sö­ka få er att komma över­ens genom med­ling och samtal. Om ni inte är över­ens be­slu­ter tings­rät­ten i vård­nads­tvist efter att de in­häm­tat en ut­red­ning från so­ci­al­tjäns­ten. So­ci­al­tjäns­ten hör er och pratar med andra per­so­ner i bar­nets liv så som pe­da­go­ger. Ni får läsa och kom­men­te­ra ut­red­ning­en före den lämnas till tings­rät­ten.

För att för­tyd­li­ga: ni kan själv utan dom­sto­lens in­bland­ning välja hur ni göra med vård­nad, boende, um­gänge och un­der­håll. Om ni inte är över­ens kan ni be att dom­sto­len be­stäm­mer.

Prata om skils­mäs­sa med dina barn

Att se­pa­re­ra och skilja sig är svårt och det på­ver­kar såklart inte bara er makar utan även era barn. Det kan kännas svårt att veta hur ni ska prata om skils­mäs­san med barnen, hur be­rät­tar man att ni inte längre kommer att bo till­sam­mans?

Några saker att komma ihåg är att inte prata illa om den andra för­äl­dern och att alltid sätta bar­nets bästa först. Även om du vill se och vara med ditt barn kan det hända att det bästa för barnet är att det är lite mera eller längre med den andra för­äl­dern.

Skuld­be­lägg inte barnet för att du inte får se barnet så mycket som du vill. Var också tydlig med att det inte är bar­nets fel och att ni båda fort­fa­ran­de älskar barnet. Låt barnet fråga frågor och dis­ku­te­ra öppet vad som nu kommer att hända. Som för­äl­der, kom ihåg att det kan ta tid för barnen att ac­cep­te­ra en skils­mäs­sa.

Det finns många olika re­sur­ser som kan hjälpa er under skils­mäs­san och åren där­ef­ter. Rädda barnen och 1177 vård­gui­den har båda in­for­ma­tion om hur man pratar med barnen om skils­mäs­sa och vad man bör och inte bör göra.

Myn­dig­he­ten för fa­mil­je­rätt och för­äld­ra­skaps­stöd har också mycket in­for­ma­tion kring skils­mäs­sa.

Läs mer: En­sam­stå­en­de för­äl­der och ensam vård­nad

Två barn, ca 1 och 3 år, sitter på golvet och den äldre kramar om den yngre.

Skils­mäs­sa online endast 1690 kronor

Skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst via Aatos. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort.

Inga möten med ju­ris­ter, du sköter skils­mäs­san när och där det passar dig. Tjäns­ten be­räk­nar hur er egen­dom ska för­de­las och fö­reslår sedan en lös­ning.

Sköt hela pro­ces­sen hos Aatos endast 1690 kronor + an­sök­nings­av­gift.

Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis via chatt och e-post.

Du kan prova tjäns­ten ano­nymt och gratis hos Aatos.

Smidigare juridik, online och enkelt!