Skils­mäs­sa och barn - lätt­läst gui­de 2022

Två barn, ca 1 och 3 år, sitter på golvet och den äldre kramar om den yngre.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 6 minuter
En skilsmässa påverkar hela familjen inte minst barnen. Det kan vara svårt att veta vilka beslut som måste ta.

Efter skilsmässa ni ska bestämma om vårdnad, boende och rätten att umgås med ett barn man inte bor med. Dessutom finns det olika alternativ beroende på om ni är överens eller inte.

I den här artikeln kan du läsa om vilka saker ni måste fundera på om ni skiljer er med barn. Vilka beslut ni måste fatta och hur ni pratar med barnen om skilsmässan.  

Att skilja sig om man har barn

Hur ni ansöker om skilsmässa och er möjlighet att skilja er påverkas inte av att ni har barn. Ni ansöker om skilsmässa genom att lämna in en skilsmässoansökan till tingsrätten.

Beroende på er situation kan ni sedan direkt beviljas till skilsmässa eller så måste ni ha en sex månader betänketid. Betänketiden är alltid minst sex månader och högst 12 månader.

Om ni inom ett år från att betänketiden började inte ansöker om slutlig skilsmässa fortsätter ni vara gifta.

Om ni bor med barn som är under 16 år måste ni ha en betänketid. Barnet måste inte vara ert gemensamma barn och det gäller oavsett om ni är överens om skilsmässan eller inte.

Om ni bott skilt de senaste två åren måste ni inte ha en betänketid och kan direkt ansöka om skilsmässa även om en av er bor med ett barn under 16 år.

Vad händer med barn vid skilsmässa?

Om du har gemensamma barn med din make som ni också har gemensam vårdnad om måste ni fundera och besluta om följande saker:

 1. Vårdnad: Ni kan fortsätter ha gemensam vårdnad eller ensam vårdnad.
 2. Boende: Hos vem ska barnet bo, eller vill ni köra växelvis boende.
 3. Umgänge: När och hur får barnet träffa den förälder som barnet inte bor med.
 4. Underhåll: Om en av er inte bor med barnet ska hen bidra till barnets försörjning.

Nedan kan ni läsa ingående om alla dessa fyra saker och hur ni bestämmer dessa saker.

Skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst via Aatos. Det kostar endast 1690 kronor + ansökningsavgift.

Ni kan själv bestämma om vårdnad, boende och umgänge

Ni kan själv bestämma hur ni gör. Ni kan utan formaliteter bestämma hur ni vill göra och behöver varken skriva ner det eller blanda in domstolen. De flesta föräldrar kommer utan besvär överens om hur de vill göra.

För att avtalet ska vara bindande ska det vara

 1. skriftligt
 2. vara till barnets bästa
 3. båda ska skriva under och det ska
 4. godkännas av socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört.

Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom. Kommuns familjerätt hjälper er gratis om ni vill skriva ett bindande avtal om boende, umgänge och vårdnad. Ni kan kontakta familjerätten och där skriva ett avtal.

Om ni skriver ett avtal som ni inte för till socialnämnden för godkännande är det inte bindande. För er kan det dock vara ett moraliskt avtal, som ni kan hänvisa till om ni skulle bli osams. Men det är inte juridiskt bindande, men kan ha en moralisk effekt.

Om ni inte är överens kan ni i samband med ansökan om skilsmässa ange att tingsrätten ska besluta om saken. Ni kan även prata med familjerätten i er kommun för att se om ni kan komma överens utan tingsrättens inblandning.

Det bästa är att ni försöker reda ut situationen själv eller under samarbetsavtal som kommunen ordnar.  

1. Vårdnaden av barn vid skilsmässa

Om ni har gemensam vårdnad om barn vid skilsmässan kommer ni automatiskt fortsätta att ha gemensam vårdnad efter skilsmässan.

Ni behöver inte göra något speciellt om ni väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad. Ni fortsätter ha gemensam vårdnad också om ni väljer att barnet bor mer eller endast hos en av er.

Om en av er vill ha ensam vårdnad kan ni komma överens genom att avtala om det i ett skriftligt avtal. Socialnämnden ska godkänna avtalet Föräldrabalk 1949:381). Det ska dock finnas speciella skäl för att socialnämnden ska bedöma att det är till barnets bästa att endast en av er får vårdnaden.

2. Barnets boende: hos vem ska barnet bo?

Om ni har gemensam vårdnad kan ni själv välja hur och hos vem barnet ska bo.

Ni kan avtala om barnets boende om ni är överens och vill ha ett juridiskt bindande avtal. Avtalet ska godkännas av socialnämnden.

Om ni inte är överens om barnets boende kan ni begära att domstolen besluter. Endast vårdnadshavaren kan begära om domstolsbeslut.

Det finns olika lösningar på var och hur barnet bor, exempelvis kan barnet:

 1. bo hos endast en av er
 2. bo hos båda men främst hos en av er
 3. bo lika mycket hos er båda, så kallat växelvis boende.
 4. Bo i samma hus hela tiden och ni föräldrar bor växelvis med barnet

3. Rätt till umgänge med barn du inte bor med

Den förälder som barnet inte bor med har barnet rätt att umgås med. Det betyder att barnets har en “boendeförälder” och en “umgängesförälder”. Om barnet bor växelvis lika mycket hos er båda är ni båda boendeförälder och ingen har umgängesrätt.

Umgängesrätt kan vara exempelvis att barnet träffar umgängesförälder varje onsdag, varannan helg och hela juli månad.

Om ni har gemensam vårdnad eller om en av er har vårdnad kan ni själv bestämma och avtala om umgänget. Ni kan fritt utan avtal bestämma när och hur barnet träffar och umgås med er båda.

Om ni inte är överens kan ni begära att tingsrätten fastställer umgänget. Om ni vill att tingsrätten ska avgöra ska ni ange det i skilsmässoansökan.

I ansökan måste ni tydligt ange hur umgänget ska ske så att det inte finns några oklarheter. Ange exakt datum, månad och år för när du ska ha rätt att träffa barnet. Ange även vilka högtider som barnet ska vara hos er. Ni måste endast vara så här exakt om ni yrkar på att domstolen avgör.

Två vuxna och tre barn på en spång med högt gräs omkring dem.

4. Skyldighet att betala underhåll

Om ert barn inte bor ungefär lika mycket hos er båda, ska den förälder som barnet inte stadigvarande bor med betala underhåll. Båda föräldrarna är underhållsskyldiga.

Föräldrar ska endera betala för barnets kostnader genom att barnet bor med denne eller genom att betala underhåll. Om barnet bor ungefär lika mycket hos er båda måste ingen betala underhåll.

Om en av er har en bättre ekonomisk situation kan det dock leda rill att föräldern måste betala underhåll även om barnet bor lika mycket hos båda. Barnet har rätt till samma levnadsstandard hos båda föräldrarna.

Ni kan själv välja vilken summa som helst. Ni kan också använda er av försäkringskassans verktyg för att räkna ut beloppet. Ni behöver inte skriva ett avtal utan kan muntlig bestämma vilken summan är.

Om ni inte är överens om underhållet kan ni yrka att domstolen besluter om saken.

Underhåll ska betalas tills att barnet fyller 18 år, men om barnet går i grundskola eller i gymnasium ska underhåll betalas tills barnet fyller 21 år.

Underhåll betalas i enlighet med barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation. Båda föräldrar är försörjningsskyldiga och därför ska föräldrar endera betala underhåll eller bo med barnet och på så sätt stå för barnets kostnader.

Även en förälder som inte är vårdnadshavare ska betala underhåll.

Barnets bästa är avgörande för alla beslut

I alla frågor som berör barn måste alla beslut fattas utgående från vad det bästa för barnet är.

Vad som är “barnets bästa” är en personlig bedömning som varierar från barn till barn. Det viktigaste är att barnet kan fortsätta ha en god kontakt med båda föräldrarna och att ni beaktar barnets vilja, ålder och mognad. Barnets bästa bedöms utgående från varje enskilt fall.

Det är barnets bästa är viktigare än exempelvis föräldrarnas behov av att träffa barnet.

När barnets bästa bedöms beaktas speciellt risken för:

 1. övergrepp
 2. att barnet först bort, eller
 3. att barnet far illa

När får barnet bestämma själv?

Eftersom barnets bästa är avgörande för alla dessa frågor ska barnets vilja, utgående från ålder och mognad, beaktas när ni bestämmer om vårdnad, boende och umgänge.

Om barnet är helt emot vad ni bestämt kan socialnämnden utreda för att kontrollera att det ni bestämt verkligen är till barnets bästa.

När barnet är cirka 12 år ska man fråga barnets åsikt. Det betyder dock inte att barnet själv får bestämma om vårdnad, boende och umgänge, utan barnets åsikt ska endast beaktas.  

Hur gör man om man vill att domstolen besluter om de här frågorna?

Om i vill att tingsrätten besluter om frågor som berör barn ska ni i skilsmässoansökan ange era “yrkanden”. Yrkanden är vad ni önskar att domstolen ska besluta om och vad slutresultatet ska vara.

Om det berör vårdnaden kan ni skriva att “Vi yrkar att tingsrätten fattar beslut om att jag, Oscar Nurminen, ska få ensam vårdnad om vårt gemensamma barn Ilona Nurminen.”

Tingsrätten kan endast pröva era yrkanden om ni ber att tingsrätten ska besluta om det.

Om endast en av er ansöker enskilt kan den maken skriva sina yrkanden i ansökan. Den andra maken kan sedan endera skriftligt eller muntligt säga sina yrkanden vid förhandlingen i domstolen. På samma sätt kan makar ansöka tillsammans och sedan ändra sin åsikt genom att yrka på något annat under förhandlingen.

Tingsrätten fattar beslut utgående från barnets bästa och kommer därför försöka få er att komma överens genom medling och samtal. Om ni inte är överens besluter tingsrätten efter att de inhämtat en utredning från socialtjänsten. Socialtjänsten hör er och pratar med andra personer i barnets liv så som pedagoger. Ni får läsa och kommentera utredningen före den lämnas till tingsrätten.

För att förtydliga: ni kan själv utan domstolens inblandning välja hur ni göra med vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Om ni inte är överens kan ni be att domstolen bestämmer.  

Prata om skilsmässa med dina barn

Att separera och skilja sig är svårt och det påverkar såklart inte bara er makar utan även era barn. Det kan kännas svårt att veta hur ni ska prata om skilsmässan med barnen, hur berättar man att ni inte längre kommer att bo tillsammans?

Några saker att komma ihåg är att inte prata illa om den andra föräldern och att alltid sätta barnets bästa först. Även om du vill se och vara med ditt barn kan det hända att det bästa för barnet är att det är lite mera eller längre med den andra föräldern.

Skuldbelägg inte barnet för att du inte får se barnet så mycket som du vill. Var också tydlig med att det inte är barnets fel och att ni båda fortfarande älskar barnet. Låt barnet fråga frågor och diskutera öppet vad som nu kommer att hända. Som förälder, kom ihåg att det kan ta tid för barnen att acceptera en skilsmässa.

Det finns många olika resurser som kan hjälpa er under skilsmässan och åren därefter. Rädda barnen och 1177 vårdguiden har båda information om hur man pratar med barnen om skilsmässa och vad man bör och inte bör göra.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har också mycket information kring skilsmässa.

Två barn, ca 1 och 3 år, sitter på golvet och den äldre kramar om den yngre.

Skilsmässa online endast 1690 kronor

Skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst via Aatos. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort.

Inga möten med jurister, du sköter skilsmässan när och där det passar dig. Tjänsten beräknar hur er egendom ska fördelas och föreslår sedan en lösning.

Sköt hela processen hos Aatos endast 1690 kronor + ansökningsavgift.

Våra jurister hjälper gratis via chatt och e-post.

Du kan prova tjänsten anonymt och gratis hos Aatos.