Full­följds­an­sö­kan

fullföljdsansökan.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-14 ● 4 minuter
Dela artikeln
När man skil­jer sig består pro­ces­sen av flera steg man måste gå igenom innan det är klart och ett av dessa kan vara att skicka in en full­följds­an­sö­kan till dom­stol.

I många fall be­slu­tar tings­rät­ten att man måste ha en be­tän­ke­tid innan man kan skilja sig. Efter be­tän­ke­ti­den måste man skicka in en så kallad full­följds­an­sö­kan. I denna ar­ti­kel går vi igenom när man måste göra en full­följds­an­sö­kan och hur det går till.

Skils­mäs­sa - pro­cess

I Sve­ri­ge re­gle­ras skils­mäs­sa och se­pa­ra­tion av Äk­ten­skaps­bal­ken. Reg­ler­na ba­se­ras på prin­ci­pen om att dom­sto­len ska re­spek­te­ra viljan att skilja sig. Det in­ne­bär att du aldrig be­hö­ver uppge en orsak till varför man vill skilja sig.

En full­följds­an­sö­kan blir ak­tu­ell om tings­rät­ten be­stäm­mer att du och din make/maka ska ha be­tän­ke­tid innan skils­mäs­san ge­nom­förs.

1. An­sö­kan

En skils­mäs­sa inleds med en an­sö­kan till tings­rät­ten. An­sö­kan kan an­ting­en göras ge­men­samt eller en­skilt, be­ro­en­de på om ni är över­ens eller inte.

En skils­mäs­so­an­sö­kan kostar 900 kr (2024) och av­gif­ten be­ta­las i sam­band med att man skic­kar in an­sö­kan. Tings­rät­ten be­hand­lar inte er an­sö­kan förrän av­gif­ten är betald.

👉 Läs mer: Kan ni skil­jas i Sve­ri­ge om ni gift er ut­om­lan­ds?

Beslut om be­tän­ke­tid

När an­sö­kan är in­skic­kad och av­gif­ten betald kommer tings­rät­ten att be­hand­la an­sö­kan.

Om ni har ansökt ge­men­samt om skils­mäs­sa och ni inte har några barn under 16 år som bor hos er kommer tings­rät­ten att be­slu­ta om skils­mäs­sa direkt. Detta är också möj­li­gt om man kan intyga att man inte bott till­sam­mans på två år. Det kallas att tings­rät­ten dömer till äk­ten­skaps­skill­nad och från det da­tu­met be­trak­tas ni som skilda. Full­följds­an­sö­kan är i detta fallet inte ak­tu­ellt.

I vissa fall måste tings­rät­ten be­slu­ta att ni ska ha be­tän­ke­tid innan ni kan skilja er.

Ni måste ha be­tän­ke­tid om:

  • Om det finns barn under 16 år i fa­mil­jen. Det spelar ingen roll om ni båda eller enbart en av er är vård­nads­ha­va­re för barnet. Om barnet var­ak­ti­gt bor hos er ska ni ha be­tän­ke­tid. 
  • Om en av er eller ni båda begär be­tän­ke­tid
  • Om en av er inte vill skil­jas.

Läs mer om allt du be­hö­ver veta om skils­mäs­sa

2. Full­följds­an­sö­kan

När 6 må­na­der har pas­se­rat, och om en av er eller båda fort­fa­ran­de vill skilja sig, kan ni skicka in en be­gä­ran om att tings­rät­ten ska fatta ett slut­li­gt beslut om skils­mäs­san. Den be­gä­ran kallas för full­följds­an­sö­kan.

Be­gä­ran om att full­följa skils­mäs­san kan ti­di­gast göras efter 6 må­na­der och senast inom 12 må­na­der. För att tyd­lig­gö­ra följer nu ett ex­em­pel:

Anna och Johan gifte sig år 2025. Johan har 2 barn sedan ti­di­ga­re som båda är under 16, och båda barnen bor hos Johan. Den 15:e mars 2025 an­sö­ker Anna och Johan ge­men­samt om skils­mäs­sa di­gi­talt. Ef­ter­som de har barn under 16 år som bor hos dem dömer tings­rät­ten ut be­tän­ke­tid. Be­tän­ke­ti­den är som lägst 6 må­na­der (fram till 15:e sep­tem­ber 2025) och högst 12 må­na­der (fram till 15:e mars 2026). Om Anna och Johan väljer att full­följa sin skils­mäs­sa måste de skicka in en full­följds­an­sö­kan mellan 15:e sep­tem­ber 2025 och 15:e mars 2026.

Att ge­nom­fö­ra full­följds­an­sö­kan

För att begära att skils­mäs­san full­följs måste ett per­son­be­vis skic­kas med till tings­rät­ten till­sam­mans med full­följds­an­sö­kan. Ett per­son­be­vis be­ställs på Skat­te­ver­kets hem­si­da. Per­son­be­vi­set får inte vara äldre än 3 må­na­der när an­sö­kan om full­föl­jan­de av skils­mäs­sa görs.

💡Om ni skil­jer er med Aatos tar vi hand om detta. Per­son­be­vi­sen kommer hem på posten!

En full­följds­an­sö­kan kan an­ting­en göras till­sam­mans eller, om bara en av er vill skil­jas, göras en­skilt.

När tings­rät­ten tagit emot full­följds­an­sö­kan kommer tings­rät­ten slut­li­gt be­slu­ta om skils­mäs­san, detta heter hos tings­rät­ten att döma till äk­ten­skaps­kill­nad. Domen kommer att skic­kas ut till båda ma­kar­na.

Skils­mäs­san är gil­ti­gt från den dag då domen vinner laga kraft, vilket den gör efter tre veckor om ingen över­kla­gar domen. När domen vunnit laga kraft är ni skilda från detta datum. Tings­rät­ten skic­kar sedan be­slu­tet till Skat­te­ver­ket som re­gi­stre­rar skils­mäs­san i sina system. Läs mer om hur länge ni kan ångra skils­mäs­san.

⚠️ Kom ihåg! En bo­del­ning måste göras och om ni har barn måste ni ta beslut gäl­lan­de ex­em­pel­vis vård­nad.

Enkel skils­mäs­sa online med Aatos

Med hjälp av Aatos on­li­ne­tjänst kan ni enkelt sköta hela pro­ces­sen. Tjäns­ten reder ut er si­tu­a­tion och hjäl­per er sedan med skils­mäs­san. Be­ro­en­de på vad ni be­hö­ver kan ni ansöka om skils­mäs­sa, skicka in full­följds­an­sö­kan, göra bo­del­ning och komma över­ens om de frågor som berör barnen.

💡Om ni har frågor hjäl­per våra ju­ris­ter utan extra kost­nad!

Smidigare juridik, online och enkelt!