Rätt att um­gås med sitt barn ef­ter skils­mäs­sa

Barn och mamma spelar
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 6 minuter
Om du skiljer dig och har barn ska ni bestämma om vårdnad, boende och umgänge. Den här artikeln behandlar umgänge, vad det betyder och vad umgängesrätten egentligen är.

Nedan kan ni också läsa om rätten för farfar och mormor att umgås med sina barnbarn.

Läs mer om att skilja sig med barn.

Vad betyder umgängesrätt?

Umgängesrätt betyder att den förälder som barnet inte bor med har barnet rätt att umgås med. Umgängesrätt är barnets rättighet men det betyder varken att föräldern kan tvingas träffa sitt barn, eller att föräldern har en absolut rätt till umgänge. Exempelvis kan ni komma överens om att barnet träffar föräldern varannan helg och varje lördag.

Rätt till umgänge gäller såväl för föräldrar som har gemensam och ensam vårdnad.

Umgängesrätt kan även vara umgänge via telefon, dator och brev. Det kan vara speciellt viktigt om barnet och föräldern bor långt borta från varandra eller om föräldern inte kan träffa barnet på grund av sjukhusvistelse. Telefon, brev och zoom ska endast användas om det förbättrar umgänget, ni kan inte använda det om det hindrar umgänget.

Ni har ett gemensamt ansvar att se till att barnet får umgås den förälder som barnet inte bor med.

Man som håller i två barn och har ett barn framför sig på en äng

Hur ni bestämmer om umgängesrätten

Om ni har gemensam vårdnad eller om en av er har ensam vårdnad kan ni själv bestämma och avtala om umgänget. Ni behöver inte skriva det i ett avtal utan kan komma överens om hur ni gör och hitta en lösning som passar barnet och er.

Om ni är överens men vill ha ett juridiskt bindande avtal kan ni skriva ett avtal som socialnämnden sedan godkänner när de kontrollerat att avtalet är för barnets bästa.

Om ni inte är överens kan ni begära att tingsrätten fastställer umgänget. Om ni vill att tingsrätten ska avgör kan ni redan i skilsmässoansökan ange det. Ange exakt datum, månad och år och plats för umgänget, det får inte finnas oklarheter. Ange exempelvis “_... varje söndag som faller på en jämn vecka och varje onsdag och två veckor i juli från den 1.7 till den 14.7. Barnet ska vara varje jul hos… och varje nyår, påsk och valborg hos...”._

Ni måste endast ange så här specifika anvisningar om ni vill att domstolen avgör. Om ni själv besluter om umgänget är det bättre om det är lite mindre strikt och kan anpassas efter barnets situation. Dessutom kan strikta anvisningar minska lusten att samarbeta.

Det finns ingen bestämmelser på hur ofta umgänget ska förekomma

I lagen finns det inte bestämmelser för hur ofta eller hur lite barnet minst måste träffa sin förälder. Umgänget ska bestämmas i varje enskilt fall och ska vara anpassat för barnet och övriga omständigheter.

Högsta Domstolen har ansett att umgänge under vardagar är viktigt för barnet och att det finns ett värde i att umgänget inte bara sker under lov och helger. Det kan vara svårt att träffas under vardagar om ni bor långt borta från varandra, men om ni inte gör det och det passar med barnets skolgång och era jobb kan umgänget även vara under vardagar. I fallet ansåg Högsta Domstolen att det inte fanns en orsak till att pappan endast träffade sitt barn på helger och skollov då föräldrarna bodde bara några minuter från varandra.

Ni måste inte bestämma att umgänget ska ske under vardagar, men det är något ni kan fundera på speciellt om det passar ihop med de övriga omständigheterna.

Vem betalar umgänget kräver att barnet reser?

Om ni bor långt ifrån varandra ska ni dela på kostnaderna för resor till den mån föräldern barnet bor hos ekonomiskt kan hjälpa till. Ansvar för resekostnader gäller endast för umgänge och om barnet bor hos endast en av er. Bor barnet växelvis lika mycket hos er båda beaktas resekostnader inte.

Om ni är överens om hur ni delar på kostnaderna för umgänget kan ni skriva det i ett avtal. Avtalet måste inte godkännas av socialnämnden. Om ni inte kan komma överens om hur ni delar på kostnader för umgänget kan ni begära att domstolen besluter.

Skyldighet att lämna upplysningar som behövs för umgänget

Den förälder som barnet bor med är skyldig att lämna uppgifter till den andra föräldern för att underlättar umgänget. Den här gäller om ni har gemensam eller ensam vårdnad.

Det ger inte en rätt att få information om allt som händer i barnets liv. Det ger dock en rätt att få information om exempelvis resor och andra saker som gör det enklare för den andra föräldern att vara en del av barnets liv. Informationen kan gälla exempelvis resor, skollov, kamrater, hobby aktiviteter och skolgång.

Den förälder som ska lämna upplysningar väljer vilken information den andra föräldern har rätt till. En ovilja till att dela information kan dock leda till att vårdnaden måste omprövas, läs om umgängessabotage nedan.

Måste mitt barn umgås med den andra föräldern?

Det finns situationer där barnets bästa är att inte umgås den andra föräldern.

Om det finns risk för att barnet utsätts för våld, övergrepp, riskerar att olovligen föras ut ur landet eller hållas kvar i ett land, eller om det finns en risk för att barnet far illa finns det skäl för att umgänget inte alls ska ske. Det behöver inte vara “utom all tvivel” att övergrepp kommer att ske för att barnet inte ska behöva umgås med den andra föräldern.

Även om det inte finns en risk för att barnet far illa på grund av psykiskt eller fysiskt våld kan den andra förälderns missbruk eller psykiska ohälsa leda till att barnet försummas och därför kan umgänget vara skadligt för barnet.

Om barnet olovligen förs bort från landet och bort från sin vårdnadshavare är det ett brott som kallas egenmäktighet med barn. Om domstolen avgör umgänget ska de beakta sannolikheten för att barnet kommer föras bort eller hållas kvar utomlands eller inom Sverige. Umgänge kan helt vägras om det finns en risk för detta, även om det är ovanligt. Högsta Domstolen vägrade ge en pappa umgängesrätt då han tio år tidigare olovligen hade fört ut barnet ur landet.

Vad som är bäst för barnet är alltid avgörande.

Umgängessabotage: när den ena föräldern hindrar den andra förälderns umgängesrätt

Umgängessabotage är den ena föräldern hindrar och motarbetar umgängesförälderns möjlighet att se barnet. Båda föräldrarna ska arbeta för ett lyckat umgänge och umgängessabotage kan leda till att vårdnaden och boendet prövas på nytt.

Det här betyder att om det inte finns en verklig risk för att ditt barn far illa hos den andra föräldern ska du vara väldigt försiktig med att hindra umgänget. I värsta fall kan det leda till att du mister vårdnaden om barnet.

Det avgörande är inte hur omfattande sabotaget är utan med hur stor sannolikhet det kommer att hända igen. Det finns situationer där vårdnaden gått från mamman till den pappan på grund av sabotage och flickan hade en bra och nära relation med pappan. Dessutom ansåg Högsta Domstolen att den pappan skulle se till att flickan hade ett bra umgänge med mamman.

Rätt till umgänge med far- och morföräldrar

Vad kan du göra om du inte får se ditt barnbarn?

Det bästa för barnet är vanligtvis att ha umgänge med såväl föräldern men också syskon, farmor, mormor, morfar och farfar. Vårdnadshavaren ska se till att barnet har en så bra som möjligt relation med dessa personer. Kontakten med den övriga släkten är viktig för ett barn, och speciellt viktig om en av föräldrarna skulle gå bort.

Endast en förälder får hos domstolen begära umgänge. Om någon annan vill ha umgänge är det socialnämnden som för talan. Orsaken till att socialnämnden för talan är att socialnämnden kan kontrollera att inte alla som vill umgås med barnet inleder en process. Det är påfrestande för barnet att ha flera domstolsprocesser. Om nämnden anser att det är det bästa för barnet inleder det en rättsprocess.

Socialnämnden kan föra talan till exempel om barnets pappa undrar barnet från att träffa den andra pappans föräldrar. Barnet måste dock ha haft en nära och bra relation med farföräldrarna tidigare och det att pappan förhindrar umgänget har en negativ påverkan på barnet.

Det finns ingen uttrycklig rätt för farfar, farmor, morfar och mormor att träffa sitt barnbarn.

Farfar eller morfar på stranden med ett barn.