Rätt att um­gås med sitt barn ef­ter skils­mäs­sa

Barn och mamma spelar
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 6 minuter
Dela artikeln
Om du skil­jer dig och har barn ska ni be­stäm­ma om vård­nad, boende och um­gänge. Den här ar­ti­keln be­hand­lar um­gänge, vad det be­ty­der och vad um­gäng­es­rät­ten egent­li­gen är.

Nedan kan ni också läsa om rätten för farfar och mormor att umgås med sina barn­barn.

Läs mer: Skilja sig med barn.

Vad be­ty­der um­gäng­es­rätt?

Um­gäng­es­rätt be­ty­der att den för­äl­der som barnet inte bor med har barnet rätt att umgås med. Um­gäng­es­rätt är bar­nets rät­tig­het men det be­ty­der varken att för­äl­dern kan tving­as träffa sitt barn, eller att för­äl­dern har en ab­so­lut rätt till um­gänge. Ex­em­pel­vis kan ni komma över­ens om att barnet träf­far för­äl­dern varan­nan helg och varje lördag.

Rätt till um­gänge gäller såväl för för­äld­rar som har ge­men­sam och ensam vård­nad.

Um­gäng­es­rätt kan även vara um­gänge via te­le­fon, dator och brev. Det kan vara spe­ci­ellt vik­ti­gt om barnet och för­äl­dern bor långt borta från varand­ra eller om för­äl­dern inte kan träffa barnet på grund av sjuk­hus­vis­tel­se. Te­le­fon, brev och zoom ska endast an­vän­das om det för­bätt­rar um­gäng­et, ni kan inte an­vän­da det om det hindrar um­gäng­et.

Ni har ett ge­men­samt ansvar att se till att barnet får umgås den för­äl­der som barnet inte bor med.

Läs mer: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa? Och vad som gäller för en snabb skils­mäs­sa.

Man som håller i två barn och har ett barn framför sig på en äng

Hur ni be­stäm­mer om um­gäng­es­rät­ten

Om ni har delad vård­nad eller om en av er har ensam vård­nad kan ni själv be­stäm­ma och avtala om um­gäng­et. Ni be­hö­ver inte skriva det i ett avtal utan kan komma över­ens om hur ni gör och hitta en lös­ning som passar barnet och er.

Om ni är över­ens men vill ha ett ju­ri­diskt bin­dan­de avtal kan ni skriva ett avtal som so­ci­al­nämn­den sedan god­kän­ner när de kon­trol­le­rat att av­ta­let är för bar­nets bästa.

Om ni inte är över­ens kan ni begära att tings­rät­ten fast­stäl­ler um­gäng­et. Om ni vill att tings­rät­ten ska avgör kan ni redan i skils­mäs­so­an­sö­kan ange det. Ange exakt datum, månad och år och plats för um­gäng­et, det får inte finnas oklar­he­ter.

Ange ex­em­pel­vis “... varje söndag som faller på en jämn vecka och varje onsdag och två veckor i juli från den 1.7 till den 14.7. Barnet ska vara varje jul hos… och varje nyår, påsk och val­borg hos...”.

Ni måste endast ange så här spe­ci­fi­ka an­vis­ning­ar om ni vill att dom­sto­len avgör. Om ni själv be­slu­ter om um­gäng­et är det bättre om det är lite mindre strikt och kan an­pas­sas efter bar­nets si­tu­a­tion. Dess­utom kan strik­ta an­vis­ning­ar minska lusten att sam­ar­be­ta.

Läs mer: regler för varan­nan vecka -boende

Det finns ingen be­stäm­mel­ser på hur ofta um­gäng­et ska fö­re­kom­ma

I lagen finns det inte be­stäm­mel­ser för hur ofta eller hur lite barnet minst måste träffa sin för­äl­der. Um­gäng­et ska be­stäm­mas i varje en­skilt fall och ska vara an­pas­sat för barnet och övriga om­stän­dig­he­ter.

Högsta Dom­sto­len har ansett att um­gänge under var­da­gar är vik­ti­gt för barnet och att det finns ett värde i att um­gäng­et inte bara sker under lov och helger. Det kan vara svårt att träf­fas under var­da­gar om ni bor långt borta från varand­ra, men om ni inte gör det och det passar med bar­nets skol­gång och era jobb kan um­gäng­et även vara under var­da­gar. I fallet ansåg Högsta Dom­sto­len att det inte fanns en orsak till att pappan endast träf­fa­de sitt barn på helger och skol­lov då för­äld­rar­na bodde bara några mi­nu­ter från varand­ra.

Ni måste inte be­stäm­ma att um­gäng­et ska ske under var­da­gar, men det är något ni kan fun­de­ra på spe­ci­ellt om det passar ihop med de övriga om­stän­dig­he­ter­na.

Läs mer: En­sam­stå­en­de för­äl­der och ensam vård­nad

Vem be­ta­lar um­gäng­et kräver att barnet reser?

Om ni bor långt ifrån varand­ra ska ni dela på kost­na­der­na för resor till den mån för­äl­dern barnet bor hos eko­no­miskt kan hjälpa till. Ansvar för re­se­kost­na­der gäller endast för um­gänge och om barnet bor hos endast en av er. Bor barnet väx­el­vis lika mycket hos er båda be­ak­tas re­se­kost­na­der inte.

Om ni är över­ens om hur ni delar på kost­na­der­na för um­gäng­et kan ni skriva det i ett avtal. Av­ta­let måste inte god­kän­nas av so­ci­al­nämn­den. Om ni inte kan komma över­ens om hur ni delar på kost­na­der för um­gäng­et kan ni begära att dom­sto­len be­slu­ter.

Skyl­dig­het att lämna upp­lys­ning­ar som behövs för um­gäng­et

Den för­äl­der som barnet bor med är skyl­dig att lämna upp­gif­ter till den andra för­äl­dern för att un­der­lät­tar um­gäng­et. Den här gäller om ni har ge­men­sam eller ensam vård­nad.

Det ger inte en rätt att få in­for­ma­tion om allt som händer i bar­nets liv. Det ger dock en rätt att få in­for­ma­tion om ex­em­pel­vis resor och andra saker som gör det enkla­re för den andra för­äl­dern att vara en del av bar­nets liv. In­for­ma­tio­nen kan gälla ex­em­pel­vis resor, skol­lov, kam­ra­ter, hobby ak­ti­vi­te­ter och skol­gång.

Den för­äl­der som ska lämna upp­lys­ning­ar väljer vilken in­for­ma­tion den andra för­äl­dern har rätt till. En ovilja till att dela in­for­ma­tion kan dock leda till att vård­na­den måste om­prö­vas, läs om um­gäng­es­sa­bo­tage nedan.

Måste mitt barn umgås med den andra för­äl­dern?

Det finns si­tu­a­tio­ner där bar­nets bästa är att inte umgås den andra för­äl­dern.

Om det finns risk för att barnet ut­sätts för våld, över­grepp, ris­ke­rar att olov­li­gen föras ut ur landet eller hållas kvar i ett land, eller om det finns en risk för att barnet far illa finns det skäl för att um­gäng­et inte alls ska ske. Det be­hö­ver inte vara “utom all tvivel” att över­grepp kommer att ske för att barnet inte ska behöva umgås med den andra för­äl­dern.

Även om det inte finns en risk för att barnet far illa på grund av psy­kiskt eller fy­siskt våld kan den andra för­äl­der­ns miss­bruk eller psy­kis­ka ohälsa leda till att barnet för­sum­mas och därför kan um­gäng­et vara skad­li­gt för barnet.

Om barnet olov­li­gen förs bort från landet och bort från sin vård­nads­ha­va­re är det ett brott som kallas egen­mäk­tig­het med barn. Om dom­sto­len avgör um­gäng­et ska de beakta san­no­lik­he­ten för att barnet kommer föras bort eller hållas kvar ut­om­lan­ds eller inom Sve­ri­ge. Um­gänge kan helt vägras om det finns en risk för detta, även om det är ovan­li­gt. Högsta Dom­sto­len väg­ra­de ge en pappa um­gäng­es­rätt då han tio år ti­di­ga­re olov­li­gen hade fört ut barnet ur landet. Vad som är bäst för barnet är alltid av­gö­ran­de.

👉 Läs mer om skils­mäs­sa när barn är över 16 år

Um­gäng­es­sa­bo­tage: när den ena för­äl­dern hindrar den andra för­äl­der­ns um­gäng­es­rätt

Um­gäng­es­sa­bo­tage är den ena för­äl­dern hindrar och mot­ar­be­tar um­gäng­es­för­äl­der­ns möj­lig­het att se barnet. Båda för­äld­rar­na ska arbeta för ett lyckat um­gänge och um­gäng­es­sa­bo­tage kan leda till att vård­na­den och bo­en­det prövas på nytt.

Det här be­ty­der att om det inte finns en verk­lig risk för att ditt barn far illa hos den andra för­äl­dern ska du vara väl­di­gt för­sik­tig med att hindra um­gäng­et. I värsta fall kan det leda till att du mister vård­na­den om barnet.

Det av­gö­ran­de är inte hur om­fat­tan­de sa­bo­ta­get är utan med hur stor san­no­lik­het det kommer att hända igen. Det finns si­tu­a­tio­ner där vård­na­den gått från mamman till den pappan på grund av sa­bo­tage och flic­kan hade en bra och nära re­la­tion med pappan. Dess­utom ansåg Högsta Dom­sto­len att den pappan skulle se till att flic­kan hade ett bra um­gänge med mamman.

Läs mer: Vård­nads­tvist - hur det går till

Rätt till um­gänge med far- och mor­för­äld­rar

Vad kan du göra om du inte får se ditt barn­barn?

Det bästa för barnet är van­ligt­vis att ha um­gänge med såväl för­äl­dern men också syskon, farmor, mormor, morfar och farfar. Vård­nads­ha­va­ren ska se till att barnet har en så bra som möj­li­gt re­la­tion med dessa per­so­ner. Kon­tak­ten med den övriga släk­ten är viktig för ett barn, och spe­ci­ellt viktig om en av för­äld­rar­na skulle gå bort.

Endast en för­äl­der får hos dom­sto­len begära um­gänge. Om någon annan vill ha um­gänge är det so­ci­al­nämn­den som för talan. Or­sa­ken till att so­ci­al­nämn­den för talan är att so­ci­al­nämn­den kan kon­trol­le­ra att inte alla som vill umgås med barnet in­le­der en pro­cess. Det är på­fres­tan­de för barnet att ha flera dom­stols­pro­ces­ser. Om nämn­den anser att det är det bästa för barnet in­le­der det en rätts­pro­cess.

So­ci­al­nämn­den kan föra talan till ex­em­pel om bar­nets pappa undrar barnet från att träffa den andra pap­pans för­äld­rar. Barnet måste dock ha haft en nära och bra re­la­tion med far­för­äld­rar­na ti­di­ga­re och det att pappan för­hindrar um­gäng­et har en ne­ga­tiv på­ver­kan på barnet.

Det finns ingen ut­tryck­lig rätt för farfar, farmor, morfar och mormor att träffa sitt barn­barn.

Farfar eller morfar på stranden med ett barn.

Enkelt och smidig skils­mäs­sa

Med hjälp av Aatos kan ni skilja er snabbt och smi­di­gt oav­sett om ni är över­ens eller inte. Det är även möj­li­gt att ta med saker som um­gänge och vård­nad av barn. Tjäns­ten frågar au­to­ma­tiskt efter den in­for­ma­tion som behövs för just er.

An­sö­kan och alla papper ni be­hö­ver får ni hem på posten. Till­sam­mans med an­sö­kan får ni kuvert med fri­mär­ke och adres­sen till just er dom­stol. Sedan är det enkelt att skriva under och posta rätt papper till rätt dom­stol.

Om ni be­hö­ver hjälp ingår gratis ju­ri­disk hjälp!

Smidigare juridik, online och enkelt!