Rätt att um­gås med sitt barn ef­ter skils­mäs­sa

Barn och mamma spelar
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 6 minuter
Om du skiljer dig och har barn ska ni bestämma om vårdnad, boende och umgänge. Den här artikeln behandlar umgänge, vad det betyder och vad umgängesrätten egentligen är.

Nedan kan ni också läsa om rätten för farfar och mormor att umgås med sina barn­barn.

Läs mer om att skilja sig med barn.

Vad be­ty­der um­gäng­es­rätt?

Um­gäng­es­rätt be­ty­der att den för­äl­der som barnet inte bor med har barnet rätt att umgås med. Um­gäng­es­rätt är bar­nets rät­tig­het men det be­ty­der varken att för­äl­dern kan tving­as träffa sitt barn, eller att för­äl­dern har en ab­so­lut rätt till um­gänge. Ex­em­pel­vis kan ni komma över­ens om att barnet träf­far för­äl­dern varan­nan helg och varje lördag.

Rätt till um­gänge gäller såväl för för­äld­rar som har ge­men­sam och ensam vård­nad.

Um­gäng­es­rätt kan även vara um­gänge via te­le­fon, dator och brev. Det kan vara spe­ci­ellt vik­tigt om barnet och för­äl­dern bor långt borta från varand­ra eller om för­äl­dern inte kan träffa barnet på grund av sjuk­hus­vis­tel­se. Te­le­fon, brev och zoom ska endast an­vän­das om det för­bätt­rar um­gäng­et, ni kan inte an­vän­da det om det hind­rar um­gäng­et.

Ni har ett ge­men­samt ansvar att se till att barnet får umgås den för­äl­der som barnet inte bor med.

Man som håller i två barn och har ett barn framför sig på en äng

Hur ni be­stäm­mer om um­gäng­es­rät­ten

Om ni har ge­men­sam vård­nad eller om en av er har ensam vård­nad kan ni själv be­stäm­ma och avtala om um­gäng­et. Ni be­hö­ver inte skriva det i ett avtal utan kan komma över­ens om hur ni gör och hitta en lös­ning som passar barnet och er.

Om ni är över­ens men vill ha ett ju­ri­diskt bin­dan­de avtal kan ni skriva ett avtal som so­ci­al­nämn­den sedan god­kän­ner när de kon­trol­le­rat att av­ta­let är för bar­nets bästa.

Om ni inte är över­ens kan ni begära att tings­rät­ten fast­stäl­ler um­gäng­et. Om ni vill att tings­rät­ten ska avgör kan ni redan i skils­mäs­so­an­sö­kan ange det. Ange exakt datum, månad och år och plats för um­gäng­et, det får inte finnas oklar­he­ter. Ange ex­em­pel­vis “_... varje söndag som faller på en jämn vecka och varje onsdag och två veckor i juli från den 1.7 till den 14.7. Barnet ska vara varje jul hos… och varje nyår, påsk och val­borg hos...”._

Ni måste endast ange så här spe­ci­fi­ka an­vis­ning­ar om ni vill att dom­sto­len avgör. Om ni själv be­slu­ter om um­gäng­et är det bättre om det är lite mindre strikt och kan an­pas­sas efter bar­nets si­tu­a­tion. Dess­utom kan strik­ta an­vis­ning­ar minska lusten att sam­ar­be­ta.

Det finns ingen be­stäm­mel­ser på hur ofta um­gäng­et ska fö­re­kom­ma

I lagen finns det inte be­stäm­mel­ser för hur ofta eller hur lite barnet minst måste träffa sin för­äl­der. Um­gäng­et ska be­stäm­mas i varje en­skilt fall och ska vara an­pas­sat för barnet och övriga om­stän­dig­he­ter.

Högsta Dom­sto­len har ansett att um­gänge under var­da­gar är vik­tigt för barnet och att det finns ett värde i att um­gäng­et inte bara sker under lov och helger. Det kan vara svårt att träf­fas under var­da­gar om ni bor långt borta från varand­ra, men om ni inte gör det och det passar med bar­nets skol­gång och era jobb kan um­gäng­et även vara under var­da­gar. I fallet ansåg Högsta Dom­sto­len att det inte fanns en orsak till att pappan endast träf­fa­de sitt barn på helger och skol­lov då för­äld­rar­na bodde bara några mi­nu­ter från varand­ra.

Ni måste inte be­stäm­ma att um­gäng­et ska ske under var­da­gar, men det är något ni kan fun­de­ra på spe­ci­ellt om det passar ihop med de övriga om­stän­dig­he­ter­na.

Vem be­ta­lar um­gäng­et kräver att barnet reser?

Om ni bor långt ifrån varand­ra ska ni dela på kost­na­der­na för resor till den mån för­äl­dern barnet bor hos eko­no­miskt kan hjälpa till. Ansvar för re­se­kost­na­der gäller endast för um­gänge och om barnet bor hos endast en av er. Bor barnet väx­el­vis lika mycket hos er båda be­ak­tas re­se­kost­na­der inte.

Om ni är över­ens om hur ni delar på kost­na­der­na för um­gäng­et kan ni skriva det i ett avtal. Av­ta­let måste inte god­kän­nas av so­ci­al­nämn­den. Om ni inte kan komma över­ens om hur ni delar på kost­na­der för um­gäng­et kan ni begära att dom­sto­len be­slu­ter.

Skyl­dig­het att lämna upp­lys­ning­ar som behövs för um­gäng­et

Den för­äl­der som barnet bor med är skyl­dig att lämna upp­gif­ter till den andra för­äl­dern för att un­der­lät­tar um­gäng­et. Den här gäller om ni har ge­men­sam eller ensam vård­nad.

Det ger inte en rätt att få in­for­ma­tion om allt som händer i bar­nets liv. Det ger dock en rätt att få in­for­ma­tion om ex­em­pel­vis resor och andra saker som gör det enkla­re för den andra för­äl­dern att vara en del av bar­nets liv. In­for­ma­tio­nen kan gälla ex­em­pel­vis resor, skol­lov, kam­ra­ter, hobby ak­ti­vi­te­ter och skol­gång.

Den för­äl­der som ska lämna upp­lys­ning­ar väljer vilken in­for­ma­tion den andra för­äl­dern har rätt till. En ovilja till att dela in­for­ma­tion kan dock leda till att vård­na­den måste om­prö­vas, läs om um­gäng­es­sa­bo­tage nedan.

Måste mitt barn umgås med den andra för­äl­dern?

Det finns si­tu­a­tio­ner där bar­nets bästa är att inte umgås den andra för­äl­dern.

Om det finns risk för att barnet ut­sätts för våld, över­grepp, ris­ke­rar att olov­li­gen föras ut ur landet eller hållas kvar i ett land, eller om det finns en risk för att barnet far illa finns det skäl för att um­gäng­et inte alls ska ske. Det be­hö­ver inte vara “utom all tvivel” att över­grepp kommer att ske för att barnet inte ska behöva umgås med den andra för­äl­dern.

Även om det inte finns en risk för att barnet far illa på grund av psy­kiskt eller fy­siskt våld kan den andra för­äl­derns miss­bruk eller psy­kis­ka ohälsa leda till att barnet för­sum­mas och därför kan um­gäng­et vara skad­ligt för barnet.

Om barnet olov­li­gen förs bort från landet och bort från sin vård­nads­ha­va­re är det ett brott som kallas egen­mäk­tig­het med barn. Om dom­sto­len avgör um­gäng­et ska de beakta san­no­lik­he­ten för att barnet kommer föras bort eller hållas kvar ut­om­lands eller inom Sve­ri­ge. Um­gänge kan helt vägras om det finns en risk för detta, även om det är ovan­ligt. Högsta Dom­sto­len väg­ra­de ge en pappa um­gäng­es­rätt då han tio år ti­di­ga­re olov­li­gen hade fört ut barnet ur landet.

Vad som är bäst för barnet är alltid av­gö­ran­de.

Um­gäng­es­sa­bo­tage: när den ena för­äl­dern hind­rar den andra för­äl­derns um­gäng­es­rätt

Um­gäng­es­sa­bo­tage är den ena för­äl­dern hind­rar och mot­ar­be­tar um­gäng­es­för­äl­derns möj­lig­het att se barnet. Båda för­äld­rar­na ska arbeta för ett lyckat um­gänge och um­gäng­es­sa­bo­tage kan leda till att vård­na­den och bo­en­det prövas på nytt.

Det här be­ty­der att om det inte finns en verk­lig risk för att ditt barn far illa hos den andra för­äl­dern ska du vara väl­digt för­sik­tig med att hindra um­gäng­et. I värsta fall kan det leda till att du mister vård­na­den om barnet.

Det av­gö­ran­de är inte hur om­fat­tan­de sa­bo­ta­get är utan med hur stor san­no­lik­het det kommer att hända igen. Det finns si­tu­a­tio­ner där vård­na­den gått från mamman till den pappan på grund av sa­bo­tage och flic­kan hade en bra och nära re­la­tion med pappan. Dess­utom ansåg Högsta Dom­sto­len att den pappan skulle se till att flic­kan hade ett bra um­gänge med mamman.

Rätt till um­gänge med far- och mor­för­äld­rar

Vad kan du göra om du inte får se ditt barn­barn?

Det bästa för barnet är van­ligt­vis att ha um­gänge med såväl för­äl­dern men också syskon, farmor, mormor, morfar och farfar. Vård­nads­ha­va­ren ska se till att barnet har en så bra som möj­ligt re­la­tion med dessa per­so­ner. Kon­tak­ten med den övriga släk­ten är viktig för ett barn, och spe­ci­ellt viktig om en av för­äld­rar­na skulle gå bort.

Endast en för­äl­der får hos dom­sto­len begära um­gänge. Om någon annan vill ha um­gänge är det so­ci­al­nämn­den som för talan. Or­sa­ken till att so­ci­al­nämn­den för talan är att so­ci­al­nämn­den kan kon­trol­le­ra att inte alla som vill umgås med barnet in­le­der en pro­cess. Det är på­fres­tan­de för barnet att ha flera dom­stols­pro­ces­ser. Om nämn­den anser att det är det bästa för barnet in­le­der det en rätts­pro­cess.

So­ci­al­nämn­den kan föra talan till ex­em­pel om bar­nets pappa undrar barnet från att träffa den andra pap­pans för­äld­rar. Barnet måste dock ha haft en nära och bra re­la­tion med far­för­äld­rar­na ti­di­ga­re och det att pappan för­hind­rar um­gäng­et har en ne­ga­tiv på­ver­kan på barnet.

Det finns ingen ut­tryck­lig rätt för farfar, farmor, morfar och mormor att träffa sitt barn­barn.

Farfar eller morfar på stranden med ett barn.