Regler för barn varan­nan vecka

varannan vecka.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-04-26 ● 3 minuter
Dela artikeln
Har du barnen varan­nan vecka? Vill du ha barnen varan­nan vecka? Eller vill du tvär­tom bli av med varan­nan vecka lös­ning­en?

När man skil­jer sig och har barn måste man också komma över­ens om hur barnen ska bo. Den van­li­gas­te va­ri­an­ten är att för­äld­rar­na har barnen varan­nan vecka.

Undrar du vad som fak­tiskt gäller rent ju­ri­disk kring denna lös­ning så har du kommit rätt! I denna ar­ti­kel går vi igenom vad som gäller!

Vad säger lagen?

Reg­ler­na om barns vård­nad, boende, un­der­håll och um­gänge finns i För­äld­ra­bal­kens sjätte ka­pi­tel. Det finns egent­li­gen ingen varan­nan vecka-regel i lagen, utan detta är något som ut­veck­la­ts i prak­ti­ken som en smidig och rätt­vis lös­ning. Även dom­sto­lar har börjat nyttja lös­ning­en vilket ännu mer har ce­men­te­ra­ts som en slags norm för väx­el­vist boende. Där­e­mot finns det några regler att för­hål­la sig till.

För­äld­ra­bal­ken bygger på barn­kon­ven­tio­nen. Den grund­läg­gan­de prin­ci­pen i den och för allt på om­rå­det är bar­nets bästa. Det är alltid barnet som har rätt till um­gänge med sina för­äld­rar, aldrig tvär­tom.

I be­grep­pet "bar­nets bästa" har dock dom­sto­lar tolkat in att för­äld­rar­na är över­ens eller ialla­fall inte oense. Därmed kan dom­sto­lar välja en "mindre op­ti­mal" lös­ning ifall den tror att det ger bättre möj­lig­he­ter för att för­äld­rar­na ska kunna sam­ar­be­ta.

👉 Läs mer om hur skils­mäs­san på­ver­kar barnen.

Hitta en lös­ning som fun­ge­rar för er

Frågan om vård­nad be­hö­ver inte re­sul­te­ra i ett långt dom­stols­drama. Det van­li­gas­te och oftast bästa är att ni som för­äld­rar själva finner en lös­ning som fun­ge­rar för er.

Ni kommer alltså fram till ett slags avtal om vård­na­den. Här kommer många för­äld­rar fram till varan­nan-vecka lös­ning­en, men det finns inget som hindrar er från att be­stäm­ma att barnet bor två veckor hos var­de­ra för­äl­der, eller att barnet bor söndag till onsdag hos ena och onsdag till söndag hos den andra.

När man kommit över­ens om en lös­ning måste den dock god­kän­nas av so­ci­al­nämn­den. Denna kon­troll­me­ka­nism är främst för att se till att barnet inte bor hos en olämp­lig för­äl­der.

Läs mer: vad be­ty­der delad vård­nad? och vad be­ty­der en­skild vård­nads­ha­va­re?

Om ni inte kan komma över­ens

Går det inte att komma över­ens om barns boende så måste man gå till dom­stol. Detta görs genom en stäm­nings­an­sö­kan till tings­rät­ten där barnet har sin hem­vist. Dom­sto­len för­sö­ker i dessa fall, till och börja med, att för­sö­ka få för­äld­rar­na att sam­ar­be­ta. Går inte det så för­sö­ker dom­sto­len ut­i­från den in­for­ma­tio­nen de har fått in att hitta den smi­di­gas­te lös­ning­en som är bäst för barnet. Om ni väljer att gå till dom­stol är det svårt att för­utse vad dom­sto­len kommer att be­slu­ta.

Läs mer: allt om vård­nads­tvist

Kan jag kräva en varan­nan vecka-lös­ning?

Det korta svaret är nej. Varje fall måste be­ak­tas för sig. Om du önskar att ha barnen varan­nan vecka får du i första fall för­sö­ka komma över­ens med bar­nets andra för­äl­der och annars gå till dom­stol. Det gäller oav­sett om ti­di­ga­re beslut om bar­nets bo­en­de­si­tu­a­tion finns eller inte.

💡 Hos Aatos kan ni ansöka om skils­mäs­sa också om ni inte är över­ens!

Kan jag vägra varan­nan vecka?

Här är egent­li­gen svaret också nej. Du kan vägra att gå med på en varan­nan vecka lös­ning med bar­nets andra för­äl­der. I sådant fall blir det dom­sto­len som be­stäm­mer. Dom­stols­be­slut kan över­kla­gas men när det är slut­gil­tig måste du rätta dig efter det. Vägran kan räknas som egen­mäk­tig­het med barn och kan ge fäng­el­se i upp till ett år. Om du istäl­let vägrar att ta emot barnet under din tid, kan detta ses som att du bris­ter i din vård­nads­skyl­dig­het.

Spelar det någon roll vad barnet själv tycker?

Här är det korta svaret ja. Bar­nets egen åsikt be­ak­tas i för­hål­lan­de till bar­nets ålder och mognad. Detta hos såväl So­ci­al­sty­rel­sen som i dom­stol. En 17-åring kan i prak­ti­ken hyfsat fritt själv välja vem den vill bo hos medan det kan bli svå­ra­re för yngre barn. Om bar­nets där­e­mot tyd­li­gt visar att den inte vill bo hos den ena för­äl­dern så vägs det in.

Läs mer: Skils­mäs­sa när barn är över 16 år

Skils­mäs­sa så enkelt som möj­li­gt

Oav­sett om du och din part­ner är över­ens eller inte kan ni ansöka om skils­mäs­sa full­stän­di­gt online hos Aatos.

Tjäns­ten frågar efter den in­for­ma­tions som behövs och sedan får ni alla papper som behövs på posten. Ni skri­ver under an­sö­kan och postar allt till dom­sto­len - adress och fri­mär­ke finns redan på ku­ver­tet.

Smidigare juridik, online och enkelt!