Se­pa­re­ra som gifta

jens-lelie-u0vgcIOQG08-unsplash.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-10-20 ● 3 minuter
Dela artikeln
Att flytta isär och skilja sig är båda om­ska­kan­de upp­le­vel­ser i livet. Vid första an­blick kan se­pa­ra­tion och skils­mäs­sa tyckas vara samma sak. Emel­ler­tid finns det skill­na­der både ju­ri­diskt och känslo­mäs­si­gt mellan de två. Dessa skill­na­der är bra på att hålla koll på.

Se­pa­ra­tion eller att flytta isär in­ne­bär att man inte längre bor till­sam­mans i samma hus­håll.

Att skilja sig in­ne­bär att man av­slu­tar ett ju­ri­diskt för­hål­lan­de. Det är en ju­ri­diskt se­pa­ra­tion.

Sambos kan bara se­pa­re­ra och flytta isär, medan gifta par kan både ge­nom­gå en skils­mäs­sa och se­pa­re­ra.

Vi går i denna ar­ti­kel igenom vad som gäller när man se­pa­re­rar som sambos re­spek­tive som gifta.

👉 Hos Aatos guidar vi dig genom hela pro­ces­sen och du får alla hand­ling­ar för skils­mäs­sa för 1690 kr.

Se­pa­re­ra som sambos

Be­grep­pet sambo in­ne­bär att man bor till­sam­mans under äk­ten­skaps­lik­nan­de för­hål­lan­den. Dvs. man har ett ge­men­samt hus­håll och har en ro­man­tisk re­la­tion.

Vid en se­pa­ra­tion flyt­tar sam­bor­na isär, ibland i sam­band med av­slu­tan­det av kär­leks­re­la­tio­nen. Om sam­bor­na vill kan de begära om bo­del­ning. Det in­ne­bär att ge­men­sam egen­dom, sam­bo­e­gen­dom, ska för­de­las bland par­ter­na.

Sam­bo­e­gen­dom är bostad och bohag som har in­för­skaf­fa­ts för ge­men­samt bruk. Bohag är inre lösöre som möbler och hus­hålls­ma­ski­ner som är av­sed­da för det ge­men­sam­ma hemmet.

Det spelar ingen roll hur mycket var­de­ra part har be­ta­lat, utan man delar lika på allt. T.ex. en soffa som in­för­skaf­fa­ts till det ge­men­sam­ma hemmet.

Ex­em­pel på sam­bo­e­gen­dom

Föl­jan­de är ex­em­pel på sam­bo­e­gen­dom:

  • Sam­bor­na köper en soffa till det ge­men­sam­ma hus­hål­let.
  • En bostad in­för­skaf­fas för att sam­bor­na ska an­vän­da ge­men­samt. Bo­stads­rätt eller villa spelar ingen roll.

Ex­em­pel på egen­dom som inte är sam­bo­e­gen­dom

Föl­jan­de är ex­em­pel på egen­dom som inte är sam­bo­e­gen­dom.

  • Bostad som ena parten ägt innan sam­bo­ska­pet.
  • Mo­bil­te­le­fo­ner, ef­ter­som par­ter­na an­vän­der de för privat bruk.
  • Bilar är inte sam­bo­e­gen­dom. Det är yttre lösöre.
  • Fri­tids­hus är inte heller sam­bo­e­gen­dom.

Sam­bo­av­tal

Sam­bo­la­gen är i stort sett dis­po­si­tiv. Det in­ne­bär att lagen inte är tving­an­de.

Om par­ter­na inte tycker lagen passar dem kan de själva komma över­ens hur de ska för­de­la sin egen­dom. I ett sådant fall är det bäst att skriva ett sam­bo­av­tal och för­de­la sam­bo­e­gen­do­men.

Se­pa­ra­tio­ner kan vara känslo­mäs­si­gt an­sträng­an­de. Att man redan har en plan vid en even­tu­ell se­pa­ra­tion kan spara tid och möda åt par­ter­na. Istäl­let kan man fo­ku­se­ra på den känslo­mäs­si­ga delen av se­pa­ra­tio­nen och för­sö­ka läka.

När sambor se­pa­re­rar finns det inte heller något krav på att en bo­del­ning ska göras, bara om man är över­ens om det eller om ena sambon kräver det inom ett år ska en bo­del­ning göras. Där­e­mot måste en bo­del­ning alltid göras om man äger fast egen­dom till­sam­mans och ena ska överta hela egen­do­men.

Vad som är tving­an­de

Det finns vissa tving­an­de regler i sam­bo­la­gen. Om bo­sta­den är ge­men­sam egen­dom, är det parten som har mest behov av bo­sta­den som får den. Det är oftast den som har vård­na­den om barnen (om det finns barn). Då ska den som be­hål­ler bo­sta­den lösa ut den andra par­tens andel i bo­sta­den, vilket är hälf­ten.

Det finns även fall då den som bäst be­hö­ver bo­sta­den får be­hål­la den även om bo­sta­den inte är sam­bo­e­gen­dom. Den som be­hål­ler bo­sta­den ska då betala hela bo­sta­dens värde till den andra parten. Dessa regler även bara för hy­res­rätt och bo­stads­rätt och inte för fas­tig­het.

Se­pa­re­ra som gifta

Vid en se­pa­ra­tion som gifta finns det mer saker att tänka på. En se­pa­ra­tion som gifta kan de­fi­ni­e­ras som att man flyt­tar isär och inte delar samma hus­håll medan skils­mäs­san är den ju­ri­dis­ka se­pa­ra­tio­nen.

Ett gift par kan se­pa­re­ra utan att skilja sig, men van­ligt­vis brukar en skils­mäs­sa vara in­blan­dad.

Skils­mäs­sa

En skils­mäs­sa börjar med att en an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. Det finns tre för­ut­sätt­ning­ar då par­ter­na måste ge­nom­gå be­tän­ke­tid innan de full­föl­jer skils­mäs­san.

Dessa är:

  • Om båda par­ter­na begär det.
  • Om bara en av par­ter­na vill skilja sig.
  • En av par­ter­na har vård­nad över ett barn som är under sexton år gammal som sta­dig­va­ran­de bor hos dem. Gäller även om barnet inte är ge­men­samt.

Om par­ter­na redan bott isär under två år be­hö­ver par­ter­na inte genom gå be­tän­ke­tid även om de upp­fyl­ler någon av för­ut­sätt­ning­ar­na.

Efter minst sex må­na­ders be­tän­ke­tid får par­ter­na begära om full­följ­ning av äk­ten­skaps­skill­nad.

💻 En skils­mäs­sa går att sköta enkelt online. Aatos guidar genom hela pro­ces­sen och du får alla hand­ling­ar för 1690 kr.

Bo­del­ning

Vid skils­mäs­sa måste man göra en bo­del­ning, men man kan även bodela medan man fort­fa­ran­de är gifta. En bo­del­ning för gifta är mer om­fat­tan­de än för sambos. All egen­dom som par­ter­na ska dela på kallas för gif­to­rätts­gods och gif­to­rätts­gods är all egen­dom som inte är en­skild egen­dom.

Egen­dom blir en­skild egen­dom genom äk­ten­skaps­för­ord, tes­ta­men­te eller gå­vobrev.

Det är re­kom­men­de­rat att upp­rät­ta äk­ten­skaps­för­ord för att minska kon­flik­ter och för att spara tid och möda vid en even­tu­ell bo­del­ning.

Se­pa­re­ra med barn

Oav­sett om det hand­lar om skils­mäs­sa eller se­pa­ra­tion finns det lik­nan­de frågor att beakta om man se­pa­re­rar med barn. Den störs­ta skill­na­den är att barn kan göra så att par­ter­na vid skils­mäs­sa måste ge­nom­gå be­tän­ke­tid, som ti­di­ga­re nämnts.

⚠️ Hu­vud­re­geln är i båda fallen att par­ter­na har fort­sa­tt ge­men­sam vård­nad över barnen, om inte dom­sto­len be­stäm­mer annat.

Det som är vik­ti­gast är att beakta hur barnen på­ver­kas av skils­mäs­san eller se­pa­ra­tio­nen. Kom­mu­ni­ce­ra med barnen om vad som kommer hända och lyssna på hur de vill ha det efter se­pa­ra­tio­nen.

Läsvärt! Hur fun­ge­rar skils­mäs­sa när barn är över 16 år? och det gäller för um­gäng­es­rätt.

Vik­ti­gt är också att skils­mäs­san blir rätt­vis. Vi går igenom alla vik­ti­ga frågor kring bo­del­ning, vård­nad, boende och eko­nomi, allt till en fast kost­nad, 1690 kr.

Smidigare juridik, online och enkelt!