Vad äk­ten­skaps­skill­nad be­ty­der?

Familj med två barn
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-11-17 ● 3 minuter
Dela artikeln
Äk­ten­skaps­skill­nad be­ty­der det samma som skils­mäs­sa. Du skil­jer dig genom att ansöka om äk­ten­skaps­skill­nad hos tings­rät­ten. När dom­sto­len tagit beslut om skils­mäs­sa är ni skilda.

For­mellt inleds pro­ces­sen för skils­mäs­sa med en an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad som du skic­kar till tings­rät­ten i kom­mu­nen där du bor. Om ni är över­ens om att skilja er skic­kar ni en skils­mäs­so­an­sö­kan ge­men­samt och ni har möj­lig­het att få skils­mäs­sa direkt. Är det bara en av er som vill skilja sig går det istäl­let att göra en en­skild an­sö­kan.

Alla har rätt att skilja sig från sin part­ner och man be­hö­ver inte vara över­ens. Din part­ner be­hö­ver heller inte veta att du har skic­kat in skils­mäs­so­pap­per. I så fall får hen med­de­lan­de från tings­rät­ten om att du har ansökt om skils­mäs­sa.

Det ska finnas med i skils­mäs­so­an­sö­kan

I an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad ska föl­jan­de vara med:

  1. Skils­mäs­so­an­sö­kan
  2. Per­son­be­vis

An­sö­kan om skils­mäs­sa kan du an­ting­en göra di­gi­talt eller med en blan­kett. Blan­kett finns att hämta hos tings­rät­ten. Du kan också välja att skilja dig med Aatos skils­mäs­so­tjänst. An­sö­kan fylls då i au­to­ma­tiskt och vi be­stäl­ler också ett per­son­be­vis åt dig.

Ett per­son­be­vis visar de upp­gif­ter som finns om dig i folk­bok­fö­rings­re­gist­ret. Det kan vara namn, adress och ci­viltill­stånd. Ett per­son­be­vis är gratis och han­te­ras av Skat­te­ver­ket.

En an­sök­nings­av­gift ska be­ta­las till tings­rät­ten för att dom­sto­len ska ta hand om din an­sö­kan. Av­gif­ten gäller per an­sö­kan och är den samman även om du gör en en­skild skils­mäs­so­an­sö­kan.

💡 Visste du? Varje år sker un­ge­fär 25 000 skils­mäs­sor i Sve­ri­ge. Läs mer om skils­mäs­sa sta­tistik.

Hur lång tid tar äk­ten­skaps­skill­nad?

Pro­ces­sen för äk­ten­skaps­skill­nad tar olika lång tid. I vissa fall gäller be­tän­ke­tid, och då tar det lite längre tid.

Om ni båda är över­ens om skils­mäs­san och be­tän­ke­tid inte behövs går det ganska snabbt. Tings­rät­tens hand­lägg­ningstid styr då hur lång tid det tar att god­kän­na an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. Det kan ta allt ifrån några dagar till några veckor.

Hand­lägg­ning­en kan också dra ut på tiden om det till ex­em­pel saknas något i an­sö­kan. Tings­rät­ten kommer då be er att kom­plet­te­ra.

Prova Aatos skils­mäs­so­tjänst gratis. Du kan testa utan att logga in.

Vad in­ne­bär be­tän­ke­tid?

Be­tän­ke­tid är en vän­te­tid som syftar till att för­hind­ra för­has­ta­de beslut, till ex­em­pel om det finns barn med i bilden. Kravet på be­tän­ke­tid be­stäms i lagen och är inte val­fri­tt.

Under be­tän­ke­ti­den är ni for­mellt fort­fa­ran­de gifta. Det finns dock inget krav på att ni fort­fa­ran­de måste bo ihop.

När en skils­mäs­so­an­sö­kan skic­kas in avgör tings­rät­ten om den kan god­kän­nas direkt eller om be­tän­ke­tid ska gälla.

Be­tän­ke­tid gäller i föl­jan­de fall:

  • Om det finns barn under 16 år i fa­mil­jen (gäller även bonus­barn)
  • Om den ena eller båda av er vill ha be­tän­ke­tid
  • Om bara en av er vill skilja sig

Be­tän­ke­ti­den är minst sex må­na­der och räknas från den dagen tings­rät­ten tog emot an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. Datum för när be­tän­ke­ti­den tar slut står också i tings­rät­tens beslut. An­vän­der du Aatos skils­mäs­so­tjänst får du en på­min­nel­se om när det är dags att ta nästa steg i skils­mäs­san.

Läsvärt! Fun­de­rar du på skils­mäs­sa? Och det gäller för skils­mäs­sa med barn över 16 år.

Skils­mäs­sa om du har barn

Om ni har barn vid skils­mäs­sa be­hö­ver ni ex­em­pel­vis ta beslut om var barnet ska bo och hur ni båda ska träffa barnet efter att ni flyt­tat isär. Ni be­stäm­mer själva vad som blir bäst för er familj och be­hö­ver inte med­de­la någon myn­dig­het om ert beslut.

Om en av er eller båda är vård­nads­ha­va­re och bor till­sam­mans med ett barn under 16 gäller i regel be­tän­ke­tid. Det finns dock un­dan­tag där be­tän­ke­tid inte behövs, trots att en eller båda är vård­nads­ha­va­re och bor med ett barn.

👉 Efter skils­mäs­sa fort­sät­ter ni au­to­ma­tiskt att ha delad vård­nad. Det kan också vara bra att veta att barnet har rätt att träffa er båda även efter en se­pa­ra­tion. Bar­nets um­gäng­es­rätt är in­skri­ven i lag.

💡 Läs mer: Kan du skil­jas i Sve­ri­ge om du gifte dig ut­om­lan­ds?

Un­dan­tag från reg­ler­na om be­tän­ke­tid

Om ni har levt åt­skil­da sen minst två år till­ba­ka behövs inte be­tän­ke­tid. Detta gäller även om ni har barn under 16 år. Ni måste då bevisa för tings­rät­ten att ni inte har bott till­sam­mans. Be­vis­ning­en kan göras i form av ett sär­lev­nads­in­tyg som ni skic­kar in till­sam­mans med an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad.

Ett sär­lev­nads­in­tyg är ett intyg från per­so­ner som känner er och som kan intyga att ni har bott isär under två år.

Kopp-med-kaffe.jpg

Det händer efter be­tän­ke­ti­den

Om ni efter sex må­na­ders be­tän­ke­tid fort­fa­ran­de vill skil­jas ska ni skicka in en be­gä­ran om att tings­rät­ten ska full­gö­ra äk­ten­skaps­skill­na­den. Be­gä­ran om full­följd fun­ge­rar som en be­kräf­tel­se på att ni fort­fa­ran­de vill skilja er.

Be­kräf­tel­sen måste skic­kas in senast sex må­na­der efter be­tän­ke­ti­den tog slut. Det gör man genom en ny skils­mäs­so­an­sö­kan. Om ni inte aktivt begär full­följd av skils­mäs­sa efter be­tän­ke­ti­den fort­sät­ter ni att vara gifta.

⚠️ Tänk på! Om tolv må­na­der har pas­se­rat räknat från den första an­sö­kan om skils­mäs­sa och ni fort­fa­ran­de vill skilja er måste ni skicka in en ny skils­mäs­so­an­sö­kan. Det blir då yt­ter­li­ga­re en be­tän­ke­tid. Så håll koll på tiden!

Nu är ni skilda

Ni är skilda när tings­rät­tens dom om äk­ten­skaps­skill­nad vunnit laga kraft. En dom vinner laga kraft tre veckor efter att den har med­de­la­ts.

En del väljer nu att byta ef­ter­namn, men du be­hö­ver inte.

Pengar och eko­nomi efter skils­mäs­san

Att skilja sig in­ne­bär också en om­ställ­ning för eko­no­min. Att gå igenom vilka till­gång­ar ni har i form bostad, pengar, eget fö­re­tag, bil och andra saker av värde är en viktig del av skils­mäs­san.

Lika vik­ti­gt som att pla­ne­ra för vad som händer eko­no­miskt efter skils­mäs­san. Det är också vik­ti­gt att tänka över vad det in­ne­bär att bli en­sam­stå­en­de.

Det är enkelt att skilja sig med Aatos

Vi har ut­for­mat vår tjänst för att det ska vara enkelt att ta sig igenom en skils­mäs­sa när man väl har tagit be­slu­tet att skilja sig.

I verk­ty­get får du hjälp med skils­mäs­so­an­sö­kan och bo­del­ning. Vi hjäl­per dig att sam­man­stäl­la alla vik­ti­ga upp­gif­ter och räknar ut hur det ni äger kan delas mellan er. När ni är över­ens om för­del­ning skapar ni enkelt det vik­ti­ga bo­del­nings­av­ta­let.

Du kan prova Aatos ano­nymt. Betala först när du har be­stämt dig.

Smidigare juridik, online och enkelt!