Vad äk­ten­skaps­skill­nad be­ty­der och hur det går till?

Familj med två barn
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-11-17 ● 3 minuter
Äktenskapsskillnad betyder det samma som skilsmässa. Du skiljer dig genom att ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. När tingsrätten tagit beslut om skilsmässa registrerar Skatteverket i folkbokföringen att ni är skilda.

For­mellt inleds skils­mäs­sa med en an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad som du skic­kar till tings­rät­ten i din hem­kom­mun. Om du och din part­ner är över­ens om att skilja er skic­kar ni an­sö­kan till tings­rät­ten ge­men­samt. Är det bara en av er som vill skilja sig går det istäl­let att göra en en­skild an­sö­kan.

Alla har rätt att skilja sig från sin part­ner och man be­hö­ver inte vara över­ens. Din part­ner be­hö­ver heller inte veta att du har skic­kat in an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. I så fall får hen med­de­lan­de från tings­rät­ten om att du har ansökt om skils­mäs­sa. 

Det ska finnas med i an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad

I an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad ska föl­jan­de vara med: 

  1. Skils­mäs­so­an­sö­kan
  2. Per­son­be­vis

An­sö­kan om skils­mäs­sa kan du an­ting­en göra di­gi­talt eller med en blan­kett. Blan­kett finns att hämta hos tings­rät­ten. Du kan också välja att skilja dig med Aatos skils­mäs­so­tjänst. An­sö­kan fylls då i au­to­ma­tiskt och vi be­stäl­ler också ett per­son­be­vis åt dig

Ett per­son­be­vis visar de upp­gif­ter som finns om dig i folk­bok­fö­rings­re­gist­ret. Det kan vara namn, adress och ci­viltill­stånd. Ett per­son­be­vis är gratis och ut­fär­das av Skat­te­ver­ket. 

För att dom­sto­len ska börja han­te­ra din an­sö­kan ska en an­sök­nings­av­gift på 900 kr be­ta­las till tings­rät­ten.

Hur lång tid tar äk­ten­skaps­skill­nad?

Pro­ces­sen för äk­ten­skaps­skill­nad tar olika lång tid. I vissa fall gäller be­tän­ke­tid, och då tar det lite längre tid. 

Om ni båda är över­ens om skils­mäs­san och be­tän­ke­tid inte behövs går det ganska snabbt. Tings­rät­tens hand­lägg­nings­tid styr då hur lång tid det tar att god­kän­na an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. Det kan ta allt ifrån några dagar till några veckor. 

Hand­lägg­ning­en kan också dra ut på tiden om det till ex­em­pel saknas något i an­sö­kan. Tings­rät­ten kommer då be er att skicka in det som saknas.

Vad in­ne­bär be­tän­ke­tid?

Be­tän­ke­tid är en vän­te­tid som syftar till att för­hind­ra för­has­ta­de beslut, till ex­em­pel om det finns barn med i bilden. Kravet på be­tän­ke­tid be­stäms i lagen och är inte val­fritt

Under be­tän­ke­ti­den är ni for­mellt fort­fa­ran­de gifta. Det finns dock inget krav på ni fort­fa­ran­de måste bo ihop.  

När en an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad skic­kas in avgör tings­rät­ten om den kan god­kän­nas direkt eller om be­tän­ke­tid ska gälla. Då gäller be­tän­ke­tid

Be­tän­ke­tid gäller i föl­jan­de fall:

  • Om det finns barn under 16 år i fa­mil­jen (gäller även bonus­barn)
  • Om den ena eller båda av er begär be­tän­ke­tid
  • Om bara en av er vill skilja sig

Be­tän­ke­ti­den löper under minst sex må­na­der och räknas från den dagen tings­rät­ten tog emot an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. Datum för när be­tän­ke­ti­den löper ut står också i tings­rät­tens beslut. An­vän­der du Aatos skils­mäs­so­tjänst får du en på­min­nel­se om när det är dags att ta nästa steg i skils­mäs­san.

Skils­mäs­sa om man har barn

Om ni har barn vid skils­mäs­sa be­hö­ver ni ex­em­pel­vis ta beslut om var barnet ska bo och hur ni båda ska träffa barnet efter att ni flyt­tat isär. Ni be­stäm­mer själva vad som blir bäst för er familj och be­hö­ver inte med­de­la någon myn­dig­het om ert beslut. 

Om en av er eller båda är vård­nads­ha­va­re och bor till­sam­mans med ett barn under 16 gäller i regel be­tän­ke­tid. Det finns dock un­dan­tag där be­tän­ke­tid inte behövs, trots att en eller båda är vård­nads­ha­va­re och bor med ett barn.

Un­dan­tag från reg­ler­na om be­tän­ke­tid

Om ni har levt åt­skil­da sen minst två år till­ba­ka behövs inte be­tän­ke­tid. Detta gäller även om ni har barn under 16 år. Ni måste då bevisa för tings­rät­ten att ni inte har bott till­sam­mans. Be­vis­ning­en kan ske i form av ett sär­lev­nads­in­tyg som ni skic­kar in till­sam­mans med an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. 

Ett sär­lev­nads­in­tyg är ett intyg från per­so­ner som känner er och som kan intyga att ni har bott isär under två år. 

Kopp-med-kaffe.jpg
Det händer efter be­tän­ke­ti­den

Om ni efter sex må­na­ders be­tän­ke­tid fort­fa­ran­de vill skil­jas ska ni skicka in en be­gä­ran om att tings­rät­ten ska full­gö­ra äk­ten­skaps­skill­na­den. Be­gä­ran om full­följd fun­ge­rar som en be­kräf­tel­se på att ni fort­fa­ran­de vill skilja er, även efter att ni har fått sex må­na­der att tänka över be­slu­tet.

Be­kräf­tel­sen måste skic­kas in senast sex må­na­der efter be­tän­ke­ti­den tog slut. Det gör man genom en ny an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad. Om ni inte aktivt begär full­följd av skils­mäs­sa efter be­tän­ke­ti­den fort­sät­ter ni att vara gifta.

💡 Tänk på! Om tolv må­na­der har pas­se­rat räknat från den första an­sö­kan om skils­mäs­sa och ni fort­fa­ran­de vill skilja er måste ni skicka en skils­mäs­so­an­sö­kan på nytt och gå igenom en ny be­tän­ke­tid. Så håll koll på tiden! 

Ni är nu skilda

Ni är skilda när tings­rät­tens dom om äk­ten­skaps­skill­nad vunnit laga kraft. En dom vinner laga kraft tre veckor efter att den har med­de­lats. 

Det är enkelt att skilja sig med Aatos

Vi har ut­for­mat vår tjänst för att det ska vara enkelt att ta sig igenom pro­ces­sen för skils­mäs­sa när man väl har tagit be­slu­tet att skilja sig. 

I verk­ty­get får du hjälp med skils­mäs­so­an­sö­kan och bo­del­ning. Vi hjäl­per dig att sam­man­stäl­la alla vik­ti­ga upp­gif­ter och räknar ut hur det ni äger kan delas mellan er. När ni är över­ens om för­del­ning skapar du enkelt det vik­ti­ga bo­del­nings­av­ta­let

Du kan prova Aatos ano­nymt och gratis. Betala först när du har be­stämt dig.