Arv efter svens­kar bo­sat­ta i ut­lan­det

En solnedgång som speglar tid för reflektion
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-08-17 ● 4 minuter
Dela artikeln
Om du bor i ut­lan­det och lämnar arv till ar­ving­ar i Sve­ri­ge kan de behöva betala skatt på arvet i det land du var bosatt.

Sedan mitten av 00-talet är arvs­skat­ten bort­ta­gen i Sve­ri­ge. Arv som där­e­mot har in­ter­na­tio­nell ka­rak­tär, till ex­em­pel att du bor i ett annat EU-land och dina arv­ta­ga­re bor i Sve­ri­ge, är delvis re­gle­rat i EU:s arvs­för­ord­ning.

Men det kan också vara svensk lag som gäller och då finns re­gel­ver­ket inte i ärv­da­bal­ken som annars, utan i lagen om arv i in­ter­na­tio­nel­la si­tu­a­tio­ner. Olika regler kan gälla och det kan vara bra att ta reda på vad som gäller om du flyt­tar ut­om­lan­ds.

Om du är svensk med­bor­ga­re kan du dess­utom genom tes­ta­men­te på­ver­ka vilken lag som ska vara sty­ran­de.

Här för­kla­rar vi över­gri­pan­de vad som gäller för arv om du bor i ett annat land.

Arv från ut­lan­det

Hu­vud­re­geln är att reg­ler­na för arv beror på var arv­lå­ta­ren bor. Arv­lå­ta­ren är den som går bort och lämnar arv efter sig. Det land där arv­lå­ta­ren bodde vid döds­fal­let be­stäm­mer också vilken lag som ska gälla.

Det in­ne­bär att varje en­skilt land själv kan be­stäm­ma om det ska vara skatt på arv och i sådana fall hur mycket. Arvs­för­ord­ning­en be­stäm­mer där­e­mot vilken lag som ska gälla.

Inom EU har två tred­je­de­lar av med­lems­län­der­na fort­fa­ran­de skatt på arv. Ex­em­pel på några sådana länder är:

  • Spa­ni­en
  • Frank­ri­ke
  • Tyskland
  • Fin­land
  • Gre­kland

Varje lands en­skil­da regler gäller inte bara skatt på arv utan också hur arv för­de­las. I vissa länder ärver till ex­em­pel ge­men­sam­ma barn före make, och i andra länder ärver du även den av­lid­nes skul­der.

För svens­kar som bor i ut­lan­det är det därför vik­ti­gt att un­der­sö­ka vilka regler som gäller i just det landet. Nedan åter­kom­mer vi till vad du kan göra för att und­vi­ka ut­lan­dets regler för arv.

Skriv tes­ta­men­te online. Klicka ’skapa tes­ta­men­te’.

Om du är delvis bosatt ut­om­lan­ds

Om du är delvis bosatt ut­om­lan­ds och till ex­em­pel till­bring­ar vin­ter­halv­å­ret i annat land, beror frågan på var du är folk­bok­förd. Är du folk­bok­förd i Sve­ri­ge gäller fort­fa­ran­de svens­ka regler och med andra ord ingen arvs­ska­tt.

Om du där­e­mot bor mer än halva tiden i till ex­em­pel Spa­ni­en och är folk­bok­förd där gäller spansk lag vid arv.

💡 Tips! Tes­ta­men­te är ett av våra vik­ti­gast ju­ri­dis­ka do­ku­ment, ett av de van­li­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet i Sve­ri­ge.

Om du är bosatt ut­an­för EU

Om du är bosatt ut­an­för EU gäller inte längre EU:s arvs­för­ord­ning. Där­e­mot finns det fort­fa­ran­de all­män­na regler in­ter­na­tio­nellt som liksom inom EU be­stäm­mer att skatt vid arv är styrt av landet där per­so­nen bodde vid döds­fal­let.

Även om landet har egna regler för skatt vid arv kan det bli mer kom­pli­ce­rat om du bor ut­an­för EU. Om du till ex­em­pel äger hus i olika länder eller om du har ar­ving­ar ut­sprid­da i värl­den kan arvet behöva hand­läg­gas i flera olika länder. Så skulle det kunna bli om du ex­em­pel­vis kommer från Sve­ri­ge, bor i USA men äger en fas­tig­het i Norge.

Inom EU är reg­ler­na där­e­mot sam­ord­na­de för att göra det lite smi­di­ga­re.

💡 Visste du att: Allt fler skri­ver tes­ta­men­te

Hur du und­vi­ker skatt på arv om du bor i ut­lan­det

Om du är bosatt ut­om­lan­ds i ett land som har arvs­ska­tt eller av någon annan an­led­ning vill att svens­ka arvs­reg­ler ska gälla är detta möj­li­gt att be­stäm­ma. Det gör du genom att skriva ett tes­ta­men­te.

I ditt tes­ta­men­te skri­ver du att du vill att Sve­ri­ges regler för arv ska gälla för dig, trots att du är bosatt i ut­lan­det. Det kallas att göra ett sär­skilt lag­vals­för­ord­nan­de i tes­ta­men­tet, vilket in­ne­bär att du be­stäm­mer att svensk lag ska gälla för ditt arv.

För att kunna skriva det i tes­ta­men­tet krävs det att du är med­bor­ga­re i Sve­ri­ge. Det är inte möj­li­gt att välja något annat lands lag än län­der­na som du är med­bor­ga­re i. Har du dub­belt med­bor­gar­s­kap kan du välja ett av de län­der­na.

👉 Tes­ta­men­tet gäller oav­sett om du bor inom eller ut­an­för EU. Läs mer om vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te och att skriva in­bör­des tes­ta­men­te.

💻 Skapa tes­ta­men­te med Aatos. Svara på frågor och får ditt skräd­dar­syd­da tes­ta­men­te!

pappa och barn går på stranden
Om den av­lid­ne bodde ut­om­lan­ds utan tes­ta­men­te

Om den av­lid­ne bodde ut­om­lan­ds utan tes­ta­men­te kan det även spela roll var arv­ta­ga­ren bor.

Om arv­ta­ga­ren också bor ut­om­lan­ds:

Om den av­lid­ne var bosatt i ett land med skatt på arv och inte hade ett tes­ta­men­te, kommer tro­ligt­vis arv­ta­gar­na att behöva skatta på arvet. Det är den som tar emot arvet som be­ta­lar skat­ten. Det in­ne­bär att om du ärver något från en av­li­den person och arv­skat­ten inte redan är betald, är det ditt ansvar att betala den.

Ut­gångs­punk­ten är att du be­ta­lar skatt på arv när en person går bort och du ärver. Det är alltså inte något som du be­ta­lar direkt efter döds­fal­let, utan istäl­let när arvet är för­de­lat.

Ge­ne­rellt gäller att skat­ten beror på arvets värde och re­la­tio­nen mellan den av­lid­ne och den som ärver. Det kan an­ting­en vara att ju högre värde på arvet och ju mer av­läg­set släkt­skap, desto högre blir skat­ten. Det om­vän­da kan också gälla. Alltså ju lägre värde på arvet och ju när­ma­re släkt­skap, desto lägre blir skat­ten på arvet.

Vad som gäller beror helt enkelt på vilka regler som gäller i det ak­tu­el­la landet.

⚖️ Det finns många an­led­ning­ar att skriva tes­ta­men­te. Här är yt­ter­li­ga­re 10 skäl att skriva tes­ta­men­te.

Om arv­ta­ga­ren bor i Sve­ri­ge:

Om du tar emot arv från ut­lan­det gäller de svens­ka reg­ler­na och du be­hö­ver inte betala skatt på det arv du har mot­ta­git. Det kan dock vara så att arvet redan har blivit be­skat­tat i landet där arv­lå­ta­ren bodde, men du be­hö­ver inte skatta också i Sve­ri­ge på det du tar emot.

Läs merSå här för­va­rar du ditt tes­ta­men­te

Eu­ro­pe­iskt arv­sin­tyg

Om du i sam­band med boupp­teck­ning och arv­skifte för någon som var bosatt i ett annat EU-land be­hö­ver bevisa att du får fö­re­trä­da ett dödsbo eller att du är ar­vinge kan du behöva ett arv­sin­tyg.

Du kan be­stäl­la ett arv­sin­tyg som gäller för EU från Skat­te­ver­ket. Notera dock att det inte gäller för Dan­mark, Stor­bri­tan­ni­en och Irland.

Skriv tes­ta­men­te enkelt online med Aatos. Ställ frågor till våra ju­ris­ter via chatt eller mail utan extra kost­nad.

Smidigare juridik, online och enkelt!