Skriva tes­ta­men­te själv online

night-sky
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-10-12 ● 4 minuter
Dela artikeln
Att skriva tes­ta­men­te själv är lät­ta­re än vad många tror. Här be­skri­ver vi hur du gör för att skriva tes­ta­men­te online och ger tips på hur det blir rik­ti­gt enkelt.

Att skriva tes­ta­men­te själv online är smi­di­gt och det ökar dess­utom chan­sen för att det blir gjort.

Ett tes­ta­men­te gör det tyd­li­gt och lätt för dina nära den dagen du går ur tiden. Tes­ta­men­tet kan bli en hjäl­pan­de hand under en tung tid av sorg, men kan också göra stor skill­nad för din make, sambo, barn eller andra i din närhet långt efter din bort­gång.

Får jag skriva tes­ta­men­te själv?

Det finns inget som säger att tes­ta­men­te måste skri­vas av en jurist och det går lika bra att göra det själv. Tes­ta­men­tets gil­tig­het på­ver­kas inte av vem som har upp­rät­tat det. Den som tes­ta­men­tet avser kallas tes­ta­tor.

Det är dock vik­ti­gt att det verk­li­gen blir rätt då tes­ta­men­tet annars kan komma att ogil­tig­hets­för­kla­ras. Det kan vara att följa form­kra­ven för tes­ta­men­te eller att vill­ko­ren i tes­ta­men­tet följer svensk lag. Tes­ta­men­tets gil­tig­het kon­trol­le­ras först när det läses vid din bort­gång och du har därför ett ansvar för att det blir rätt när du skri­ver det.

Du kan också skriva tes­ta­men­te till­sam­mans med din make eller sambo. Det kallas att skriva ett in­bör­des tes­ta­men­te.

💡 Insikt: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

Se till att det blir ju­ri­diskt kor­rekt

Om du vill skriva tes­ta­men­te själv och ändå vara trygg med att det blir ju­ri­diskt rik­ti­gt kan det vara bra att an­vän­da sig av en on­li­ne­tjänst för tes­ta­men­te. Genom att an­vän­da en eta­ble­rad av­tals­tjänst kan du känna dig säker på att ditt tes­ta­men­te är lika ju­ri­diskt kor­rekt och gil­ti­gt som om du vänder dig till en tra­di­tio­nell ju­rist­by­rå.

När du väljer tjänst för tes­ta­men­te online bör du se till att du kan få ju­ri­disk hjälp om du skulle behöva. Ibland upp­står det frågor om något spe­ci­ellt. Hos Aatos får du kost­nads­fri­tt ställa frågor till våra ju­ris­ter. Det ingår i vår tjänst.

⚠️ Ett tes­ta­men­te som inte följer lagen kan bli ogil­ti­gt. Det in­ne­bär att man vid för­del­ning av arv bort­ser från tes­ta­men­tet.

book-shelf.jpg

Så går det till att skriva tes­ta­men­te själv online

Det finns idag en rad tjäns­ter att välja på när du vill skriva tes­ta­men­te online. Grun­den är oftast den samma men i prak­ti­ken kan det fung­e­ra LITE olika och vara olika smi­di­gt.

Så här går det till hos Aatos:

 1. Svara på enkla frågor och få reda på vem som ärver dig. 
 2. Genom yt­ter­li­ga­re några frågor och på­stå­en­de kart­läg­ger vi var du står i livet idag och dina öns­ke­mål. Ut­i­från dina svar fö­reslår vi ett tes­ta­men­te som passar dig.
 3. Med hjälp av vår tjänst för­de­lar du egen­dom, lägger till ar­ving­ar och väljer vill­kor. Du kan också bara välja att följa vår re­kom­men­da­tion. 
 4. Nu är tes­ta­men­tet klart och du kan se en för­hands­gransk­ning. Efter att du har be­ta­lat för tes­ta­men­tet kan du ladda ner och skriva ut direkt. Vi kan också posta det till dig. 
 5. Be­vitt­na och un­der­teck­na tes­ta­men­tet.

Om du först vill känna dig fram och prova tjäns­ten kan du göra det utan att uppge några per­son­li­ga upp­gif­ter. Hos Aatos be­hö­ver du inte logga in med bank-id.

Läs mer: Vad är in­bör­des tes­ta­men­te? Och arv till min­derå­ri­ga

Vem be­vitt­nar ett tes­ta­men­te?

Ett tes­ta­men­te måste enligt lag be­vitt­nas av två per­so­ner. Det ska vara någon som fyllt 15 år och som inte finns med i tes­ta­men­tet och ska ärva. Det kallas att vitt­ne­na ska vara ojä­vi­ga. Vem som be­vitt­nar ditt tes­ta­men­te väljer du annars själv.

Föl­jan­de per­so­ner får inte be­vitt­na ett tes­ta­men­te:

 • Make, re­gi­stre­rad part­ner, sambo eller för­lo­va­de 
 • Släk­ting­ar i rakt upp- och ned­sti­gan­de led så som barn, mamma, mormor 
 • Per­so­ner i svå­ger­lag i rakt upp- och ned­sti­gan­de led så som svär­dot­ter, svär­mor
 • Styv­för­äld­rar och styv­barn 
 • Syskon

De två vitt­ne­na måste vara när­va­ran­de sam­ti­di­gt och be­vitt­na när du fy­siskt skri­ver under ditt tes­ta­men­te. Det gäller oav­sett om du har upp­rät­tat ditt tes­ta­men­te online eller för hand.

Kom ihåg att un­der­skrift av dig och de som be­vitt­nar ett tes­ta­men­te måste vara da­te­rad. Vitt­ne­na ska även skriva namn­för­tyd­li­gan­de, hem­vist och yrke.

Prova gratis:

För­de­lar med att skriva tes­ta­men­te online

Att skriva tes­ta­men­te online har för­de­len i att det sker mer på dina vill­kor i jäm­fö­rel­se med att skriva tes­ta­men­te vid ett möte hos en jurist. Även om tes­ta­men­te ofta är ett enkelt do­ku­ment att göra kan det ändå kännas svårt att få det gjort.

Att skriva tes­ta­men­te online in­ne­bär att du kan göra det vid en tid­punkt och plats som passar dig allra bäst. Kanske är det en kväll i soffan eller en dag när du känner dig extra in­spi­re­rad att beta av att-göra-listan.

💡 Med ett tes­ta­men­te kan du även styra över ef­terarv. Alltså vem som ärver efter den första arv­ta­ga­ren.

testamente-mockup-1.jpg

Att skriva tes­ta­men­te själv har också för­de­len i att du får tid att tänka efter hur du vill ha det. Du kan börja att skriva ett tes­ta­men­te för att en tid senare av­slu­ta do­ku­men­tet när in­ne­hål­let känns rätt.

Att skriva tes­ta­men­te online är också ett väl­di­gt pris­värt al­ter­na­tiv. Att skriva ett tes­ta­men­te hos Aatos kostar ex­em­pel­vis bara 1099 kr. I priset ingår ju­ri­disk hjälp.

Tips när du ska skriva tes­ta­men­te själv

 • Gör det enkelt för dig så att tes­ta­men­tet blir gjort! Med Aatos tes­ta­men­te-tjänst får du väg­led­ning genom frågor som vi stäl­ler till dig. Du be­hö­ver inte själv veta hur man gör eller vad som ska vara med.
 • När du väljer tjänst för att skriva tes­ta­men­te själv online se till det finns möj­lig­het att ställa frågor till en kunnig jurist om du skulle behöva.
 • Ta god tid på dig att skriva tes­ta­men­te så att allt kommer med och det blir som du tänkt dig. Med Aatos tjänst kan du komma till­ba­ka vid ett senare till­fäl­le och göra klart tes­ta­men­tet när du har fun­de­rat klart. 
 • Om du vill göra änd­ring­ar i ditt tes­ta­men­te kan det vara bra att veta att det di­gi­ta­la do­ku­men­tet alltid finns kvar på ditt konto hos Aatos. Du kan ändra och be­stäl­la ett nytt tes­ta­men­te. 
 • För­va­ra tes­ta­men­tet på ett säkert ställe där det lätt kan hittas. Be­rät­ta för dina an­hö­ri­ga att det finns ett tes­ta­men­te och var du har lagt det. 
 • Om du har skri­vit tes­ta­men­te en gång ti­di­ga­re bör detta för­stö­ras och er­sät­tas av ditt nya tes­ta­men­te. Det går att skriva kom­plet­te­ran­de do­ku­ment till ett ur­sprung­li­gt tes­ta­men­te men det blir lätt fel och mot­stri­dig­he­ter kan uppstå i do­ku­men­ten. Ersätt därför mycket hellre ett ti­di­ga­re tes­ta­men­te med ett nytt.
💡 Visste du? Om du saknar ar­ving­ar eller inte har skri­vit tes­ta­men­te går arvet till All­män­na arvs­fon­den.
Smidigare juridik, online och enkelt!