Skriva tes­ta­men­te själv: Tips på hur du gör det enkelt för dig

night-sky
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-10-12 ● 4 minuter
Att skriva testamente själv är lättare än vad många tror. Här beskriver vi hur du gör för att skriva testamente online och ger tips på hur det blir riktigt enkelt.

Ett tes­ta­men­te gör det tyd­ligt och lätt för dina nära den dagen du går ur tiden. Tes­ta­men­tet kan bli en hjäl­pan­de hand under en tung tid av sorg, men kan också göra stor skill­nad för din make, sambo, barn eller andra i din närhet långt efter din bort­gång.

Att skriva tes­ta­men­te själv online är smi­digt och det ökar dess­utom chan­sen för att det blir gjort. 

Får jag skriva tes­ta­men­te själv?

Det finns inget som säger att tes­ta­men­te måste skri­vas av en jurist och det går lika bra att göra det själv. Tes­ta­men­tets gil­tig­het på­ver­kas inte av vem som har upp­rät­tat det. 

Det är dock vik­tigt att det verk­li­gen blir rätt då tes­ta­men­tet annars kan komma att ogil­tig­hets­för­kla­ras. Det kan vara att följa form­kra­ven för tes­ta­men­te eller att vill­ko­ren i tes­ta­men­tet följer svensk lag. Tes­ta­men­tets gil­tig­het kon­trol­le­ras först när det läses vid din bort­gång och du har därför ett ansvar för att det blir rätt när du skri­ver det. 

Se till att det blir ju­ri­diskt kor­rekt

Om du vill skriva tes­ta­men­te själv och ändå vara trygg med att det blir ju­ri­diskt rik­tigt kan det vara bra att an­vän­da sig av en on­li­ne­tjänst för tes­ta­men­te. Genom att an­vän­da en eta­ble­rad av­tals­tjänst kan du känna dig säker på att ditt tes­ta­men­te är lika ju­ri­diskt kor­rekt och gil­tigt som om du vänder dig till en tra­di­tio­nell ju­rist­by­rå. 

När du väljer tjänst för tes­ta­men­te online bör du se till att du kan få ju­ri­disk hjälp om du skulle behöva. Ibland upp­står det frågor om något spe­ci­ellt. Hos Aatos får du kost­nads­fritt ställa frågor till våra ju­ris­ter. Det ingår i vår tjänst.

book-shelf.jpg

Så går det till att skriva tes­ta­men­te online

Det finns idag en rad tjäns­ter att välja på när du vill skriva tes­ta­men­te online. Grun­den är oftast den samma men i prak­ti­ken kan det fun­ge­ra LITE olika och vara olika smi­digt. 

Så här går det till hos Aatos:

 1. Svara på enkla frågor och få reda på vem som ärver dig. 
 2. Genom yt­ter­li­ga­re några frågor och på­stå­en­de kart­läg­ger vi var du står i livet idag och dina öns­ke­mål. Ut­i­från dina svar fö­re­slår vi ett tes­ta­men­te som passar dig.
 3. Med hjälp av vår tjänst för­de­lar du egen­dom, lägger till ar­ving­ar och väljer vill­kor. Du kan också bara välja att följa vår re­kom­men­da­tion. 
 4. Nu är tes­ta­men­tet klart och du kan se en för­hands­gransk­ning. Efter att du har be­ta­lat för tes­ta­men­tet kan du ladda ner och skriva ut direkt. Vi kan också posta det till dig. 
 5. Be­vitt­na och un­der­teck­na tes­ta­men­tet.

Om du först vill känna dig fram och prova tjäns­ten kan du göra det utan att uppge några per­son­li­ga upp­gif­ter. Hos Aatos be­hö­ver du inte logga in med bank-id.

Vem be­vitt­nar ett tes­ta­men­te?

Ett tes­ta­men­te måste enligt lag be­vitt­nas av två per­so­ner. Det ska vara någon som fyllt 15 år och som inte finns med i tes­ta­men­tet och ska ärva. Det kallas att vitt­ne­na ska vara ojä­vi­ga. Vem som be­vitt­nar ditt tes­ta­men­te väljer du annars själv. 

Föl­jan­de per­so­ner får inte be­vitt­na ett tes­ta­men­te:

 • Make, re­gi­stre­rad part­ner, sambo eller för­lo­va­de 
 • Släk­ting­ar i rakt upp- och ned­sti­gan­de led så som barn, mamma, mormor 
 • Per­so­ner i svå­ger­lag i rakt upp- och ned­sti­gan­de led så som svär­dot­ter, svär­mor
 • Styv­för­äld­rar och styv­barn 
 • Syskon

De två vitt­ne­na måste vara när­va­ran­de sam­ti­digt och be­vitt­na när du fy­siskt skri­ver under ditt tes­ta­men­te. Det gäller oav­sett om du har upp­rät­tat ditt tes­ta­men­te online eller för hand. 

Kom ihåg att un­der­skrift av dig och de som be­vitt­nar ett tes­ta­men­te måste vara da­te­rad. Vitt­ne­na ska även skriva namn­för­tyd­li­gan­de, hem­vist och yrke.

Prova gratis:

För­de­lar med att skriva tes­ta­men­te online

Att skriva tes­ta­men­te online har för­de­len i att det sker mer på dina vill­kor i jäm­fö­rel­se med att skriva tes­ta­men­te vid ett möte hos en jurist. Även om tes­ta­men­te ofta är ett enkelt do­ku­ment att göra kan det ändå kännas svårt att få det gjort. 

Att skriva tes­ta­men­te online in­ne­bär att du kan göra det vid en tid­punkt och plats som passar dig allra bäst. Kanske är det en kväll i soffan eller en dag när du känner dig extra in­spi­re­rad att beta av att-göra-listan. 

testamente-mockup-1.jpg

Att skriva tes­ta­men­te själv har också för­de­len i att du får tid att tänka efter hur du vill ha det. Du kan börja att skriva ett tes­ta­men­te för att en tid senare av­slu­ta do­ku­men­tet när in­ne­hål­let känns rätt. 

Att skriva tes­ta­men­te online är också ett väl­digt pris­värt al­ter­na­tiv. Att skriva ett tes­ta­men­te hos Aatos kostar ex­em­pel­vis bara 1099 kr. I priset ingår ju­ri­disk hjälp.

Tips när du ska skriva tes­ta­men­te själv

 • Gör det enkelt för dig så att tes­ta­men­tet blir gjort! Med Aatos tes­ta­men­te-tjänst får du väg­led­ning genom frågor som vi stäl­ler till dig. Du be­hö­ver inte själv veta hur man gör eller vad som ska vara med.
 • När du väljer tjänst för att skriva tes­ta­men­te själv online se till det finns möj­lig­het att ställa frågor till en kunnig jurist om du skulle behöva.
 • Ta god tid på dig att skriva tes­ta­men­te så att allt kommer med och det blir som du tänkt dig. Med Aatos tjänst kan du komma till­ba­ka vid ett senare till­fäl­le och göra klart tes­ta­men­tet när du har fun­de­rat klart. 
 • Om du vill göra änd­ring­ar i ditt tes­ta­men­te kan det vara bra att veta att det di­gi­ta­la do­ku­men­tet alltid finns kvar på ditt konto hos Aatos. Du kan ändra och be­stäl­la ett nytt tes­ta­men­te. 
 • För­va­ra tes­ta­men­tet på ett säkert ställe där det lätt kan hittas. Be­rät­ta för dina an­hö­ri­ga att det finns ett tes­ta­men­te och var du har lagt det. 
 • Om du har skri­vit tes­ta­men­te en gång ti­di­ga­re bör detta för­stö­ras och er­sät­tas av ditt nya tes­ta­men­te. Det går att skriva kom­plet­te­ran­de do­ku­ment till ett ur­sprung­ligt tes­ta­men­te men det blir lätt fel och mot­stri­dig­he­ter kan uppstå i do­ku­men­ten. Ersätt därför mycket hellre ett ti­di­ga­re tes­ta­men­te med ett nytt.