Re­gi­stre­ra tes­ta­men­te

Kvinna framför dator skriver testamente
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-01-16 ● 4 minuter
Dela artikeln
Det är upp till dig att se till att ditt tes­ta­men­te är ju­ri­diskt kor­rekt och gil­ti­gt. Det finns näm­li­gen ingen sär­skild kon­troll­funk­tion för tes­ta­men­te och inte heller nå­gon­stans man måste re­gi­stre­ra sitt tes­ta­men­te. 

Många skulle ha nytta av att skriva tes­ta­men­te. Det finns många si­tu­a­tio­ner då ett tes­ta­men­te kan göra stor skill­nad för gift part­ner, sambo, barn, släkt och andra som står dig nära. Men var nog­grann ef­ter­som du själv an­sva­rar för att det är rätt.

Vi för­kla­rar nedan vad som gäller och ef­fek­ten av att du inte ska re­gi­stre­ra tes­ta­men­te.

Du ska inte re­gi­stre­ra tes­ta­men­te

Du ska inte re­gi­stre­ra tes­ta­men­te hos Skat­te­ver­ket eller hos någon annan myn­dig­het. Ingen sär­skild in­stans har ansvar för tes­ta­men­ten. Det finns därför inte heller något hel­täc­kan­de central­re­gis­ter för tes­ta­men­te.

Där­e­mot finns det andra fa­mil­je­rätts­li­ga do­ku­ment som du ska re­gi­stre­ra hos Skat­te­ver­ket. Ex­em­pel på det är äk­ten­skaps­för­ord och boupp­teck­ning.

💡 Insikt! För att tes­ta­men­tet ska vara gil­ti­gt måste flera krav vara upp­fyll­da annars kan tes­ta­men­te ogil­tig­för­kla­ras.

För­va­ra ditt tes­ta­men­te säkert

Ef­ter­som det inte finns någon möj­lig­het att re­gi­stre­ra tes­ta­men­te är det extra vik­ti­gt att du för­va­rar tes­ta­men­tet på ett bra sätt. Ett tes­ta­men­te ska så klart för­va­ras säkert, men det är också vik­ti­gt att de som be­hö­ver komma åt ditt tes­ta­men­te kan göra det. Av den an­led­ning­en ska du till ex­em­pel inte för­va­ra tes­ta­men­te i ett kas­sa­skåp som bara du har koden till.

Här är några för­slag på var du kan för­va­ra ditt tes­ta­men­te:

 • Hemma på en säker plats
 • Där du för­va­rar andra vik­ti­ga papper
 • I ett bank­fack som någon annan har/kan få till­gång till
 • Hos någon du litar på
 • Hos din ad­vo­kat om du har en sådan
 • Hos fö­re­tag som er­bju­der för­va­ring mot en kost­nad

Att för­va­ra tes­ta­men­te hos en tredje part kan vara sär­skilt klokt. Det bör då vara hos någon som inte har ett mot­stri­di­gt in­tres­se till tes­ta­men­tet eller får sitt arv be­grän­sat.

Det går inte att för­va­ra tes­ta­men­te online

Det kan vara bra att veta att ett tes­ta­men­te måste pre­sen­te­ras i ori­gi­nal och i fysisk form för att vara gil­ti­gt. Det går alltså inte att komma med en kopia eller att enbart ha tes­ta­men­tet i di­gi­talt.

Att för­va­ra tes­ta­men­te online är därför inte ett al­ter­na­tiv. Där­e­mot kan det vara bra att det finns kopia av tes­ta­men­tet både fy­siskt och di­gi­talt. På kopian kan du ex­em­pel­vis skriva var ori­gi­na­let av tes­ta­men­tet finns.

Ju fler som vet att ett tes­ta­men­te finns och var ju bättre. Du kan då känna dig trygg i att ditt tes­ta­men­te kommer fram vid din bort­gång. Utan tes­ta­men­te i ori­gi­nal gäller istäl­let ärv­da­bal­kens regler för vem som ärver din kvar­lå­ten­skap.

Det går där­e­mot all­de­les ut­märkt att skriva tes­ta­men­te online.

Skriva tes­ta­men­te gratis med mall

Många väljer att googla tes­ta­men­te gratis och fylla i en gratis mall med tron att de har ett tes­ta­men­te som är till­räck­li­gt. Det är ett bil­li­gt sätt att skriva tes­ta­men­te, men inte alltid ett klokt val ef­ter­som det lätt kan bli fel.

Ett tes­ta­men­te som inte upp­fyl­ler form­krav, följer lagen, är mot­stri­di­gt eller på annat sätt är fel­ak­ti­gt ris­ke­rar att inte vara gil­ti­gt.

Det kan ex­em­pel­vis handla om:

En ar­vinge kan välja att kland­ra tes­ta­men­te som inte anses vara gil­ti­gt. Då gäller istäl­let lagens regler om arvs­rätt.

👉 Visste du? Om du inte har nära släkt som får ärva dig och inte skri­ver tes­ta­men­te går ditt arv till All­män­na arvs­fon­den.

Tes­ta­men­te som inte är kor­rekt gäller inte

En effekt av att du inte ska re­gi­stre­ra tes­ta­men­te är att du inte får veta om ditt tes­ta­men­te är gil­ti­gt förrän det ska an­vän­das. Det är alltså upp till dig att se till att alla form­krav och regler är upp­fyll­da.

Av den an­led­ning­en är det ris­ka­belt att an­vän­da en gratis mall. Inga två tes­ta­men­ten är exakt li­ka­da­na och det är därför väl­di­gt svårt att göra en mall som sä­ker­stäl­ler att tes­ta­men­te upp­fyl­ler just dina krav och sam­ti­di­gt är kor­rekt.

Vi re­kom­men­de­rar därför inte att du för­li­tar dig enbart på en mall.

💡 Förstå skill­na­den på full ägan­de­rätt och fri för­fo­gan­de­rätt.

Skriva tes­ta­men­te kost­nad

Kost­nad för att skriva tes­ta­men­te va­ri­e­rar stort be­ro­en­de på var du väljer att skriva det.

Genom att det numera går att skriva tes­ta­men­te online har pris för tes­ta­men­te blivit mycket lägre. Det har också blivit enkla­re och allt fler skri­ver tes­ta­men­te.

Med Aatos tjänst för tes­ta­men­te får du ett fast pris som är upp till en fem­te­del av det hos en jurist.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett tes­ta­men­te. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Tes­ta­men­te snabbt och enkelt

Hos oss kan du skapa ett tes­ta­men­te genom att svara på enkla frågor. Det kräver inget möte med jurist, men be­hö­ver du hjälp finns våra ju­ris­ter utan kost­nad i chat­ten eller mail.

Vi kan även hjälpa dig att skriva tes­ta­men­te till förmån för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion eller in­bör­des tes­ta­men­te.

 • Svara på enkla frågor och få ett skräd­dar­sytt tes­ta­men­te
 • Ladda ner tes­ta­men­te direkt utan att vänta
 • Hjälp av en ju­ri­disk expert ingår i priset
 • Prova gratis och betala först i sista steget
 • Ett av de mest po­pu­lä­ra sätten att upp­rät­ta tes­ta­men­te
Smidigare juridik, online och enkelt!