Del­giv­ning tes­ta­men­te

Two persons talking
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-02-13 ● 4 minuter
Dela artikeln
När en person har gått bort som hade skri­vit ett tes­ta­men­te måste tes­ta­men­tet delges ar­ving­ar­na.

Att delge tes­ta­men­te in­ne­bär att ar­ving­ar­na får möj­lig­het att veta in­ne­hål­let i tes­ta­men­tet. Lagen har upp­ställt krav på hur del­giv­ning ska gå till och vi går här igenom vad som gäller.

Vid del­giv­ning ska tes­ta­men­tet delges ar­ving­ar­na. Det in­ne­bär att tes­ta­men­tet skic­kas eller lämnas till ar­ving­ar­na för att de ska få del av in­ne­hål­let.

Alla ar­ving­ar­na har rätt att bli med­de­lad om in­ne­hål­let av tes­ta­men­tet. An­ting­en genom att få se ori­gi­nal­tes­ta­men­tet eller en be­styrkt kopia. En be­styrkt kopia är en kopia av ett tes­ta­men­te som vitt­nen har skri­vit på för att intyga att den stäm­mer över­ens med ori­gi­na­let.

Vem är an­sva­rig för del­giv­ning

Enligt lagen så finns det ingen som är per­son­li­gt an­sva­rig för del­giv­ning­en. Där­e­mot är döds­bo­et an­sva­ri­gt för att utreda om det finns ett tes­ta­men­te.

Döds­bo­et är kvar­lå­ten­ska­pen efter den av­lid­ne i form av till­gång­ar och skul­der. Döds­bo­de­lä­ga­re är den av­lid­nes ar­ving­ar och de är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. I prak­ti­ken in­ne­bär detta att det är döds­bo­de­lä­gar­na som är an­sva­ri­ga för att se till att alla ar­ving­ar delges tes­ta­men­tet.

Hur del­giv­ning går till

De finns olika sätt man kan delge tes­ta­men­tet. Del­giv­ning kan ske genom ett fy­siskt över­läm­nan­de av tes­ta­men­tet eller kopian eller genom att skicka ett re­kom­men­de­rat brev.

Del­giv­ning kan också ske genom pro­to­koll av munt­li­gt förhör med tes­ta­ments­vitt­ne­na eller annan skrift­lig upp­gift över tes­ta­men­tets in­ne­håll.

Det är van­li­gt att ar­ving­en skri­ver under den be­styr­ka kopian eller annat do­ku­ment för att att intyga att de har del­getts tes­ta­men­tet men det är inget tvång enligt lagen. Där­e­mot stäl­ler lagen höga krav att det måste vara tyd­li­gt att syftet med över­läm­ning­en är del­giv­ning.

När del­giv­ning ska ske

Lagen har inte an­gi­vit någon tids­frist för när del­giv­ning måste ske. Det är van­li­gt att man skic­kar med en be­styrkt kopia av tes­ta­men­tet för del­giv­ning till­sam­mans med in­bju­dan till boupp­teck­nings­för­rätt­ning­en. För att kunna gå vidare i arvs­pro­ces­sen så måste också del­giv­ning ske så del­giv­ning­en bör ske inom skälig tid.

När del­giv­ning inte be­hö­ver ske

Om en ar­vinge på för­hand har god­känt tes­ta­men­tet be­hö­ver det inte delges ar­ving­en.

Varför del­giv­ning är vik­ti­gt

När en ar­vinge har del­getts tes­ta­men­tet börjar en tids­frist på sex må­na­der löpa.

Ar­ving­en har den tiden på sig att kland­ra tes­ta­men­tet om denne inte tycker att tes­ta­men­tet ska gälla. T.ex. om tes­ta­men­tet inte har säkrat dennes lag­lott.

Om del­giv­ning har skett via re­kom­men­de­rat brev börjar tids­fris­ten löpa när ar­ving­en hämtat ut brevet. Annars när ar­ving­en har fått tes­ta­ments­hand­ling­en.

Vem kan ärva?

I lagen finns det en så kallad legal arvs­ord­ning. Den be­stäm­mer vem som ärver om den av­lid­ne inte har upp­rät­tat ett tes­ta­men­te. Enligt den legala arvs­ord­ning­en ärver släk­ting­ar och dessa är upp­de­la­de i olika arvs­klas­ser.

  1. Första arvs­klas­sen består av den av­lid­nes barn och barn­barn.
  2. Andra arvs­klas­sen består av för­äld­rar, syskon och sys­kon­barn.
  3. Tredje arvs­klas­sen består av mor och far­för­äld­rar, mor­brö­der, far­brö­der, fastrar och mostrar.

Först ärver första arvs­klas­sen men om den av­lid­ne inte har några barn eller barn­barn ärver de i andra arvs­klas­sen osv. Om det inte finns någon som kan ärva i de tre arvs­klas­ser­na till­fal­ler kvar­lå­ten­ska­pen istäl­let All­män­na arvs­fon­den.

💡 Vik­ti­gt att notera, om den av­lid­ne var gift ska maken ärva före arvs­klas­ser­na.

💡 Tips! Läs mer om ef­terar­vinge och ef­terarv

Det enk­las­te sättet att skriva ett tes­ta­men­te är hos Aatos.

Det kan vara både snabbt och enkelt att skriva ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te! Du be­hö­ver inte boka tid hos en ad­vo­kat eller jurist utan kan skapa det online hos Aatos.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten din si­tu­a­tion och skapar sedan ett tes­ta­men­te unikt för just dig! Direkt när det är klart kan du ladda ner det, men i priset på 699 ingår även hem­le­ve­rans och ju­ri­disk hjälp av Aatos ju­ris­ter.

Du får ett skräd­dar­sytt tes­ta­men­te på bara 10 mi­nu­ter!

Be­gräns­ning­ar

En tes­ta­tor kan välja att göra sina ar­ving­ar arv­lö­sa. Det finns dock be­gräns­ning­ar. En tes­ta­tor kan inte göra sina bröstar­ving­ar helt arv­lö­sa.

Bröstar­ving­ar är den av­lid­nes barn och barn­barn. Bröstar­ving­ar har alltid rätt till halva arvslot­ten, den så kal­la­de lag­lot­ten.

En arvslott är arv­ta­ga­rens del av den av­lid­nes kvar­lå­ten­skap. Om den av­lid­ne inte var gift och hade två barn, har barnen rätt till hälf­ten var av kvar­lå­ten­ska­pen. Om den av­lid­ne hade tre barn har de rätt till en tred­je­del var osv.

Lag­lot­ten är hälf­ten av arvslot­ten. I det första ex­emp­let, med två barn, in­ne­bär det att barnen har rätt till 25 pro­cent var­de­ra av kvar­lå­ten­ska­pen.

💡 Visste du att? Syftet med re­gle­ring­en är att skydda bar­nens arvs­rätt

Vidare kan man inte göra sin make helt arvlös. En make har rätt till att inneha kvar­lå­ten­skap till ett värde av minst fyra pris­bas­belopp. Detta kallas för pris­bas­belopps­re­geln.

Smidigare juridik, online och enkelt!