Så fun­ge­rar arvs­rätt och tes­ta­men­te

Syskon
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-31 ● 4 minuter
Arvsrätt bestämmer vem som ärver vad när någon går bort. Det betyder att allt du äger kommer att fördelas utifrån lag. Arvsrätten träder automatiskt in om du inte skrivet ett testamente.

Om du inte har några sär­skil­da öns­ke­mål kring arvet efter dig, be­hö­ver du inte göra något och arvs­rät­ten be­stäm­mer hur det blir. Många väljer att ändå skriva ett tes­ta­men­te för att kanske skydda sär­skild egen­dom som ett hus eller för­hind­ra att det blir tvis­ter i fa­mil­jen. 

Genom att skriva ett tes­ta­men­te kan du tyd­lig­gö­ra hur allt ska för­de­las och du kan se till att det blir mer som du vill. Men det är vik­tigt att komma ihåg att det fort­fa­ran­de finns regler i arvs­rät­ten som du inte kan bryta mot i ett tes­ta­men­te för att det ska vara gil­tigt.

Har du koll på vem som ärver digMånga vet inte vem som egent­li­gen ärver.  

Arvs­rätt barn

Barn står enligt lag först i led att ärva när för­äld­rar­na går bort. Olika gäller be­ro­en­de på om för­äld­rar­na är gifta, sambo eller se­pa­re­ra­de. 

  • För­äld­rar­na är gifta med varand­ra – För­äld­rar­na ärver först varand­ra. Barnen ärver efter att båda för­äld­rar­na har gått bort. 
  • För­äld­rar­na är sambo med varand­ra – Barnen ärver för­äl­der med en gång och be­hö­ver inte vänta på att båda för­äld­rar­na har gått bort.
  • För­äld­rar som är se­pa­re­ra­de – Barnen ärver för­äl­der med en gång. Detta gäller även om för­äl­dern har gift om sig.

Har barnet gått bort före sin för­äl­der ärver istäl­let barn­barn och där­ef­ter barn­barns­barn. 

Om barn, barn­barn eller barn­barns­barn inte finns ärver dina för­äld­rar dig. Finns för­äld­rar­na inte i livet är det syskon eller sys­kon­barn som kommer att ärva enligt arvs­rät­ten. I de fall det inte finns för­äld­rar, syskon eller sys­kon­barn ärver mor och/eller far­för­äld­rar till den av­lid­ne. 

Barn och tes­ta­men­te – Går inte göra barn arv­lö­sa

Barn har enligt lag alltid rätt till sin lag­lott. Det in­ne­bär inte att barnen au­to­ma­tiskt ärver allt du har, utan bara att de har rätt till en viss del av det du lämnar kvar när du går bort. Det går alltså inte att göra barn helt arv­lö­sa genom tes­ta­men­te. Enligt lag gäller det alla barn som du har, oav­sett ålder och om barnen bor med dig eller inte samt om ni har kon­takt eller ej. 

Barnen har alltid rätt till hälf­ten av sin lag­lott, men den andra hälf­ten kan du välja att ge till en annan person eller än­da­mål. Låt oss visa i ett ex­em­pel där Klas och Ka­ta­ri­na har två barn till­sam­mans.

  • Om arvs­rät­ten styr och inget tes­ta­men­te finns kommer barnen att ärva 50% var.
  • Om Klas och Ka­ta­ri­na skri­ver tes­ta­men­te kan de välja att barnen som minst ärver 25% var av det de har. Detta mot­sva­rar den andel som lagen har be­stämt att barn har rätt till. Den andra hälf­ten som blir kvar kan de tes­ta­men­te­ra hur de vill. 
  • Om Klas och Ka­ta­ri­na vill att barnen ska ärva olika mycket kan de genom tes­ta­men­te låta det ena barnet ärva 75% som mest och det andra barnet 25% som minst.

Sär­kull­barn rätt till arv

Det är idag van­ligt att fa­mil­jer om­for­mas och att det finns barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de. Barn från andra re­la­tio­ner kallas i lagen för sär­kull­barnSär­kull­barn har rätt till sitt arv direkt efter att en för­äl­der har gått bort. Detta till skill­nad mot barn där för­äld­rar­na är gifta med varand­ra, och där barnen måste vänta på arvet till att båda för­äld­rar­na av­li­dit. 

I en familj där det finns både ge­men­sam­ma barn och sär­kull­barn in­ne­bär det alltså att barnen från ti­di­ga­re för­hål­lan­den ärver sin del direkt, medan de ge­men­sam­ma barnen måste vänta. Det kan vara bra att re­gle­ra arv till sär­kull­barn genom tes­ta­men­te ef­tersom det kan på­ver­ka si­tu­a­tio­nen för den part­ner som lever kvar. Detta är extra vik­tigt om ni till ex­em­pel äger ett hus till­sam­mans.

Genom att låta ge­men­sam­ma och egna barn ärva sam­ti­digt kan det också upp­le­vas som mer rätt­vist och mins­kar risken för att syskon blir osams. 

Arvs­rätt syskon – det gäller för hel- och halv­sys­kon

Syskon ärver om det inte finns barn till per­so­nen som går bort och om för­äld­rar­na också har av­li­dit. Men vad gäller för arvs­rätt för syskon?

Om det bara finns hel­sys­kon delar sys­ko­nen lika på arvet. 

Låt oss istäl­let i ett ex­em­pel säga att det finns ett hel­sys­kon och ett halv­sys­kon som en­sam­ma ska ärva. Enligt arvs­rät­ten ärver då hel­sys­kon 75% och halv­sys­kon 25%. För­del­ning­en kommer av att hel­sys­ko­net ärver hela den andel som skulle ha gått till den för­äl­der som inte hade några sär­kull­barn, och dess­utom hälf­ten av den andel som skulle ha gått till för­äl­dern med ett sär­kull­barn.

Tre till­fäl­len då tes­ta­men­te kan vara bra

Tre till­fäl­len som det kan vara bra att skriva ett tes­ta­men­te istäl­let för att låta arvs­rät­ten styra är:

  1. När sär­kull­barn finns
  2. När ni är sambo och har ge­men­sam­ma barn
  3. När du vill skydda sär­skild egen­dom

Om du eller din part­ner har barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de, eller om ni är sambo och har ge­men­sam­ma barn kan det vara bra att skriva ett tes­ta­men­te. På det sättet kan ni skydda varand­ra eko­no­miskt fram till att den andre av er går bort. Det kan ex­em­pel­vis in­ne­bä­ra att den som är kvar sist kan bo kvar i ett ge­men­samt boende eller an­vän­da ge­men­sam­ma pengar. 

I ett tes­ta­men­te kan du önska att dina barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de väntar med att ta ut sitt arv till att din nya part­ner går ur tiden. Din part­ner kan annars behöva sälja ert ge­men­sam­ma boende för att barnen ska kunna få sin andel. Som en morot är det van­ligt att er­bju­da barnet hela sin arvslott om den väntar. Om barnet ändå väljer att kräva sitt arv med en gång kan du skriva att barnet bara får den lagstad­ga­de halva delen.

Det samma kan du göra om du är sambo och har ge­men­sam­ma barn. 

Tes­ta­men­te och en­skild egen­dom

Det finns många bra skäl till att skriva tes­ta­men­te utöver de regler som gäller för arvs­rätt. Yt­ter­li­ga­re en vanlig an­led­ning till att göra ett tes­ta­men­te är att du vill att en spe­ci­fik ägodel, en summa pengar eller kanske ett som­mar­hus ska stanna i släk­ten. Det gör du genom att i tes­ta­men­tet skriva att något är en­skild egen­dom för per­so­nen som ärver dig. 

Det in­ne­bär att den en­skil­da egen­do­men inte kan för­lo­ras vid ex­em­pel­vis en skils­mäs­sa. Du kan även be­stäm­ma vem som ska ärva egen­do­men efter att den första arv­ta­ga­ren har gått bort. 

Svara på enkla frågor och skriv tes­ta­men­te enkelt online.