Så fun­ge­rar arvs­rätt och tes­ta­men­te

Syskon
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-31 ● 4 minuter
Dela artikeln
Arvs­rätt be­stäm­mer vem som ärver vad när någon går bort. Det är alltså de regler som styr hur arv ska för­de­las. Arvs­rät­ten träder au­to­ma­tiskt in om du inte skri­ver ett tes­ta­men­te.

Om du inte har några sär­skil­da öns­ke­mål kring hur arv efter dig ska för­de­las, be­hö­ver du inte göra något och arvs­rät­ten be­stäm­mer hur det blir.

Många väljer att ändå skriva ett tes­ta­men­te för att kanske skydda sär­skild egen­dom som ett hus, för­hind­ra osämja i fa­mil­jen eller bara för att göra det enkla­re för an­hö­ri­ga. Den som skri­ver tes­ta­men­te kallas för tes­ta­tor.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te kan du be­rät­ta hur allt ska för­de­las och du kan se till att det blir mer som du vill. Men det är vik­ti­gt att komma ihåg att det fort­fa­ran­de finns regler i arvs­rät­ten som du inte kan bryta mot i ett tes­ta­men­te för att det ska vara gil­ti­gt.

💡 Har du koll på vem som ärver dig? Många vet inte sin arvs­ord­ning och vem som egent­li­gen ärver.

Barn och arvs­rätt

Barn står enligt lag först i led att ärva när för­äld­rar­na går bort. Olika gäller be­ro­en­de på om för­äld­rar­na är gifta, sambo eller se­pa­re­ra­de.

  • För­äld­rar­na är gifta med varand­ra – För­äld­rar­na ärver först varand­ra. Barnen ärver efter att båda för­äld­rar­na har gått bort. 
  • För­äld­rar­na är sambo med varand­ra – Barnen ärver för­äl­der med en gång och be­hö­ver inte vänta på att båda för­äld­rar­na har gått bort.
  • För­äld­rar som är se­pa­re­ra­de – Barnen ärver för­äl­der med en gång. Detta gäller även om för­äl­dern har gift om sig.

Har barnet gått bort före sin för­äl­der ärver istäl­let barn­barn och där­ef­ter barn­barns­barn.

Om barn, barn­barn eller barn­barns­barn inte finns ärver dina för­äld­rar dig. Finns för­äld­rar­na inte i livet är det syskon eller sys­kon­barn som kommer att ärva enligt arvs­rät­ten. I de fall det inte finns för­äld­rar, syskon eller sys­kon­barn ärver mor och/eller far­för­äld­rar till den av­lid­ne.

💡 Läs mer: All­män­na arvs­fon­den

Prova Aatos tjänst för tes­ta­men­te:

Går det göra barn arv­lö­sa?

Barn har enligt lag alltid rätt till sin lag­lott. Det in­ne­bär inte att barnen au­to­ma­tiskt ärver allt du har, utan bara att de har rätt till en viss del av det du lämnar kvar när du går bort. Det går alltså inte att göra barn helt arv­lö­sa genom tes­ta­men­te. Enligt lag gäller det alla barn som du har, oav­sett ålder och om barnen bor med dig eller inte samt om ni har kon­takt eller ej.

Barnen har alltid rätt till hälf­ten av sin lag­lott, men den andra hälf­ten kan du välja att ge till en annan person eller än­da­mål. Låt oss visa i ett ex­em­pel där Klas och Ka­ta­ri­na har två barn till­sam­mans.

  • Om arvs­rät­ten styr och inget tes­ta­men­te finns kommer barnen att ärva 50% var.
  • Om Klas och Ka­ta­ri­na skri­ver tes­ta­men­te kan de välja att barnen som minst ärver 25% var av det de har. Detta mot­sva­rar den andel som lagen har be­stämt att barn har rätt till. Den andra hälf­ten som blir kvar kan de tes­ta­men­te­ra hur de vill. 
  • Om Klas och Ka­ta­ri­na vill att barnen ska ärva olika mycket kan de genom tes­ta­men­te låta det ena barnet ärva 75% som mest och det andra barnet 25% som minst.

Läs mer: Hur räknar man ut lag­lot­ten?

Hur ärver sär­kull­barn?

Det är idag van­li­gt att fa­mil­jer om­for­mas och att det finns barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de. Barn från andra re­la­tio­ner kallas i lagen för sär­kull­barnSär­kull­barn har rätt till sitt arv direkt efter att en för­äl­der har gått bort. Detta till skill­nad mot barn där för­äld­rar­na är gifta med varand­ra, och där barnen måste vänta på arvet till att båda för­äld­rar­na av­li­dit.

I en familj där det finns både ge­men­sam­ma barn och sär­kull­barn in­ne­bär det alltså att barnen från ti­di­ga­re för­hål­lan­den ärver sin del direkt, medan de ge­men­sam­ma barnen måste vänta. Det kan vara bra att regle­ra arv till sär­kull­barn genom tes­ta­men­te ef­ter­som det kan på­ver­ka si­tu­a­tio­nen för den part­ner som lever kvar. Detta är extra vik­ti­gt om ni till ex­em­pel äger ett hus till­sam­mans. Att skriva ett ge­men­samt tes­ta­men­te kallas för in­bör­des tes­ta­men­te.

Genom att låta ge­men­sam­ma och egna barn ärva sam­ti­di­gt kan det också upp­le­vas som mer rätt­vist och mins­kar risken för att syskon blir osams.

👉 Regler om arv be­stäms i ärv­da­bal­ken.

Bröder

Arvs­rätt syskon – det gäller arv för hel- och halv­syskon

Syskon ärver om det inte finns barn till per­so­nen som går bort och om för­äld­rar­na också har av­li­dit. Men vad gäller för arvs­rätt för syskon?

Om det bara finns hel­syskon delar sys­ko­nen lika på arvet.

Låt oss istäl­let i ett ex­em­pel säga att det finns ett hel­syskon och ett halv­syskon som en­sam­ma ska ärva. Enligt arvs­rät­ten ärver då hel­syskon 75% och halv­syskon 25%. För­del­ning­en kommer av att hel­sys­ko­net ärver hela den andel som skulle ha gått till den för­äl­der som inte hade några sär­kull­barn, och dess­utom hälf­ten av den andel som skulle ha gått till för­äl­dern med ett sär­kull­barn.

Tre till­fäl­len då tes­ta­men­te kan vara bra

Det finns goda skäl att skriva tes­ta­men­te obe­ro­en­de om du äger något av stort värde eller inte, hur din familj ser ut eller om du är gift, sambo eller solo.

Tre till­fäl­len som det kan vara extra bra att skriva ett tes­ta­men­te istäl­let för att låta arvs­rät­ten styra är:

  1. När sär­kull­barn finns
  2. När ni är sambo och har ge­men­sam­ma barn
  3. När du vill skydda sär­skild egen­dom

Läs mer: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

Visste du: Döds­bo­et är an­sva­ri­gt för att utreda om det finns ett tes­ta­men­te.

Tes­ta­men­te bra för bonus­fa­mil­jer

Om du eller din part­ner har barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de, eller om ni är sambo och har ge­men­sam­ma barn kan det vara bra att skriva ett tes­ta­men­te. På det sättet kan ni skydda varand­ra eko­no­miskt fram till att den andre av er går bort. Det kan ex­em­pel­vis in­ne­bä­ra att den som är kvar sist kan bo kvar i ett ge­men­samt boende eller an­vän­da ge­men­sam­ma pengar.

I ett tes­ta­men­te kan du önska att dina barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de väntar med att ta ut sitt arv till att din nya part­ner går ur tiden. Din part­ner kan annars behöva sälja ert ge­men­sam­ma boende för att barnen ska kunna få sin andel.

Som en morot är det van­li­gt att er­bju­da barnet hela sin arvslott om den väntar. Om barnet ändå väljer att kräva sitt arv med en gång kan du skriva att barnet bara får den lagstad­ga­de halva delen.

💡 Det samma kan du göra om du är sambo och har ge­men­sam­ma barn.

Arv och en­skild egen­dom

Det finns många bra skäl till att skriva tes­ta­men­te. Yt­ter­li­ga­re en vanlig an­led­ning till att göra ett tes­ta­men­te är att du vill att en spe­ci­fik sak, en summa pengar eller kanske ett som­mar­hus ska stanna i fa­mil­jen. Det gör du genom att i tes­ta­men­tet skriva att något är en­skild egen­dom för per­so­nen som ärver dig.

Det in­ne­bär att den en­skil­da egen­do­men inte kan för­lo­ras vid ex­em­pel­vis en skils­mäs­sa. Du kan även be­stäm­ma vem som ska ärva egen­do­men efter att den första arv­ta­ga­ren har gått bort.

Vem som tar hand om barnen om du dör

Yt­ter­li­ga­re ett skäl till att skriva ett tes­ta­men­te är att du i ett tes­ta­men­te kan önska vem som får vård­na­den av dina barn om du ovän­tat skulle gå bort. Det kan kännas tryggt att veta att det finns en plan och att dina tankar finns ned­skriv­na.

Svara på enkla frågor och skriv tes­ta­men­te enkelt online. Prova gratis och betala när du är nöjd.

Smidigare juridik, online och enkelt!