Kan­nat­taa­ko tehdä kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti?

Kukkia niityllä.
aatos-author-icon.png
Aatos
22.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti pitää huolen, että pe­rin­tö­si ja­kau­tuu toi­vo­mal­la­si ta­val­la, kun aika si­nus­ta jättää. Mil­loin kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä?

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti tar­koit­taa esi­mer­kik­si avio­pa­rien kesken teh­tä­vää tes­ta­ment­tia. Tes­ta­men­tin tar­koi­tus vai­kut­taa hyvin paljon siihen, min­kä­lai­nen tes­ta­ment­ti kan­nat­taa valita.

Tässä teks­tis­sä tar­kas­te­lem­me kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia. Mitä kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti tar­koit­taa, kenen kan­nat­taa se tehdä ja missä ti­lan­tees­sa?

Kes­ki­näi­siä tes­ta­ment­te­ja on kahta eri­lais­ta

Kes­ki­näi­siä tes­ta­ment­te­ja on läh­tö­koh­tai­ses­ti kah­den­lai­sia:

  1. hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti 
  2. omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi koos­tua myös hal­lin­ta- ja omis­tusoi­keus­tes­ta­men­tin se­koi­tuk­ses­ta.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti tun­ne­taan myös ni­mel­lä käyt­tö­oi­keus­tes­ta­ment­ti. Tässä tes­ta­ment­ti­tyy­pis­sä voitte puo­li­son tai muun os­a­puo­len kanssa sopia, miten pe­rit­tä­vää omai­suut­ta hal­li­taan. Avio­puo­li­soi­den kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on varsin usein hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti.

Jos teillä on lapsia, voitte päät­tää, että lapset saavat omis­tusoi­keu­den pe­rin­töön, mutta les­kek­si jäänyt saa jat­ku­van oi­keu­den käyt­tää tai hal­li­ta omai­suut­ta. Näin ollen hän saa esi­mer­kik­si jatkaa asu­mis­ta avio­pa­rin ko­dis­sa tai käyt­tää yh­teis­tä ke­sä­mök­kiä. Hän voi myös vuo­kra­ta kotia tai mökkiä, mutta ei myydä.

Omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti

Omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti ja­kau­tuu kah­teen osaan, täy­teen tai ra­joi­tet­tuun omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­tiin.  

  • Täysi omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti tekee hen­ki­lös­tä, jolle jätät pe­rin­tö­si, omai­suu­te­si uuden omis­ta­jan. Täl­löin hän saa myydä tai lah­joit­taa saa­man­sa pe­rin­nön. Kun les­kikin myö­hem­min me­neh­tyy, hänen omis­ta­man­sa ja alun perin sinun tes­ta­ment­taa­ma­si omai­suus siir­tyy hänen pe­ril­li­sil­leen.
  • Ra­joi­tet­tu omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti on toimi, jolla voit huo­leh­tia, että lesken kuol­tua omat lap­se­si saavat pe­rin­nön lesken pe­ril­lis­ten sijaan. Jotta rin­ta­pe­ril­li­se­si voivat saada pe­rin­nön, tes­ta­ment­tiin täytyy kir­ja­ta tois­si­jai­suus­mää­räys. Leski kui­ten­kin saa käyt­tää omai­suut­ta niin kauan kuin hänen elä­män­sä jatkuu.

Ra­joi­tet­tu omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti ei ole mut­ka­ton vaih­toeh­to, sillä pe­rit­tä­vän lapset voivat vaatia mil­loin ta­han­sa pe­rin­töä it­sel­leen ve­do­ten la­kio­saan­sa. La­kio­sa kä­sit­tää vä­hin­tään­kin puolet pe­rit­tä­väs­tä omai­suu­des­ta. 

💡 Jotta suu­rem­mil­ta har­meil­ta väl­ty­tään, tes­ta­men­tis­sa onkin fiksua mai­ni­ta, että les­kek­si jäänyt maksaa la­kio­san ra­hal­la. Täl­löin hänen ei tar­vit­se esi­mer­kik­si lähteä pa­ris­kun­nan yh­tei­ses­tä ko­dis­ta.

Avio­puo­li­soi­den kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti

Kuten yleis­tes­ta­men­tin­kin, myös kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin voi tehdä kuka ta­han­sa. Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on siten mah­dol­li­nen avio­puo­li­son, par­haan ys­tä­vän, serkun tai vaikka pik­kusis­kon kanssa. Riit­tää, että teillä on yh­tei­nen toive jättää omai­suu­ten­ne toi­sil­len­ne. 

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin avio­pa­rien vä­lil­lä. Myös avo­puo­li­sot hyö­dyn­tä­vät sitä ah­ke­ras­ti. Avo­puo­li­soi­ta eivät koske samat la­ki­mää­räi­set sää­dök­set kuin avio­pa­re­ja.  

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti huo­leh­tii, että myös avo­les­ki saa esi­mer­kik­si jäädä asu­maan pa­ris­kun­nan yh­tei­seen kotiin.

Lue lisää: Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hyödyt ja haitat

Mil­loin tehdä kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti?

Tes­ta­ment­ti antaa mah­dol­li­suu­den kertoa, ke­nel­le haluat jättää omai­suut­ta ja kuinka paljon. Ky­sees­sä voikin olla varsin rak­kau­del­li­nen ele: “minä huo­leh­din si­nus­ta, vaikka aika mi­nus­ta jät­täi­si”.

Edes­men­neen pe­ri­jiät mää­räy­ty­vät pe­rin­tö­kaa­ren mukaan. Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tar­koi­tus on huo­leh­tia, ettei esi­mer­kik­si les­kek­si jäänyt avio- tai avo­puo­li­so jää puille pal­jail­le.

Jos pe­ril­li­siä ei ole, eikä kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia tehty, omai­suu­te­si ti­pah­taa lop­pu­kä­des­sä su­ku­lais­ten tai val­tion kirs­tuun. Näin voi ta­pah­tua esi­mer­kik­si lap­set­to­man yk­si­ne­lä­jän koh­dal­la. Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa­kin tehdä, mikäli si­nul­la on vaikka lä­hei­nen ystävä, jolle haluat jättää omai­suu­te­si.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin edut liit­ty­vät oman tahdon to­teu­tu­mi­sen li­säk­si ve­roi­hin. Siitä on hyötyä, jos haluat maksaa vä­hem­män pe­rin­tö­ve­roa tai toivot, et­tei­vät pe­ril­li­se­si jou­tui­si mak­sa­maan liikaa veroja. Myö­hem­mäs­sä kap­pa­lees­sa pa­neu­dum­me ve­roi­hin hieman enem­män.

💡Saa­vat­ko lapset mitään, jos puo­li­sot ovat teh­neet kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin? Vas­taus on, että kyllä. Rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on aina oikeus pe­rin­nön la­kio­saan. La­kio­saa täytyy kui­ten­kin erik­seen vaatia.

Erot tes­ta­ment­tien vä­lil­lä

Yleis­tes­ta­ment­ti tar­koit­taa sitä, että luo­vu­tat koko pe­rin­nön tai osan siitä tie­tyl­le hen­ki­löl­le. Täl­löin ky­sei­ses­tä hen­ki­lös­tä tulee kuo­lin­pe­sän osakas ja näin ollen hän osal­lis­tuu myös pe­run­kir­joi­tuk­seen aivan kuten rin­ta­pe­ril­li­set­kin.  

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on pe­rit­tä­vän ja pe­ri­jän vä­li­nen so­pi­mus. Yleis­tes­ta­ment­ti puo­les­taan pe­rus­tuu pe­rin­nön­jät­tä­jän tah­toon, eikä perijä aina ole etu­kä­teen tie­toi­nen saa­mas­taan omai­suu­des­ta.  

Yh­tä­läi­syyk­siä löytyy kui­ten­kin kai­kis­ta tes­ta­men­teis­ta, oli ky­sees­sä sitten kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti, eri­tyis­tes­ta­ment­ti tai yleis­tes­ta­ment­ti. Jo­kai­nen tes­ta­ment­ti täytyy aina laatia tar­kas­ti la­ki­py­kä­liä ja mää­rä­muo­toa nou­dat­taen.

Tes­ta­ment­tien koh­dal­la tu­lee­kin huo­mioi­da seu­raa­vat asiat

  • Tes­ta­ment­ti laa­di­taan aina kir­jal­li­se­na
  • Asia­kir­jan to­dis­ta­mi­seen tar­vi­taan kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set
  • Mo­lem­mat os­a­puo­let al­le­kir­joit­ta­vat kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ja pe­rin­tö­ve­ro

Aina kun pu­hu­taan pe­rin­nös­tä, esille nousee vää­jää­mät­tä myös pe­rin­tö­ve­ro. 

Omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti voi olla ve­ro­jen kan­nal­ta huo­nom­pi rat­kai­su. Täl­löin puo­li­so maksaa ni­mit­täin verot koko­nai­suu­des­saan sil­loin kun pe­rin­nön määrä ylit­tää 90 000 euroa.  

Jos haluat pitää pe­rin­tö­ve­ron ku­ris­sa, sinun kan­nat­taa valita hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti. Täl­löin lesken ei tar­vit­se maksaa lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa. 

Si­nul­la saat­taa kui­ten­kin herätä huoli, jou­tu­vat­ko lapset pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­jik­si. Kyllä, mutta heidän mak­sa­man­sa pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus on sel­väs­ti pie­nem­pi, koska omai­suus on lesken hal­lin­nas­sa.

Älä lykkää tes­ta­men­tin te­ke­mis­tä liian myö­hään!

Pe­rin­tö­asiat voivat tuntua kau­kai­ses­sa ho­ri­son­tis­sa siin­tä­vil­tä asioil­ta. Jo­kai­nen kui­ten­kin kuolee väis­tä­mät­tä, joten pe­rin­tö­asioi­hin kan­nat­taa pa­neu­tua en­nem­min kuin myö­hem­min, jotta sinun on mah­dol­lis­ta vai­kut­taa en­nal­ta pe­rin­tö­asioi­hin.

Tes­ta­ment­ti onkin suo­si­tel­ta­vaa tehdä sil­loin, kun olet vielä terve ja hy­vin­voi­va niin fyy­si­ses­ti kuin psyyk­ki­ses­ti­kin. Näin ollen nuo­ren­kin hen­ki­lön on syytä har­ki­ta tes­ta­men­tin te­ke­mis­tä. 

Tes­ta­ment­tia on aina mah­dol­lis­ta päi­vit­tää, jos ti­lan­ne niin vaatii. On myös suo­si­tel­ta­vaa, että uuden elä­män­ti­lan­teen, kuten per­heen pe­rus­ta­mi­sen, asun­non os­ta­mi­sen tai muun pe­rin­nön vas­taa­not­ta­mi­sen jäl­keen, asia­kir­jaa tulisi päi­vit­tää. Näin tes­ta­ment­ti kulkee elä­mä­si mukana.

Aatos on apu­na­si, kun haluat tehdä kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin

Tes­ta­ment­ti on yksi elämän suu­rim­pia pää­tök­siä, mikä näkyy myös tes­ta­men­tin lain mu­kai­sis­sa muo­to­mää­räyk­sis­sä – ne ovat jär­käh­tä­mät­tö­mät. 

Jotta vältät ylei­set su­den­kuo­pat tes­ta­men­tin kanssa, kan­nat­taa tes­ta­ment­ti tehdä luo­tet­ta­vas­sa ja asian­tun­te­vas­sa pal­ve­lus­sa. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu kar­toit­taa tar­kas­ti elä­män­ti­lan­tee­si ja ottaa toi­vee­si huo­mioon ilman, että sinun tar­vit­see tietää vai­kei­ta ter­me­jä. Saat ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja si­nul­le rää­tä­löi­dyn asia­kir­jan heti pal­ve­lus­ta.

Aa­tok­ses­sa luot myös kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hel­pos­ti yh­des­sä puo­li­so­si kanssa.

Älä jää ilman apua, kun ky­sees­sä on vii­mei­nen tah­to­si – Aatos auttaa sinua kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin te­ke­mi­ses­sä jo tänään.

Ko­kei­le tästä: