Kan­nat­taako tehdä kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti?

Kukkia niityllä.
aatos-author-icon.png
Aatos
22.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti pitää huolen, että pe­rin­tösi ja­kau­tuu toi­vo­mal­lasi ta­valla, kun aika si­nusta jättää. Mil­loin kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä?

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti tar­koit­taa esi­mer­kiksi avio­pa­rien kesken teh­tä­vää tes­ta­ment­tia. Tes­ta­men­tin tar­koi­tus vai­kut­taa hyvin paljon siihen, min­kä­lai­nen tes­ta­mentti kan­nat­taa valita.

Tässä teks­tissä tar­kas­te­lemme kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia. Mitä kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti tar­koit­taa, kenen kan­nat­taa se tehdä ja missä ti­lan­teessa?

Min­kä­lai­nen kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä?

Kes­ki­näi­siä tes­ta­ment­teja on läh­tö­koh­tai­sesti kah­den­lai­sia:

  1. hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti 
  2. omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi koos­tua myös hal­linta- ja omis­tusoi­keus­tes­ta­men­tin se­koi­tuk­sesta.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti tun­ne­taan myös ni­mellä käyt­tö­oi­keus­tes­ta­mentti. Tässä tes­ta­ment­ti­tyy­pissä voitte puo­li­son tai muun os­a­puo­len kanssa sopia, miten pe­rit­tä­vää omai­suutta hal­li­taan. Avio­puo­li­soi­den kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on varsin usein hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti.

Jos teillä on lapsia, voitte päät­tää, että lapset saavat omis­tusoi­keu­den pe­rin­töön, mutta les­keksi jäänyt saa jat­ku­van oi­keu­den käyt­tää tai hal­lita omai­suutta. Näin ollen hän saa esi­mer­kiksi jatkaa asu­mista avio­pa­rin ko­dissa tai käyt­tää yh­teistä ke­sä­mök­kiä. Hän voi myös vuo­krata kotia tai mökkiä, mutta ei myydä.

Omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti

Omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti ja­kau­tuu kah­teen osaan, täy­teen tai ra­joi­tet­tuun omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­tiin.

  • Täysi omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti tekee hen­ki­löstä, jolle jätät pe­rin­tösi, omai­suu­tesi uuden omis­ta­jan. Täl­löin hän saa myydä tai lah­joit­taa saa­mansa pe­rin­nön. Kun les­ki­kin myö­hem­min me­neh­tyy, hänen omis­ta­mansa ja alun perin sinun tes­ta­ment­taa­masi omai­suus siir­tyy hänen pe­ril­li­sil­leen.
  • Ra­joi­tettu omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti on toimi, jolla voit huo­leh­tia, että lesken kuol­tua omat lap­sesi saavat pe­rin­nön lesken pe­ril­lis­ten sijaan. Jotta rin­ta­pe­ril­li­sesi voivat saada pe­rin­nön, tes­ta­ment­tiin täytyy kir­jata tois­si­jai­suus­mää­räys. Leski kui­ten­kin saa käyt­tää omai­suutta niin kauan kuin hänen elä­mänsä jatkuu.

Ra­joi­tettu omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti ei ole mut­ka­ton vaih­toehto, sillä pe­rit­tä­vän lapset voivat vaatia mil­loin ta­hansa pe­rin­töä it­sel­leen ve­do­ten la­kio­saansa. La­kiosa kä­sit­tää vä­hin­tään­kin puolet pe­rit­tä­västä omai­suu­desta.

💡 Jotta suu­rem­milta har­meilta väl­ty­tään, tes­ta­men­tissa onkin fiksua mai­nita, että les­keksi jäänyt maksaa la­kio­san ra­halla. Täl­löin hänen ei tar­vitse esi­mer­kiksi lähteä pa­ris­kun­nan yh­tei­sestä ko­dista.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti kan­nat­taa avio­puo­li­soi­den ta­pauk­sessa

Kuten yleis­tes­ta­men­tin­kin, myös kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin voi tehdä kuka ta­hansa. Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on siten mah­dol­li­nen avio­puo­li­son, par­haan ys­tä­vän, serkun tai vaikka pik­kusis­kon kanssa. Riit­tää, että teillä on yh­tei­nen toive jättää omai­suu­tenne toi­sil­lenne.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on yli­voi­mai­sesti suo­si­tuin avio­pa­rien vä­lillä. Myös avo­puo­li­sot hyö­dyn­tä­vät sitä ah­ke­rasti. Avo­puo­li­soita eivät koske samat la­ki­mää­räi­set sää­dök­set kuin avio­pa­reja.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti huo­leh­tii, että myös avo­leski saa esi­mer­kiksi jäädä asu­maan pa­ris­kun­nan yh­tei­seen kotiin.

Lue lisää: Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hyödyt ja haitat ja Voiko kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia muut­taa puo­li­son kuo­le­man jäl­keen?

Kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia kan­nat­taa miet­tiä myös ve­ro­tuk­sen kan­nalta

Tes­ta­mentti antaa mah­dol­li­suu­den kertoa, ke­nelle haluat jättää omai­suutta ja kuinka paljon. Ky­seessä voikin olla varsin rak­kau­del­li­nen ele: “minä huo­leh­din si­nusta, vaikka aika mi­nusta jät­täisi”.

Edes­men­neen pe­ri­jiät mää­räy­ty­vät pe­rin­tö­kaa­ren mukaan. Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tar­koi­tus on huo­leh­tia, ettei esi­mer­kiksi les­keksi jäänyt avio- tai avo­puo­liso jää puille pal­jaille.

Jos pe­ril­li­siä ei ole, eikä kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia tehty, omai­suu­tesi ti­pah­taa lop­pu­kä­dessä su­ku­lais­ten tai val­tion kirs­tuun. Näin voi ta­pah­tua esi­mer­kiksi lap­set­to­man yk­si­ne­lä­jän koh­dalla. Tes­ta­mentti kan­nat­taa­kin tehdä, mikäli si­nulla on vaikka lä­hei­nen ystävä, jolle haluat jättää omai­suu­tesi.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin edut liit­ty­vät oman tahdon to­teu­tu­mi­sen li­säksi ve­roi­hin. Siitä on hyötyä, jos haluat maksaa vä­hem­män pe­rin­tö­ve­roa tai toivot, et­tei­vät pe­ril­li­sesi jou­tuisi mak­sa­maan liikaa veroja. Myö­hem­mässä kap­pa­leessa pa­neu­dumme ve­roi­hin hieman enem­män.

💡Saa­vatko lapset mitään, jos puo­li­sot ovat teh­neet kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin? Vas­taus on, että kyllä. Rin­ta­pe­ril­li­sillä on aina oikeus pe­rin­nön la­kio­saan. La­kio­saa täytyy kui­ten­kin erik­seen vaatia.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ja pe­rin­tö­vero

Aina kun pu­hu­taan pe­rin­nöstä, esille nousee vää­jää­mättä myös pe­rin­tö­vero.

Omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti voi olla ve­ro­jen kan­nalta huo­nompi rat­kaisu. Täl­löin puo­liso maksaa ni­mit­täin verot ko­ko­nai­suu­des­saan sil­loin kun pe­rin­nön määrä ylit­tää 90 000 euroa.

Jos haluat pitää pe­rin­tö­ve­ron ku­rissa, sinun kan­nat­taa valita hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti. Täl­löin lesken ei tar­vitse maksaa lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa.

Si­nulla saat­taa kui­ten­kin herätä huoli, jou­tu­vatko lapset pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­jiksi. Kyllä, mutta heidän mak­sa­mansa pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus on sel­västi pie­nempi, koska omai­suus on lesken hal­lin­nassa.

Lue lisää ar­tik­ke­lis­tamme Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ja pe­rin­tö­ve­ro­tus

Erot tes­ta­ment­tien vä­lillä

Yleis­tes­ta­mentti tar­koit­taa sitä, että luo­vu­tat koko pe­rin­nön tai osan siitä tie­tylle hen­ki­lölle. Täl­löin ky­sei­sestä hen­ki­löstä tulee kuo­lin­pe­sän osakas ja näin ollen hän osal­lis­tuu myös pe­run­kir­joi­tuk­seen aivan kuten rin­ta­pe­ril­li­set­kin.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on pe­rit­tä­vän ja pe­ri­jän vä­li­nen so­pi­mus. Yleis­tes­ta­mentti puo­les­taan pe­rus­tuu pe­rin­nön­jät­tä­jän tah­toon, eikä perijä aina ole etu­kä­teen tie­toi­nen saa­mas­taan omai­suu­desta.

Yh­tä­läi­syyk­siä löytyy kui­ten­kin kai­kista tes­ta­men­teista, oli ky­seessä sitten kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti, eri­tyis­tes­ta­mentti tai yleis­tes­ta­mentti. Jo­kai­nen tes­ta­mentti täytyy aina laatia tar­kasti la­ki­py­kä­liä ja mää­rä­muo­toa nou­dat­taen.

Tes­ta­ment­tien koh­dalla tu­lee­kin huo­mioida seu­raa­vat asiat

  • Tes­ta­mentti laa­di­taan aina kir­jal­li­sena
  • Asia­kir­jan to­dis­ta­mi­seen tar­vi­taan kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set
  • Mo­lem­mat os­a­puo­let al­le­kir­joit­ta­vat kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin

💡 Vinkki: Hä­tä­ti­lassa tes­ta­men­tin muo­to­mää­räyk­sistä on mah­dol­lista poi­keta hä­tä­ti­la­tes­ta­men­tilla. Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti tar­koit­taa kir­jal­lista hä­tä­ti­la­tes­ta­ment­tia.

Älä lykkää tes­ta­men­tin te­ke­mistä liian myö­hään!

Pe­rin­tö­asiat voivat tuntua kau­kai­sessa ho­ri­son­tissa siin­tä­viltä asioilta. Jo­kai­nen kui­ten­kin kuolee väis­tä­mättä, joten pe­rin­tö­asioi­hin kan­nat­taa pa­neu­tua en­nem­min kuin myö­hem­min, jotta sinun on mah­dol­lista vai­kut­taa en­nalta pe­rin­tö­asioi­hin.

Tes­ta­mentti onkin suo­si­tel­ta­vaa tehdä sil­loin, kun olet vielä terve ja hy­vin­voiva niin fyy­si­sesti kuin psyyk­ki­ses­ti­kin. Näin ollen nuo­ren­kin hen­ki­lön on syytä har­kita tes­ta­men­tin te­ke­mistä.

Tes­ta­ment­tia on aina mah­dol­lista päi­vit­tää, jos ti­lanne niin vaatii. On myös suo­si­tel­ta­vaa, että uuden elä­män­ti­lan­teen, kuten per­heen pe­rus­ta­mi­sen, asun­non os­ta­mi­sen tai muun pe­rin­nön vas­taa­not­ta­mi­sen jäl­keen, asia­kir­jaa tulisi päi­vit­tää. Näin tes­ta­mentti kulkee elä­mäsi mukana.

Aatos on apu­nasi, kun haluat tehdä kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin

Tes­ta­mentti on yksi elämän suu­rim­pia pää­tök­siä, mikä näkyy myös tes­ta­men­tin lain mu­kai­sissa muo­to­mää­räyk­sissä – ne ovat jär­käh­tä­mät­tö­mät.

Jotta vältät ylei­set su­den­kuo­pat tes­ta­men­tin kanssa, kan­nat­taa tes­ta­mentti tehdä luo­tet­ta­vassa ja asian­tun­te­vassa pal­ve­lussa. Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu kar­toit­taa tar­kasti elä­män­ti­lan­teesi ja ottaa toi­veesi huo­mioon ilman, että sinun tar­vit­see tietää vai­keita ter­mejä. Saat ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja si­nulle rää­tä­löi­dyn asia­kir­jan heti pal­ve­lusta.

Aa­tok­sessa luot myös kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hel­posti yh­dessä puo­li­sosi kanssa.

Älä jää ilman apua, kun ky­seessä on vii­mei­nen tah­tosi – Aatos auttaa sinua kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin te­ke­mi­sessä jo tänään.

Ko­keile tästä: