Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti vai yleis­tes­ta­ment­ti?

Pariskunta pitää käsistä kiinni pellolla
Marjut Päkki
Marjut
22.7.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dät­kö, mitkä ovat kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hyödyt ja haitat? Katso, mitä kan­nat­taa ottaa huo­mioon tes­ta­ment­tia va­lit­taes­sa.

Puo­li­sot voivat laatia kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tur­va­tak­seen lesken aseman tu­le­vai­suut­ta aja­tel­len. Aina kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ei kui­ten­kaan ole tar­peel­li­nen, vaan yleis­tes­ta­ment­ti voi riit­tää.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me, miten kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ja ta­val­li­nen tes­ta­ment­ti eroa­vat toi­sis­taan. Li­säk­si ker­rom­me kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hyö­ty­jä ja hait­to­ja.

Mikä on kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti?

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on useim­mi­ten avio­puo­li­soi­den laa­ti­ma tes­ta­ment­ti tois­ten­sa hy­väk­si. Se on kahden tai useam­man tes­ta­men­tin yh­dis­tel­mä, joka on koottu yh­del­le asia­kir­jal­le.

Avio­puo­li­soi­den vä­li­sel­le kes­ki­näi­sel­le tes­ta­men­til­le on omi­nais­ta, että sen si­säl­tä­mät mää­räyk­set liit­ty­vät jo­ten­kin puo­li­soi­den vä­li­seen avio-oi­keu­teen.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti laa­di­taan usein sil­loin, kun puo­li­soi­den kaikki omai­suus ei ole täysin tai ol­len­kaan avio-oi­keu­den alais­ta. Sillä py­ri­tään yleen­sä var­mis­ta­maan lesken oi­keu­det puo­li­son kuo­le­man jäl­keen sekä saa­vut­ta­maan pe­rin­tö­suun­nit­te­lun avulla mah­dol­li­nen ve­roe­tu.

Kaikki ylei­set tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set kos­ke­vat myös kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia. Näihin kuu­lu­vat muun muassa tes­ta­men­tin te­ke­mis­tä sekä pe­ruu­tus­ta kos­ke­vat sään­nök­set. Tässä suh­tees­sa kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ja yleis­tes­ta­ment­ti eivät eroa toi­sis­taan.

Aa­tok­sen tes­ta­men­tit kat­ta­vat aina ju­ri­di­set tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set.

Eri­lai­set kes­ki­näi­set tes­ta­men­tit

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi­daan tehdä joko hal­lin­ta­oi­keus- tai omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti­na. Se voi si­säl­tää myös mää­räyk­siä sekä omai­suu­den hal­lin­nas­ta että omis­tuk­ses­ta. Alla näet, miten eri­lai­set kes­ki­näi­set tes­ta­men­tit eroa­vat toi­sis­taan.

Omi­tus­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti

Omis­tusoi­keus­tes­ta­men­til­la puo­li­sot voivat antaa tes­ta­men­tin­saa­jal­le mää­räys­val­lan omai­suu­teen joko täy­del­li­se­nä tai ra­joi­tet­tu­na. Täl­löin tes­ta­men­tin­saa­jal­la on oikeus luo­vut­taa ja käyt­tää hä­nel­le an­net­tua omai­suut­ta ha­lua­mal­laan ta­val­la.

Jos omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti an­ne­taan ra­joi­tet­tu­na, se si­säl­tää tois­si­jai­suus­mää­räyk­sen. Mää­räyk­sen no­jal­la omai­suus siir­tyy lesken kuol­tua pe­rin­nön tois­si­jai­sil­le saa­jil­le.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi­daan tehdä myös käyt­tö­oi­keus­tes­ta­ment­ti­na eli hal­lin­ta­tes­ta­ment­ti­na. Se on les­kel­le eten­kin ve­ro­tuk­sel­li­ses­ti hyö­dyl­li­nen jär­jes­te­ly. Käyt­tö­oi­keu­den pe­rus­teel­la ei ni­mit­täin tar­vit­se maksaa pe­rin­tö­ve­roa.

Mikäli käyt­tö­oi­keus­tes­ta­ment­tiin pää­dy­tään, siir­tyy pe­rin­tö­ve­ron mak­su­vel­vol­li­suus suo­raan pe­rin­tö­saan­non saajan har­teil­le. Tämä on yleen­sä rin­ta­pe­ril­li­nen.

Rin­ta­pe­ril­li­nen voi saada kui­ten­kin täl­löin ve­ro­hel­po­tus­ta pe­rin­tö­saan­nos­taan pe­rin­nön jäätyä lesken hal­lin­taan. Tämä on pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta edul­li­sin rat­kai­su rin­ta­pe­ril­lis­tä aja­tel­len.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on usein yh­tei­nen ja mo­lem­min­puo­li­nen

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on yleen­sä yh­tei­nen tes­ta­ment­ti. Yh­tei­nen tes­ta­ment­ti on kahden hen­ki­lön yh­des­sä laa­ti­ma jäl­ki­sää­dös, joka teh­dään sa­mal­la kertaa sa­mal­le asia­kir­jal­le sa­mo­jen tes­ta­men­tin to­dis­ta­jien al­le­kir­joit­ta­ma.

Tes­ta­men­tin yh­tei­syys ei kui­ten­kaan ole edel­ly­tys kes­ki­näi­sel­le tes­ta­men­til­le. Se on enem­män­kin va­kiin­tu­nut käy­tän­tö.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on tyy­pil­li­ses­ti mo­lem­min­puo­li­nen. Se on li­säk­si usein myös mo­lem­min­puo­li­ses­ti eh­dol­li­nen. Tämä tar­koit­taa tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sen voi­mas­sao­lon riip­pu­van siitä, että myös toinen, toisen puo­li­son antama tes­ta­ment­ti­mää­räys on voi­mas­sa.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin mo­lem­min­puo­li­suus näkyy siis sen vas­ta­vuo­roi­suu­des­sa puo­li­soi­den vä­lil­lä. Tämä on kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin ero yleis­tes­ta­ment­tiin.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin mo­lem­min­puo­li­suus on sen hyöty sekä haitta. Mo­lem­min­puo­li­suu­des­ta puo­li­sot hyö­ty­vät siten, että mää­räyk­set voi­daan muo­dos­taa sa­man­lai­sik­si kum­paa­kin puo­li­soa koh­taan. Näin voi­daan tehdä riip­pu­mat­ta siitä, kumpi puo­li­sois­ta lo­pul­ta hyötyy tes­ta­men­tis­ta.

Hait­ta­na mo­lem­min­puo­li­suu­des­ta vuo­ros­taan ai­heu­tu­vat tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mis­ta kos­ke­vat haas­teet.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen

Yksi mer­kit­tä­vis­tä erois­ta kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin ja yleis­tes­ta­men­tin vä­lil­lä liit­tyy kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­seen. Se on yleis­tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mis­ta haas­ta­vam­paa.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on mo­lem­min­puo­li­ses­ti eh­dol­li­nen, joten mo­lem­pien puo­li­soi­den eläes­sä ei toinen voi yksin pe­ruut­taa kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia. Tämä on seu­raus­ta siitä, ettei toisen hen­ki­lön an­ta­maa tes­ta­ment­ti­tah­do­nil­mai­sua voi pe­ruut­taa.

Kaksin kap­pa­lein tehty kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi­daan laatia kah­te­na kap­pa­lee­na, jol­loin puo­li­sot saavat mo­lem­mat omat kap­pa­leen­sa. Oman tes­ta­ment­tia­sia­kir­jan hä­vit­tä­mi­seen on puo­li­sol­la oikeus. Näin kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on mah­dol­lis­ta pe­ruut­taa yksin hänen osal­taan.

Kes­ki­näi­ses­tä tes­ta­men­tis­ta vain yksi kap­pa­le

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi­daan laatia myös vain yhtenä kap­pa­lee­na. Täl­löin pe­ruut­ta­mi­nen on haas­ta­vam­paa.

Toisen hen­ki­lön te­ke­mää tes­ta­ment­tia ei voi pe­ruut­taa, joten yhtenä asia­kir­ja­na laa­dit­tua tes­ta­ment­tia on mah­do­ton­ta pe­ruut­taa yk­si­puo­li­ses­ti esi­mer­kik­si hä­vit­tä­mäl­lä. Tästä joh­tuen yhtenä asia­kir­ja­na laa­dit­tu kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti tulee pe­ruut­taa uu­del­la tes­ta­men­til­la tai pe­ruut­ta­mis­asia­kir­jal­la.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti turvaa lesken asemaa

Jos avio­puo­li­soi­den kaikki omai­suus on avio-oi­keu­den alais­ta ja lapset ovat yh­tei­siä, ei kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen ole vält­tä­mät­tä tar­peel­lis­ta. Esi­mer­kik­si tie­tyn­lai­sen omai­suu­den mää­rää­mi­nen puo­li­sol­le on mah­dol­lis­ta myös yleis­tes­ta­men­til­la.

Jos kui­ten­kin lesken asema ha­lu­taan tur­va­ta eri­tyi­sel­lä ta­val­la, on kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti tähän toi­mi­vin keino. Kes­ki­näi­sel­lä tes­ta­men­til­la voi­daan en­sin­nä­kin var­mis­taa lesken asema sil­loin, kun puo­li­soil­la on lapsia, jotka eivät ole yh­tei­siä.

Tes­ta­ment­tia laa­dit­taes­sa on mah­do­ton­ta tietää, kumpi puo­li­sois­ta kuolee ensin. Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi­daan siksi laatia vas­ta­vuo­roi­sek­si, jol­loin mää­räyk­set hyö­dyt­tä­vät kum­paa­kin puo­li­soa yhtä paljon toisen kuol­tua.

💡 Moni kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tekijä pohtii, että pe­ri­vät­kö lapset mitään. Rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on kui­ten­kin aina oikeus la­kio­saan, joten he voivat periä vä­hin­tään 50 % vain­ajan omai­suu­des­ta.

Avo­les­ki hyötyy myös kes­ki­näi­ses­tä tes­ta­men­tis­ta

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti tuo mer­kit­tä­vää turvaa myös avo­puo­li­soil­le, sillä he eivät voi periä toi­si­aan ilman tes­ta­ment­tia.

Tes­ta­men­til­la voi­daan tur­va­ta esi­mer­kik­si avo­les­ken oikeus jäädä asu­maan pa­ris­kun­nan yh­tei­seen kotiin.

Lue lisää Tes­ta­ment­ti avo­lii­tos­sa.

Lap­se­ton pa­ris­kun­ta ja kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti

Myös lap­set­to­mal­le pa­ris­kun­nal­le kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti luo paljon etuja. Tämä johtuu siitä, että ilman kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia leski ei saa mää­rä­tä pe­rin­tö­nä saa­mas­taan omai­suu­des­ta tes­ta­men­til­la.

Kes­ki­näi­sel­lä tes­ta­men­til­la voi­daan antaa les­kel­le esi­mer­kik­si täysi mää­räys­val­ta yh­tei­seen omai­suu­teen.

Omai­suu­den ja­kau­tu­mi­nen ja ve­ro­hyö­dyt tes­ta­men­tin avulla

Kes­ki­näi­ses­sä tes­ta­men­tis­sa voi­daan mää­rä­tä myös siitä, mitä omai­suu­del­le ta­pah­tuu mo­lem­pien puo­li­soi­den kuol­tua. Sillä ei kui­ten­kaan voi lou­ka­ta rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keut­ta la­kio­saan.

Kes­ki­näi­sel­lä tes­ta­men­til­la voi­daan ta­voi­tel­la li­säk­si ve­ro­tuk­sel­lis­ta hyötyä, sillä sen suu­rim­mat hyödyt ovat mo­nes­ti ve­ro­tuk­sel­li­sia.

Poh­dit­taes­sa va­lin­taa kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin ja yleis­tes­ta­men­tin vä­lil­lä kan­nat­taa­kin miet­tiä, mitä tes­ta­men­til­la to­del­li­suu­des­sa ta­voi­tel­laan.

Päät­tyy­kö kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti avio­eron sat­tues­sa au­to­maat­ti­ses­ti?

Mikäli avio­puo­li­sot ovat eron­neet, ei heillä ole lain no­jal­la pe­rin­tö­oi­keut­ta tois­ten­sa jäl­keen.

Jos siis tes­ta­ment­ti on tehty avio­puo­li­son hy­väk­si ja avio­liit­to pur­kau­tuu avio­eron seu­rauk­se­na, tes­ta­ment­ti rau­ke­aa.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi si­säl­tää puo­li­soi­den eril­li­siä toi­vei­ta

On nor­maa­lia, että puo­li­soil­la on kes­ke­nään eri­lais­ta omai­suut­ta. Toi­sel­la puo­li­sois­ta voi olla enem­män omai­suut­ta tai se voi olla eri­laa­tuis­ta. Täl­löin myös tes­ta­ment­ti­mää­räyk­set voivat olla yk­si­löl­li­sem­piä. 

Kes­ki­näi­ses­sä tes­ta­men­tis­sa omai­suut­ta voi­daan myös ero­tel­la. Toinen puo­li­sois­ta voi antaa esi­mer­kik­si mää­räyk­sen, jonka mukaan hänen puo­li­son­sa saa vain hal­lin­ta­oi­keu­den jo­hon­kin osaan omai­suu­des­ta, mutta loput omai­suu­des­ta taas täy­del­lä omis­tusoi­keu­del­la.

Täl­lai­set niin kut­su­tut se­ka­muo­toi­set tes­ta­men­tit ovat mah­dol­li­sia. Niiden kanssa tulee kui­ten­kin olla tark­ka­na. Kan­nat­taa­kin var­mis­tua, että tes­ta­ment­ti to­del­la to­teut­taa tar­koi­tuk­sen­sa, eikä mikään mää­räyk­sis­tä esi­mer­kik­si poista ta­voi­tel­tua ve­roe­tua.

Jos puo­li­soi­den tes­ta­ment­ti­mää­räyk­set ovat kes­ke­nään hyvin eri­lai­set, voi muo­dos­tua hel­pom­mak­si tehdä koko­naan eril­li­set yleis­tes­ta­men­tit.

En­sik­si kuol­leen puo­li­son jäl­keen leski voi myös muut­taa kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia omalta osal­taan.

Voi­vat­ko puo­li­sot tehdä kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin li­säk­si myös yk­si­löl­li­set yleis­tes­ta­men­tit?

Ylei­set tes­ta­men­tin muo­to­mää­räyk­set so­vel­tu­vat myös kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin. Puo­li­soi­den on siten mah­dol­lis­ta laatia omat yk­si­löl­li­set yleis­tes­ta­ment­tin­sa kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin ohelle, mikäli tes­ta­men­tit kos­ke­vat eri omai­suut­ta.

Laa­ti­mi­ses­sa tulee kui­ten­kin huo­mioi­da tes­ta­ment­tien mah­dol­li­sen pääl­lek­käi­syy­den vält­tä­mi­nen.

Jos tes­ta­men­tit ovat osit­tain pääl­lek­käi­set, pe­ruut­taa myö­hem­min laa­dit­tu tes­ta­ment­ti ai­kai­sem­min pääl­lek­käi­syyt­tä kos­ke­val­ta osalta. Poik­keuk­se­na on ti­lan­ne, jossa tes­ta­men­tin te­ki­jän tästä poik­kea­va tahto pys­ty­tään to­dis­ta­maan.

Mikäli yleis­tes­ta­ment­ti pää­te­tään laatia, voi siihen olla kan­nat­ta­vaa si­säl­lyt­tää mää­räys siitä, ettei yleis­tes­ta­men­tin tar­koi­tus ole pe­ruut­taa kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia.

Lue lisää: le­gaa­tin avulla voi tes­ta­men­tata tiet­tyä omai­suut­ta

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ly­hyes­ti

Alla olemme koon­neet kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hyödyt ja haitat tii­vis­te­tys­ti.

Hyödyt

 • Sa­man­lai­set muo­to­vaa­ti­muk­set kuin ta­val­li­sel­la tes­ta­men­til­la
 • Mää­räyk­set voi­daan muo­dos­taa sa­man­lai­sik­si kum­paa­kin puo­li­soa koh­taan
 • Lesken aseman tur­vaa­mi­nen
 • Lap­se­ton pa­ris­kun­ta hyötyy kes­ki­näi­ses­tä tes­ta­men­tis­ta
 • Avo­les­ken asemaa voi pa­ran­taa
 • Ve­ro­hyö­ty­jä
 • Mah­dol­li­suus mää­rä­tä, mitä omai­suu­del­le ta­pah­tuu
 • En­sik­si kuol­leen puo­li­son jäl­keen leski voi muut­taa kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia omalta osal­taan
 • Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin li­säk­si voi tehdä myös yleis­tes­ta­men­tit, mutta pääl­lek­käi­syyt­tä tulee vält­tää

Haitat

 • Tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen voi olla haas­ta­vaa
 • Jos tes­ta­ment­ti si­säl­tää paljon eriä­viä toi­vei­ta, voi eril­li­set tes­ta­men­tit so­vel­tua pa­rem­min
 • Jos kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ja yleis­tes­ta­men­tit ovat pääl­lek­käi­set, kumoaa myö­hem­min laa­dit­tu tes­ta­ment­ti ai­em­min laa­di­tut mää­räyk­set

Lue lisää Kan­nat­taa­ko tehdä kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti?

Rää­tä­löi­dyt tes­ta­men­tit jo­kai­sel­le Aa­tok­ses­ta

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tai yleis­tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on­nis­tuu vai­vat­to­mas­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Ky­sym­me ensin kar­toit­ta­via ky­sy­myk­siä, jonka poh­jal­ta pal­ve­lu luo tes­ta­men­tin luon­nok­sen. Sen jäl­keen voit lisätä va­paas­ti omai­suus­la­je­ja, pe­ril­li­siä sekä tes­ta­men­tin ehtoja. Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen vie vain 15 mi­nuut­tia.

Et tar­vit­se käyn­tiä la­ki­toi­mis­tos­sa, vaan voit laatia tes­ta­men­tin yksin tai yh­des­sä ko­ti­soh­val­ta. Aa­tok­sel­ta saat kui­ten­kin aina il­mais­ta la­kia­pua, mikäli tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen mie­ti­tyt­tää.

Luot kä­te­väs­ti eri­lai­set tes­ta­men­tit Aa­tok­ses­sa hin­taan 89 euroa.