Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti – Hyödyt ja haitat

Pariskunta pitää käsistä kiinni pellolla
Marjut Päkki
Marjut
22.7.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dätkö, mitkä ovat kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hyödyt ja haitat? Katso, mitä kan­nat­taa ottaa huo­mioon tes­ta­ment­tia va­lit­taessa.

Puo­li­sot voivat laatia kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tur­va­tak­seen lesken aseman tu­le­vai­suutta aja­tel­len. Aina kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ei kui­ten­kaan ole tar­peel­li­nen, vaan yleis­tes­ta­mentti voi riit­tää.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme, miten kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ja ta­val­li­nen tes­ta­mentti eroa­vat toi­sis­taan. Li­säksi ker­romme kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hyö­tyjä ja hait­toja.

Mikä on kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti?

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on useim­mi­ten avio­puo­li­soi­den laa­tima tes­ta­mentti tois­tensa hy­väksi. Se on kahden tai useam­man tes­ta­men­tin yh­dis­telmä, joka on koottu yh­delle asia­kir­jalle.

Avio­puo­li­soi­den vä­li­selle kes­ki­näi­selle tes­ta­men­tille on omi­naista, että sen si­säl­tä­mät mää­räyk­set liit­ty­vät jo­ten­kin puo­li­soi­den vä­li­seen avio-oi­keu­teen.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti laa­di­taan usein sil­loin, kun puo­li­soi­den kaikki omai­suus ei ole täysin tai ol­len­kaan avio-oi­keu­den alaista. Sillä py­ri­tään yleensä var­mis­ta­maan lesken oi­keu­det puo­li­son kuo­le­man jäl­keen sekä saa­vut­ta­maan pe­rin­tö­suun­nit­te­lun avulla mah­dol­li­nen ve­roetu.

Kaikki ylei­set tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set kos­ke­vat myös kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia. Näihin kuu­lu­vat muun muassa tes­ta­men­tin te­ke­mistä sekä pe­ruu­tusta kos­ke­vat sään­nök­set. Tässä suh­teessa kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ja yleis­tes­ta­mentti eivät eroa toi­sis­taan.

💡 Aa­tok­sen tes­ta­men­tit kat­ta­vat aina ju­ri­di­set tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set.

Eri­lai­set kes­ki­näi­set tes­ta­men­tit

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi­daan tehdä joko hal­lin­ta­oi­keus- tai omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­tina. Se voi si­säl­tää myös mää­räyk­siä sekä omai­suu­den hal­lin­nasta että omis­tuk­sesta. Alla näet, miten eri­lai­set kes­ki­näi­set tes­ta­men­tit eroa­vat toi­sis­taan.

Omi­tus­tusoi­keus­tes­ta­mentti

Omis­tusoi­keus­tes­ta­men­tilla puo­li­sot voivat antaa tes­ta­men­tin­saa­jalle mää­räys­val­lan omai­suu­teen joko täy­del­li­senä tai ra­joi­tet­tuna. Täl­löin tes­ta­men­tin­saa­jalla on oikeus luo­vut­taa ja käyt­tää hä­nelle an­net­tua omai­suutta ha­lua­mal­laan ta­valla.

Jos omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti an­ne­taan ra­joi­tet­tuna, se si­säl­tää tois­si­jai­suus­mää­räyk­sen. Mää­räyk­sen no­jalla omai­suus siir­tyy lesken kuol­tua pe­rin­nön tois­si­jai­sille saa­jille.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi­daan tehdä myös käyt­tö­oi­keus­tes­ta­ment­tina eli hal­lin­ta­tes­ta­ment­tina. Se on les­kelle eten­kin ve­ro­tuk­sel­li­sesti hyö­dyl­li­nen jär­jes­tely. Käyt­tö­oi­keu­den pe­rus­teella ei ni­mit­täin tar­vitse maksaa pe­rin­tö­ve­roa.

Mikäli käyt­tö­oi­keus­tes­ta­ment­tiin pää­dy­tään, siir­tyy pe­rin­tö­ve­ron mak­su­vel­vol­li­suus suo­raan pe­rin­tö­saan­non saajan har­teille. Tämä on yleensä rin­ta­pe­ril­li­nen.

Rin­ta­pe­ril­li­nen voi saada kui­ten­kin täl­löin ve­ro­hel­po­tusta pe­rin­tö­saan­nos­taan pe­rin­nön jäätyä lesken hal­lin­taan. Tämä on pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen nä­kö­kul­masta edul­li­sin rat­kaisu rin­ta­pe­ril­listä aja­tel­len.

Lue lisää ar­tik­ke­lis­tamme Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ja pe­rin­tö­vero

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on usein yh­tei­nen ja mo­lem­min­puo­li­nen

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on yleensä yh­tei­nen tes­ta­mentti. Yh­tei­nen tes­ta­mentti on kahden hen­ki­lön yh­dessä laa­tima jäl­ki­sää­dös, joka teh­dään sa­malla kertaa sa­malle asia­kir­jalle sa­mo­jen tes­ta­men­tin to­dis­ta­jien al­le­kir­joit­tama.

Tes­ta­men­tin yh­tei­syys ei kui­ten­kaan ole edel­ly­tys kes­ki­näi­selle tes­ta­men­tille. Se on enem­män­kin va­kiin­tu­nut käy­täntö.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on tyy­pil­li­sesti mo­lem­min­puo­li­nen. Se on li­säksi usein myös mo­lem­min­puo­li­sesti eh­dol­li­nen. Tämä tar­koit­taa tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sen voi­mas­sao­lon riip­pu­van siitä, että myös toinen, toisen puo­li­son antama tes­ta­ment­ti­mää­räys on voi­massa.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin mo­lem­min­puo­li­suus näkyy siis sen vas­ta­vuo­roi­suu­dessa puo­li­soi­den vä­lillä. Tämä on kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin ero yleis­tes­ta­ment­tiin.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin mo­lem­min­puo­li­suus on sen hyöty sekä haitta. Mo­lem­min­puo­li­suu­desta puo­li­sot hyö­ty­vät siten, että mää­räyk­set voi­daan muo­dos­taa sa­man­lai­siksi kum­paa­kin puo­li­soa koh­taan. Näin voi­daan tehdä riip­pu­matta siitä, kumpi puo­li­soista lo­pulta hyötyy tes­ta­men­tista.

Hait­tana mo­lem­min­puo­li­suu­desta vuo­ros­taan ai­heu­tu­vat tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mista kos­ke­vat haas­teet.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen

Yksi mer­kit­tä­vistä eroista kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin ja yleis­tes­ta­men­tin vä­lillä liit­tyy kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­seen. Se on yleis­tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mista haas­ta­vam­paa.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on mo­lem­min­puo­li­sesti eh­dol­li­nen, joten mo­lem­pien puo­li­soi­den eläessä ei toinen voi yksin pe­ruut­taa kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia. Tämä on seu­rausta siitä, ettei toisen hen­ki­lön an­ta­maa tes­ta­ment­ti­tah­do­nil­mai­sua voi pe­ruut­taa.

Kaksin kap­pa­lein tehty kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi­daan laatia kah­tena kap­pa­leena, jol­loin puo­li­sot saavat mo­lem­mat omat kap­pa­leensa. Oman tes­ta­ment­tia­sia­kir­jan hä­vit­tä­mi­seen on puo­li­solla oikeus. Näin kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on mah­dol­lista pe­ruut­taa yksin hänen osal­taan.

Kes­ki­näi­sestä tes­ta­men­tista vain yksi kap­pale

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi­daan laatia myös vain yhtenä kap­pa­leena. Täl­löin pe­ruut­ta­mi­nen on haas­ta­vam­paa.

Toisen hen­ki­lön te­ke­mää tes­ta­ment­tia ei voi pe­ruut­taa, joten yhtenä asia­kir­jana laa­dit­tua tes­ta­ment­tia on mah­do­tonta pe­ruut­taa yk­si­puo­li­sesti esi­mer­kiksi hä­vit­tä­mällä. Tästä joh­tuen yhtenä asia­kir­jana laa­dittu kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti tulee pe­ruut­taa uu­della tes­ta­men­tilla tai pe­ruut­ta­mis­asia­kir­jalla.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti turvaa lesken asemaa

Jos avio­puo­li­soi­den kaikki omai­suus on avio-oi­keu­den alaista ja lapset ovat yh­tei­siä, ei kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen ole vält­tä­mättä tar­peel­lista. Esi­mer­kiksi tie­tyn­lai­sen omai­suu­den mää­rää­mi­nen puo­li­solle on mah­dol­lista myös yleis­tes­ta­men­tilla.

Jos kui­ten­kin lesken asema ha­lu­taan tur­vata eri­tyi­sellä ta­valla, on kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti tähän toi­mi­vin keino. Kes­ki­näi­sellä tes­ta­men­tilla voi­daan en­sin­nä­kin var­mis­taa lesken asema sil­loin, kun puo­li­soilla on lapsia, jotka eivät ole yh­tei­siä.

Tes­ta­ment­tia laa­dit­taessa on mah­do­tonta tietää, kumpi puo­li­soista kuolee ensin. Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi­daan siksi laatia vas­ta­vuo­roi­seksi, jol­loin mää­räyk­set hyö­dyt­tä­vät kum­paa­kin puo­li­soa yhtä paljon toisen kuol­tua.

💡 Moni kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tekijä pohtii, että pe­ri­vätkö lapset mitään. Rin­ta­pe­ril­li­sillä on kui­ten­kin aina oikeus la­kio­saan, joten he voivat periä vä­hin­tään 50 % vai­na­jan omai­suu­desta.

Avo­leski hyötyy myös kes­ki­näi­sestä tes­ta­men­tista

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti tuo mer­kit­tä­vää turvaa myös avo­puo­li­soille, sillä he eivät voi periä toi­si­aan ilman tes­ta­ment­tia.

Tes­ta­men­tilla voi­daan tur­vata esi­mer­kiksi avo­les­ken oikeus jäädä asu­maan pa­ris­kun­nan yh­tei­seen kotiin.

Lue lisää Tes­ta­mentti avo­lii­tossa.

Lap­se­ton pa­ris­kunta ja kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti

Myös lap­set­to­malle pa­ris­kun­nalle kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti luo paljon etuja. Tämä johtuu siitä, että ilman kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia leski ei saa mää­rätä pe­rin­tönä saa­mas­taan omai­suu­desta tes­ta­men­tilla.

Kes­ki­näi­sellä tes­ta­men­tilla voi­daan antaa les­kelle esi­mer­kiksi täysi mää­räys­valta yh­tei­seen omai­suu­teen.

Omai­suu­den ja­kau­tu­mi­nen ja ve­ro­hyö­dyt tes­ta­men­tin avulla

Kes­ki­näi­sessä tes­ta­men­tissa voi­daan mää­rätä myös siitä, mitä omai­suu­delle ta­pah­tuu mo­lem­pien puo­li­soi­den kuol­tua. Sillä ei kui­ten­kaan voi lou­kata rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keutta la­kio­saan.

Kes­ki­näi­sellä tes­ta­men­tilla voi­daan ta­voi­tella li­säksi ve­ro­tuk­sel­lista hyötyä, sillä sen suu­rim­mat hyödyt ovat mo­nesti ve­ro­tuk­sel­li­sia.

Poh­dit­taessa va­lin­taa tes­ta­ment­tien vä­lillä kan­nat­taa­kin miet­tiä, mitä tes­ta­men­tilla to­del­li­suu­dessa ta­voi­tel­laan.

Päät­tyykö kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti avio­eron sat­tuessa au­to­maat­ti­sesti?

Mikäli avio­puo­li­sot ovat eron­neet, ei heillä ole lain no­jalla pe­rin­tö­oi­keutta tois­tensa jäl­keen.

Jos siis tes­ta­mentti on tehty avio­puo­li­son hy­väksi ja avio­liitto pur­kau­tuu avio­eron seu­rauk­sena, tes­ta­mentti rau­keaa.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi si­säl­tää puo­li­soi­den eril­li­siä toi­veita

On nor­maa­lia, että puo­li­soilla on kes­ke­nään eri­laista omai­suutta. Toi­sella puo­li­soista voi olla enem­män omai­suutta tai se voi olla eri­laa­tuista. Täl­löin myös tes­ta­ment­ti­mää­räyk­set voivat olla yk­si­löl­li­sem­piä.

Kes­ki­näi­sessä tes­ta­men­tissa omai­suutta voi­daan myös ero­tella. Toinen puo­li­soista voi antaa esi­mer­kiksi mää­räyk­sen, jonka mukaan hänen puo­li­sonsa saa vain hal­lin­ta­oi­keu­den jo­hon­kin osaan omai­suu­desta, mutta loput omai­suu­desta taas täy­dellä omis­tusoi­keu­della.

Täl­lai­set niin kut­su­tut se­ka­muo­toi­set tes­ta­men­tit ovat mah­dol­li­sia. Niiden kanssa tulee kui­ten­kin olla tark­kana. Kan­nat­taa­kin var­mis­tua, että tes­ta­mentti to­della to­teut­taa tar­koi­tuk­sensa, eikä mikään mää­räyk­sistä esi­mer­kiksi poista ta­voi­tel­tua ve­roe­tua.

Jos puo­li­soi­den tes­ta­ment­ti­mää­räyk­set ovat kes­ke­nään hyvin eri­lai­set, voi muo­dos­tua hel­pom­maksi tehdä ko­ko­naan eril­li­set tes­ta­men­tit.

En­siksi kuol­leen puo­li­son jäl­keen leski voi myös muut­taa kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia omalta osal­taan.

Voi­vatko puo­li­sot tehdä kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin li­säksi myös yk­si­löl­li­set tes­ta­men­tit?

Ylei­set tes­ta­men­tin muo­to­mää­räyk­set so­vel­tu­vat myös kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin. Puo­li­soi­den on siten mah­dol­lista laatia omat yk­si­löl­li­set tes­ta­men­tit kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin ohelle, mikäli tes­ta­men­tit kos­ke­vat eri omai­suutta.

Laa­ti­mi­sessa tulee kui­ten­kin huo­mioida tes­ta­ment­tien mah­dol­li­sen pääl­lek­käi­syy­den vält­tä­mi­nen.

Jos tes­ta­men­tit ovat osit­tain pääl­lek­käi­set, pe­ruut­taa myö­hem­min laa­dittu tes­ta­mentti ai­kai­sem­min pääl­lek­käi­syyttä kos­ke­valta osalta. Poik­keuk­sena on ti­lanne, jossa tes­ta­men­tin te­ki­jän tästä poik­keava tahto pys­ty­tään to­dis­ta­maan.

⚠️ Mikäli yleis­tes­ta­mentti pää­te­tään laatia, voi siihen olla kan­nat­ta­vaa si­säl­lyt­tää mää­räys siitä, ettei sen tar­koi­tus ole pe­ruut­taa kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia.

Lue lisää: le­gaa­tin avulla voi tes­ta­men­tata tiet­tyä omai­suutta

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ly­hyesti

Alla olemme koon­neet kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hyödyt ja haitat tii­vis­te­tysti.

Hyödyt

 • Sa­man­lai­set muo­to­vaa­ti­muk­set kuin ta­val­li­sella tes­ta­men­tilla
 • Mää­räyk­set voi­daan muo­dos­taa sa­man­lai­siksi kum­paa­kin puo­li­soa koh­taan
 • Lesken aseman tur­vaa­mi­nen
 • Lap­se­ton pa­ris­kunta hyötyy kes­ki­näi­sestä tes­ta­men­tista
 • Avo­les­ken asemaa voi pa­ran­taa
 • Ve­ro­hyö­tyjä
 • Mah­dol­li­suus mää­rätä, mitä omai­suu­delle ta­pah­tuu
 • En­siksi kuol­leen puo­li­son jäl­keen leski voi muut­taa kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia omalta osal­taan
 • Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin li­säksi voi tehdä myös eril­li­set tes­ta­men­tit, mutta pääl­lek­käi­syyttä tulee vält­tää

Haitat

 • Tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen voi olla haas­ta­vaa
 • Jos tes­ta­mentti si­säl­tää paljon eriä­viä toi­veita, voi eril­li­set tes­ta­men­tit so­vel­tua pa­rem­min
 • Jos kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ja eril­li­set tes­ta­men­tit ovat pääl­lek­käi­set, kumoaa myö­hem­min laa­dittu tes­ta­mentti ai­em­min laa­di­tut mää­räyk­set

Lue lisää Kan­nat­taako tehdä kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti?

Rää­tä­löi­dyt tes­ta­men­tit jo­kai­selle Aa­tok­sesta

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tai yleis­tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on­nis­tuu vai­vat­to­masti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Ky­symme ensin kar­toit­ta­via ky­sy­myk­siä, jonka poh­jalta pal­velu luo tes­ta­men­tin luon­nok­sen. Sen jäl­keen voit lisätä va­paasti omai­suus­la­jeja, pe­ril­li­siä sekä tes­ta­men­tin ehtoja. Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen vie vain 15 mi­nuut­tia.

Et tar­vitse käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa, vaan voit laatia tes­ta­men­tin yksin tai yh­dessä ko­ti­soh­valta. Aa­tok­selta saat kui­ten­kin aina il­maista la­kia­pua, mikäli tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen mie­ti­tyt­tää.

Tes­ta­men­tin hinta on 69 euroa.