Miten sel­vitä avio­erosta?

Nainen kävelee luonnossa sifonkihuivin kanssa
aatos-author-icon.png
Aatos
4.11.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eroa lä­pi­käyvä kaipaa usein kon­kreet­ti­sia kei­noja, miten sel­vitä erosta eteen­päin. Myös ver­tais­tuki auttaa, sillä muiden avio­ero­ko­ke­muk­set voivat tuoda loh­dul­li­sia toi­von­pil­kah­duk­sia oman eron kes­kelle.

Avio­eron kes­kellä moni kuulee sa­non­nan: aika pa­ran­taa haavat. Eroa­mi­nen jättää kui­ten­kin lähes väis­tä­mättä arpia, joita avio­eron ko­ke­nut joutuu kan­ta­maan ken­ties lopun elä­määnsä. Mutta miten sel­vitä avio­erosta ja löytää taas it­sensä uu­del­leen?

Avio­ero py­säyt­tää

Ko­ke­muk­set avio­erosta voivat olla hen­ki­sesti hy­vin­kin ras­kaita. Avio­ero voi la­maan­nut­taa arjen toi­min­ta­ky­kyä lähes sa­malla tavoin kuin lä­hei­sen kuo­le­ma­kin. Sitä ei suotta kut­suta pie­neksi kuo­le­maksi.

Äkil­li­nen ja yk­si­puo­li­nen ero voi saada aikaan shok­ki­ti­lan. Jär­ky­tys voi viedä yöunet, eikä töihin kes­kit­ty­mi­nen­kään ota su­juak­seen. Vai­keilta tun­teilta ei voi aina vält­tyä sil­loin­kaan, vaikka ero oli­si­kin toi­vottu ja huo­jen­tava rat­kaisu.

Eron myötä joutuu usein luo­pu­maan pal­josta, onhan yh­dessä koettu elämä muo­tou­tu­nut läh­te­mät­tö­mäksi osaksi itseä. Miten per­he­pii­rin käy? Yh­tei­sen kodin? Entä rak­kai­den lem­mik­kien?

Li­säksi avio­ero saat­taa muut­taa omaa ta­lou­del­lista ti­lan­netta, joten omat tulot ja menot on hyvä käydä läpi.

💡 Ero voi vai­kut­taa myös puo­li­soi­den saa­miin so­si­aa­lie­tuuk­siin, kuten toi­meen­tu­lo­tu­keen.

Yli 12 000 paria käy avio­eron läpi vuo­sit­tain

Yli 12 000 avio­pa­ria hakee eroa joka vuosi. Avio­erosta toipuu täl­lä­kin het­kellä suuri joukko suo­ma­lai­sia.

Avio­ero: ti­las­tot 2017-2021

VuosiAvio­erot, puo­li­sot eri su­ku­puoltaAvio­erot, mies­pa­ritAvio­erot, nais­pa­ritYh­teensä
202112 081176812 166
202013 390256313 478
201913 311124213 365
201813 11662313 340
201713 4831113 485

Lähde: Ti­las­to­kes­kus

Vuonna 2021 liit­tonsa päät­tä­neitä oli 12 166. Vaikka luku on hieman al­hai­sempi kuin ai­em­pina vuo­sina, avio­ero­jen määrät ovat py­sy­neet sa­man­suun­tai­sina vii­mei­sen 5 vuoden ajan.

Luvut ker­to­vat omaa ta­ri­naansa: sinä et ole yksin – muil­la­kin on avio­erosta ko­ke­muk­sia, vaikka nyt tun­tui­si­kin, että olet ainoa eron­nut maa­il­massa. Sinua saat­taa loh­dut­taa, että yhtä monta myös sel­viy­tyy erosta, omaan tah­tiinsa ja omalla ai­nut­laa­tui­sella ta­val­laan.

Voit hoitaa avio­ero­ha­ke­mus­ten täyt­tä­mi­sen ja lä­het­tä­mi­sen, osi­tuk­sen ja lasten asioista so­pi­mi­sen yh­dessä pal­ve­lussa hin­taan 199 euroa. Huo­maat­han, että kä­rä­jä­oi­keus las­kut­taa vas­taa­no­te­tuista ha­ke­muk­sista yh­teensä 310 euroa kä­sit­te­ly­mak­sun. Saat Aa­tok­sen ju­ris­teilta aina il­maista la­kia­pua.

Nämä asiat aut­ta­vat sel­viä­mään avio­erosta

Avio­eroa ei kan­nata suo­rit­taa, mutta kon­kreet­ti­set keinot voivat auttaa eron kä­sit­te­lyssä. Mieti rau­hassa, mitä sinä kai­paat.

Oli­siko seu­raa­vista kei­noista apua?

 • Älä jää yksin. Ys­tä­ville ja lä­hei­sille pu­hu­mi­nen voi purkaa tun­ne­taak­kaa. 
 • Jut­tele am­mat­ti­lai­selle. Te­ra­peu­teilla tai psy­ko­lo­geilla on run­saasti asia­kas­työn kautta syn­ty­neitä ko­ke­muk­sia avio­erosta.
 • Tee kon­kreet­ti­sia suun­ni­tel­mia. Suun­ni­tel­mat voivat tar­koit­taa toi­ve­lis­taa tai bud­jet­tia. Sel­keät suun­ni­tel­mat aut­ta­vat  toi­mi­maan, jos elä­män­ti­lanne tuntuu muuten la­maut­ta­valta.
 • Hyö­dynnä ver­tais­tu­ki­ryh­mät, ero­se­mi­naa­rit ja kes­kus­te­lu­pals­tat. Mo­nista eron­neista tuntuu huo­jen­ta­valta kuulla, mil­lai­sia ko­ke­muk­sia avio­eroa lä­pi­käy­villä koh­ta­lo­to­ve­reilla on ta­ka­naan.
 • Kir­joita tuska pa­pe­rille. Päi­vä­kir­jaa voi kir­joit­taa vaikka pu­he­li­men muis­tioon. Jos tyk­käät kir­joit­taa runoja, eroa voi kä­si­tellä myös niiden kautta.
 • Har­rasta lem­piur­hei­lu­la­jeja. Juoksu, tanssi, nyrk­keily, uinti, pyö­räily tai mikä ta­hansa muu ur­hei­lu­laji voi auttaa pur­ka­maan tun­teita.
 • Lue erosta ker­to­via kir­joja. Mark­ki­noilta löytyy ero­kir­joja ja sel­viy­ty­mis­ta­ri­noita, jotka ovat aut­ta­neet lu­kui­sia ih­mi­siä eron kä­sit­te­lyssä. 
 • Löydä oma tapasi ren­tou­tua. Sau­no­mi­nen, pitkät met­sä­kä­ve­lyt, jooga, lem­pi­musiikki sekä hyvä elo­kuva herk­ku­jen kera voivat ke­ven­tää mieltä. Mitä sinä kai­paat ren­tou­tuak­sesi?
 • Pidä ar­jesta kiinni. Osa eron­neista haluaa käydä töissä nor­maa­listi saa­dak­seen aja­tuk­set irti erosta. Myös muut tutut arjen ru­tii­nit saat­ta­vat auttaa.
 • Hae sai­ras­lo­maa tai ota pal­ka­tonta va­paata, jos voit. Työn­teko voi tuntua mah­dot­to­malta aja­tus­ten ka­ra­tessa ali­no­maa eroon. Pieni tauko työn­teosta saat­taa olla tar­peen.
 • Kuun­tele erosta ker­to­via podcas­teja. Toisen ääni voi tuoda tun­teen siitä, että et ole yksin eron kes­kellä. Muiden ero­ta­ri­nat tuovat usein lohtua. 
 • Älä unohda huu­mo­ria. Vaikka elä­män­ti­lan­teesi juuri nyt tuntuu toi­vot­to­malta, si­nulla on lupa pitää myös haus­kaa. Jos ys­tä­väsi pyytää sinua stand up -kei­kalle tai hul­vat­to­maan teat­te­rie­si­tyk­seen, salli hetken ir­tiotto it­sel­lesi.
 • Tur­vaudu musii­kin voi­maan. Musiikki on kautta ai­ko­jen toi­mi­nut tun­tei­den tulk­kina ja väy­länä ka­na­voida tuskaa.
 • Aloita uusi har­ras­tus. Oletko jo pit­kään poh­ti­nut maa­laus­kurs­sille il­moit­tau­tu­mista, ki­ta­ra­tun­teja tai vaikka las­ku­var­jo­hyp­pää­mistä? Uusi har­ras­tus tuo muuta aja­tel­ta­vaa ja tar­joaa le­po­het­ken sy­dän­su­ruista kär­si­välle sy­dä­melle.

Vaikka yllä oleva lista on pitkä, tär­kein pal­ve­lus, jonka voit it­sel­lesi erossa antaa, on tämä: tunne kaikki tun­teesi ja anna niille riit­tä­västi tilaa. Älä la­kaise vai­kei­ta­kaan tun­teita maton alle.

💡 Jos si­nusta tuntuu, ettei suru ja eron jäl­kei­nen ah­dis­tus tunnu hel­lit­tä­vän pit­kän­kään ajan pe­rästä, älä epäröi hakea kes­kus­te­lua­pua. Yksin ei tar­vitse sel­vitä.

Ero voi lo­pulta johtaa oman­nä­köi­seen ja on­nel­li­seen elämän

Aika on yksi par­haista lääk­keistä avio­erosta sel­viä­mi­seen. Mitä pi­dempi aika erosta kuluu, sitä kirk­kaampi valo tun­ne­lin päässä alkaa lois­taa. Hil­jal­leen löydät uusia värejä elä­määsi ja tunnet olosi pa­rem­maksi.

Saatat myös huo­mata, että ero toikin si­nulle lo­pulta uusia mah­dol­li­suuk­sia. Mikäli si­nulla on vuo­sien avio­liitto ta­ka­nasi, iden­ti­teet­tisi on saat­ta­nut ra­ken­tua pit­kälti kump­pa­nisi varaan.

Mieti seu­raa­via asioita:

 • Mitä sinä olet aina ha­lun­nut tehdä?
 • Mil­lai­sia toi­veita si­nulla on tu­le­vai­suu­delle?
 • Mitä sinä ha­luai­sit elä­mäs­säsi saa­vut­taa?

Vaikka erosta toi­pu­mi­nen on usein työn ja tuskan takana, jonain päi­vänä huo­maat, että sinä sel­vi­sit siitä sit­ten­kin. Elä­män­ko­ke­mus puo­les­taan muo­vau­tuu mer­kit­tä­väksi osaksi mi­nuut­tasi. Se voi lo­pulta olla suuri rik­kaus.

Anna Aa­tok­sen hoitaa avio­eron pa­pe­ria­siat puo­les­tasi

Avio­ero­pro­sessi on usein raskas ru­tis­tus avio­ero­ha­ke­muk­si­neen kaik­ki­neen. Täl­löin voi tuntua huo­jen­ta­valta ojen­taa pa­pe­ri­työt pä­te­vien la­kiam­mat­ti­lais­ten käsiin ja kes­kit­tyä omien voi­mien ka­saa­mi­seen.

Aatos on uu­den­ai­kai­nen ja ih­mis­lä­hei­nen la­ki­pal­velu. Hoidat kaut­tamme niin avio­ero­ha­ke­muk­setomai­suuden osi­tuk­senlasten asiat kuin muut­kin tuiki tar­peel­li­set pa­pe­ri­työt. Säh­köi­set alle­kir­joi­tuk­set ja il­mai­nen la­ki­neu­vonta kuu­lu­vat aina hin­taan.

Kes­kity erosta toi­pu­mi­seen ja ojenna avio­eroon liit­ty­vät pa­pe­ri­työt meidän kä­siimme.