Miten sel­vi­tä avio­eros­ta?

Nainen kävelee luonnossa sifonkihuivin kanssa
aatos-author-icon.png
Aatos
26.5.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eroa lä­pi­käy­vä kaipaa usein kon­kreet­ti­sia kei­no­ja, miten sel­vi­tä erosta eteen­päin. Myös ver­tais­tu­ki auttaa, sillä muiden avio­ero­ko­ke­muk­set voivat tuoda loh­dul­li­sia toi­von­pil­kah­duk­sia oman eron kes­kel­le.

Avio­eron kes­kel­lä moni kuulee sa­non­nan: aika pa­ran­taa haavat. Eroa­mi­nen jättää kui­ten­kin lähes väis­tä­mät­tä arpia, joita avio­eron ko­ke­nut joutuu kan­ta­maan ken­ties lopun elä­mään­sä. Mutta miten sel­vi­tä avio­eros­ta ja löytää taas it­sen­sä uu­del­leen?

Avio­ero py­säyt­tää

Ko­ke­muk­set avio­eros­ta voivat olla hen­ki­ses­ti hy­vin­kin ras­kai­ta. Avio­ero voi la­maan­nut­taa arjen toi­min­ta­kykyä lähes sa­mal­la tavoin kuin lä­hei­sen kuo­le­ma­kin. Sitä ei suotta kut­su­ta pie­nek­si kuo­le­mak­si.

Äkil­li­nen ja yk­si­puo­li­nen ero voi saada aikaan shok­ki­ti­lan. Jär­ky­tys voi viedä yöunet, eikä töihin kes­kit­ty­mi­nen­kään ota su­juak­seen. Vai­keil­ta tun­teil­ta ei voi aina vält­tyä sil­loin­kaan, vaikka ero oli­si­kin toi­vot­tu ja huo­jen­ta­va rat­kai­su.

Eron myötä joutuu usein luo­pu­maan pal­jos­ta, onhan yh­des­sä koettu elämä muo­tou­tu­nut läh­te­mät­tö­mäk­si osaksi itseä. Miten per­he­pii­rin käy? Yh­tei­sen kodin? Entä rak­kai­den lem­mik­kien?

Li­säk­si avio­ero saat­taa muut­taa omaa ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta, joten omat tulot ja menot on hyvä käydä läpi.

Yli 12 000 paria käy avio­eron läpi vuo­sit­tain

Yli 12 000 avio­pa­ria hakee eroa joka vuosi. Avio­eros­ta toipuu täl­lä­kin het­kel­lä suuri joukko suo­ma­lai­sia.

Avio­ero: ti­las­tot 2017-2021

VuosiAvio­erot, puo­li­sot eri su­ku­puol­taAvio­erot, mies­pa­ritAvio­erot, nais­pa­ritYh­teen­sä
202112 081176812 166
202013 390256313 478
201913 311124213 365
201813 11662313 340
201713 4831113 485

Lähde: Ti­las­to­kes­kus

Vuonna 2021 liit­ton­sa päät­tä­nei­tä oli 12 166. Vaikka luku on hieman al­hai­sem­pi kuin ai­em­pi­na vuo­si­na, avio­ero­jen määrät ovat py­sy­neet sa­man­suun­tai­si­na vii­mei­sen 5 vuoden ajan.

Luvut ker­to­vat omaa ta­ri­naan­sa: sinä et ole yksin – muil­la­kin on avio­eros­ta ko­ke­muk­sia, vaikka nyt tun­tui­si­kin, että olet ainoa eron­nut maa­il­mas­sa. Sinua saat­taa loh­dut­taa, että yhtä monta myös sel­viy­tyy erosta, omaan tah­tiin­sa ja omalla ai­nut­laa­tui­sel­la ta­val­laan.

Voit hoitaa avio­ero­ha­ke­mus­ten täyt­tä­mi­sen ja lä­het­tä­mi­sen, osi­tuk­sen ja lasten asiois­ta so­pi­mi­sen yh­des­sä pal­ve­lus­sa hin­taan 199 euroa. Huo­maat­han, että kä­rä­jä­oi­keus las­kut­taa vas­taa­no­te­tuis­ta ha­ke­muk­sis­ta yh­teen­sä 310 euroa kä­sit­te­ly­mak­sun. Saat Aa­tok­sen ju­ris­teil­ta aina il­mais­ta la­kia­pua.

Nämä asiat aut­ta­vat sel­viä­mään avio­eros­ta

Avio­eroa ei kan­na­ta suo­rit­taa, mutta kon­kreet­ti­set keinot voivat auttaa eron kä­sit­te­lys­sä. Mieti rau­has­sa, mitä sinä kai­paat. 

Oli­si­ko seu­raa­vis­ta kei­nois­ta apua?

 • Älä jää yksin. Ys­tä­vil­le ja lä­hei­sil­le pu­hu­mi­nen voi purkaa tun­ne­taak­kaa. 
 • Jut­te­le am­mat­ti­lai­sel­le. Te­ra­peu­teil­la tai psy­ko­lo­geil­la on run­saas­ti asia­kas­työn kautta syn­ty­nei­tä ko­ke­muk­sia avio­eros­ta.
 • Tee kon­kreet­ti­sia suun­ni­tel­mia. Suun­ni­tel­mat voivat tar­koit­taa toi­ve­lis­taa tai bud­jet­tia. Sel­keät suun­ni­tel­mat aut­ta­vat  toi­mi­maan, jos elä­män­ti­lan­ne tuntuu muuten la­maut­ta­val­ta.
 • Hyö­dyn­nä ver­tais­tu­ki­ryh­mät, ero­se­mi­naa­rit ja kes­kus­te­lu­pals­tat. Mo­nis­ta eron­neis­ta tuntuu huo­jen­ta­val­ta kuulla, mil­lai­sia ko­ke­muk­sia avio­eroa lä­pi­käy­vil­lä koh­ta­lo­to­ve­reil­la on ta­ka­naan.
 • Kir­joi­ta tuska pa­pe­ril­le. Päi­vä­kir­jaa voi kir­joit­taa vaikka pu­he­li­men muis­tioon. Jos tyk­käät kir­joit­taa runoja, eroa voi kä­si­tel­lä myös niiden kautta.
 • Har­ras­ta lem­piur­hei­lu­la­je­ja. Juoksu, tanssi, nyrk­kei­ly, uinti, pyö­räi­ly tai mikä ta­han­sa muu ur­hei­lu­la­ji voi auttaa pur­ka­maan tun­tei­ta.
 • Lue erosta ker­to­via kir­jo­ja. Mark­ki­noil­ta löytyy ero­kir­jo­ja ja sel­viy­ty­mis­ta­ri­noi­ta, jotka ovat aut­ta­neet lu­kui­sia ih­mi­siä eron kä­sit­te­lys­sä. 
 • Löydä oma tapasi ren­tou­tua. Sau­no­mi­nen, pitkät met­sä­kä­ve­lyt, jooga, lem­pi­musiik­ki sekä hyvä elo­ku­va herk­ku­jen kera voivat ke­ven­tää mieltä. Mitä sinä kai­paat ren­tou­tuak­se­si?
 • Pidä ar­jes­ta kiinni. Osa eron­neis­ta haluaa käydä töissä nor­maa­lis­ti saa­dak­seen aja­tuk­set irti erosta. Myös muut tutut arjen ru­tii­nit saat­ta­vat auttaa.
 • Hae sai­ras­lo­maa tai ota pal­ka­ton­ta va­paa­ta, jos voit. Työn­te­ko voi tuntua mah­dot­to­mal­ta aja­tus­ten ka­ra­tes­sa ali­no­maa eroon. Pieni tauko työn­teos­ta saat­taa olla tar­peen.
 • Kuun­te­le erosta ker­to­via podcas­te­ja. Toisen ääni voi tuoda tun­teen siitä, että et ole yksin eron kes­kel­lä. Muiden ero­ta­ri­nat tuovat usein lohtua. 
 • Älä unohda huu­mo­ria. Vaikka elä­män­ti­lan­tee­si juuri nyt tuntuu toi­vot­to­mal­ta, si­nul­la on lupa pitää myös haus­kaa. Jos ys­tä­vä­si pyytää sinua stand up -kei­kal­le tai hul­vat­to­maan teat­te­rie­si­tyk­seen, salli hetken ir­tiot­to it­sel­le­si.
 • Tur­vau­du musii­kin voi­maan. Musiik­ki on kautta ai­ko­jen toi­mi­nut tun­tei­den tulk­ki­na ja väy­lä­nä ka­na­voi­da tuskaa.
 • Aloita uusi har­ras­tus. Oletko jo pit­kään poh­ti­nut maa­laus­kurs­sil­le il­moit­tau­tu­mis­ta, ki­ta­ra­tun­te­ja tai vaikka las­ku­var­jo­hyp­pää­mis­tä? Uusi har­ras­tus tuo muuta aja­tel­ta­vaa ja tar­jo­aa le­po­het­ken sy­dän­su­ruis­ta kär­si­väl­le sy­dä­mel­le.

Vaikka yllä oleva lista on pitkä, tär­kein pal­ve­lus, jonka voit it­sel­le­si erossa antaa, on tämä: tunne kaikki tun­tee­si ja anna niille riit­tä­väs­ti tilaa. Älä la­kai­se vai­kei­ta­kaan tun­tei­ta maton alle.

💡 Jos si­nus­ta tuntuu, ettei suru ja eron jäl­kei­nen ah­dis­tus tunnu hel­lit­tä­vän pit­kän­kään ajan pe­räs­tä, älä epäröi hakea kes­kus­te­lua­pua. Yksin ei tar­vit­se sel­vi­tä.

Ero voi lo­pul­ta johtaa oman­nä­köi­seen ja on­nel­li­seen elämän

Aika on yksi par­hais­ta lääk­keis­tä avio­eros­ta sel­viä­mi­seen. Mitä pi­dem­pi aika erosta kuluu, sitä kirk­kaam­pi valo tun­ne­lin päässä alkaa lois­taa. Hil­jal­leen löydät uusia värejä elä­mää­si ja tunnet olosi pa­rem­mak­si. 

Saatat myös huo­ma­ta, että ero toikin si­nul­le lo­pul­ta uusia mah­dol­li­suuk­sia. Mikäli si­nul­la on vuo­sien avio­liit­to ta­ka­na­si, iden­ti­teet­ti­si on saat­ta­nut ra­ken­tua pit­käl­ti kump­pa­ni­si varaan. 

Mieti seu­raa­via asioi­ta:

 • Mitä sinä olet aina ha­lun­nut tehdä?
 • Mil­lai­sia toi­vei­ta si­nul­la on tu­le­vai­suu­del­le?
 • Mitä sinä ha­luai­sit elä­mäs­sä­si saa­vut­taa?

Vaikka erosta toi­pu­mi­nen on usein työn ja tuskan takana, jonain päi­vä­nä huo­maat, että sinä sel­vi­sit siitä sit­ten­kin. Elä­män­ko­ke­mus puo­les­taan muo­vau­tuu mer­kit­tä­väk­si osaksi mi­nuut­ta­si. Se voi lo­pul­ta olla suuri rik­kaus.

Anna Aa­tok­sen hoitaa avio­eron pa­pe­ri­asiat puo­les­ta­si

Avio­ero­pro­ses­si on usein raskas ru­tis­tus avio­ero­ha­ke­muk­si­neen kaik­ki­neen. Täl­löin voi tuntua huo­jen­ta­val­ta ojen­taa pa­pe­ri­työt pä­te­vien la­kiam­mat­ti­lais­ten käsiin ja kes­kit­tyä omien voi­mien ka­saa­mi­seen.

Aatos on uu­den­ai­kai­nen ja ih­mis­lä­hei­nen la­ki­pal­ve­lu. Hoidat kaut­tam­me niin avio­ero­ha­ke­muk­setomai­suuden osi­tuk­senlasten asiat kuin muut­kin tuiki tar­peel­li­set pa­pe­ri­työt. Säh­köi­set alle­kir­joi­tuk­set ja il­mai­nen la­ki­neu­von­ta kuu­lu­vat aina hin­taan.

Kes­ki­ty erosta toi­pu­mi­seen ja ojenna avio­eroon liit­ty­vät pa­pe­ri­työt meidän kä­siim­me.