Pe­ru­kir­jan oi­kaisu

Auringon säteet paistavat ikkunasta sisään ja ikkunalaudalla olleeseen viherkasviin.
Aatos-Saara
Saara
19.4.2024 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Jos pe­ru­kir­jassa on vir­heitä, tulisi pe­ru­kirja täl­löin oi­kaista eli teh­dään oi­kaisu tai täy­den­nys. Vir­heel­li­set tiedot oi­kais­taan tai puut­tu­vat tiedot täy­den­ne­tään niin kut­su­tulla täy­den­nys­pe­ru­kir­jalla.

Toi­si­naan pe­ru­kir­jaan täytyy tehdä jäl­ki­kä­teen oi­kaisu. Pe­ru­kir­jan oi­kaisu on tar­peen sil­loin, jos huo­ma­taan tie­toja vää­riksi tai uutta omai­suutta il­me­nee pe­ru­kir­jan te­ke­mi­sen jäl­keen.

Pe­rin­tö­kaa­ren (40/1965) 20 luvun 10 § mukaan tulee laatia täy­den­nys- tai oi­kai­su­kirja, jos pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen il­maan­tuu uusia varoja tai vel­koja. Täy­den­nys­pe­ru­kir­jan muo­to­vaa­ti­muk­set vas­taa­vat al­ku­pe­räi­sen pe­ru­kir­jan muo­to­vaa­ti­muk­sia. Pe­rin­tö­kaa­ren 20 luvun 10 § sää­de­tään­kin, että pe­ru­kir­jaa kos­ke­vat muo­to­vaa­ti­muk­sia so­vel­le­taan so­vel­tu­vin osin täy­den­nys­pe­ru­kir­jaan.

Täy­den­nys­pe­ru­kirja on saman ni­mi­nen ja nä­köi­nen kuin al­ku­pe­räi­nen asia­kirja mutta siitä löytyy li­sä­tyt tai kor­ja­tut tiedot.

Miten tehdä pe­ru­kir­jan oi­kaisu?

Pe­ru­kir­jan tie­toja oi­kais­taan sil­loin, kun ne ovat osoit­tau­tu­neet vää­riksi. Väärä tieto on voinut tulla esi­mer­kiksi kir­joi­tus­vir­heen vuoksi tai vir­heel­li­sen hinta-arvion takia. Vai­na­jan Omai­suu­teen liit­ty­vien tie­to­jen paik­kan­sa­pi­tä­vyys on tär­keää, sillä pe­ru­kirja on poh­jana pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­selle sekä pe­rin­nön­jaolle.

Pe­ru­kir­jan tie­toja täy­den­ne­tään, jos uusia varoja tai vel­koja il­maan­tuu. Uusia varoja saat­taa il­maan­tua esi­mer­kiksi ve­ron­pa­lau­tuk­sen tai va­kuu­tus­kor­vauk­sen muo­dossa. Uusi velka voisi olla esi­mer­kiksi vai­na­jan elin­ai­ka­naan las­kulla ostama pal­velu, jonka lasku saapuu vasta myö­hem­min ja tulee kuo­lin­pe­sän tie­toon.

Oi­kai­sun voi tehdä kuka vain pe­ril­li­sistä tai osak­kaista, esi­mer­kiksi puo­liso tai lapset. Vastuu pe­ru­kir­jan oi­kai­se­mi­sesta ja täy­den­tä­mi­sestä on sa­moilla hen­ki­löillä kuin pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen, eli lä­hei­sillä.

Usein täy­den­nys­pe­ru­kir­jan laatii sama hen­kilö, joka on hoi­ta­nut al­ku­pe­räi­sen pe­run­kir­joi­tuk­sen. Pe­ru­kir­jan voi tehdä itse ja pe­ru­kir­jan voi tehdä ne­tissä.

Kon­kreet­ti­sesti täy­den­nys tai kor­jaus teh­dään li­sää­mällä uusi tieto al­ku­pe­räi­sen pe­ru­kir­jan tie­toi­hin tai muut­ta­malla al­ku­pe­räi­sen pe­ru­kir­jan tie­toja. Täy­den­nys­pe­ru­kir­jassa on hyvä mai­nita, että ky­seessä on täy­den­nys al­ku­pe­räi­seen pe­ru­kir­jaan ja mil­loin pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus on pi­detty.

Täy­den­nys­pe­ru­kirja teh­dään ve­rot­ta­jalle ja toi­mi­te­taan sinne ve­rot­ta­jan ohjeen mukaan. Jos tar­vit­ta­vat liit­teet on lä­he­tetty jo al­ku­pe­räi­sen asia­kir­jan mukaan, ei niitä tar­vitse lä­het­tää enää uu­des­taan täy­den­nyk­sen mukana.

Vai­na­jan pe­ru­kirja koos­tuu nyt siis kah­desta osasta: al­ku­pe­räi­sestä pe­ru­kir­jasta sekä täy­den­nys­osasta, joka on saman nä­köi­nen ja ni­mi­nen kuin al­ku­pe­räi­nen pe­ru­kirja.

Pe­run­kir­jan oi­kai­sun toi­mit­ta­mi­nen

Pe­run­kir­jan oi­kai­sun jäl­keen tehty täy­den­nys­pe­ru­kirja toi­mi­te­taan Ve­ro­hal­lin­nolle joko säh­köi­senä Oma­Ve­ron kautta tai pos­titse.

Ohjeet pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­seen Ve­rot­ta­jan verk­ko­si­vuilta.

Pe­rin­tö­vero pe­run­kir­jan oi­kai­sun jäl­keen

Täy­den­nys­pe­ru­kir­jan tiedot vai­kut­ta­vat pe­rin­tö­ve­roon. Täy­den­nys­pe­ru­kir­jan pe­rus­teella voi­daan pe­rin­tö­ve­ro­tusta oi­kaista tai täy­den­nys voi vai­kut­taa jo pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­seen.

Pe­rin­tö­ve­ro­pää­tök­sen saa noin 6 kuu­kau­den ku­luessa pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­sesta. Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen il­maan­tuu uusia varoja tai vel­koja ennen pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen saa­mista, kan­nat­taa tiedot toi­mit­taa mah­dol­li­sim­man pian ve­rot­ta­jalle, jotta he voivat huo­mioida uudet tiedot pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­ses­sään.

Jos pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tös on jo an­nettu ja sen jäl­keen il­me­nee uusia varoja tai vel­koja, jotka vai­kut­ta­vat ve­ro­tuk­seen, tulee ve­ro­tus­pää­tök­selle hakea muu­tosta. Oi­kai­su­vaa­ti­mus pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen tulee tehdä 3 vuoden ku­luessa ve­ro­vuo­den päät­ty­mi­sestä eli siitä vuo­desta, jol­loin pe­rin­nön­jät­täjä on kuol­lut.

Pe­ru­kir­jan oi­kaisu ja pe­rin­nön­jako

Pe­ru­kirja on poh­jana pe­rin­nön­jaolle. Näin ollen oi­kaisu vai­kut­taa pe­rin­nön­ja­koon. Oi­kaistu tieto joko lisää tai vä­hen­tää pe­rin­nön­jät­tä­jän omai­suutta.

Jos pe­rin­nön­jako on jo tehty ja tämän jäl­keen il­me­nee:

1. Uusia varoja

Jos kuo­lin­pe­sään tulee lisää varoja, jae­taan nämä varat uu­della ja­ko­kir­jalla osak­kai­den kesken heidän osuuk­siensa mukaan. Tämä voi joskus tar­koit­taa sitä, että ositus ja jako on teh­tävä las­ken­nal­li­sesti uu­des­taan.

Uusia il­me­ne­viä varoja voisi olla esi­mer­kiksi ve­ron­pa­lau­tus. Jos vai­na­jan tilit on jo pe­rin­nön­jaon jäl­keen sul­jettu, on hyvä muis­taa il­moit­taa jonkun pe­ril­li­sen ti­li­nu­mero, jonne pa­lau­tus voi­daan maksaa.

2. Uusia vel­koja

Jos kuo­lin­pe­sään il­maan­tuu uusia vel­koja, tulee velka maksaa pe­sästä. Velka voi­daan maksaa pe­ril­lis­ten toi­mesta niin, että jo­kai­nen maksaa ve­lasta osuu­tensa mu­kai­sen summan.

Uusia varoja tai vel­koja saat­taa ilmetä paljon tai pe­ru­kir­jassa on ollut mer­kit­tä­västi väärät tiedot, jol­loin omai­suus muut­tuu suu­resti. Joskus pie­ni­kin kor­jaus voi olla han­kala. Täl­löin voi­daan joutua pe­ruut­ta­maan jo tehty jako ja jaettu omai­suus pa­lau­te­taan pesään.

Usein Ky­syt­tyjä Ky­sy­myk­siä pe­ru­kir­jan oi­kai­susta

Alle olemme koon­neet ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä liit­tyen pe­ru­kir­jan oi­kai­suun ja täy­den­nys­pe­ru­kir­jaan liit­tyen.

Saako pe­run­kir­joi­tuk­selle li­sä­ai­kaa? Miten ano­taan li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­seen?

Li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­selle voi tar­vit­taessa hakea ve­rot­ta­jalta. Li­sä­ai­kaa voi hakea pesän il­moit­taja tai kuka ta­hansa pe­ril­li­nen. Pe­run­kir­joi­tusta ei kan­nata lä­het­tää myö­hässä ve­rot­ta­jalle.

Miten teen täy­den­nys­pe­ru­kir­jan?

Täy­den­nys­pe­ru­kirja teh­dään sa­malla ta­valla kuin al­ku­pe­räi­nen pe­ru­kirja samoja muo­to­vaa­ti­muk­sia nou­dat­taen. Täy­den­nys tai oi­kaisu muo­ka­taan al­ku­pe­räi­seen pe­ru­kir­jaan, josta tulee täy­den­nys­pe­ru­kirja.

Asia­kir­jaa ei siis tar­vitse aloit­taa alusta, vaan tie­toja voi täy­den­tää jo ole­mas­sao­le­vaan pe­ru­kir­jaan.

Pi­tääkö täy­den­nys­pe­ru­kirja al­le­kir­joit­taa?

Kyllä, pesän il­moit­ta­jan sekä kahden us­ko­tun miehen tulee al­le­kir­joit­taa täy­den­nys­pe­ru­kirja. Myös kai­kille osak­kaille tulee lä­het­tää al­le­kir­joi­tus­kutsu pe­ru­kir­jaan, vaikka heidän ei ole pakko al­le­kir­joit­taa sitä.

Kuka voi tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen?

Pe­run­kir­joi­tuk­sen ja täy­den­nys­pe­run­kir­joi­tuk­sen voi tehdä kuka vaan osak­kaista. Usein pe­run­kir­joi­tuk­sen hoitaa leski tai lapset.

Vel­vol­li­suus hoitaa pe­run­kir­joi­tus on pe­rin­nön­jät­tä­jän lä­hei­sillä, joilla on tiedot vai­na­jan omai­suu­desta.