Pe­run­kir­joi­tus ja us­kot­tu mies

perunkirjoitus nakyma (1).jpg
Logo_blue.png
Aatos
27.5.2022 ● 5 min
Perunkirjoituksessa on oltava aina kaksi uskottua miestä, jotka yhdessä arvioivat perukirjaan ilmoitetun omaisuuden. Uskotut miehet voivat erikseen arvioida omaisuuden, jolloin molempien uskottujen miesten samanaikainen läsnäolo perunkirjoitustilaisuudessa ei ole tarpeellista. 

Pe­run­kir­joi­tus­ta teh­des­sä tar­vi­taan kaksi us­kot­tua miestä, joiden teh­tä­vä­nä on ar­vot­taa vain­ajan omai­suus. Saat Aa­tok­sel­ta myös us­ko­tut miehet pe­run­kir­joi­tuk­seen.

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten va­li­taan kaksi us­kot­tua miestä, joiden teh­tä­vä on ar­vioi­da pe­rit­tä­vän omai­suu­den arvo. Heille ei ole laissa ase­tet­tu pä­te­vyys­vaa­ti­muk­sia, mutta heidän tulee kui­ten­kin olla täysi-ikäi­siä ja täy­si­val­tai­sia.

Us­kot­tu mies ja teh­tä­vät

Us­kot­tu­jen mies­ten teh­tä­vä on ar­vioi­da vain­ajan va­ral­li­suu­den arvo. Us­ko­tut miehet an­ta­vat pe­ru­kir­jaan to­dis­tuk­sen siitä, että he ovat ar­vioi­neet pesän varat par­haan ym­mär­ryk­sen­sä mukaan.

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa on oltava aina kaksi us­kot­tua miestä, jotka yh­des­sä ar­vioi­vat pe­ru­kir­jaan il­moi­te­tun omai­suu­den. Ar­vioin­tia ei lain mukaan voi suo­rit­taa vain yksi us­kot­tu mies.

Us­kot­tu­jen mies­ten ei tar­vit­se olla yhtä aikaa läsnä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa. Us­ko­tut miehet voivat erik­seen ar­vioi­da omai­suu­den, jol­loin mo­lem­pien us­kot­tu­jen mies­ten sa­man­ai­kai­nen läs­nä­olo pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa ei ole tar­peel­lis­ta.

Lue lisää: Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tol­ta

Us­kot­tu mies ja es­teel­li­syys

Us­kot­tu­jen mies­ten tulee olla es­teet­tö­miä, vaikka tätä vaa­ti­mus­ta ei suo­raan laista löydy. Es­teet­tö­mien us­kot­tu­jen mies­ten va­lin­ta vä­hen­tää mah­dol­li­suut­ta kuo­lin­pe­sän osak­kai­den vä­li­siin rii­toi­hin ja tekee pe­ru­kir­jas­ta us­kot­ta­vam­man.

Es­teel­li­syys ei kui­ten­kaan tee pe­ru­kir­jas­ta pä­te­mä­tön­tä. Es­teel­li­si­nä us­kot­tui­na mie­hi­nä pi­de­tään kuo­lin­pe­sän osak­kai­den lä­hi­su­ku­lai­sia.

Kuo­lin­pe­sän osakas us­kot­tu­na mie­he­nä

Suo­si­tus on, että kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät toimi us­kot­tui­na mie­hi­nä. On­gel­mia saat­taa tulla, jos osak­kaal­la on omia int­res­se­jä omai­suu­teen liit­tyen.

Jos us­ko­tut miehet ovat kes­ke­nään hy­vis­sä vä­leis­sä, ei mitään on­gel­maa vält­tä­mät­tä tule.

Esi­merk­ki 1: Kolme pe­ril­lis­tä ja ke­sä­mök­ki

Ku­vi­tel­laan ti­lan­ne, jossa on kolme pe­ril­lis­tä ja us­kot­tui­na mie­hi­nä toi­mi­vat näistä kaksi. Voi syntyä ti­lan­ne, jossa esi­mer­kik­si ke­sä­mö­kin ar­vos­tus vai­kut­taa pe­rin­nön­jaos­sa, koska kolmas osakas ei ole kiin­nos­tu­nut omis­ta­maan ke­sä­mök­kiä yh­des­sä.

Kun jaon yh­tey­des­sä kaksi muuta lu­nas­ta­vat kol­man­nen osuu­den, voi kolmas saada mie­les­tään liian al­hai­sen hinnan.

To­sia­sias­sa pesän osak­kaat ke­rää­vät va­ral­li­suus­tie­dot ja us­ko­tut miehet toi­mi­vat erään­lai­si­na pe­run­kir­joi­tuk­sen to­dis­ta­ji­na. Us­ko­tut miehet pe­ri­aat­tees­sa an­ta­vat siis vii­mei­sen vah­vis­tuk­sen omai­suuk­sien hin­noil­le.

Us­kot­tu mies ei sel­vi­tä kuo­lin­pe­sän tilaa

Us­kot­tu­jen mies­ten teh­tä­viin ei si­säl­ly var­si­nai­sen kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­nen.

Kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­ses­tä vastaa kuo­lin­pe­sän osakas, joka on par­hai­ten pe­ril­lä kuo­lin­pe­sän va­rois­ta ja ve­lois­ta.

Omai­suu­den ta­hal­li­nen sa­laa­mi­nen voi johtaa ran­gais­tuk­seen

Jos us­kot­tu mies ta­hal­li­ses­ti salaa osan omai­suu­des­ta tai jättää vir­heel­li­ses­ti il­moit­ta­mat­ta omai­suut­ta, voi­daan hänet tuo­mi­ta ran­gais­tuk­seen.

Va­ka­vim­mil­laan ky­sees­sä voi olla ve­ro­pe­tos, joka voi johtaa van­keus­ran­gais­tuk­seen.

Us­kot­tu­jen mies­ten vastuu on suuri. He ovat vas­tuus­sa vah­vis­tuk­ses­taan riip­pu­mat­ta siitä, että onko virhe ta­hal­li­nen vai va­hin­ko. Myös­kään tie­tä­mät­tö­myy­teen ve­toa­mi­nen ei poista vas­tuu­ta us­ko­tul­ta mie­hel­tä.

Us­ko­tun miehen palk­kio teh­tä­väs­tä

La­ki­sää­tei­ses­ti us­koil­la mie­hil­lä ei ole teh­tä­vään si­dot­tua palk­kio­ta, jota tulisi maksaa teh­tä­vän hoi­ta­mi­ses­ta. Usein kuo­lin­pe­sän osak­kaat so­pi­vat kes­ke­nään mah­dol­li­sen palk­kion mak­sa­mi­ses­ta us­ko­tuil­le mie­hil­le, mikä kor­va­taan pesän va­rois­ta.

Us­ko­tuil­le mie­hil­le mak­set­ta­va kor­vaus mer­ki­tään pe­ru­kir­jaan pe­sän­sel­vi­tys­kus­tan­nuk­se­na pesän ve­lak­si. Jos us­kot­tu­jen mies­ten kanssa ei ole tehty si­to­vaa so­pi­mus­ta palk­kios­ta, eivät he voi vaatia teh­tä­väs­tä palk­kio­ta jäl­ki­kä­teen, esi­mer­kik­si tuo­miois­tui­mes­sa kan­net­ta nos­ta­mal­la.

Pe­sän­sel­vit­tä­jäl­lä ja pe­sän­ja­ka­jal­la puo­les­taan on oikeus koh­tuul­li­seen palk­kioon teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­ta ja teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­neis­ta ku­luis­ta.

Us­ko­tut miehet pe­run­kir­joi­tuk­seen myös Aa­tok­ses­sa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen voi olla haas­ta­vaa ja ai­kaa­vie­vää, jos et ole pe­ril­lä vii­mei­sim­mis­tä sään­nök­sis­tä.

Aa­tok­sen kautta pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti hin­taan 299 euroa. Tar­joam­me tar­vit­taes­sa us­ko­tut miehet pe­run­kir­joi­tus­ta varten, joten sinun ei tar­vit­se etsiä heitä itse.

Pan­kis­sa tai la­ki­toi­mis­tos­sa teh­tä­vä pe­run­kir­joi­tus voi puo­les­taan tun­ti­ve­loit­tei­sen hin­tan­sa puo­les­ta nousta kor­keak­si. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta on la­ki­toi­mis­tos­sa yleen­sä yli tuhat euroa.

Laadit hel­pos­ti pe­run­kir­joi­tuk­sen koko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­net­ta­si ky­sy­myk­sil­lä, joihin voit vas­tata klik­kaa­mal­la so­pi­vaa vaih­toeh­toa.

Voit tilata Aa­tok­sen kautta kaikki tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set seu­ra­kun­nil­ta ja vi­ras­tois­ta. Huo­maat­han, että vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­ses­ta las­ku­te­taan pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut. Hinta riip­puu tar­vit­ta­vis­ta asia­kir­jois­ta.

Li­säk­si voit hoitaa pe­rin­nön­jaon Aa­tok­sen kautta, kun olet laa­ti­nut pe­run­kir­joi­tuk­sen val­miik­si.

Voit vä­hen­tää kaikki pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­vät maksut kuo­lin­pe­sän va­rois­ta.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä us­ko­tuis­ta mie­hes­tä

Alla ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia liit­tyen us­kot­toi­hin mie­hiin.

Kuka on us­kot­tu mies?

Us­ko­tun miehen teh­tä­vä on ar­vioi­da pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa vain­ajan va­ral­li­suu­den arvo. Us­kot­tu­ja miehiä tar­vi­taan kaksi. He an­ta­vat pe­ru­kir­jaan to­dis­tuk­sen siitä, että he ovat ar­vioi­neet kuo­lin­pe­sän varat par­haan ym­mär­ryk­sen­sä mukaan.

Kuka voi olla us­kot­tu mies?

Us­ko­tul­le mie­hel­le ei ole laissa ase­tet­tu vaa­ti­muk­sia. Heidän tulee kui­ten­kin olla täysi-ikäi­siä ja täy­si­val­tai­sia. Us­kot­tu­jen mies­ten on hyvä olla es­teet­tö­miä, jotta väl­te­tään pe­run­kir­joi­tuk­sen rii­taut­ta­mi­nen.

Voiko us­kot­tu mies olla su­ku­lai­nen?

Us­kot­tu mies voi olla su­ku­lai­nen tai pesän osakas. Es­teet­tö­myy­den takia hen­ki­lön olisi kui­ten­kin hyvä olla joku ul­ko­puo­li­nen.

Mistä us­kot­tu mies?

Ta­val­li­ses­ti us­ko­tut miehet tulee hank­kia itse. Aatos tar­jo­aa kui­ten­kin us­ko­tut miehet pal­ve­lun kautta.

Kuka va­lit­see us­ko­tut miehet?

Kuo­lin­pe­sän osakas, joka toi­mit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen va­lit­see pe­run­kir­joi­tuk­sel­le kaksi us­kot­tua miestä.

Lue lisää ai­hees­ta

Tutus­tu muihin ar­tik­ke­lei­him­me alta.