Pe­run­kir­joi­tus ja us­kot­tu mies

perunkirjoitus nakyma (1).jpg
aatos-author-icon.png
Aatos
25.8.2022 ● 5 min
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa on oltava aina kaksi us­kot­tua miestä, jotka yh­des­sä ar­vioi­vat pe­ru­kir­jaan il­moi­te­tun omai­suu­den. Us­ko­tut miehet voivat erik­seen ar­vioi­da omai­suu­den, jol­loin mo­lem­pien us­kot­tu­jen mies­ten sa­man­ai­kai­nen läs­nä­olo pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa ei ole tar­peel­lis­ta. 

Pe­run­kir­joi­tus­ta teh­des­sä tar­vi­taan kaksi us­kot­tua miestä, joiden teh­tä­vä­nä on ar­vot­taa vain­ajan omai­suus. Saat Aa­tok­sel­ta myös us­ko­tut miehet pe­run­kir­joi­tuk­seen.

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten va­li­taan kaksi us­kot­tua miestä, joiden teh­tä­vä on ar­vioi­da pe­rit­tä­vän omai­suu­den arvo. Heille ei ole laissa ase­tet­tu pä­te­vyys­vaa­ti­muk­sia, mutta heidän tulee kui­ten­kin olla täysi-ikäi­siä ja täy­si­val­tai­sia.

Us­kot­tu mies ja teh­tä­vät

Us­kot­tu­jen mies­ten teh­tä­vä on ar­vioi­da vain­ajan va­ral­li­suu­den arvo. Us­ko­tut miehet an­ta­vat pe­ru­kir­jaan to­dis­tuk­sen siitä, että he ovat ar­vioi­neet pesän varat par­haan ym­mär­ryk­sen­sä mukaan.

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa on oltava aina kaksi us­kot­tua miestä, jotka yh­des­sä ar­vioi­vat pe­ru­kir­jaan il­moi­te­tun omai­suu­den. Ar­vioin­tia ei lain mukaan voi suo­rit­taa vain yksi us­kot­tu mies.

Us­kot­tu­jen mies­ten ei tar­vit­se olla yhtä aikaa läsnä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa. Us­ko­tut miehet voivat erik­seen ar­vioi­da omai­suu­den, jol­loin mo­lem­pien us­kot­tu­jen mies­ten sa­man­ai­kai­nen läs­nä­olo pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa ei ole tar­peel­lis­ta.

Lue lisää: Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tol­ta

Us­kot­tu mies ja es­teel­li­syys

Us­kot­tu­jen mies­ten tulee olla es­teet­tö­miä, vaikka tätä vaa­ti­mus­ta ei suo­raan laista löydy. Es­teet­tö­mien us­kot­tu­jen mies­ten va­lin­ta vä­hen­tää mah­dol­li­suut­ta kuo­lin­pe­sän osak­kai­den vä­li­siin rii­toi­hin ja tekee pe­ru­kir­jas­ta us­kot­ta­vam­man.

Es­teel­li­syys ei kui­ten­kaan tee pe­ru­kir­jas­ta pä­te­mä­tön­tä. Es­teel­li­si­nä us­kot­tui­na mie­hi­nä pi­de­tään kuo­lin­pe­sän osak­kai­den lä­hi­su­ku­lai­sia.

Kuo­lin­pe­sän osakas us­kot­tu­na mie­he­nä

Suo­si­tus on, että kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät toimi us­kot­tui­na mie­hi­nä. On­gel­mia saat­taa tulla, jos osak­kaal­la on omia int­res­se­jä omai­suu­teen liit­tyen.

Jos us­ko­tut miehet ovat kes­ke­nään hy­vis­sä vä­leis­sä, ei mitään on­gel­maa vält­tä­mät­tä tule.

Esi­merk­ki 1: Kolme pe­ril­lis­tä ja ke­sä­mök­ki

Ku­vi­tel­laan ti­lan­ne, jossa on kolme pe­ril­lis­tä ja us­kot­tui­na mie­hi­nä toi­mi­vat näistä kaksi. Voi syntyä ti­lan­ne, jossa esi­mer­kik­si ke­sä­mö­kin ar­vos­tus vai­kut­taa pe­rin­nön­jaos­sa, koska kolmas osakas ei ole kiin­nos­tu­nut omis­ta­maan ke­sä­mök­kiä yh­des­sä.

Kun jaon yh­tey­des­sä kaksi muuta lu­nas­ta­vat kol­man­nen osuu­den, voi kolmas saada mie­les­tään liian al­hai­sen hinnan.

To­sia­sias­sa pesän osak­kaat ke­rää­vät va­ral­li­suus­tie­dot ja us­ko­tut miehet toi­mi­vat erään­lai­si­na pe­run­kir­joi­tuk­sen to­dis­ta­ji­na. Us­ko­tut miehet pe­ri­aat­tees­sa an­ta­vat siis vii­mei­sen vah­vis­tuk­sen omai­suuk­sien hin­noil­le.

Us­kot­tu mies ei sel­vi­tä kuo­lin­pe­sän tilaa

Us­kot­tu­jen mies­ten teh­tä­viin ei si­säl­ly var­si­nai­sen kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­nen.

Kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­ses­tä vastaa kuo­lin­pe­sän osakas, joka on par­hai­ten pe­ril­lä kuo­lin­pe­sän va­rois­ta ja ve­lois­ta.

Omai­suu­den ta­hal­li­nen sa­laa­mi­nen voi johtaa ran­gais­tuk­seen

Jos us­kot­tu mies ta­hal­li­ses­ti salaa osan omai­suu­des­ta tai jättää vir­heel­li­ses­ti il­moit­ta­mat­ta omai­suut­ta, voi­daan hänet tuo­mi­ta ran­gais­tuk­seen.

Va­ka­vim­mil­laan ky­sees­sä voi olla ve­ro­pe­tos, joka voi johtaa van­keus­ran­gais­tuk­seen.

Us­kot­tu­jen mies­ten vastuu on suuri. He ovat vas­tuus­sa vah­vis­tuk­ses­taan riip­pu­mat­ta siitä, että onko virhe ta­hal­li­nen vai va­hin­ko. Myös­kään tie­tä­mät­tö­myy­teen ve­toa­mi­nen ei poista vas­tuu­ta us­ko­tul­ta mie­hel­tä.

Us­ko­tun miehen palk­kio teh­tä­väs­tä

La­ki­sää­tei­ses­ti us­koil­la mie­hil­lä ei ole teh­tä­vään si­dot­tua palk­kio­ta, jota tulisi maksaa teh­tä­vän hoi­ta­mi­ses­ta. Usein kuo­lin­pe­sän osak­kaat so­pi­vat kes­ke­nään mah­dol­li­sen palk­kion mak­sa­mi­ses­ta us­ko­tuil­le mie­hil­le, mikä kor­va­taan pesän va­rois­ta.

Us­ko­tuil­le mie­hil­le mak­set­ta­va kor­vaus mer­ki­tään pe­ru­kir­jaan pe­sän­sel­vi­tys­kus­tan­nuk­se­na pesän ve­lak­si. Jos us­kot­tu­jen mies­ten kanssa ei ole tehty si­to­vaa so­pi­mus­ta palk­kios­ta, eivät he voi vaatia teh­tä­väs­tä palk­kio­ta jäl­ki­kä­teen, esi­mer­kik­si tuo­miois­tui­mes­sa kan­net­ta nos­ta­mal­la.

Pe­sän­sel­vit­tä­jäl­lä ja pe­sän­ja­ka­jal­la puo­les­taan on oikeus koh­tuul­li­seen palk­kioon teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­ta ja teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­neis­ta ku­luis­ta.

Us­ko­tut miehet pe­run­kir­joi­tuk­seen myös Aa­tok­ses­sa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen voi olla haas­ta­vaa ja ai­kaa­vie­vää, jos et ole pe­ril­lä vii­mei­sim­mis­tä sään­nök­sis­tä.

Aa­tok­sen kautta pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti hin­taan 299 euroa. Tar­joam­me tar­vit­taes­sa us­ko­tut miehet pe­run­kir­joi­tus­ta varten, joten sinun ei tar­vit­se etsiä heitä itse.

Pan­kis­sa tai la­ki­toi­mis­tos­sa teh­tä­vä pe­run­kir­joi­tus voi puo­les­taan tun­ti­ve­loit­tei­sen hin­tan­sa puo­les­ta nousta kor­keak­si. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta on la­ki­toi­mis­tos­sa yleen­sä yli tuhat euroa.

Laadit hel­pos­ti pe­run­kir­joi­tuk­sen koko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­net­ta­si ky­sy­myk­sil­lä, joihin voit vas­tata klik­kaa­mal­la so­pi­vaa vaih­toeh­toa.

Voit tilata Aa­tok­sen kautta kaikki tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set seu­ra­kun­nil­ta ja vi­ras­tois­ta. Huo­maat­han, että vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­ses­ta las­ku­te­taan pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut. Hinta riip­puu tar­vit­ta­vis­ta asia­kir­jois­ta.

Li­säk­si voit hoitaa pe­rin­nön­jaon Aa­tok­sen kautta, kun olet laa­ti­nut pe­run­kir­joi­tuk­sen val­miik­si.

Voit vä­hen­tää kaikki pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­vät maksut kuo­lin­pe­sän va­rois­ta.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä us­ko­tuis­ta mie­hes­tä

Alla ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia liit­tyen us­kot­toi­hin mie­hiin.

Kuka on us­kot­tu mies?

Us­ko­tun miehen teh­tä­vä on ar­vioi­da pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa vain­ajan va­ral­li­suu­den arvo. Us­kot­tu­ja miehiä tar­vi­taan kaksi. He an­ta­vat pe­ru­kir­jaan to­dis­tuk­sen siitä, että he ovat ar­vioi­neet kuo­lin­pe­sän varat par­haan ym­mär­ryk­sen­sä mukaan.

Kuka voi olla us­kot­tu mies?

Us­ko­tul­le mie­hel­le ei ole laissa ase­tet­tu vaa­ti­muk­sia. Heidän tulee kui­ten­kin olla täysi-ikäi­siä ja täy­si­val­tai­sia. Us­kot­tu­jen mies­ten on hyvä olla es­teet­tö­miä, jotta väl­te­tään pe­run­kir­joi­tuk­sen rii­taut­ta­mi­nen.

Voiko us­kot­tu mies olla su­ku­lai­nen?

Us­kot­tu mies voi olla su­ku­lai­nen tai pesän osakas. Es­teet­tö­myy­den takia hen­ki­lön olisi kui­ten­kin hyvä olla joku ul­ko­puo­li­nen.

Mistä us­kot­tu mies?

Ta­val­li­ses­ti us­ko­tut miehet tulee hank­kia itse. Aatos tar­jo­aa kui­ten­kin us­ko­tut miehet pal­ve­lun kautta.

Kuka va­lit­see us­ko­tut miehet?

Kuo­lin­pe­sän osakas, joka toi­mit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen va­lit­see pe­run­kir­joi­tuk­sel­le kaksi us­kot­tua miestä.

Lue lisää ai­hees­ta

Tutus­tu muihin ar­tik­ke­lei­him­me alta.