Pe­run­kir­joi­tus ja us­kot­tu mies

perunkirjoitus nakyma (1).jpg
Logo_blue.png
Aatos
27.5.2022 ● 5 min
Perunkirjoituksessa on oltava aina kaksi uskottua miestä, jotka yhdessä arvioivat perukirjaan ilmoitetun omaisuuden. Uskotut miehet voivat erikseen arvioida omaisuuden, jolloin molempien uskottujen miesten samanaikainen läsnäolo perunkirjoitustilaisuudessa ei ole tarpeellista. 

Perunkirjoitusta tehdessä tarvitaan kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on arvottaa vainajan omaisuus. Saat Aatokselta myös uskotut miehet perunkirjoitukseen.

Perunkirjoitusta varten valitaan kaksi uskottua miestä, joiden tehtävä on arvioida perittävän omaisuuden arvo. Heille ei ole laissa asetettu pätevyysvaatimuksia, mutta heidän tulee kuitenkin olla täysi-ikäisiä ja täysivaltaisia.

Uskottu mies ja tehtävät

Uskottujen miesten tehtävä on arvioida vainajan varallisuuden arvo. Uskotut miehet antavat perukirjaan todistuksen siitä, että he ovat arvioineet pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan.

Perunkirjoituksessa on oltava aina kaksi uskottua miestä, jotka yhdessä arvioivat perukirjaan ilmoitetun omaisuuden. Arviointia ei lain mukaan voi suorittaa vain yksi uskottu mies.

Uskottujen miesten ei tarvitse olla yhtä aikaa läsnä perunkirjoitustilaisuudessa. Uskotut miehet voivat erikseen arvioida omaisuuden, jolloin molempien uskottujen miesten samanaikainen läsnäolo perunkirjoitustilaisuudessa ei ole tarpeellista.

<div class="article-width centered-article-button"> <a class="article-button-link" href="https://perunkirjoitus.aatos.app/new"> <button type="button" class="article-button">Aloita perunkirjoitus maksutta</button> </a> </div>

Uskottu mies ja esteellisyys

Uskottujen miesten tulee olla esteettömiä, vaikka tätä vaatimusta ei suoraan laista löydy. Esteettömien uskottujen miesten valinta vähentää mahdollisuutta kuolinpesän osakkaiden välisiin riitoihin ja tekee perukirjasta uskottavamman.

Esteellisyys ei kuitenkaan tee perukirjasta pätemätöntä. Esteellisinä uskottuina miehinä pidetään kuolinpesän osakkaiden lähisukulaisia.

Kuolinpesän osakas uskottuna miehenä

Suositus on, että kuolinpesän osakkaat eivät toimi uskottuina miehinä. Ongelmia saattaa tulla, jos osakkaalla on omia intressejä omaisuuteen liittyen.

Jos uskotut miehet ovat keskenään hyvissä väleissä, ei mitään ongelmaa välttämättä tule.

Esimerkki 1: Kolme perillistä ja kesämökki

Kuvitellaan tilanne, jossa on kolme perillistä ja uskottuina miehinä toimivat näistä kaksi. Voi syntyä tilanne, jossa esimerkiksi kesämökin arvostus vaikuttaa perinnönjaossa, koska kolmas osakas ei ole kiinnostunut omistamaan kesämökkiä yhdessä.

Kun jaon yhteydessä kaksi muuta lunastavat kolmannen osuuden, voi kolmas saada mielestään liian alhaisen hinnan.

Tosiasiassa pesän osakkaat keräävät varallisuustiedot ja uskotut miehet toimivat eräänlaisina perunkirjoituksen todistajina. Uskotut miehet periaatteessa antavat siis viimeisen vahvistuksen omaisuuksien hinnoille.

Uskottu mies ei selvitä kuolinpesän tilaa

Uskottujen miesten tehtäviin ei sisälly varsinaisen kuolinpesän selvittäminen.

Kuolinpesän selvittämisestä vastaa kuolinpesän osakas, joka on parhaiten perillä kuolinpesän varoista ja veloista.

Omaisuuden tahallinen salaaminen voi johtaa rangaistukseen

Jos uskottu mies tahallisesti salaa osan omaisuudesta tai jättää virheellisesti ilmoittamatta omaisuutta, voidaan hänet tuomita rangaistukseen.

Vakavimmillaan kyseessä voi olla veropetos, joka voi johtaa vankeusrangaistukseen.

Uskottujen miesten vastuu on suuri. He ovat vastuussa vahvistuksestaan riippumatta siitä, että onko virhe tahallinen vai vahinko. Myöskään tietämättömyyteen vetoaminen ei poista vastuuta uskotulta mieheltä.

Uskotun miehen palkkio tehtävästä

Lakisääteisesti uskoilla miehillä ei ole tehtävään sidottua palkkiota, jota tulisi maksaa tehtävän hoitamisesta. Usein kuolinpesän osakkaat sopivat keskenään mahdollisen palkkion maksamisesta uskotuille miehille, mikä korvataan pesän varoista.

Uskotuille miehille maksettava korvaus merkitään perukirjaan pesänselvityskustannuksena pesän velaksi. Jos uskottujen miesten kanssa ei ole tehty sitovaa sopimusta palkkiosta, eivät he voi vaatia tehtävästä palkkiota jälkikäteen, esimerkiksi tuomioistuimessa kannetta nostamalla.

Pesänselvittäjällä ja pesänjakajalla puolestaan on oikeus kohtuulliseen palkkioon tehtävien hoitamisesta ja tehtävien hoitamisesta aiheutuneista kuluista.

Uskotut miehet perunkirjoitukseen myös Aatoksessa

Perunkirjoituksen tekeminen voi olla haastavaa ja aikaavievää, jos et ole perillä viimeisimmistä säännöksistä.

Aatoksen kautta perunkirjoituksen tekeminen onnistuu helposti ja edullisesti hintaan 299 euroa. Tarjoamme tarvittaessa uskotut miehet perunkirjoitusta varten, joten sinun ei tarvitse etsiä heitä itse.

Pankissa tai lakitoimistossa tehtävä perunkirjoitus voi puolestaan tuntiveloitteisen hintansa puolesta nousta korkeaksi. Perunkirjoituksen hinta voi lakitoimistossa olla yli tuhat euroa.

Laadit helposti perunkirjoituksen kokonaisuudessaan Aatoksen palvelussa. Palvelumme kartoittaa tilannettasi kysymyksillä, joihin voit vastata klikkaamalla sopivaa vaihtoehtoa.

Voit tilata Aatoksen kautta kaikki tarvittavat virkatodistukset ja sukuselvitykset seurakunnilta ja virastoista. Huomaathan, että virkatodistusten tilaamisesta laskutetaan pakolliset viranomaismaksut. Hinta riippuu tarvittavista asiakirjoista.

Lisäksi voit hoitaa perinnönjaon Aatoksen kautta, kun olet laatinut perunkirjoituksen valmiiksi.

Voit vähentää kaikki perunkirjoitukseen liittyvät maksut kuolinpesän varoista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä uskotuista miehestä

Alla yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia liittyen uskottoihin miehiin.

Kuka on uskottu mies?

Uskotun miehen tehtävä on arvioida perunkirjoituksessa vainajan varallisuuden arvo. Uskottuja miehiä tarvitaan kaksi. He antavat perukirjaan todistuksen siitä, että he ovat arvioineet kuolinpesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan.

Kuka voi olla uskottu mies?

Uskotulle miehelle ei ole laissa asetettu vaatimuksia. Heidän tulee kuitenkin olla täysi-ikäisiä ja täysivaltaisia. Uskottujen miesten on hyvä olla esteettömiä, jotta vältetään perunkirjoituksen riitauttaminen.

Voiko uskottu mies olla sukulainen?

Uskottu mies voi olla sukulainen tai pesän osakas. Esteettömyyden takia henkilön olisi kuitenkin hyvä olla joku ulkopuolinen.

Mistä uskottu mies?

Tavallisesti uskotut miehet tulee hankkia itse. Aatos tarjoaa kuitenkin uskotut miehet palvelun kautta.

Kuka valitsee uskotut miehet?

Kuolinpesän osakas, joka toimittaa perunkirjoituksen valitsee perunkirjoitukselle kaksi uskottua miestä.

Lue lisää aiheesta

Tutustu muihin artikkeleihimme alta.

Läheisen kuolema

Mikä on perukirja?

Perintökaari – Tärkeimmät kohdat selitettyinä

Alaikäinen perillinen

Perintöveron maksaminen