Pe­run­kir­joi­tus ja us­kottu mies

perunkirjoitus nakyma (1).jpg
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 5 min
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­sessa on oltava aina kaksi us­kot­tua miestä, jotka yh­dessä ar­vioi­vat pe­ru­kir­jaan il­moi­te­tun omai­suu­den. Us­ko­tut miehet voivat erik­seen ar­vioida omai­suu­den, jol­loin mo­lem­pien us­kot­tu­jen mies­ten sa­man­ai­kai­nen läs­nä­olo pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa ei ole tar­peel­lista. 

Pe­run­kir­joi­tusta teh­dessä tar­vi­taan kaksi us­kot­tua miestä, joiden teh­tä­vänä on ar­vot­taa vai­na­jan omai­suus. Saat Aa­tok­selta myös us­ko­tut miehet pe­run­kir­joi­tuk­seen.

Pe­run­kir­joi­tusta varten va­li­taan kaksi us­kot­tua miestä, joiden teh­tävä on ar­vioida pe­rit­tä­vän omai­suu­den arvo. Heille ei ole laissa ase­tettu pä­te­vyys­vaa­ti­muk­sia, mutta heidän tulee kui­ten­kin olla täysi-ikäi­siä ja täy­si­val­tai­sia.

Us­kottu mies ja teh­tä­vät

Us­kot­tu­jen mies­ten teh­tävä on ar­vioida vai­na­jan va­ral­li­suu­den arvo. Us­ko­tut miehet an­ta­vat pe­ru­kir­jaan to­dis­tuk­sen siitä, että he ovat ar­vioi­neet pesän varat par­haan ym­mär­ryk­sensä mukaan.

Pe­run­kir­joi­tuk­sessa on oltava aina kaksi us­kot­tua miestä, jotka yh­dessä ar­vioi­vat pe­ru­kir­jaan il­moi­te­tun omai­suu­den. Ar­vioin­tia ei lain mukaan voi suo­rit­taa vain yksi us­kottu mies.

Us­kot­tu­jen mies­ten ei tar­vitse olla yhtä aikaa läsnä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa. Us­ko­tut miehet voivat erik­seen ar­vioida omai­suu­den, jol­loin mo­lem­pien us­kot­tu­jen mies­ten sa­man­ai­kai­nen läs­nä­olo pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa ei ole tar­peel­lista.

Lue lisää: Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tolta

Us­kottu mies ja es­teel­li­syys

Us­kot­tu­jen mies­ten tulee olla es­teet­tö­miä, vaikka tätä vaa­ti­musta ei suo­raan laista löydy. Es­teet­tö­mien us­kot­tu­jen mies­ten va­linta vä­hen­tää mah­dol­li­suutta kuo­lin­pe­sän osak­kai­den vä­li­siin rii­toi­hin ja tekee pe­ru­kir­jasta us­kot­ta­vam­man.

Es­teel­li­syys ei kui­ten­kaan tee pe­ru­kir­jasta pä­te­mä­töntä. Es­teel­li­sinä us­kot­tuina mie­hinä pi­de­tään kuo­lin­pe­sän osak­kai­den lä­hi­su­ku­lai­sia.

Kuo­lin­pe­sän osakas us­kot­tuna mie­henä

Suo­si­tus on, että kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät toimi us­kot­tuina mie­hinä. On­gel­mia saat­taa tulla, jos osak­kaalla on omia int­res­sejä omai­suu­teen liit­tyen.

Jos us­ko­tut miehet ovat kes­ke­nään hy­vissä vä­leissä, ei mitään on­gel­maa vält­tä­mättä tule.

Esi­merkki 1: Kolme pe­ril­listä ja ke­sä­mökki

Ku­vi­tel­laan ti­lanne, jossa on kolme pe­ril­listä ja us­kot­tuina mie­hinä toi­mi­vat näistä kaksi. Voi syntyä ti­lanne, jossa esi­mer­kiksi ke­sä­mö­kin ar­vos­tus vai­kut­taa pe­rin­nön­jaossa, koska kolmas osakas ei ole kiin­nos­tu­nut omis­ta­maan ke­sä­mök­kiä yh­dessä.

Kun jaon yh­tey­dessä kaksi muuta lu­nas­ta­vat kol­man­nen osuu­den, voi kolmas saada mie­les­tään liian al­hai­sen hinnan.

To­sia­siassa pesän osak­kaat ke­rää­vät va­ral­li­suus­tie­dot ja us­ko­tut miehet toi­mi­vat erään­lai­sina pe­run­kir­joi­tuk­sen to­dis­ta­jina. Us­ko­tut miehet pe­ri­aat­teessa an­ta­vat siis vii­mei­sen vah­vis­tuk­sen omai­suuk­sien hin­noille.

Us­kottu mies ei sel­vitä kuo­lin­pe­sän tilaa

Us­kot­tu­jen mies­ten teh­tä­viin ei si­sälly var­si­nai­sen kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­nen.

Kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­sestä vastaa kuo­lin­pe­sän osakas, joka on par­hai­ten pe­rillä kuo­lin­pe­sän va­roista ja ve­loista.

Omai­suu­den ta­hal­li­nen sa­laa­mi­nen voi johtaa ran­gais­tuk­seen

Jos us­kottu mies ta­hal­li­sesti salaa osan omai­suu­desta tai jättää vir­heel­li­sesti il­moit­ta­matta omai­suutta, voi­daan hänet tuo­mita ran­gais­tuk­seen.

Va­ka­vim­mil­laan ky­seessä voi olla ve­ro­pe­tos, joka voi johtaa van­keus­ran­gais­tuk­seen.

Us­kot­tu­jen mies­ten vastuu on suuri. He ovat vas­tuussa vah­vis­tuk­ses­taan riip­pu­matta siitä, että onko virhe ta­hal­li­nen vai va­hinko. Myös­kään tie­tä­mät­tö­myy­teen ve­toa­mi­nen ei poista vas­tuuta us­ko­tulta mie­heltä.

Us­ko­tun miehen palk­kio teh­tä­västä

La­ki­sää­tei­sesti us­koilla mie­hillä ei ole teh­tä­vään si­dot­tua palk­kiota, jota tulisi maksaa teh­tä­vän hoi­ta­mi­sesta. Usein kuo­lin­pe­sän osak­kaat so­pi­vat kes­ke­nään mah­dol­li­sen palk­kion mak­sa­mi­sesta us­ko­tuille mie­hille, mikä kor­va­taan pesän va­roista.

Us­ko­tuille mie­hille mak­set­tava kor­vaus mer­ki­tään pe­ru­kir­jaan pe­sän­sel­vi­tys­kus­tan­nuk­sena pesän ve­laksi. Jos us­kot­tu­jen mies­ten kanssa ei ole tehty si­to­vaa so­pi­musta palk­kiosta, eivät he voi vaatia teh­tä­västä palk­kiota jäl­ki­kä­teen, esi­mer­kiksi tuo­miois­tui­messa kan­netta nos­ta­malla.

Pe­sän­sel­vit­tä­jällä ja pe­sän­ja­ka­jalla puo­les­taan on oikeus koh­tuul­li­seen palk­kioon teh­tä­vien hoi­ta­mi­sesta ja teh­tä­vien hoi­ta­mi­sesta ai­heu­tu­neista ku­luista.

Us­ko­tut miehet pe­run­kir­joi­tuk­seen myös Aa­tok­sessa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen voi olla haas­ta­vaa ja ai­kaa­vie­vää, jos et ole pe­rillä vii­mei­sim­mistä sään­nök­sistä.

Aa­tok­sen kautta pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu hel­posti ja edul­li­sesti hin­taan 399 euroa. Tar­joamme tar­vit­taessa us­ko­tut miehet pe­run­kir­joi­tusta varten, joten sinun ei tar­vitse etsiä heitä itse.

Pan­kissa tai la­ki­toi­mis­tossa teh­tävä pe­run­kir­joi­tus voi puo­les­taan tun­ti­ve­loit­tei­sen hin­tansa puo­lesta nousta kor­keaksi. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta on la­ki­toi­mis­tossa yleensä yli tuhat euroa.

Laadit hel­posti pe­run­kir­joi­tuk­sen ko­ko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen pal­ve­lussa. Pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­net­tasi ky­sy­myk­sillä, joihin voit vas­tata klik­kaa­malla so­pi­vaa vaih­toeh­toa.

Voit tilata Aa­tok­sen kautta kaikki tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set seu­ra­kun­nilta ja vi­ras­toista. Huo­maat­han, että vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sesta las­ku­te­taan pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut. Hinta riip­puu tar­vit­ta­vista asia­kir­joista.

Li­säksi voit hoitaa pe­rin­nön­jaon Aa­tok­sen kautta, kun olet laa­ti­nut pe­run­kir­joi­tuk­sen val­miiksi.

Voit vä­hen­tää kaikki pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­vät maksut kuo­lin­pe­sän va­roista.

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä us­ko­tuista mie­hestä

Alla ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia liit­tyen us­kot­toi­hin mie­hiin.

Kuka on us­kottu mies?

Us­ko­tun miehen teh­tävä on ar­vioida pe­run­kir­joi­tuk­sessa vai­na­jan va­ral­li­suu­den arvo. Us­kot­tuja miehiä tar­vi­taan kaksi. He an­ta­vat pe­ru­kir­jaan to­dis­tuk­sen siitä, että he ovat ar­vioi­neet kuo­lin­pe­sän varat par­haan ym­mär­ryk­sensä mukaan.

Kuka voi olla us­kottu mies?

Us­ko­tulle mie­helle ei ole laissa ase­tettu vaa­ti­muk­sia. Heidän tulee kui­ten­kin olla täysi-ikäi­siä ja täy­si­val­tai­sia. Us­kot­tu­jen mies­ten on hyvä olla es­teet­tö­miä, jotta väl­te­tään pe­run­kir­joi­tuk­sen rii­taut­ta­mi­nen.

Voiko us­kottu mies olla su­ku­lai­nen?

Us­kottu mies voi olla su­ku­lai­nen tai pesän osakas. Es­teet­tö­myy­den takia hen­ki­lön olisi kui­ten­kin hyvä olla joku ul­ko­puo­li­nen.

Mistä us­kottu mies?

Ta­val­li­sesti us­ko­tut miehet tulee hank­kia itse. Aatos tar­joaa kui­ten­kin us­ko­tut miehet pal­ve­lun kautta.

Kuka va­lit­see us­ko­tut miehet?

Kuo­lin­pe­sän osakas, joka toi­mit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen va­lit­see pe­run­kir­joi­tuk­selle kaksi us­kot­tua miestä.

Lue lisää ai­heesta

Tu­tustu muihin ar­tik­ke­lei­himme alta.