Pe­run­kir­joi­tus etänä Aa­tok­ses­sa

Perunkirjoitus Aatoksessa
Timjami Nyyssönen
Timjami
27.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi tietoa Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­ta. Pal­ve­lum­me avulla voit tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen it­se­näi­ses­ti ver­kos­sa.

Pal­ve­luam­me käyt­tä­mäl­lä voit vält­tää asioin­nin la­ki­toi­mis­tos­sa tai pan­kis­sa. Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu täysin etänä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa, ja on kus­tan­nuk­sil­taan vain murto-osan la­ki­toi­mis­tos­sa teh­dys­tä pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mis­tä hel­pot­taa myös Aa­tok­sen laaja tie­to­pank­ki, josta löydät hyvää pe­rus­tie­toa pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta ja sen vai­heis­ta.

Miksi pe­run­kir­joi­tus kan­nat­taa tehdä Aa­tok­sen kautta?

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lun etuna on eri­tyi­ses­ti pal­ve­lun help­po­käyt­töi­syys: säh­köi­sen pal­ve­lun avulla pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen ja tar­vit­ta­vien asia­kir­jo­jen ke­rää­mi­nen on yk­sin­ker­tais­ta ja sel­ke­ää.

Säh­köi­nen pal­ve­lum­me mah­dol­lis­taa myös pe­run­kir­joi­tus­kokouk­sen pi­tä­mi­sen etänä. Koko pe­run­kir­joi­tus on siis mah­dol­lis­ta tehdä ver­kos­sa alusta lop­puun.

Pal­ve­lum­me avulla voit olla varma siitä, että kaikki pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa tar­vit­ta­vat tiedot on ke­rät­ty. Li­säk­si saat koot­tua kaikki asia­kir­jat kä­te­väs­ti yhteen paik­kaan, joten tar­vit­ta­vien tie­to­jen löy­tä­mi­nen käy hel­pos­ti.

Asia­kas­pal­ve­lum­me on aina pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­jan käy­tet­tä­vis­sä. Au­tam­me pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­ses­sa il­mai­sek­si cha­tis­sa ja säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­sa: asia­kas­pal­ve­lu@aatos.app.

Edul­li­nen tapa hoitaa pe­run­kir­joi­tus

Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lum­me etuna on myös sen edul­li­suus ja hinnan en­na­koi­ta­vuus: monet pankit ja la­ki­toi­mis­tot eivät kerro suo­raan pe­run­kir­joi­tuk­sen hintaa. Pe­run­kir­joi­tuk­sen kus­tan­nuk­set voi­vat­kin vaih­del­la mer­kit­tä­väs­ti pe­run­kir­joi­tuk­sen mo­ni­mut­kai­suu­den mukaan.

Aa­tok­sen pal­ve­lun avulla saat pe­run­kir­joi­tuk­sen tehtyä edul­li­ses­ti, eikä pe­run­kir­joi­tuk­sen lo­pul­li­nen hinta tule yl­lä­tyk­se­nä. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta voi­daan li­säk­si vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hal­lin­noin­ti hel­pot­tuu

Pal­ve­lum­me hel­pot­taa myös pe­run­kir­joi­tuk­sen hal­lin­noin­tia. Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa pystyt kokoa­maan kaikki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat samaan paik­kaan.

Pystyt li­säk­si kut­su­maan muut kuo­lin­pe­sän osak­kaat seu­raa­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mis­tä. Näin pys­tyt­te koor­di­noi­maan pe­run­kir­joi­tus­ta etänä, ja muut osak­kaat py­sy­vät pa­rem­min sel­vil­lä pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mi­ses­tä.

Aa­tok­sen säh­köi­nen pal­ve­lu onkin eri­tyi­sen kätevä sil­loin, kun kuo­lin­pe­sän osak­kai­den vä­li­set vä­li­mat­kat ovat suuret.

Pal­ve­lu mah­dol­lis­taa myös hyvin jous­ta­van ete­ne­mi­sen: aloit­ta­ma­si pe­run­kir­joi­tus tal­len­tuu ti­lil­le­si, ja voit jatkaa pe­run­kir­joi­tus­ta mil­loin ta­han­sa.

Pe­run­kir­joi­tus­ta ei siis tar­vit­se suun­ni­tel­la etu­kä­teen alusta lop­puun, vaan voit edetä omaan tah­tii­si.

Pal­ve­lu toimii myös kai­kis­sa lait­teis­sa; voit tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen esi­mer­kik­si mo­bii­li­lait­tees­sa, kuten äly­pu­he­li­mel­la.

Testaa pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua il­mai­sek­si

Voit tes­tata pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luam­me il­mai­sek­si ennen lo­pul­li­sen os­to­pää­tök­sen te­ke­mis­tä. Saat kaikki omi­nai­suu­det kui­ten­kin käyt­töö­si vasta pal­ve­lun os­ta­mi­sen jäl­keen.

Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luum­me kan­nat­taa­kin tutus­tua ensin rau­has­sa.

Jos päätät kui­ten­kin hyö­dyn­tää pal­ve­luam­me, se kan­nat­taa ostaa riit­tä­vän ai­kai­ses­sa vai­hees­sa. Näin saat pal­ve­lus­ta kaiken hyödyn irti, ja pe­run­kir­joi­tus etenee mah­dol­li­sim­man no­peas­ti.

💡 Vinkki! Saat luotua pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kir­jat hel­pos­ti Aa­tok­sen pal­ve­lus­ta.

Pal­ve­lun os­ta­mi­nen hel­pot­taa säh­köi­sen pal­ve­lun käyt­tä­mis­tä

Pal­ve­lun os­ta­mi­sen jäl­keen saat esi­mer­kik­si Aa­tok­sen la­ki­mie­hen apua ja neu­von­taa etänä ilman li­sä­hin­taa.

Li­säk­si pe­run­kir­joi­tuk­seen vaa­dit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on­nis­tuu Aa­tok­sen kautta vasta pal­ve­lun os­ta­mi­sen jäl­keen.

Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on usein pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa eniten aikaa vievä vaihe, joten niiden ti­laa­mi­sen kanssa ei kan­na­ta vii­vy­tel­lä. Jos siis haluat hyö­dyn­tää Aa­tok­sen apua vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­ses­sa, kan­nat­taa tilaus tehdä hy­vis­sä ajoin.

Vältä pe­run­kir­joi­tuk­sen myö­häs­ty­mi­nen

Yksi ylei­sim­mis­tä vir­heis­tä pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa on pe­run­kir­joi­tuk­sen mää­rä­ajas­ta myö­häs­ty­mi­nen: pe­run­kir­joi­tus tulee tehdä kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa pe­rit­tä­vän kuo­le­mas­ta.

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa tar­vi­taan usein run­saas­ti asia­kir­ja­sel­vi­tys­tä, ja vaa­dit­ta­vien asia­kir­jo­jen ti­laa­mi­nen kan­nat­taa­kin aloit­taa hy­vis­sä ajoin. Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lum­me avulla no­peu­tat pe­run­kir­joi­tus­ta, jol­loin mää­rä­ai­ko­jen nou­dat­ta­mi­nen hel­pot­tuu.

Li­säk­si pal­ve­lum­me muis­tut­taa kä­te­väs­ti pe­run­kir­joi­tus­kokouk­sen mää­rä­päi­väs­tä, jonka an­sios­ta pystyt var­mis­tu­maan, ettei pe­run­kir­joi­tus veny liian pit­käk­si.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen mää­rä­ajan nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen voi tulla kal­liik­si. Myö­häs­sä teh­dys­tä pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta jou­du­taan mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­su tai ve­ron­ko­ro­tus Ve­ro­hal­lin­nol­le.  

Us­ko­tut miehet myös Aa­tok­sen kautta

Pe­ru­kir­jaan tar­vi­taan us­kot­tu­jen mies­ten to­dis­tus siitä, että kuo­lin­pe­sän omai­suus on ar­vioi­tu oikein.

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vit­ta­vat us­ko­tut miehet on myös mah­dol­lis­ta saada Aa­tok­sen kautta.

Mitä tie­to­ja pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa tar­vi­taan?

Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sam­me pyy­däm­me si­nul­ta jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti kaikki pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vit­ta­vat tiedot, kuten:

  • kuo­lin­pe­sän osak­kai­den ja tes­ta­men­tin­saa­jien tiedot
  • vaa­dit­ta­vat vi­ran­omais­asia­kir­jat
  • vain­ajan va­ral­li­suu­teen liit­ty­vät asiat

Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lum­me luo pe­ru­kir­jan val­miik­si an­net­tu­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la.

Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen Aa­tok­sen kautta

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vi­taan useita asia­kir­jo­ja sekä vai­na­jas­ta, että kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta. Näitä vir­ka­to­dis­tuk­sia jou­du­taan usein myös ti­laa­maan mo­nes­ta eri pai­kas­ta.

Aa­tok­sen avulla voit tilata kaikki pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen vaa­dit­ta­vat asia­kir­jat kes­ki­te­tys­ti yh­des­tä pai­kas­ta. Näin voit pitää huolen siitä, että pe­run­kir­joi­tus sujuu mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti ja no­peas­ti.

Sel­vi­täm­me ja ti­laam­me siis puo­les­ta­si:

  • vain­ajan su­kusel­vi­tyksen
  • vir­ka­to­dis­tuk­set
  • elos­sao­lo­to­dis­tuk­set

Saat kaikki asia­kir­jat tar­kas­tet­tui­na säh­köi­ses­sä muo­dos­sa. Asia­kir­jo­jen ko­tiin­toi­mi­tus on myös mah­dol­li­nen li­sä­mak­sus­ta.

Vaikka et ti­lai­si­kaan pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luam­me, voit hel­pot­taa pe­run­kir­joi­tus­ta ti­laa­mal­la vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­sen kautta.

⚠️ Huo­maat­han, että vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­ses­ta las­ku­te­taan myös pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut. Hinta riip­puu tar­vit­ta­vis­ta asia­kir­jois­ta.

Vain­ajan varat ja velat kä­te­väs­ti yh­teen­las­ket­tu­na

Pal­ve­lus­sam­me pystyt lis­taa­maan hel­pos­ti kaikki vain­ajan tie­dos­sa olevat varat ja velat, ja saat niistä sel­keän yh­teen­ve­don. Näet vain­ajan omai­suu­des­ta myös suo­raan avio-oi­keu­den alai­set varat sekä avio-oi­keu­den ul­ko­puo­li­set varat.

Pal­ve­lum­me laskee myös kuo­lin­pe­sän osak­kai­den pe­rin­tö­osuu­det ja pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­set val­miik­si.

Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus Aa­tok­sen kautta

Aa­tok­sen pal­ve­lu mah­dol­lis­taa asia­kir­jo­jen säh­köi­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sen. Näin esi­mer­kik­si pe­ru­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­nen sujuu myös kä­te­väs­ti pal­ve­lum­me kautta.