Pe­run­kir­joi­tus etänä Aa­tok­sessa

Perunkirjoitus Aatoksessa
Timjami Nyyssönen
Timjami
27.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi tietoa Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lusta. Pal­ve­lumme avulla voit tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen it­se­näi­sesti ver­kossa.

Pal­ve­luamme käyt­tä­mällä voit vält­tää asioin­nin la­ki­toi­mis­tossa tai pan­kissa. Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu täysin etänä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa, ja on kus­tan­nuk­sil­taan vain murto-osan la­ki­toi­mis­tossa teh­dystä pe­run­kir­joi­tuk­sesta.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mistä hel­pot­taa myös Aa­tok­sen laaja tie­to­pankki, josta löydät hyvää pe­rus­tie­toa pe­run­kir­joi­tuk­sesta ja sen vai­heista.

Miksi pe­run­kir­joi­tus kan­nat­taa tehdä Aa­tok­sen kautta?

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lun etuna on eri­tyi­sesti pal­ve­lun help­po­käyt­töi­syys: säh­köi­sen pal­ve­lun avulla pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen ja tar­vit­ta­vien asia­kir­jo­jen ke­rää­mi­nen on yk­sin­ker­taista ja sel­keää.

Säh­köi­nen pal­ve­lumme mah­dol­lis­taa myös pe­run­kir­joi­tus­ko­kouk­sen pi­tä­mi­sen etänä. Koko pe­run­kir­joi­tus on siis mah­dol­lista tehdä ver­kossa alusta lop­puun.

Pal­ve­lumme avulla voit olla varma siitä, että kaikki pe­run­kir­joi­tuk­sessa tar­vit­ta­vat tiedot on ke­rätty. Li­säksi saat koot­tua kaikki asia­kir­jat kä­te­västi yhteen paik­kaan, joten tar­vit­ta­vien tie­to­jen löy­tä­mi­nen käy hel­posti.

Asia­kas­pal­ve­lumme on aina pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­jan käy­tet­tä­vissä. Au­tamme pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­sessa il­mai­seksi cha­tissa ja säh­kö­pos­titse osoit­teessa: asia­kas­pal­velu@aatos.app.

Edul­li­nen tapa hoitaa pe­run­kir­joi­tus

Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lumme etuna on myös sen edul­li­suus ja hinnan en­na­koi­ta­vuus: monet pankit ja la­ki­toi­mis­tot eivät kerro suo­raan pe­run­kir­joi­tuk­sen hintaa. Pe­run­kir­joi­tuk­sen kus­tan­nuk­set voi­vat­kin vaih­della mer­kit­tä­västi pe­run­kir­joi­tuk­sen mo­ni­mut­kai­suu­den mukaan.

Aa­tok­sen pal­ve­lun avulla saat pe­run­kir­joi­tuk­sen tehtyä edul­li­sesti, eikä pe­run­kir­joi­tuk­sen lo­pul­li­nen hinta tule yl­lä­tyk­senä. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta voi­daan li­säksi vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hal­lin­nointi hel­pot­tuu

Pal­ve­lumme hel­pot­taa myös pe­run­kir­joi­tuk­sen hal­lin­noin­tia. Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa pystyt ko­koa­maan kaikki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat samaan paik­kaan.

Pystyt li­säksi kut­su­maan muut kuo­lin­pe­sän osak­kaat seu­raa­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mistä. Näin pys­tytte koor­di­noi­maan pe­run­kir­joi­tusta etänä, ja muut osak­kaat py­sy­vät pa­rem­min sel­villä pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mi­sestä.

Aa­tok­sen säh­köi­nen pal­velu onkin eri­tyi­sen kätevä sil­loin, kun kuo­lin­pe­sän osak­kai­den vä­li­set vä­li­mat­kat ovat suuret.

Pal­velu mah­dol­lis­taa myös hyvin jous­ta­van ete­ne­mi­sen: aloit­ta­masi pe­run­kir­joi­tus tal­len­tuu ti­lil­lesi, ja voit jatkaa pe­run­kir­joi­tusta mil­loin ta­hansa.

Pe­run­kir­joi­tusta ei siis tar­vitse suun­ni­tella etu­kä­teen alusta lop­puun, vaan voit edetä omaan tah­tiisi.

Pal­velu toimii myös kai­kissa lait­teissa; voit tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen esi­mer­kiksi mo­bii­li­lait­teessa, kuten äly­pu­he­li­mella.

Testaa pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua il­mai­seksi

Voit tes­tata pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luamme il­mai­seksi ennen lo­pul­li­sen os­to­pää­tök­sen te­ke­mistä. Saat kaikki omi­nai­suu­det kui­ten­kin käyt­töösi vasta pal­ve­lun os­ta­mi­sen jäl­keen.

Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luumme kan­nat­taa­kin tu­tus­tua ensin rau­hassa.

Jos päätät kui­ten­kin hyö­dyn­tää pal­ve­luamme, se kan­nat­taa ostaa riit­tä­vän ai­kai­sessa vai­heessa. Näin saat pal­ve­lusta kaiken hyödyn irti, ja pe­run­kir­joi­tus etenee mah­dol­li­sim­man no­peasti.

💡 Vinkki! Saat luotua pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kir­jat hel­posti Aa­tok­sen pal­ve­lusta.

Pal­ve­lun os­ta­mi­nen hel­pot­taa säh­köi­sen pal­ve­lun käyt­tä­mistä

Pal­ve­lun os­ta­mi­sen jäl­keen saat esi­mer­kiksi Aa­tok­sen la­ki­mie­hen apua ja neu­von­taa etänä ilman li­sä­hin­taa.

Li­säksi pe­run­kir­joi­tuk­seen vaa­dit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on­nis­tuu Aa­tok­sen kautta vasta pal­ve­lun os­ta­mi­sen jäl­keen.

Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on usein pe­run­kir­joi­tuk­sessa eniten aikaa vievä vaihe, joten niiden ti­laa­mi­sen kanssa ei kan­nata vii­vy­tellä. Jos siis haluat hyö­dyn­tää Aa­tok­sen apua vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­sessa, kan­nat­taa tilaus tehdä hy­vissä ajoin.

Vältä pe­run­kir­joi­tuk­sen myö­häs­ty­mi­nen

Yksi ylei­sim­mistä vir­heistä pe­run­kir­joi­tuk­sessa on pe­run­kir­joi­tuk­sen mää­rä­ajasta myö­häs­ty­mi­nen: pe­run­kir­joi­tus tulee tehdä kolmen kuu­kau­den ku­luessa pe­rit­tä­vän kuo­le­masta.

Pe­run­kir­joi­tuk­sessa tar­vi­taan usein run­saasti asia­kir­ja­sel­vi­tystä, ja vaa­dit­ta­vien asia­kir­jo­jen ti­laa­mi­nen kan­nat­taa­kin aloit­taa hy­vissä ajoin. Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lumme avulla no­peu­tat pe­run­kir­joi­tusta, jol­loin mää­rä­ai­ko­jen nou­dat­ta­mi­nen hel­pot­tuu.

Li­säksi pal­ve­lumme muis­tut­taa kä­te­västi pe­run­kir­joi­tus­ko­kouk­sen mää­rä­päi­västä, jonka an­siosta pystyt var­mis­tu­maan, ettei pe­run­kir­joi­tus veny liian pit­käksi.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen mää­rä­ajan nou­dat­ta­matta jät­tä­mi­nen voi tulla kal­liiksi. Myö­hässä teh­dystä pe­run­kir­joi­tuk­sesta jou­du­taan mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­maksu tai ve­ron­ko­ro­tus Ve­ro­hal­lin­nolle.

Us­ko­tut miehet myös Aa­tok­sen kautta

Pe­ru­kir­jaan tar­vi­taan us­kot­tu­jen mies­ten to­dis­tus siitä, että kuo­lin­pe­sän omai­suus on ar­vioitu oikein.

Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vit­ta­vat us­ko­tut miehet on myös mah­dol­lista saada Aa­tok­sen kautta.

Mitä tie­toja pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa tar­vi­taan?

Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­samme pyy­dämme si­nulta jär­jes­tel­mäl­li­sesti kaikki pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vit­ta­vat tiedot, kuten:

  • kuo­lin­pe­sän osak­kai­den ja tes­ta­men­tin­saa­jien tiedot
  • vaa­dit­ta­vat vi­ran­omais­asia­kir­jat
  • vai­na­jan va­ral­li­suu­teen liit­ty­vät asiat

Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lumme luo pe­ru­kir­jan val­miiksi an­net­tu­jen tie­to­jen pe­rus­teella.

Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen Aa­tok­sen kautta

Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vi­taan useita asia­kir­jo­ja sekä vai­na­jas­ta, että kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta. Näitä vir­ka­to­dis­tuk­sia jou­du­taan usein myös ti­laa­maan mo­nesta eri pai­kasta.

Aa­tok­sen avulla voit tilata kaikki pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen vaa­dit­ta­vat asia­kir­jat kes­ki­te­tysti yh­destä pai­kasta. Näin voit pitää huolen siitä, että pe­run­kir­joi­tus sujuu mah­dol­li­sim­man hel­posti ja no­peasti.

Sel­vi­tämme ja ti­laamme siis puo­les­ta­si:

  • vai­na­jan su­kusel­vi­tyksen
  • vir­ka­to­dis­tuk­set
  • elos­sao­lo­to­dis­tuk­set

Saat kaikki asia­kir­jat tar­kas­tet­tuina säh­köi­sessä muo­dossa. Asia­kir­jo­jen ko­tiin­toi­mi­tus on myös mah­dol­li­nen li­sä­mak­susta.

Vaikka et ti­lai­si­kaan pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luamme, voit hel­pot­taa pe­run­kir­joi­tusta ti­laa­malla vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­sen kautta.

⚠️ Huo­maat­han, että vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­ses­ta las­ku­te­taan myös pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut. Hinta riip­puu tar­vit­ta­vis­ta asia­kir­jois­ta.

Vai­na­jan varat ja velat kä­te­västi yh­teen­las­ket­tuna

Pal­ve­lus­samme pystyt lis­taa­maan hel­posti kaikki vai­na­jan tie­dossa olevat varat ja velat, ja saat niistä sel­keän yh­teen­ve­don. Näet vai­na­jan omai­suu­desta myös suo­raan avio-oi­keu­den alai­set varat sekä avio-oi­keu­den ul­ko­puo­li­set varat.

Pal­ve­lumme laskee myös kuo­lin­pe­sän osak­kai­den pe­rin­tö­osuu­det ja pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­set val­miiksi.

Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus Aa­tok­sen kautta

Aa­tok­sen pal­velu mah­dol­lis­taa asia­kir­jo­jen säh­köi­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sen. Näin esi­mer­kiksi pe­ru­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­nen sujuu myös kä­te­västi pal­ve­lumme kautta.