Van­ho­jen pe­ru­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mi­nen

Arkisto, jossa tallelokeroita.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
19.9.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Al­ku­pe­räi­set pe­ru­kir­jat säi­ly­te­tään pe­ri­kun­nan ar­kis­tossa. Voit tar­vita pe­ru­kir­jaa myö­hem­min esi­mer­kiksi myy­des­säsi kuo­lin­pe­sän omai­suutta.

Pe­ru­kirja on asia­kirja, joka si­säl­tää tiedot kuo­lin­pe­sän osak­kaista sekä lis­tauk­sen vai­na­jan va­ral­li­suu­desta ja ve­loista. Asia­kir­jan pää­asial­li­sena tar­koi­tuk­sena on toimia pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen poh­jana, mutta sitä hyö­dyn­ne­tään yleensä myös pe­rin­nön­jaossa mää­ri­tet­täessä kunkin pe­ril­li­sen jako-osuuk­sia.

Pe­ru­kirja laa­di­taan pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa, joka on toi­mi­tet­tava kolmen kuu­kau­den ku­luessa vai­na­jan kuo­le­masta. Pe­ru­kirja tulee toi­mit­taa Ve­ro­hal­lin­nolle kuu­kau­den ku­luessa pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­desta.

Säi­lytä al­ku­pe­räi­nen kap­pale pe­ru­kir­jasta it­sel­läsi

Toi­mita Ve­ro­hal­lin­toon – ja muille pe­ru­kir­jaa mah­dol­li­sesti tar­vit­se­ville ta­hoille – aina kopio pe­ru­kir­jasta ja säi­lytä it­sel­läsi al­ku­pe­räi­nen pa­pe­ri­nen kap­pale. Useim­mat vi­ras­tot ovat siir­ty­neet tai ovat siir­ty­mässä di­giai­kaan, minkä takia asia­kir­jat säi­ly­te­tään läh­tö­koh­tai­sesti säh­köi­sesti.

Ve­rot­ta­jalla on pe­rin­tö­kaa­ren 20 luvun 12 a §:n no­jalla vel­vol­li­suus säi­lyt­tää kaikki sille vuonna 1994 tai sen jäl­keen an­ne­tut pe­ru­kir­jat tai sen tek­ni­set tal­len­teet py­sy­västi.

Ny­ky­ään ve­rot­taja säi­lyt­tää kaikki pe­rintö- ja lah­ja­ve­ro­tuk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat säh­köi­sessä muo­dossa, minkä takia sinne toi­mi­te­tut pa­pe­ri­set pe­ru­kir­jat hä­vi­te­tään sen jäl­keen, kun ne on siir­retty säh­köi­seen muo­toon. Kun al­ku­pe­räi­nen käsin al­le­kir­joi­tettu asia­kirja siir­re­tään säh­köi­seen muo­toon, tulee siitä kopio.

⚠️ Älä siis toi­mita pe­ru­kir­jaa al­ku­pe­räi­senä Ve­ro­hal­lin­toon ai­na­kaan sil­loin, mikäli kyse on ai­noasta al­ku­pe­räi­sestä kap­pa­leesta. Tulet jat­kossa tar­vit­se­maan pe­ru­kir­jaa kaik­kien kuo­lin­pe­sään liit­ty­vien asioi­den hoi­dossa. Sama koskee myös muita pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen liit­ty­viä asia­kir­joja kuten pe­rin­nön­ja­ko­kir­jaa, tes­ta­ment­tia ja avio­eh­toa.

💡 Lue lisää Pe­rin­tö­kaa­resta

Pe­ru­kir­jasta kan­nat­taa laatia useampi al­ku­pe­räi­nen kap­pale

Pe­ru­kir­jasta on hyvä laatia pe­run­kir­joi­tuk­sessa useampi al­ku­pe­räi­nen kap­pale, esi­mer­kiksi jo­kai­selle kuo­lin­pe­sän osak­kaalle omansa. Näin jo­kai­nen osakas voi omalta osal­taan var­mis­taa sen, että pe­ru­kir­jasta on ole­massa tal­lessa al­ku­pe­räi­nen kap­pale.

Missä pe­ru­kir­jaa kan­nat­taa säi­lyt­tää?

Al­ku­pe­räi­set asia­kir­jat on hyvä säi­lyt­tää pe­ri­kun­nan ar­kis­tossa eli käy­tän­nössä jonkun pe­ril­li­sen hal­lussa tai kuo­lin­pe­sän osak­kai­den yh­dessä päät­tä­mässä muussa pai­kassa.

👉 Kaikki kuo­lin­pe­sän hoi­toon liit­ty­vät asia­kir­jat on hyvä säi­lyt­tää sa­massa pai­kassa, jotta ne löy­ty­vät hel­posti sil­loin, kun niitä tar­vi­taan.

Mikäli kotoa ei löydy so­pi­vaa säi­ly­tys­paik­kaa, voi yhtenä vaih­toeh­tona pe­ru­kir­jan säi­lyt­tä­mi­selle olla pankin tal­le­lo­kero tai asia­kir­ja­säi­ly­tys.

Pe­ru­kir­jasta voi säi­lyt­tää it­sellä myös ha­lu­tes­saan esi­mer­kiksi säh­köi­sen kopion, mutta kuo­lin­pe­sän puo­lesta asioin­tiin vaa­di­taan yleensä aina al­ku­pe­räi­nen kap­pale. Ko­piota voi myös myö­hem­min pyytää ve­rot­ta­jalta, sillä ve­rot­taja säi­lyt­tää säh­köi­set kopiot pe­ru­kir­joista py­sy­västi.

Lue lisää: Pe­ru­kirja ve­rot­ta­jalle

Kau­anko pe­ru­kir­jaa pitää säi­lyt­tää?

Lain­sää­dän­nössä ei erik­seen sää­detä pe­ri­kun­nan asia­kir­jo­jen tal­let­ta­mi­sesta. Siksi ei ole myös­kään mää­räyk­siä siitä, kuinka kauan kuo­lin­pe­sän ar­kis­tossa tai yk­si­tyis­hen­ki­lön hal­lussa oleva pe­ru­kirja pi­täisi säi­lyt­tää.

Pe­rin­tö­kaa­ren 20 luvun 12 a §:n sään­nös pe­ru­kir­jan py­sy­västä säi­lyt­tä­mi­sestä koskee ai­noas­taan ve­rot­ta­jaa.

Myös kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kan­nat­taa kui­ten­kin säi­lyt­tää al­ku­pe­räi­siä pe­ru­kir­joja mah­dol­li­sim­man pit­kään vielä pe­rin­nön­jaon ja kuo­lin­pe­sän lak­kaa­mi­sen­kin jäl­keen.

💡 Vinkki: Tär­kein rooli pe­ru­kir­jalla on sil­loin, kun kuo­lin­pesä on vielä ja­ka­ma­ton. Al­ku­pe­räi­sellä pe­ru­kir­jalla voi­daan to­dis­taa kuo­lin­pe­sän osak­kuus ja siten oikeus hoitaa kuo­lin­pe­sän asioita. Ilman pe­ru­kir­jaa tämä ei on­nistu.

Mikäli kuo­lin­pe­sään tai pe­rin­nön­ja­koon liit­tyen il­me­nee myö­hem­min on­gel­mia tai muita hoi­det­ta­via asioita, on tär­keää, että pe­ru­kirja on vielä tal­lessa al­ku­pe­räi­senä.

Pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Tie­sitkö, että voit tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen ko­ko­naan etänä? Tämä on­nis­tuu di­gia­jan la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa hin­taan 399 euroa.

Pal­ve­lu oh­jeis­taa sinua vaihe-vai­heel­ta pe­run­kir­joi­tuk­sen eri osa-aluei­den läpi. Saat aina myös il­mais­ta apua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen asia­kas­pal­ve­lus­tamme chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Hoida koko pe­run­kir­joi­tus ker­ralla oikein!