Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suudessa?

Ihmiset kokoustavat pöydän ympärillä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa tar­kas­te­taan laa­dittu pe­ru­kirja sekä al­le­kir­joi­te­taan se. Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den voi jär­jes­tää fyy­si­sesti tai etänä.

Pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen teh­tä­vää toi­mi­tusta, jossa ke­rä­tään tie­toja vai­na­jan pe­ril­li­sistä, sekä hänen omai­suuk­sis­taan ja ve­lois­taan.

Tar­vit­ta­vien tie­to­jen ke­rää­mi­sen jäl­keen jär­jes­te­tään pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus eli pe­run­kir­joi­tus­ko­kous. Ker­romme, mitä ti­lai­suu­dessa ta­pah­tuu ja mitä kaik­kea voit ko­kouk­selta odot­taa.

Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen

Kuo­le­man­ta­pauk­sen jäl­keen pitää sel­vit­tää, että ke­nelle vai­na­jan omai­suus siir­tyy pe­rin­tönä. Sel­vit­tä­mistä varten laa­di­taan pe­ru­kirja, joka al­le­kir­joi­te­taan pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa.

Pe­ril­lis­ten sel­vit­tä­mi­nen vir­ka­to­dis­tus­ten avulla

Vai­na­jan lähes koko elämän ajalta pyy­de­tään vir­ka­to­dis­tuk­set seu­ra­kun­nilta sekä vi­ras­toista. Sel­vi­tys tulee kattaa au­kot­to­masti vai­na­jan täy­tet­tyä 15 vuotta aina kuo­lin­päi­väänsä saakka.

Jos vai­naja on asunut usealla paik­ka­kun­nalla elä­mänsä aikana, jou­du­taan vir­ka­to­dis­tuk­set ky­sy­mään jo­kai­selta paik­ka­kun­nalta erik­seen.

To­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on yksi pe­run­kir­joi­tuk­sen työ­läim­mistä vai­heista. Vir­ka­to­dis­tuk­sia jou­du­taan usein ti­laa­maan useasta pai­kasta, kuten väes­tö­re­kis­te­ristä, seu­ra­kun­nista ja Kan­sal­li­sar­kis­tosta.

Ny­ky­ään kaikki tar­vit­ta­vat to­dis­tuk­set voi kui­ten­kin tilata hel­posti Aatos-pal­ve­lun kautta.

Vai­na­jan va­ro­jen ja vel­ko­jen sel­vit­tä­mi­nen

Vai­na­jan varat ja velat saa­daan tie­toon pyy­tä­mällä tiedot, esi­mer­kiksi pan­keista. Li­säksi tietoa ve­loista on mah­dol­lista saada vai­na­jalle tu­le­vien las­ku­jen pe­rus­teella.

Asun­nosta tai kiin­teis­töstä pyy­de­tään arvio vä­lit­tä­jältä tai teh­dään hin­ta­ver­tailu muiden vas­taa­vien myyn­nissä ole­vien pe­rus­teella.

Usein vai­na­jan pank­ki­asioi­den hoito vaatii val­ta­kir­jaa, jonka kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat ovat al­le­kir­joit­ta­neet. Li­säksi pankit vel­voit­ta­vat usein, että vir­ka­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set täytyy olla teh­tynä, sillä ne to­dis­ta­vat hen­ki­lön olevan pe­ril­li­nen.

💡 Mikäli pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen tulee ilmi uusia varoja tai vel­koja, joita ei ole mai­nittu pe­run­kir­joi­tuk­sessa, tulee teidän laatia täy­den­nys­pe­ru­kirja. Täy­den­nys­pe­ru­kirja on muo­dol­taan sup­peampi kuin al­ku­pe­räi­nen pe­ru­kirja.

Lue lisää: va­rat­to­man pe­run­kir­joi­tus – mitä jo­kai­sen olisi hyvä tietää?

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen itse

Pe­run­kir­joi­tuk­sen voi tehdä myös ko­ko­naan itse. On­gel­mia voi tulla esi­mer­kiksi siitä, että mitä kaik­kea pe­ru­kir­jassa pitää il­moit­taa.

Ei ole ole­massa val­mista pe­ru­kir­ja­mal­lia, vaan jo­kai­nen pe­ru­kirja on yk­si­löl­li­nen ja si­säl­tää tiedot ky­sei­sen vai­na­jan ti­lan­teesta.

Am­mat­ti­tai­do­ton pe­ru­kir­jan te­ke­mi­nen voi ai­heut­taa on­gel­mia myö­hem­min, kun pe­ru­kir­jaa tar­vi­taan pan­kissa tai vi­ran­omai­sissa.

Pe­run­kir­joi­tusta teh­dessä herää myös usein muu­ta­mia ky­sy­myk­siä, joihin tar­vi­taan vas­taus la­ki­mie­heltä tai muulta asian­tun­ti­jalta. Aa­tok­sen kautta tehty pe­ru­kirja on var­masti oikein tehty. Li­säksi saat aina il­mai­seksi la­kia­pua ju­ris­teil­tamme.

💡 Tar­kista pe­run­kir­joi­tuk­sen muis­ti­lis­tasta, mitä asioita täytyy hoitaa lä­hei­sen kuo­le­maan liit­ty­vissä pa­pe­ri­asioissa.

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus ja kutsut

Ennen pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mistä kai­kille kuo­lin­pe­sän osak­kaille lä­he­te­tään to­dis­teel­li­sesti kutsu pe­run­kir­joi­tus­ko­kouk­seen.

To­dis­teel­li­suus tar­koit­taa sitä, että kutsu on lä­he­tetty esi­mer­kiksi säh­kö­pos­tilla tai teks­ti­vies­tillä. Kut­sussa il­moi­te­taan pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den aika ja paikka sekä, että jär­jes­te­täänkö se etänä.

Lue lisää: pe­run­kir­joi­tus ja val­ta­kirja

Pe­ru­kirja käy­dään läpi pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa käy­dään läpi tehty pe­ru­kirja.

Pe­ru­kir­jassa pitää olla tieto esi­mer­kiksi siitä, että vaa­ti­vatko pe­ril­li­set la­kio­saa, ve­to­aako puo­liso hal­lin­ta­oi­keuk­siinsa ja oliko vai­naja an­ta­nut en­nak­ko­pe­rin­töä.

Pe­ru­kirja al­le­kir­joi­te­taan sen jäl­keen kun pe­ru­kirja on käyty läpi ja si­sältö on ar­vioitu vas­taa­van pe­ru­kir­jan tar­peita. Pe­ru­kir­jaan ote­taan al­le­kir­joi­tuk­set pesän osak­kailta ja us­ko­tuilta mie­hiltä. Kaik­kien osak­kai­den ei kui­ten­kaan ole pakko al­le­kir­joit­taa pe­ru­kir­jaa.

Al­le­kir­joi­tuk­set tar­vi­taan pesän il­moit­ta­jalta ja kah­delta us­ko­tulta mie­heltä.

Kun kaikki ovat al­le­kir­joit­ta­neet pe­ru­kir­jan, niin pe­run­kir­joi­tus on valmis. Al­le­kir­joi­tus­ten jäl­keen pe­ru­kirja on ju­ri­di­sesti pätevä eikä siihen tar­vita vi­ran­omai­sen vah­vis­tusta.

Lue lisää: Mil­loin pe­ru­kirja pitää lä­het­tää Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus etänä

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suutta ei tar­vitse lain mukaan jär­jes­tää fyy­si­sesti, vaan pe­run­kir­joi­tus voi­daan pitää ko­ko­nai­suu­des­saan etänä.

Jos ti­lai­suus pi­de­tään etänä, niin pai­kaksi mer­ki­tään vai­na­jan ko­tio­soite.

Ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­seen ei vaa­dita Zoom, Google Meet tai Teams-so­vel­lusta tai mitään muu­ta­kaan vi­deo­kon­fe­rens­si­so­vel­lusta. Ha­lu­tes­saan voi toki käyt­tää esi­mer­kiksi yh­teis­pu­he­lua tai muuta tapaa olla yh­tey­dessä kuo­lin­pe­sän kesken.

Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tää etänä, niin riit­tää, että pe­ru­kirja luo­daan säh­köi­sesti ja se al­le­kir­joi­te­taan säh­köi­sesti. Kun kaikki ovat al­le­kir­joit­ta­neet pe­ru­kir­jan, niin pe­run­kir­joi­tus on valmis.

Valmis pe­ru­kirja toi­mi­te­taan ve­rot­ta­jalle

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den jäl­keen pe­ru­kirja toi­mi­te­taan liit­tei­den kanssa Ve­ro­hal­lin­toon eli ve­rot­ta­jalle. Pe­ru­kir­jassa il­moi­te­taan pesän ve­ro­asioi­den hoi­taja, johon ve­rot­taja on tar­vit­taessa yh­tey­dessä.

Pe­ru­kir­jan pe­rus­teella ve­rot­taja määrää pe­rin­tö­ve­ron. Pe­rin­tö­vero mää­rä­tään jo­kai­selle pe­ril­li­selle erik­seen ja se tulee mak­set­ta­vaksi heti, vaikka pe­rin­nön­ja­koa ei olisi vielä tehty.

Ve­rot­taja arvio myös itse pe­ru­kir­jassa il­moi­te­tut omai­suu­det ja niiden arvot. Ve­rot­taja voi siis poi­keta pe­ru­kir­jassa il­moi­te­tuista ar­voista. Jos arvot on il­moi­tettu ta­hal­laan liian pie­neksi, niin siitä voi seu­rata mah­dol­li­nen ve­ron­ko­ro­tus tai muu ran­gais­tus.

Pe­run­kir­joi­tuk­selle voi hakea myös li­sä­ai­kaa lä­het­tä­mällä ha­ke­mus ve­rot­ta­jalle.

Laadi pe­run­kir­joi­tus ne­tissä Aa­tok­sessa

Vältä kal­liit ju­ris­tien tun­ti­palk­kiot, hoida pe­run­kir­joi­tus hin­taan 399 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­velu kar­toit­taa ti­lan­teen ja laatii tar­vit­ta­vat do­ku­men­tit.

Sinun ei tar­vitse tietää ju­ri­dii­kasta mitään. Tar­vit­taessa la­ki­tii­mimme vastaa miel­täsi as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin mak­sutta.

Pal­ve­luumme kuuluu myös vir­ka­to­dis­tus­ten ja su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mi­nen vi­ran­omai­silta sekä seu­ra­kun­nilta. Huomaa, että hin­taan li­sä­tään vi­ran­omais­mak­sut tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten lu­ku­mää­rän mukaan.

Pal­ve­lun hyödyt

  • Suo­ma­lai­nen pal­velu
  • Edul­li­nen ja kiin­teä hinta
  • Helppo käyt­tää
  • Sel­vitä pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat
  • Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set pal­ve­lussa
  • Val­ta­kir­jo­jen te­ke­mi­nen
  • Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen
  • Il­mai­nen la­kiapu

Aa­tok­sen kautta on myös mah­dol­lista saada us­ko­tut miehet sekä toi­mit­taa ha­lu­tes­sanne myös koko pe­rin­nön­jako.

Hoida pe­run­kir­joi­tus en­sim­mäi­sellä ker­ralla oikein. Tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sessa.