Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suudessa?

Ihmiset kokoustavat pöydän ympärillä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa tar­kas­te­taan laa­dit­tu pe­ru­kir­ja sekä al­le­kir­joi­te­taan se. Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den voi jär­jes­tää fyy­si­ses­ti tai etänä.

Pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen teh­tä­vää toi­mi­tus­ta, jossa ke­rä­tään tie­to­ja vain­ajan pe­ril­li­sis­tä, sekä hänen omai­suuk­sis­taan ja ve­lois­taan.

Tar­vit­ta­vien tie­to­jen ke­rää­mi­sen jäl­keen jär­jes­te­tään pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus eli pe­run­kir­joi­tus­kokous. Ker­rom­me, mitä ti­lai­suu­des­sa ta­pah­tuu ja mitä kaik­kea voit kokouk­sel­ta odot­taa.

Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen

Kuo­le­man­ta­pauk­sen jäl­keen pitää sel­vit­tää, että ke­nel­le vain­ajan omai­suus siir­tyy pe­rin­tö­nä. Sel­vit­tä­mis­tä varten laa­di­taan pe­ru­kir­ja, joka al­le­kir­joi­te­taan pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Pe­ril­lis­ten sel­vit­tä­mi­nen vir­ka­to­dis­tus­ten avulla

Vain­ajan lähes koko elämän ajalta pyy­de­tään vir­ka­to­dis­tuk­set seu­ra­kun­nil­ta sekä vi­ras­tois­ta. Sel­vi­tys tulee kattaa au­kot­to­mas­ti vain­ajan täy­tet­tyä 15 vuotta aina kuo­lin­päi­vään­sä saakka.

Jos vai­na­ja on asunut useal­la paik­ka­kun­nal­la elä­män­sä aikana, jou­du­taan vir­ka­to­dis­tuk­set ky­sy­mään jo­kai­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta erik­seen.

To­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on yksi pe­run­kir­joi­tuk­sen työ­läim­mis­tä vai­heis­ta. Vir­ka­to­dis­tuk­sia jou­du­taan usein ti­laa­maan useas­ta pai­kas­ta, kuten väes­tö­re­kis­te­ris­tä, seu­ra­kun­nis­ta ja Kan­sal­li­sar­kis­tos­ta.

Ny­ky­ään kaikki tar­vit­ta­vat to­dis­tuk­set voi kui­ten­kin tilata hel­pos­ti Aatos-pal­ve­lun kautta.

Vain­ajan va­ro­jen ja vel­ko­jen sel­vit­tä­mi­nen

Vain­ajan varat ja velat saa­daan tie­toon pyy­tä­mäl­lä tiedot, esi­mer­kik­si pan­keis­ta. Li­säk­si tietoa ve­lois­ta on mah­dol­lis­ta saada vai­na­jal­le tu­le­vien las­ku­jen pe­rus­teel­la.

Asun­nos­ta tai kiin­teis­tös­tä pyy­de­tään arvio vä­lit­tä­jäl­tä tai teh­dään hin­ta­ver­tai­lu muiden vas­taa­vien myyn­nis­sä ole­vien pe­rus­teel­la.

Usein vain­ajan pank­ki­asioi­den hoito vaatii val­ta­kir­jaa, jonka kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat ovat al­le­kir­joit­ta­neet. Li­säk­si pankit vel­voit­ta­vat usein, että vir­ka­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set täytyy olla teh­ty­nä, sillä ne to­dis­ta­vat hen­ki­lön olevan pe­ril­li­nen.

💡 Mikäli pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen tulee ilmi uusia varoja tai vel­ko­ja, joita ei ole mai­nit­tu pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa, tulee teidän laatia täy­den­nys­pe­ru­kir­ja. Täy­den­nys­pe­ru­kir­ja on muo­dol­taan sup­peam­pi kuin al­ku­pe­räi­nen pe­ru­kir­ja.

Lue lisää: va­rat­to­man pe­run­kir­joi­tus – mitä jo­kai­sen olisi hyvä tietää?

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen itse

Pe­run­kir­joi­tuk­sen voi tehdä myös koko­naan itse. On­gel­mia voi tulla esi­mer­kik­si siitä, että mitä kaik­kea pe­ru­kir­jas­sa pitää il­moit­taa.

Ei ole ole­mas­sa val­mis­ta pe­ru­kir­ja­mal­lia, vaan jo­kai­nen pe­ru­kir­ja on yk­si­löl­li­nen ja si­säl­tää tiedot ky­sei­sen vain­ajan ti­lan­tees­ta.

Am­mat­ti­tai­do­ton pe­ru­kir­jan te­ke­mi­nen voi ai­heut­taa on­gel­mia myö­hem­min, kun pe­ru­kir­jaa tar­vi­taan pan­kis­sa tai vi­ran­omai­sis­sa.

Pe­run­kir­joi­tus­ta teh­des­sä herää myös usein muu­ta­mia ky­sy­myk­siä, joihin tar­vi­taan vas­taus la­ki­mie­hel­tä tai muulta asian­tun­ti­jal­ta. Aa­tok­sen kautta tehty pe­ru­kir­ja on var­mas­ti oikein tehty. Li­säk­si saat aina il­mai­sek­si la­kia­pua ju­ris­teil­tam­me.

💡 Tar­kis­ta pe­run­kir­joi­tuk­sen muis­ti­lis­tas­ta, mitä asioi­ta täytyy hoitaa lä­hei­sen kuo­le­maan liit­ty­vis­sä pa­pe­ri­asiois­sa.

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus ja kutsut

Ennen pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mis­tä kai­kil­le kuo­lin­pe­sän osak­kail­le lä­he­te­tään to­dis­teel­li­ses­ti kutsu pe­run­kir­joi­tus­kokouk­seen.

To­dis­teel­li­suus tar­koit­taa sitä, että kutsu on lä­he­tet­ty esi­mer­kik­si säh­kö­pos­til­la tai teks­ti­vies­til­lä. Kut­sus­sa il­moi­te­taan pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den aika ja paikka sekä, että jär­jes­te­tään­kö se etänä.

Lue lisää: pe­run­kir­joi­tus ja val­ta­kir­ja

Pe­ru­kir­ja käy­dään läpi pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa käy­dään läpi tehty pe­ru­kir­ja.

Pe­ru­kir­jas­sa pitää olla tieto esi­mer­kik­si siitä, että vaa­ti­vat­ko pe­ril­li­set la­kio­saa, ve­to­aa­ko puo­li­so hal­lin­ta­oi­keuk­siin­sa ja oliko vai­na­ja an­ta­nut en­nak­ko­pe­rin­töä.

Pe­ru­kir­ja al­le­kir­joi­te­taan sen jäl­keen kun pe­ru­kir­ja on käyty läpi ja si­säl­tö on ar­vioi­tu vas­taa­van pe­ru­kir­jan tar­pei­ta. Pe­ru­kir­jaan ote­taan al­le­kir­joi­tuk­set pesän osak­kail­ta ja us­ko­tuil­ta mie­hil­tä. Kaik­kien osak­kai­den ei kui­ten­kaan ole pakko al­le­kir­joit­taa pe­ru­kir­jaa.

Al­le­kir­joi­tuk­set tar­vi­taan pesän il­moit­ta­jal­ta ja kah­del­ta us­ko­tul­ta mie­hel­tä.

Kun kaikki ovat al­le­kir­joit­ta­neet pe­ru­kir­jan, niin pe­run­kir­joi­tus on valmis. Al­le­kir­joi­tus­ten jäl­keen pe­ru­kir­ja on ju­ri­di­ses­ti pätevä eikä siihen tar­vi­ta vi­ran­omai­sen vah­vis­tus­ta.

Lue lisää: Mil­loin pe­ru­kir­ja pitää lä­het­tää Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus etänä

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suut­ta ei tar­vit­se lain mukaan jär­jes­tää fyy­si­ses­ti, vaan pe­run­kir­joi­tus voi­daan pitää koko­nai­suu­des­saan etänä.

Jos ti­lai­suus pi­de­tään etänä, niin pai­kak­si mer­ki­tään vain­ajan ko­tio­soi­te.

Kokouk­sen jär­jes­tä­mi­seen ei vaa­di­ta Zoom, Google Meet tai Teams-so­vel­lus­ta tai mitään muu­ta­kaan vi­deo­kon­fe­rens­si­so­vel­lus­ta. Ha­lu­tes­saan voi toki käyt­tää esi­mer­kik­si yh­teis­pu­he­lua tai muuta tapaa olla yh­tey­des­sä kuo­lin­pe­sän kesken.

Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tää etänä, niin riit­tää, että pe­ru­kir­ja luo­daan säh­köi­ses­ti ja se al­le­kir­joi­te­taan säh­köi­ses­ti. Kun kaikki ovat al­le­kir­joit­ta­neet pe­ru­kir­jan, niin pe­run­kir­joi­tus on valmis.

Valmis pe­ru­kir­ja toi­mi­te­taan ve­rot­ta­jal­le

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den jäl­keen pe­ru­kir­ja toi­mi­te­taan liit­tei­den kanssa Ve­ro­hal­lin­toon eli ve­rot­ta­jal­le. Pe­ru­kir­jas­sa il­moi­te­taan pesän ve­ro­asioi­den hoi­ta­ja, johon ve­rot­ta­ja on tar­vit­taes­sa yh­tey­des­sä.

Pe­ru­kir­jan pe­rus­teel­la ve­rot­ta­ja määrää pe­rin­tö­ve­ron. Pe­rin­tö­ve­ro mää­rä­tään jo­kai­sel­le pe­ril­li­sel­le erik­seen ja se tulee mak­set­ta­vak­si heti, vaikka pe­rin­nön­ja­koa ei olisi vielä tehty.

Ve­rot­ta­ja arvio myös itse pe­ru­kir­jas­sa il­moi­te­tut omai­suu­det ja niiden arvot. Ve­rot­ta­ja voi siis poi­ke­ta pe­ru­kir­jas­sa il­moi­te­tuis­ta ar­vois­ta. Jos arvot on il­moi­tet­tu ta­hal­laan liian pie­nek­si, niin siitä voi seu­ra­ta mah­dol­li­nen ve­ron­ko­ro­tus tai muu ran­gais­tus.

Pe­run­kir­joi­tuk­sel­le voi hakea myös li­sä­ai­kaa lä­het­tä­mäl­lä ha­ke­mus ve­rot­ta­jal­le.

Laadi pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä Aa­tok­ses­sa

Vältä kal­liit ju­ris­tien tun­ti­palk­kiot, hoida pe­run­kir­joi­tus hin­taan 299 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lu kar­toit­taa ti­lan­teen ja laatii tar­vit­ta­vat do­ku­men­tit.

Sinun ei tar­vit­se tietää ju­ri­dii­kas­ta mitään. Tar­vit­taes­sa la­ki­tii­mim­me vastaa miel­tä­si as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin mak­sut­ta.

Pal­ve­luum­me kuuluu myös vir­ka­to­dis­tus­ten ja su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mi­nen vi­ran­omai­sil­ta sekä seu­ra­kun­nil­ta. Huomaa, että hin­taan li­sä­tään vi­ran­omais­mak­sut tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten lu­ku­mää­rän mukaan.

Pal­ve­lun hyödyt

  • Suo­ma­lai­nen pal­ve­lu
  • Edul­li­nen ja kiin­teä hinta
  • Helppo käyt­tää
  • Sel­vi­tä pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat
  • Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set pal­ve­lus­sa
  • Val­ta­kir­jo­jen te­ke­mi­nen
  • Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen
  • Il­mai­nen la­kia­pu

Aa­tok­sen kautta on myös mah­dol­lis­ta saada us­ko­tut miehet sekä toi­mit­taa ha­lu­tes­san­ne myös koko pe­rin­nön­ja­ko.

Hoida pe­run­kir­joi­tus en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la oikein. Tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­ses­sa.