Pe­ru­kir­jan liit­teet

Virallisia papereita ja kohta allekirjoitusta varten
aatos-author-icon.png
Aatos
14.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­ru­kir­jo­ja on kah­den­lai­sia, kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan liit­ty­vä ja ve­rot­ta­jal­le lä­he­tet­tä­vä. Pe­ru­kir­jan liit­teet eroa­vat siitä, kum­mas­ta pe­ru­kir­jas­ta on kyse.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen liit­tei­tä on ole­mas­sa eri­lai­sia riip­puen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta. Pe­run­kir­joi­tus­ta teh­des­sä kan­nat­taa ottaa selvää tar­vit­ta­vis­ta liit­teis­tä, ja tar­vit­see­ko pe­ru­kir­jaan liit­tää kopiot vai al­ku­pe­räi­set asia­kir­jat.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me enem­män pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vit­ta­vis­ta liit­teis­tä.

💡 Vinkki: Kun käytät Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua, voit skan­na­ta tar­vit­ta­vat liit­teet suo­raan pal­ve­luun. Näin voit hal­lin­noi­da pe­run­kir­joi­tus­ta yh­des­tä pai­kas­ta ja kaikki tar­vit­ta­vat do­ku­men­tit on helppo löytää.

Kah­den­lai­sia pe­ru­kir­jo­ja: liit­teet esi­tel­ty­nä

Pe­run­kir­joi­tuk­sen liit­tei­den osalta on hyvä huo­ma­ta, että on kah­den­lai­sia pe­ru­kir­jo­ja ja niiden liit­tei­tä: 1) Pe­ru­kir­ja, joka jää kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan, ja 2) Pe­ru­kir­ja, joka lä­he­te­tään ve­rot­ta­jal­le.

Ker­rom­me tar­kem­min alla kahden pe­ru­kir­jan erois­ta.

1) Kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan jäävä pe­ru­kir­ja

Kuo­lin­pe­sän säi­ly­tyk­seen jäävän pe­ru­kir­jaan lii­te­tään al­ku­pe­räi­si­nä kap­pa­lei­na aina alla olevat asia­kir­jat.

  1. vir­ka­to­dis­tuk­set, elää-to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tys
  2. tes­ta­ment­ti
  3. avio­eh­to

Tämän li­säk­si on mah­dol­lis­ta lisätä pe­run­kir­joi­tuk­sen liit­tei­tä riip­puen eri ti­lan­teis­ta:

  • Jos pe­ru­kir­ja teh­dään lesken kuo­le­man jäl­keen, lii­te­tään en­sik­si kuol­leen puo­li­son pe­ru­kir­ja liit­tei­neen.
  • Jos pe­rin­nön­ja­ko on tehty, lii­te­tään pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja.
  • Jos ositus on tehty vain­ajan kuo­lin­pe­sän ja eloon­jää­neen puo­li­son vä­lil­lä, lii­te­tään mukaan myös osi­tus­so­pi­mus.

2) Pe­ru­kir­ja, joka lä­he­tään ve­rot­ta­jal­le

Ve­ro­hal­lin­toon lä­he­tet­tä­vään pe­ru­kir­jaan lii­te­tään ko­pioi­na alla olevat asia­kir­jat.

  1. tes­ta­ment­ti
  2. avio­eh­to

Li­säk­si pe­ru­kir­jan liit­teek­si Ve­ro­hal­lin­nol­le on mah­dol­lis­ta lä­het­tää seu­raa­vat asia­kir­jat:

  • Jos pe­rin­nön­ja­ko on tehty, lii­te­tään myös mukaan pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja.
  • Jos ositus on tehty vain­ajan kuo­lin­pe­sän ja eloon­jää­neen puo­li­son vä­lil­lä, lii­te­tään mukaan osi­tus­kir­ja.

Mitä ei tar­vit­se liit­tää pe­ru­kir­jaan?

Pe­ru­kir­jaan ei tar­vit­se mil­loin­kaan liit­tää, esi­mer­kik­si tal­le­tus­ten sal­do­to­dis­tuk­sia tai las­ku­ja kuo­lin­pe­sän ku­luis­ta.

Pe­ru­kir­jan osa­kas­tie­to­jen vah­vis­tus Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa

Voit vah­vis­taa pe­ru­kir­jan osa­kas­tie­dot Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa (ent. mai­straat­ti). Näin Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to vah­vis­taa, että pe­ru­kir­jaan on mer­kit­ty oikeat hen­ki­löt kuo­lin­pe­sän osak­kaik­si.

Vah­vis­tuk­sen ha­ke­mi­nen ei ole pa­kol­lis­ta, mutta voi hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mis­ta.

Pe­ru­kir­jan tulee olla valmis ennen kuin hankit vah­vis­tuk­sen osa­kas­tie­doil­le. Älä myös­kään toi­mi­ta al­ku­pe­räis­tä asia­kir­jaa liit­tei­neen, sillä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to skan­naa asia­kir­jat ja tuhoaa pa­pe­ri­set do­ku­men­tit.

⚠️ Osa­kas­tie­to­jen vah­vis­tus on mak­sul­lis­ta. Jos osak­kai­na ovat rin­ta­pe­ril­li­set, van­hem­mat tai leski, on hinta 95 euroa. Muille vah­vis­tus kus­tan­taa 170 euroa.

Esi­merk­ki 1: Kuo­lin­pe­sän kiin­teis­tön myynti

Esi­mer­kik­si sil­loin, jos kuo­lin­pe­sään kuu­lu­va kiin­teis­tö on tar­koi­tus myydä, tar­vi­taan pe­ru­kir­jan osa­kas­tie­to­jen vah­vis­tus. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat osoit­taa vah­vis­te­tul­la pe­ru­kir­jal­la, että he voivat edus­taa kuo­lin­pe­sää kiin­teis­töä tai asun­toa myy­täes­sä.

Li­säk­si os­ta­jan te­ke­mät kaupat vah­vis­tet­tuun pe­ru­kir­jaan mer­kit­ty­jen osak­kai­den kanssa on sitova. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että myö­hem­min sel­viäi­si, että kuo­lin­pe­säs­tä puut­tuu osakas.

Pe­ru­kir­jan liit­teet pan­kil­le

Pe­ru­kir­jaan tar­vi­taan tiedot vain­ajan pan­kis­sa ole­vis­ta ti­leis­tä sekä pank­ki­asioin­nin laa­juu­des­ta kuo­lin­päi­väl­tä.

Jos pe­ru­kir­jan osa­kas­tie­dot on vah­vis­tet­tu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa, no­peu­tuu vain­ajan asia­kas­tie­to­jen kä­sit­te­ly. Tämä johtuu siitä, että su­kusel­vi­tys­tä ei tar­vit­se tar­kas­taa pan­kis­sa.

Jos pe­ru­kir­jan osa­kas­tie­to­ja ei ole vah­vis­tet­tu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa, pan­kil­le tulee toi­mit­taa pe­ru­kir­jan li­säk­si myös kat­kea­ma­ton vir­ka­to­dis­tus­ket­ju eli su­kusel­vi­tys vain­ajan elä­mäs­tä aina 15-vuo­ti­aas­ta läh­tien kuo­le­maan­sa saakka.

Li­säk­si pankki usein vaatii mm. tes­ta­ment­tia, avio­eh­to­so­pi­mus­ta, pesän osak­kai­den vir­ka­to­dis­tuk­sia ja edes­men­neen puo­li­son pe­ru­kir­jan liit­tei­neen. Tar­kis­ta vain­ajan pan­kis­ta, mitä liit­tei­tä ky­sei­nen pankki vaatii.

Pe­ru­kir­jaan liit­teet avio­puo­li­son su­kusel­vi­tyk­ses­tä

Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa myös avio­puo­li­soi­den su­kusel­vi­tys tar­vi­taan liit­teek­si pe­ru­kir­jaan.

Eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos avio­puo­li­sot ovat avio­lii­ton aikana olleet eri re­kis­te­reis­sä. On ni­mit­täin mah­dol­lis­ta, että osa yh­tei­sis­tä lap­sis­ta näkyy vain isän to­dis­tuk­sel­la ja osa äidin to­dis­tuk­sel­la.

Pe­ru­kir­jan liit­teek­si myös tes­ta­ment­ti

Pe­ru­kir­jaan tar­vi­taan liit­teek­si tes­ta­ment­ti, ja vi­ran­omai­sil­le lä­he­tet­tä­vän pe­ru­kir­jan kopion kanssa kopio myös tes­ta­men­tis­ta.

Suo­mes­sa ei kui­ten­kaan ole ole­mas­sa eri­tyis­tä tes­ta­ment­ti­re­kis­te­riä, josta tieto vain­ajan te­ke­mäs­tä tes­ta­men­tis­ta löytyy. Siksi oli­si­kin hyvä kom­mu­ni­koi­da tes­ta­men­tin ole­mas­sa olo ja si­jain­ti jo sil­loin, kun pe­ril­li­nen on elossa.

Mikä on täy­den­nys­pe­ru­kir­ja?

Toi­si­naan pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen voi ilmetä uutta omai­suut­ta tai velkaa, jota ei ole ai­em­min kir­jat­tu pe­ru­kir­jaan. Sil­loin täytyy tehdä täy­den­nys­pe­ru­kir­ja.

Täy­den­nys­pe­ru­kir­ja tulee tehdä kuu­kau­den si­säl­lä löy­dök­ses­tä. Täy­den­nys­pe­ru­kir­jaan li­sä­tään vain uudet tai muut­tu­neet tiedot. Voit kui­ten­kin vii­tata sillä ai­em­min teh­tyyn pe­ru­kir­jaan.

Täy­den­nys­pe­ru­kir­ja on it­se­näi­nen do­ku­ment­ti eikä al­ku­pe­räi­sen pe­ru­kir­jan kopio tai liite.

Pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä – Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Pe­run­kir­joi­tus kan­nat­taa­kin hoitaa Aa­tok­sen net­ti­pal­ve­lun avulla, jossa koko pe­run­kir­joi­tus on­nis­tuu vai­vat­ta. Jo­kai­nen vaihe on mah­dol­lis­ta tehdä ne­tis­sä pal­ve­lun kautta. Kaikki pe­run­kir­joi­tuk­sen aikana sel­vin­neet tiedot säi­ly­vät pal­ve­lus­sa kä­te­väs­ti ja tur­val­li­ses­ti.

Pal­ve­lu neuvoo jo­kai­ses­sa pe­run­kir­joi­tuk­sen vai­hees­sa ja hoitaa kaikki pe­rin­töön ja osi­tuk­seen liit­ty­vät las­ku­toi­mi­tuk­set au­to­maat­ti­ses­ti.

Li­säk­si käy­tös­sä on Aa­tok­sen la­ki­tii­min apu ja neuvot hel­pos­ti chatin, pu­he­li­men tai säh­kö­pos­tin kautta.

Aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen ne­tis­sä edul­li­ses­ti jo tänään.