Pe­ru­kir­jan liit­teet

Virallisia papereita ja kohta allekirjoitusta varten
aatos-author-icon.png
Aatos
17.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­ru­kir­joja on kah­den­lai­sia, kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan liit­tyvä ja ve­rot­ta­jalle lä­he­tet­tävä. Pe­ru­kir­jan liit­teet eroa­vat siitä, kum­masta pe­ru­kir­jasta on kyse.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen liit­teitä on ole­massa eri­lai­sia riip­puen käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta. Pe­run­kir­joi­tusta teh­dessä kan­nat­taa ottaa selvää tar­vit­ta­vista liit­teistä, ja tar­vit­seeko pe­ru­kir­jaan liit­tää kopiot vai al­ku­pe­räi­set asia­kir­jat.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme enem­män pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vit­ta­vista liit­teistä.

💡 Vinkki: Kun käytät Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua, voit skan­nata tar­vit­ta­vat liit­teet suo­raan pal­ve­luun. Näin voit hal­lin­noida pe­run­kir­joi­tusta yh­destä pai­kasta ja kaikki tar­vit­ta­vat do­ku­men­tit on helppo löytää.

Kah­den­lai­sia pe­ru­kir­joja: liit­teet esi­tel­tynä

Pe­run­kir­joi­tuk­sen liit­tei­den osalta on hyvä huo­mata, että on kah­den­lai­sia pe­ru­kir­joja ja niiden liit­teitä: 1) Pe­ru­kirja, joka jää kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan, ja 2) Pe­ru­kirja, joka lä­he­te­tään ve­rot­ta­jalle.

Ker­romme tar­kem­min alla kahden pe­ru­kir­jan eroista.

1) Kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan jäävä pe­ru­kirja

Kuo­lin­pe­sän säi­ly­tyk­seen jäävän pe­ru­kir­jaan lii­te­tään al­ku­pe­räi­sinä kap­pa­leina aina alla olevat asia­kir­jat.

  1. vir­ka­to­dis­tuk­set, elää-to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tys
  2. tes­ta­mentti
  3. avio­ehto

Tämän li­säksi on mah­dol­lista lisätä pe­run­kir­joi­tuk­sen liit­teitä riip­puen eri ti­lan­teista:

  • Jos pe­ru­kirja teh­dään lesken kuo­le­man jäl­keen, lii­te­tään en­siksi kuol­leen puo­li­son pe­ru­kirja liit­tei­neen.
  • Jos pe­rin­nön­jako on tehty, lii­te­tään pe­rin­nön­ja­ko­kirja.
  • Jos ositus on tehty vai­na­jan kuo­lin­pe­sän ja eloon­jää­neen puo­li­son vä­lillä, lii­te­tään mukaan myös osi­tus­so­pi­mus.

2) Pe­ru­kirja, joka lä­he­tään ve­rot­ta­jalle

Ve­ro­hal­lin­toon lä­he­tet­tä­vään pe­ru­kir­jaan lii­te­tään ko­pioina alla olevat asia­kir­jat.

  1. tes­ta­mentti
  2. avio­ehto

Li­säksi pe­ru­kir­jan liit­teeksi Ve­ro­hal­lin­nolle on mah­dol­lista lä­het­tää seu­raa­vat asia­kir­jat:

  • Jos pe­rin­nön­jako on tehty, lii­te­tään myös mukaan pe­rin­nön­ja­ko­kirja.
  • Jos ositus on tehty vai­na­jan kuo­lin­pe­sän ja eloon­jää­neen puo­li­son vä­lillä, lii­te­tään mukaan osi­tus­kirja.

💡 Vinkki: Al­ku­pe­räi­set pe­ru­kir­jat säi­ly­te­tään yleensä pe­ri­kun­nan ar­kis­tossa. Saatat tar­vita pe­ru­kir­jaa myö­hem­min esi­mer­kiksi sil­loin, jos myyt kuo­lin­pe­sän omai­suutta.

Näitä liit­teitä pe­ru­kir­jaan ei tar­vita

Pe­ru­kir­jaan ei tar­vitse mil­loin­kaan liit­tää, esi­mer­kiksi tal­le­tus­ten sal­do­to­dis­tuk­sia tai las­kuja kuo­lin­pe­sän ku­luista.

Pe­ru­kir­jan osa­kas­tie­to­jen vah­vis­tus Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa

Voit vah­vis­taa pe­ru­kir­jan osa­kas­tie­dot Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa (ent. mai­straatti). Näin Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto vah­vis­taa, että pe­ru­kir­jaan on mer­kitty oikeat hen­ki­löt kuo­lin­pe­sän osak­kaiksi.

Vah­vis­tuk­sen ha­ke­mi­nen ei ole pa­kol­lista, mutta voi hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mista.

Pe­ru­kir­jan tulee olla valmis ennen kuin hankit vah­vis­tuk­sen osa­kas­tie­doille. Älä myös­kään toi­mita al­ku­pe­räistä asia­kir­jaa liit­tei­neen, sillä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto skan­naa asia­kir­jat ja tuhoaa pa­pe­ri­set do­ku­men­tit.

⚠️ Osa­kas­tie­to­jen vah­vis­tus on mak­sul­lista. Jos osak­kaina ovat rin­ta­pe­ril­li­set, van­hem­mat tai leski, on hinta 95 euroa. Muille vah­vis­tus kus­tan­taa 170 euroa.

Esi­merkki 1: Kuo­lin­pe­sän kiin­teis­tön myynti

Esi­mer­kiksi sil­loin, jos kuo­lin­pe­sään kuu­luva kiin­teistö on tar­koi­tus myydä, tar­vi­taan pe­ru­kir­jan osa­kas­tie­to­jen vah­vis­tus. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat osoit­taa vah­vis­te­tulla pe­ru­kir­jalla, että he voivat edus­taa kuo­lin­pe­sää kiin­teis­töä tai asun­toa myy­täessä.

Li­säksi os­ta­jan te­ke­mät kaupat vah­vis­tet­tuun pe­ru­kir­jaan mer­kit­ty­jen osak­kai­den kanssa on sitova. Sii­tä­kin huo­li­matta, että myö­hem­min sel­viäisi, että kuo­lin­pe­sästä puut­tuu osakas.

Pe­ru­kir­jan liit­teet pan­kille

Pe­ru­kir­jaan tar­vi­taan tiedot vai­na­jan pan­kissa ole­vista ti­leistä sekä pank­ki­asioin­nin laa­juu­desta kuo­lin­päi­vältä.

Jos pe­ru­kir­jan osa­kas­tie­dot on vah­vis­tettu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa, no­peu­tuu vai­na­jan asia­kas­tie­to­jen kä­sit­tely. Tämä johtuu siitä, että su­kusel­vi­tystä ei tar­vitse tar­kas­taa pan­kissa.

Jos pe­ru­kir­jan osa­kas­tie­toja ei ole vah­vis­tettu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa, pan­kille tulee toi­mit­taa pe­ru­kir­jan li­säksi myös kat­kea­ma­ton vir­ka­to­dis­tus­ketju eli su­kusel­vi­tys vai­na­jan elä­mästä aina 15-vuo­ti­aasta läh­tien kuo­le­maansa saakka.

Li­säksi pankki usein vaatii mm. tes­ta­ment­tia, avio­eh­to­so­pi­musta, pesän osak­kai­den vir­ka­to­dis­tuk­sia ja edes­men­neen puo­li­son pe­ru­kir­jan liit­tei­neen. Tar­kista vai­na­jan pan­kista, mitä liit­teitä ky­sei­nen pankki vaatii.

Pe­ru­kir­jan liit­teet avio­puo­li­son su­kusel­vi­tyk­sestä

Jois­sa­kin ta­pauk­sissa myös avio­puo­li­soi­den su­kusel­vi­tys tar­vi­taan liit­teeksi pe­ru­kir­jaan.

Eri­tyi­sesti sil­loin, jos avio­puo­li­sot ovat avio­lii­ton aikana olleet eri re­kis­te­reissä. On ni­mit­täin mah­dol­lista, että osa yh­tei­sistä lap­sista näkyy vain isän to­dis­tuk­sella ja osa äidin to­dis­tuk­sella.

Pe­ru­kir­jan liit­teeksi myös tes­ta­mentti

Pe­ru­kir­jaan tar­vi­taan liit­teeksi tes­ta­mentti, ja vi­ran­omai­sille lä­he­tet­tä­vän pe­ru­kir­jan kopion kanssa kopio myös tes­ta­men­tista.

Suo­messa ei kui­ten­kaan ole ole­massa eri­tyistä tes­ta­ment­ti­re­kis­te­riä, josta tieto vai­na­jan te­ke­mästä tes­ta­men­tista löytyy. Siksi oli­si­kin hyvä kom­mu­ni­koida tes­ta­men­tin ole­massa olo ja si­jainti jo sil­loin, kun pe­ril­li­nen on elossa.

Mikä on täy­den­nys­pe­ru­kirja?

Toi­si­naan pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen voi ilmetä uutta omai­suutta tai velkaa, jota ei ole ai­em­min kir­jattu pe­ru­kir­jaan. Sil­loin täytyy tehdä täy­den­nys­pe­ru­kirja.

Täy­den­nys­pe­ru­kirja tulee tehdä kuu­kau­den si­sällä löy­dök­sestä. Täy­den­nys­pe­ru­kir­jaan li­sä­tään vain uudet tai muut­tu­neet tiedot. Voit kui­ten­kin vii­tata sillä ai­em­min teh­tyyn pe­ru­kir­jaan.

Täy­den­nys­pe­ru­kirja on it­se­näi­nen do­ku­mentti eikä al­ku­pe­räi­sen pe­ru­kir­jan kopio tai liite.

Pe­run­kir­joi­tus ne­tissä – Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Pe­run­kir­joi­tus kan­nat­taa­kin hoitaa Aa­tok­sen net­ti­pal­ve­lun avulla, jossa koko pe­run­kir­joi­tus on­nis­tuu vai­vatta. Jo­kai­nen vaihe on mah­dol­lista tehdä ne­tissä pal­ve­lun kautta. Kaikki pe­run­kir­joi­tuk­sen aikana sel­vin­neet tiedot säi­ly­vät pal­ve­lussa kä­te­västi ja tur­val­li­sesti.

Pal­velu neuvoo jo­kai­sessa pe­run­kir­joi­tuk­sen vai­heessa ja hoitaa kaikki pe­rin­töön ja osi­tuk­seen liit­ty­vät las­ku­toi­mi­tuk­set au­to­maat­ti­sesti.

Li­säksi käy­tössä on Aa­tok­sen la­ki­tii­min apu ja neuvot hel­posti chatin, pu­he­li­men tai säh­kö­pos­tin kautta.

Aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen ne­tissä edul­li­sesti jo tänään.