Sälja fas­tig­het i dödsbo

Sälja fastighet i dödsbo.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-21 ● 2 minuter
Dela artikeln
Efter en an­hö­ri­gs bort­gång finns det många saker att ta itu med. Om den av­lid­ne ägde en fas­tig­het, upp­står frågan om vad som händer med denna.

Pro­ces­sen att sälja en fas­tig­het från ett dödsbo kan kännas över­väl­di­gan­de, inte minst på grund av alla skat­te­reg­ler som måste han­te­ras. Den här ar­ti­keln syftar till att på ett enkelt sätt för­kla­ra de steg som är in­blan­da­de och belysa de skatte­mäs­si­ga över­vä­gan­den som är vik­ti­ga att ha i åtanke.

Döds­bo­et och dess upp­gif­ter

Ett dödsbo upp­står au­to­ma­tiskt vid en per­sons bort­gång och re­pre­sen­te­rar den av­lid­nes kvar­lå­ten­skap, in­klu­sive till­gång­ar, skul­der och rät­tig­he­ter.

Döds­bo­de­lä­gar­na är de per­so­ner som enligt lag eller den av­lid­nes tes­ta­men­te ärver efter den av­lid­ne. Detta in­klu­de­rar ofta nära släk­ting­ar som bröstar­ving­ar, make/maka, eller andra som an­getts i ett even­tu­ellt tes­ta­men­te.

Döds­bo­ets hu­vud­upp­gif­ter är att för­val­ta den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der på ett an­svars­fullt sätt och göra döds­bout­red­ning. Det in­ne­bär bland annat att betala av skul­der, sköta lö­pan­de ut­gif­ter och att för­de­la kvar­lå­ten­ska­pen enligt arvs­rät­ten eller enligt tes­ta­men­tets fö­re­skrif­ter.

Innan för­del­ning av till­gång­ar kan ske, måste ett för­rätt­nings­möte hållas och boupp­teck­ning­en upp­rät­tas och re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

Boupp­teck­ning­en ger en över­sikt över den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der vid döds­fal­let och är grund­läg­gan­de för döds­bo­ets vidare han­te­ring, in­klu­sive even­tu­ell för­sälj­ning av fas­tig­het. Denna pro­cess är av­gö­ran­de för att sä­ker­stäl­la en rätt­vis och laglig för­del­ning av arvet. När boupp­teck­ning­en är gjord kan döds­bo­et av­slu­tas.

Fas­tig­het i dödsbo

När en fas­tig­het ingår i ett dödsbo, står döds­bo­de­lä­gar­na inför flera möj­li­ga vägar att gå. Dessa al­ter­na­tiv in­ne­fat­tar att be­hål­la, sälja, eller på annat sätt för­de­la fas­tig­he­ten bland ar­ving­ar­na.

  • Be­hål­la fas­tig­he­ten: Döds­bo­de­lä­gar­na kan välja att be­hål­la fas­tig­he­ten inom döds­bo­et eller över­fö­ra den till en eller flera av ar­ving­ar­na. Detta al­ter­na­tiv kan vara lämp­li­gt om fas­tig­he­ten har ett sen­ti­men­talt värde, an­vän­ds som fa­mil­je­hem eller ses som en god lång­sik­tig in­ve­ste­ring. Om fas­tig­he­ten över­förs till en eller flera ar­ving­ar, kan detta kräva att övriga ar­ving­ar kom­pen­se­ras på annat sätt för att sä­ker­stäl­la en rätt­vis för­del­ning av arvet.
  • Sälja fas­tig­he­ten: Om döds­bo­de­lä­gar­na be­slu­tar att sälja fas­tig­he­ten kan peng­ar­na från för­sälj­ning­en sedan för­de­las enligt arvs­ord­ning­en eller enligt den av­lid­nes tes­ta­men­te. För­sälj­ning kan vara ett lämp­li­gt val om det behövs pengar för att täcka döds­bo­ets skul­der eller om ar­ving­ar­na fö­re­drar pengar fram­för fast egen­dom. 
  • Ut­hyr­ning: Ett annat al­ter­na­tiv är att be­hål­la fas­tig­he­ten och hyra ut den. Detta kan ge­ne­re­ra en lö­pan­de in­komst till döds­bo­et eller de ar­ving­ar som tar över ägan­det. Denna in­komst kan vara till hjälp för att täcka lö­pan­de kost­na­der eller som ett sätt att be­hål­la fas­tig­he­ten i fa­mil­jen sam­ti­di­gt som den ge­ne­re­rar eko­no­misk av­kast­ning.

💡Visste du? Hos Aatos kan du skapa boupp­teck­ning­en online! Bjud in övriga döds­bo­de­lä­ga­re så att ni till­sam­mans enkelt kan sköta boupp­teck­ning­en.

Prova gratis!

För­sälj­ning av fas­tig­het i dödsbo

När en fas­tig­het ska säljas från ett dödsbo i Sve­ri­ge är boupp­teck­ning­en det första steget; den måste vara klar.

Guide för boupp­teck­ning­en!

Där­e­mot måste inte boupp­teck­ning­en vara full­stän­di­gt re­gi­stre­rad för att inleda för­sälj­nings­pro­ces­sen. Boupp­teck­ning­ens re­gi­stre­ring är dock en för­ut­sätt­ning för att de nya ägarna ska kunna få lag­fart på fas­tig­he­ten.

⚠️ Visste du att i vissa si­tu­a­tio­ner räcker det med en döds­bo­an­mä­lan och en boupp­teck­ning behövs inte.

Efter att boupp­teck­ning­en är klar och döds­bo­de­lä­gar­na har kommit över­ens om att sälja fas­tig­he­ten, är nästa steg att for­mellt för­be­re­da för för­sälj­ning.

Detta in­ne­bär att ansöka om en döds­bo­lag­fart, vilket är lag­fart för döds­bo­et. Döds­bo­lag­far­ten be­kräf­tar döds­bo­ets ägande av fas­tig­he­ten och är nöd­vän­dig för att kunna ge­nom­fö­ra en laglig för­sälj­ning till en ny ägare. För att ansöka om döds­bo­lag­fart måste en kopia av boupp­teck­ning­en, som visar döds­bo­de­lä­gar­nas ägan­de­rätt, skic­kas till Lant­mä­te­ri­et till­sam­mans med an­sö­kan.

Efter att döds­bo­lag­far­ten be­vil­ja­ts, vilket be­kräf­tar döds­bo­ets ägande av fas­tig­he­ten, och alla döds­bo­de­lä­ga­re är över­ens om för­sälj­ning­en, kan pro­ces­sen med att fak­tiskt sälja fas­tig­he­ten in­le­das.

Pro­ces­sen in­klu­de­rar van­ligt­vis att välja fas­tig­hets­mäk­la­re, mark­nads­föring av fas­tig­he­ten via online-an­non­se­ring och bud­giv­ning. Där­ef­ter skrivs kon­trakt mellan köpare och säl­ja­re. Efter för­sälj­ning­en an­sö­ker kö­pa­ren om lag­fart.

Skatt vid för­sälj­ning

När en fas­tig­het som till­hör ett dödsbo säljs med vinst i Sve­ri­ge, är det vik­ti­gt att förstå de skatte­mäs­si­ga kon­se­kven­ser­na. Vins­ten från för­sälj­ning­en måste de­kla­re­ras året efter för­sälj­ning­en, och om det blir en ka­pital­vinst kommer denna vinst att be­skat­tas.

Ka­pital­vinst in­ne­bär att för­sälj­nings­pri­set över­sti­ger fas­tig­he­tens in­köpspris. För fas­tig­he­ter som köptes lång tid före döds­fal­let kan alltså värdet ha ökat dras­tiskt sedan köpet och vinst­skat­ten kan bli mycket hög.

💡 Hur ett dödsbo de­kla­re­ras

För att und­vi­ka ovän­ta­de fi­nan­si­el­la över­rask­ning­ar är det därför av väl­di­gt stor vikt att döds­bo­de­lä­gar­na sparar en del av för­sälj­nings­in­täk­ter­na för att täcka den fram­ti­da skat­tes­kul­den. Med det menas att om det blir en ka­pital­vinst kommer döds­bo­et att behöva betala skatt året efter.

Om döds­bo­et inte har avsatt pengar kan det med­fö­ra att en tung fi­nan­si­ell börda att behöva betala vinst­skat­ten året efter.

👉 Läs mer: Kan dödsbo tömmas innan boupp­teck­ning­en?

Ge­ne­rellt sett ap­pli­ce­ras samma skat­te­reg­ler på döds­bon som på pri­vat­per­so­ner. Det in­ne­bär att ka­pital­vinst­skat­ten nor­malt är 22% av vins­ten. Detta in­klu­de­rar avdrag för even­tu­el­la för­bätt­rings­ut­gif­ter som kan ha gjorts på fas­tig­he­ten, vilka kan minska den skat­te­plik­ti­ga vins­ten.

Om fas­tig­he­ten inte säljs av döds­bo­et utan ärvs av någon ar­vinge kommer den eller de som tar över fas­tig­he­ten istäl­let behöva betala vinst­ska­tt när de i sin tur väljer att sälja fas­tig­he­ten.

Man utgår då från det ur­sprung­li­ga in­köps­vär­det som den av­lid­ne köpte fas­tig­he­ten för. När man be­stäm­mer värdet på fas­tig­he­ten i boupp­teck­ning­en måste man därför ta hänsyn till att ar­ving­en kommer betala even­tu­ell vinst­ska­tt vid en för­sälj­ning och då räkna av detta från värdet.

Prova gratis Aatos boupp­teck­nings­tjänst!

Smidigare juridik, online och enkelt!