Av­slu­ta ett dödsbo

avsluta dödsbo.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-21 ● 2 minuter
Dela artikeln
Ett dödsbo består av en av­li­den per­sons till­gång­ar och skul­der. Döds­bo­et bildas au­to­ma­tiskt och be­hö­ver inte re­gi­stre­ras eller an­mä­las. Döds­bo­et ska skötas av ar­ving­ar­na, döds­bo­de­lä­gar­na, som ska göra det som krävs för att kunna av­slu­ta döds­bo­et.

I Sve­ri­ge re­gle­ras si­tu­a­tio­nen när en person av­li­der hu­vud­sak­li­gen genom Ärv­da­bal­ken. Ärv­da­bal­ken in­ne­hål­ler flera regler om hur kvar­lå­ten­ska­pen ska för­de­las, vem som ska ärva och hur döds­bo­et ska han­te­ras.

Vi kommer i denna ar­ti­kel gå igenom vad man måste göra för att kunna av­slu­ta ett dödsbo och hur det går till.

Åt­gär­der innan döds­bo­et kan av­slu­tas

Av­veck­ling­en av ett dödsbo på­bör­jas egent­li­gen redan vid döds­fal­let, ef­ter­som det inte går att av­slu­ta ett dödsbo förrän alla till­gång­ar re­spek­tive skul­der har han­te­ra­ts.

Det finns dock några ob­li­ga­to­ris­ka saker som måste göras innan skul­der­na kan be­ta­las och arvet delas ut.

1. Döds­bout­red­ning och boupp­teck­ning

Vid en per­sons bort­gång är det upp till döds­bo­de­lä­gar­na att upp­rät­ta en boupp­teck­ning. Detta do­ku­ment de­tal­je­rar den bort­gång­nes till­gång­ar och skul­der så som de var vid tid­punk­ten för döds­fal­let. Endast skul­der som berör tiden före döds­fal­let ska tas med!

För att sam­man­stäl­la boupp­teck­ning­en måste man först redan ut boet och ta reda på alla till­gång­ar och skul­der och sedan an­teck­na alla och deras värde i boupp­teck­ning­en. Där­ef­ter samlas döds­bo­de­lä­gar­na för att gå igenom boupp­teck­ning­en innan den kan slut­föras. Mötet kallas för boupp­teck­nings­för­rätt­ning.

Efter att boupp­teck­ning­en har sam­man­ställ­ts måste den lämnas in till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring. Boupp­teck­ning­en ska vara fär­dig­ställd efter 3 må­na­der och skic­kas in senast 4 må­na­der efter döds­fal­let.

Hur lång tid tar en boupp­teck­ning?

2. Bo­del­ning

Om den av­lid­ne var gift eller sambo är den gick bort måste måste också en bo­del­ning göras i vissa si­tu­a­tio­ner.

Syftet med bo­del­ning­en är att be­stäm­ma för­del­ning­en av till­gång­ar mellan den kvar­va­ran­de maken/sambon och de andra döds­bo­de­lä­gar­na. Ex­em­pel­vis sam­bons eller makens en­skil­da egen­dom ska inte be­ak­tas i bo­del­ning­en och i bo­del­ning­en fast­ställs vad som är en­skild egen­dom och vad som är gif­to­rätts­gods.

3. Av­veck­ling

När boupp­teck­ning­en har blivit in­läm­nad och re­gi­stre­rad av Skat­te­ver­ket, är det möj­li­gt att göra de sista åt­gär­der­na för att av­veck­la döds­bo­et för att kunna av­slu­ta döds­bo­et.

Tiden det tar för re­gi­stre­ring kan va­ri­e­ra be­ro­en­de på Skat­te­ver­kets ar­bets­be­last­ning. Av­veck­ling­en kan in­ne­fat­ta att av­slu­ta konton så det bara finns ett kvar till att betala ut arvet, betala alla skul­der och tömma den av­lid­nes bostad.

Läs mer: Får dödsbo tömmas före boupp­teck­ning­en är gjord?

Arv­skifte och av­slu­tan­de

Arv­skif­tet är pro­ces­sen där arvet slut­li­gen för­de­las bland ar­ving­ar­na och döds­bo­et av­slu­tas. Detta sker genom att ar­ving­ar­na ge­men­samt kommer över­ens och do­ku­men­te­rar i ett avtal, arv­skif­tes­hand­ling, hur till­gång­ar­na ska delas upp mellan dem.

Läs mer om vägen till arvet.

Det finns ingen fast­ställd tids­ram för när arv­skif­tet måste ge­nom­föras. Dock re­kom­men­de­ras det starkt att ge­nom­fö­ra arv­skif­tet så tidigt som möj­li­gt. An­led­ning­en är att döds­bo­et är skyl­di­gt att lämna in en de­kla­ra­tion varje år tills dess att boet har av­slu­ta­ts for­mellt.

Ett dödsbo upphör när arv­skif­tet är ge­nom­fört. Arv­skif­tet ge­nom­förs inte bara genom do­ku­men­te­ring­en av för­del­ning­en av till­gång­ar, utan också genom den fy­sis­ka för­del­ning­en.

💡 För­del­nings­blan­kett att an­vän­da vid arv­skif­tet

  • Bank­me­del. Om det finns pengar på banken ska dessa över­föras till ar­ving­en som ska ärva peng­ar­na. Van­ligt­vis måste arv­skif­tes­hand­ling­en visas upp hos banken för att kunna betala ut peng­ar­na. 
  • Fas­tig­he­ter. Om en fas­tig­het ska ärvas måste ett äg­ar­byte göras, vilket görs genom en lag­fart­san­sö­kan. Till an­sö­kan ska arv­skif­tes­hand­ling­en skic­kas med som bevis på ägarö­ver­gång­en. Om fas­tig­he­ten inte ska ärvas måste ar­ving­ar­na ta ställ­ning till om den ska säljas direkt eller om de ska av­vak­ta (par­ti­ellt arv­skifte).
  • Bo­stads­rätt. Om en ar­vinge ska ärva en bo­stads­rätt måste bo­stads­rätts­för­e­ning­en god­kän­na den nya ägaren. Om bo­stads­rät­ten inte ska ärvas måste ar­ving­ar­na ta ställ­ning till om den ska säljas direkt eller om de ska av­vak­ta (par­ti­ellt arv­skifte). 
  • Möbler och annat lösöre. Som hu­vud­re­gel är det mark­nads­vär­det som avgör till­gång­ar­nas värde. Döds­bo­de­lä­gar­na kan också ge­men­samt komma fram till vilket värde möbler och annat lösöre ska ha, till ex­em­pel om en viss möbel har högt af­fek­tions­värde. Ar­ving­ar­na för­de­lar egen­do­men mellan sig genom att hämta lö­sö­ret från den av­lid­nes bostad.

De­kla­re­ra dödsbo

Döds­bo­et av­slu­tas när alla till­gång­ar har för­de­la­ts mellan ar­ving­ar­na. Det finns dock en sista upp­gif­tet för döds­bo­et även efter arv­skif­tet ef­ter­som döds­bo­et också måste de­kla­re­ras och av­slu­tas skatte­mäs­si­gt.

Döds­bo­et måste de­kla­re­ra döds­bo­et för det år då döds­fal­let in­träf­fa­de. I de­kla­ra­tio­nen måste döds­bo­de­lä­gar­na re­do­vi­sa alla in­täk­ter från det år då per­so­nen gick bort.

Det in­ne­bär att man ska in­klu­de­ra både de in­täk­ter som den bort­gång­ne hade innan han eller hon avled och even­tu­el­la in­täk­ter som döds­bo­et har haft, som till ex­em­pel in­täk­ter från räntor.

Skat­te­ver­ket skic­kar ut de­kla­ra­tions­blan­ket­ten i april året efter det att döds­fal­let in­träf­fat. Det in­ne­bär att om en person av­li­der i juni 2024 kommer de­kla­ra­tio­nen att skic­kas ut från Skat­te­ver­ket i april 2025.

Det finns ingen tids­gräns för när arv­skif­tet senast måste göras. Ef­ter­som döds­bo­et varje år måste de­kla­re­ras, fram tills det är av­slu­tat, är det alltså att fö­re­dra att ge­nom­fö­ra arv­skif­tet när det är möj­li­gt. Ibland kan vissa om­stän­dig­he­ter, som till ex­em­pel att bo­stads­mark­na­den är sämre, göra att döds­bo­de­lä­gar­na vilja av­vak­ta med att sälja en fas­tig­het.

Smidigare juridik, online och enkelt!