Ångra skils­mäs­sa

Ett par som hittar tillbaka till varandra
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-08-16 ● 3 minuter
Dela artikeln
Nästan vartan­nat äk­ten­skap i Sve­ri­ge slutar med skils­mäs­sa och de som har ge­nom­gått en skils­mäs­sa kan vittna om att det är långt ifrån en obe­tyd­lig hän­del­se.

När man be­ak­tar hur nära sam­man­vävt två liv kan vara, sär­skilt när det gäller barn och delade till­gång­ar, så ökar risken att pro­ces­sen blir både ut­dra­gen och på­fres­tan­de.

Vid samma tid­punkt kan en smy­gan­de känsla in­fin­na sig, som viskar att kanske inte allt hopp är för­lo­rat. Det är då vär­de­fullt att vara med­ve­ten om att det fort­fa­ran­de finns möj­lig­het att ångra sig innan hela pro­ces­sen är av­slu­tad.

Men kan man ångra en skils­mäs­sa och hur går det till? Och när är det för sent?

I det föl­jan­de går vi igenom de olika möj­lig­he­ter­na ni har att om­vär­de­ra be­slu­tet.

👉 Om skils­mäs­sa är det ni önskar göra finns vår enkla on­li­ne­tjänst för än­da­må­let.

Ångra sig innan an­sö­kan

För dig som fun­de­rar på skils­mäs­sa kan första chan­sen till ef­ter­tan­ke komma innan skils­mäs­so­an­sö­kan har skic­ka­ts in. Du kan samla ihop skils­mäs­so­pap­per och fylla i an­sö­kan (eller stäm­nings­an­sö­kan om skils­mäs­sa), men vänta med att posta den. Låt den ligga en tid för att hinna re­flek­te­ra över be­slu­tet. Kanske också ge par­te­rapi en chans – vad finns att för­lo­ra i detta skedet?

Skils­mäs­so­pro­ces­sen kan trigga vik­ti­ga in­sik­ter om vad som är vik­ti­gt i livet. När an­sö­kan är in­skic­kad kan verk­lig­he­ten komma ikapp: ”Nu går det mot slutet, vill jag verk­li­gen det?", " Finns det andra lös­ning­ar?”.

Läs också: Vad kostar en skils­mäs­sa 2024?

Ångra skils­mäs­sa direkt efter an­sö­kan

Det är möj­li­gt att ångra en skils­mäs­sa direkt efter an­sö­kan. Pro­ces­sen kring skils­mäs­sa star­tar for­mellt när tings­rät­ten an­ting­en har fått er ge­men­sam­ma skils­mäs­so­an­sö­kan eller om en stäm­nings­an­sö­kan om skils­mäs­sa från någon av er in­kom­mit. Innan tings­rät­ten fattar ett beslut kan ni skrift­li­gen och utan mo­ti­ve­ring åter­kal­la an­sö­kan. Då fort­sät­ter ni vara gifta.

Här bör ni dock vara be­red­da på att tings­rät­ten kan vara snabb till beslut (kan handla om blott ett par veckor) om allt un­der­lag finns på plats och ni redan har:

  • bott isär de se­nas­te två åren, eller
  • ansökt om skils­mäs­san till­sam­mans och inte begärt be­tän­ke­tid samt inte har barn under 16 år hem­ma­bo­en­de.

Läs vidare: Skils­mäs­sa och barn – lätt­läst guide

Ångra skils­mäs­sa under be­slu­tad be­tän­ke­tid

Det går även bra att ångra skils­mäs­sa under be­slu­tad be­tän­ke­tid vid skils­mäs­sa. Syftet med be­tän­ke­ti­den är att tänka igenom skils­mäs­so­be­slu­tet en extra gång innan det full­följs. Finns det barn hem­ma­bo­en­de (under 16 år) väntas tings­rät­ten med­de­la be­tän­ke­tid. Det­sam­ma gäller som regel också om bara ena parten an­sö­ker om skils­mäs­sa genom stäm­nings­an­sö­kan.

Be­tän­ke­ti­den är på sex må­na­der och efter denna be­hö­ver ni dess­utom göra en ny an­sö­kan (full­följds­an­sö­kan) – tings­rät­ten be­slu­tar alltså inte om äk­ten­skaps­skill­nad au­to­ma­tiskt bara för att be­tän­ke­ti­den har löpt ut. Den andra an­sö­kan om full­följd be­hö­ver tings­rät­ten ha fått in inom ett år från be­tän­ke­ti­dens början (dvs. inom ett halvår efter be­tän­ke­ti­dens slut). Missar ni det tids­fönst­ret fort­sät­ter äk­ten­ska­pet. Vill ni fort­fa­ran­de skilja er måste ni därmed skicka in en ny an­sö­kan och få en ny be­tän­ke­tid.

Dock räcker det med att bara en av er skic­kar in den andra an­sö­kan för att ären­det ska prövas och tings­rät­ten dömer till äk­ten­skaps­skill­nad. Bara för att den ena parten ångrar sig går det inte att stoppa pro­ces­sen.

Läs också: Skils­mäs­sa direkt utan be­tän­ke­tid

Att ångra sig innan skils­mäs­so­an­sö­kan har skic­ka­ts in.

Det finns en möj­lig­het att ångra skils­mäs­sa även efter att andra an­sö­kans be­tän­ke­tid är slut. Fram tills att tings­rät­ten fattat ett slut­gil­ti­gt beslut är det inget som hindrar er från att backa från ert beslut – även denna an­sö­kan kan ni åter­kal­la.

Ångra skils­mäs­sa efter att tings­rät­ten har dömt till äk­ten­skaps­skill­nad

Det går bra att ångra skils­mäs­sa även efter att tings­rät­ten har dömt till äk­ten­skaps­skill­nad. Be­slu­tet vinner näm­li­gen inte laga kraft förrän tre veckor efter själva be­slu­tet har med­de­la­ts. Under dessa veckor kan ni över­klaga be­slu­tet. Visar ni då en ge­men­sam vilja att ångra skils­mäs­san ger ni dom­sto­len en möj­lig­het att om­prö­va be­slu­tet: Om be­slu­tet är orik­ti­gt på grund av nya om­stän­dig­he­ter kan myn­dig­he­ten näm­li­gen ändra det, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nack­del för någon en­skild part.

Ångra skils­mäs­sa efter att tings­rät­tens dom har vunnit laga kraft

I detta läge är det för sent att ångra sig. I och med att domen vinner laga kraft har äk­ten­ska­pet upp­lösts och det går inte att via dom­stol att återgå till att vara gifta.

Ångra sig efter att det är för sent?

Har pro­ces­sen redan lett fram till en dom om äk­ten­skaps­skill­nad som dess­utom vunnit laga kraft och därför inte kan ändras åter­står bara att ni gifter er igen. Vi re­kom­men­de­rar att man alltid skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord.

Läs vidare: Vad äk­ten­skaps­skill­nad be­ty­der?

Ett par som pratar och tittar ut över landskapet

Hur många ångrar skils­mäs­sa?

År 2022 skilj­de sig 21 531 par, enligt SCB (Sta­tis­tis­ka Central­by­rån) och skils­mäs­sor är van­li­gast bland in­di­vi­der i åldern 40 – 49 år. Hur många som ångrar skils­mäs­sa saknas det där­e­mot sta­tis­tisk kring. An­led­ning­en till att man ångrar sin skils­mäs­sa kan också va­ri­e­ra stort, allt från att man börjat gå i terapi, an­sök­te i affekt eller är rädd för vad som ska hända. Vill du läsa mer sta­tistik om skils­mäs­sor?

Läs ar­ti­keln: Sta­tistik – skils­mäs­sa: Hur många skil­jer sig i Sve­ri­ge och värl­den?

Tills döden skil­jer er åt

Det finns två sätt för äk­ten­skap att ta slut: skils­mäs­sa eller vid döds­fall. Har ni hittat nyc­keln till att hålla ihop gör ni klokt i att ha en tanke och plan för äk­ten­ska­pets na­tur­li­ga avslut – då någon av er går bort. Det kan vara av värde att redan idag fun­de­ra på äk­ten­skaps­för­ord, fram­tids­full­makt och tes­ta­men­te.

💻 Och om ni ut­vär­de­rar ert beslut kring äk­ten­skap finns vår enkla och be­hjälp­li­ga on­li­ne­tjänst för skils­mäs­sa.

Smidigare juridik, online och enkelt!