Papper att ha ord­ning på vid skils­mäs­sa

Skinväska på sten
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-01-18 ● 5 minuter
Dela artikeln
Inför en stun­dan­de skils­mäs­sa är det mycket att tänka på. Allt från an­sök­nings­pro­ces­sen, vilka papper som ska fyllas i och att dela allt ge­men­samt - sam­ti­di­gt som det ofta är en käns­lo­full tid.

Nedan går vi igenom de papper som du be­hö­ver för skils­mäs­sa och steg för steg för att se­pa­re­ra.

Ansöka om skils­mäs­sa

Det första steget i pro­ces­sen att skilja sig är själva skils­mäs­so­an­sök­ning­en. Man kan an­ting­en ansöka ge­men­samt om man är över­ens, eller göra en en­skild an­sö­kan.

En en­skild an­sö­kan kan du göra om ni inte tycker samma om att se­pa­re­ra eller av andra an­led­ning­ar. Det kallas att göra en stäm­nings­an­sö­kan om skils­mäs­sa. Du be­hö­ver inte uppge or­sa­ken till att du vill skilja dig.

Steg 1: Fyll i papper för skils­mäs­sa

Papper för an­sö­kan om skils­mäs­sa finns på Sve­ri­ges Dom­sto­lars hem­si­da. Det finns en blan­kett för ge­men­sam an­sö­kan och en för en­skild an­sö­kan. Det kan vara bra att veta att en en­skild an­sö­kan kallas för att göra en stäm­nings­an­sö­kan. Det kan låta lite för­vir­ran­de.

Du kan fylla i blan­ket­ter­na om skils­mäs­sa elektro­niskt, men du be­hö­ver sen skriva ut på papper och un­der­teck­nas.

Det går också att an­vän­da dom­sto­lens e-tjänst om ni båda har e-le­gi­ti­ma­tion. Om ni har barn under 18 år och vill an­vän­da e-tjäns­ten måste ni dock vara över­ens om vård­na­den över barnen och boende. Via e-tjäns­ten be­hö­ver ni inte skriva ut pap­per­na.

👍 Du kan också göra en an­sö­kan genom att an­vän­da Aatos skils­mäs­so­tjänst. Du be­hö­ver då inte hålla ord­ning på vilket papper du ska fylla i. Istäl­let fyller vi i pap­per­na åt dig och postar dom. Du skri­ver bara under och skic­kar till tings­rät­ten

Steg 2: Betala an­sök­nings­av­gift

För att ansöka om skils­mäs­sa måste ni först betala tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift. Ni be­stäm­mer sinse­mel­lan vem som ska betala av­gif­ten. Tings­rät­ten på­bör­jar inte er an­sö­kan förrän av­gif­ten är betald.

Steg 3: Be­ställ per­son­be­vis

Till­sam­mans med papper för an­sö­kan om skils­mäs­sa ska per­son­be­vis bi­fo­gas. Per­son­be­vis be­stäl­ler du  gratis via Skat­te­ver­ket. Ett per­son­be­vis är ett utdrag ur folk­bok­fö­rings­re­gist­ret som bland annat visar namn, adress och ci­viltill­stånd.

Om ni an­sö­ker ge­men­samt om skils­mäs­sa be­hö­ver ni bifoga var sitt per­son­be­vis. Om du an­sö­ker en­skilt om skils­mäs­sa ska du bifoga ett per­son­be­vis för dig själv. Per­son­be­vi­set som skic­kas in med skils­mäs­so­pappre­na får inte vara äldre än tre må­na­der.

👍 Om du an­vän­der Aatos tjänst för skils­mäs­sa be­stäl­ler vi ett per­son­be­vis au­to­ma­tiskt åt dig. Detta gäller för skils­mäs­sa direkt.

Läs mer: Skils­mäs­sa med ut­om­lands­bo­en­de part­ner och Gift ut­om­lan­ds och skils­mäs­sa i Sve­ri­ge?

Steg 4: Skicka in an­sö­kan

När du har fyllt i dina papper för skils­mäs­so­an­sö­kan, be­ta­lat an­sök­nings­av­gif­ten och fått per­son­be­vi­set ska du skicka in allt till tings­rät­ten.

Det ska till tings­rät­ten i den ort ni båda eller en av er var folk­bok­förd den 1 no­vem­ber fö­re­gå­en­de år. An­sö­ker ni till ex­em­pel om skils­mäs­sa i mars 2023 ska ni utgå från orten där en av er eller båda var folk­bok­för­da i no­vem­ber 2022.

Är du osäkra på vilken tings­rätt som är ak­tu­ell finns det möj­lig­het att söka på post­num­mer för att hitta rätt dom­stol på Sve­ri­ges Dom­sto­lars hem­si­da.

Om ingen av er bor i Sve­ri­ge ska skils­mäs­so­an­sö­kan skic­kas till Stock­hol­ms tings­rätt. Har ni båda skyd­da­de per­son­upp­gif­ter ska den också skic­kas till Stock­hol­ms tings­rätt. Likaså om en av er har skyd­da­de per­son­upp­gif­ter och den andra bor ut­om­lan­ds.

Ta hand om hela skils­mäs­sa på Aatos

Sam­man­fatt­ning - Papper för skils­mäs­sa

Föl­jan­de papper ska du skicka in vid an­sö­kan om skils­mäs­sa:

  • Blan­kett för skils­mäs­sa
  • Per­son­be­vis (ej äldre än 3 må­na­der)

Läs mer om vad en skils­mäs­sa kostar och eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa

Be­tän­ke­tid

Om ni inte är över­ens om att se­pa­re­ra gör man som ti­di­ga­re nämnt en en­skild skils­mäs­so­an­sö­kan. När ma­kar­na inte är över­ens får ma­kar­na be­tän­ke­tid på 6 må­na­der innan de kan begära att skils­mäs­so­an­sö­kan full­följs.

Be­tän­ke­tid gäller också om det finns barn under 16 år i fa­mil­jen eller om någon av ma­kar­na begär det. Tings­rät­ten med­de­lar om be­tän­ke­tid ska gälla eller inte.

Under be­tän­ke­ti­den finns det inget krav på att bo kvar till­sam­mans. Ni är fria att flytta isär om ni vill.

Läs mer: Köpa ut hus vid skils­mäs­sa

Skils­mäs­so­an­sö­kan med hjälp av Aatos

Med hjälp av Aatos skils­mäs­so­tjänst kan du ge­nom­fö­ra skils­mäs­san online på ett smi­di­gt sätt. Du kan då också vara säker på att alla papper för skils­mäs­sa kommer med.

Screenshot Aatos skilsmässotjänst

In­led­nings­vis börjar ni med att svara på några bas­frå­gor om var i pro­ces­sen ni be­fin­ner er, om du/ni an­sö­ker en­skilt eller ge­men­samt och om ni har barn.

Screenshot Aatos skilsmässotjänst översikt

Där­ef­ter på­bör­jar ni  skils­mäs­so­an­sö­kan. Här får ni svara på några frågor om hur ni bor, upp­gif­ter om even­tu­el­la barn och om er själva.

Prova Aatos ano­nymt och gratis. Du skic­kar själv in skils­mäs­so­pappre­na när du är redo.

Efter an­sö­kan - upp­rät­ta ett bo­del­nings­av­tal

Efter skils­mäs­so­an­sö­kan är gjord är nästa steg att göra bo­del­ning. En bo­del­ning är en upp­del­ning av allt ni äger till­sam­mans och var för sig. Det kan gälla bostad, bil, eget fö­re­tag, pengar och andra ägo­de­lar. Bo­del­ning­en ska vara skrift­li­gen i form av ett bo­del­nings­av­tal.

Även om ni är över­ens om hur er egen­dom ska för­de­las måste ni oav­sett skriva ett bo­del­nings­av­tal för att bo­del­ning­en for­mellt ska anses vara ge­nom­förd.

👍 I Aatos skils­mäs­so­tjänst ingår bo­del­nings­av­tal där ni enkelt kan be­skriva hur det ni äger kommer att delas mellan er. Av­ta­let kan där­ef­ter un­der­teck­nas och bo­del­ning­en är klar.

Even­tu­ell vård­nad om barn

Har ni barn under 18 år vid skils­mäs­san måste ni be­stäm­ma om vård­na­den och um­gänge med barnen. Det kan ni göra själva. Hu­vud­re­geln är att för­äld­rar­na har delad vård­nad men ni avgör vad som passar bäst för er familj. Ibland kan det också bli ak­tu­ellt att ta beslut om un­der­håll för barn.

Läs mer: Att bli en­sam­stå­en­de och om barns um­gäng­es­rätt

Gör dina skils­mäs­so­pap­per med Aatos

Att skilja sig be­hö­ver inte vara krång­li­gt bara för att det känns svårt. Det är också vik­ti­gt att skils­mäs­san blir rätt­vis och att ni går igenom alla vik­ti­ga saker kring bo­del­ning, boende, vård­nad om barn och eko­nomi.

Med Aatos tjänst fyller du i dina skils­mäs­so­pap­per med hjälp av en wizard. Vi ser också till att du får ett rik­ti­gt bo­del­nings­av­tal. Har du frågor finns våra ju­ris­ter i chat­ten eller via mail. Allt till ett fast pris.

+ tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift

Mer kun­skap och insikt

Smidigare juridik, online och enkelt!