En­skild vård­nads­ha­va­re

enskild vårdnadshavare.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-24 ● 2 minuter
Dela artikeln
Att vara vård­nads­ha­va­re in­ne­bär att man är ju­ri­diskt an­sva­rig för ett barn under 18 år. Men hur blir man egent­li­gen vård­nads­ha­va­re och vad har man för upp­gif­ter?

En person kan ha så kallad en­skild vård­nad själv eller så kan två per­so­ner ha ge­men­sam vård­nad till­sam­mans.

I denna ar­ti­keln får du veta allt du be­hö­ver om vad lagen har att säga om vård­nads­ha­va­re, vem som är vård­nads­ha­va­re efter en skils­mäs­sa eller vid döds­fall, hur pro­ces­sen går till och om man kan bli från­ta­gen vård­na­den.

De­fi­ni­tio­nen av vård­nads­ha­va­re

En vård­nads­ha­va­re är den som har rätt och skyl­dig­het att be­stäm­ma i frågor som rör ett barns per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter. Dess­utom ska vård­nads­ha­va­ren se till att barnet får den om­vård­nad, trygg­het och upp­fost­ran den be­hö­ver. Det hand­lar om att t.ex. delta i ut­veck­lings­sam­tal i skolan och ta barnet till sjuk­vård.

Exakt vilka skyl­dig­he­ter man har som vård­nads­ha­va­re går inte att lista. Det kan sam­man­fat­tas i de tre ti­di­ga­re nämnda om­rå­de­na:

  1. om­vård­nad
  2. trygg­het och 
  3. god fost­ran

Där­e­mot har dom­sto­lar i sin praxis ut­veck­lat yt­ter­li­ga­re och mer kon­kre­ta skyl­dig­het. Till ex­em­pel kan man i Sve­ri­ge, nor­malt, inte dömas för att man för­hål­ler sig pas­sivt, t.ex. för att man inte hjäl­per en person som håller på att drunk­na.

Dom­sto­lar­na har där­e­mot i sin praxis be­stämt att en vård­nads­ha­va­re dock kan dömas för att inte hjälpa ett barn som står under dess vård­nad. De har en så kallad skydds­ga­ran­ti vilket in­ne­bär att de är skyl­di­ga att aktivt göra så att barnet mår bra.

Bar­nets bästa

År 2020 blev Barn­kon­ven­tio­nen svensk lag men redan innan dess var an­de­me­ning­en i kon­ven­tio­nen in­ar­be­tad i svensk rätt. Där­i­ge­nom blev bar­nets bästa den väg­le­dan­de prin­ci­pen för alla of­fent­li­ga ären­den som har med barn att göra.

Alla myn­dig­he­ter, in­klu­sive dom­sto­lar som hand­läg­ger ett ärende ska kunna mo­ti­ve­ra hur deras beslut är i linje med bar­nets bästa, al­ter­na­tivt varför de avvikt till förmån för något annat in­tres­se.

Vård­nads­ha­va­re från föd­seln

När ett barn föds blir au­to­ma­tiskt mamman som föder barnet vård­nads­ha­va­re. Om mamman är gift blir också maken eller makan au­to­ma­tiskt vård­nads­ha­va­re, oav­sett kön. Det be­ty­der att mamman och maken eller makan får delad vård­nad.

 Är mamman inte gift med pappan krävs att pappan gör en så kallad fa­der­skaps­be­kräf­tel­se och också att båda för­äld­rar­na till­sam­mans an­mä­ler ge­men­sam vård­nad hos Skat­te­ver­ket.

Är den andra för­äl­dern av samma kön kan den andra för­äl­dern i vissa fall bli vård­nads­ha­va­re genom en så kallad för­äld­ra­skaps­be­kräf­tel­se och sedan an­mä­lan till Skat­te­ver­ket. I vissa fall krävs där­e­mot att den andra för­äl­dern måste ad­op­te­ra barnet.

Vård­nads­ha­va­re efter skils­mäs­sa

För­äld­rar­na be­stäm­mer ge­men­samt hur vård­na­den ska vara efter skils­mäs­san. Har ett gift par ge­men­sam vård­nad kan man välja att fort­sät­ta ha det även efter en skils­mäs­sa eller be­stäm­ma att ena maken ska ha en­skild vård­nad.

Kan man inte komma över­ens är det dom­sto­len som be­stäm­mer efter att en av för­äld­rar­na begärt en änd­ring av vård­na­den. Van­li­gast är att dom­sto­len dömmer ut ge­men­sam vård­nad. Det in­ne­bär att båda för­äld­rar­na för­blir vård­nads­ha­va­re till­sam­mans. Man kan ha ge­men­sam vård­nad trots att barnet mesta­dels eller ute­slu­tan­de bor hos bara den ena för­äl­dern.

Läs mer om regler för varan­nan vecka

I mer säll­syn­ta fall dömer dom­sto­len ut en­skild vård­nad. Då från­tas den ena för­äl­dern vård­na­den om de ti­di­ga­re hade ge­men­sam vård­nad.

Det be­ty­der dock inte att den för­äl­dern som inte är vård­nads­ha­va­re helt för­lo­rar sina skyl­dig­he­ter gente­mot barnet. Man kan t.ex. fort­fa­ran­de vara skyl­dig att betala un­der­håll och träffa sitt barn om barnet vill. Där­e­mot för­lo­rar man rät­tig­he­ter­na som kommer med vård­na­den, t.ex. att vara del­ak­tig i beslut om barnet.

💡 Läs mer: Lätt­läst guide för skils­mäs­sa med barn

Vård­nad vid döds­fall

Ena för­äl­dern går bort vid ge­men­sam vård­nad

Om för­äld­rar­na har ge­men­sam vård­nad så får nor­malt den andra för­äl­dern en­skild vård­nad.

Ena för­äl­dern går bort vid en­skild vård­nad

Om den för­äl­dern som gått bort hade en­skild vård­nad så kommer dom­sto­len pröva ifall den andra för­äl­dern kan ta över vård­na­den.

Är detta inte möj­li­gt kan vård­na­den istäl­let till­fal­la en eller två sär­skilt för­ord­na­de vård­nads­ha­va­re. En lämp­lig vård­nads­ha­va­re är någon som dom­sto­len anser kan ga­ran­te­ra barnet till­räck­lig om­vård­nad, trygg­het och god fost­ran.

När dom­sto­len prövar vem eller vilka som är lämp­li­ga som vård­nads­ha­va­re är bar­nets bästa den av­gö­ran­de fak­torn. Här kan saker som ti­di­ga­re ge­men­skap vägas in, t.ex. en sambo till den av­lid­ne för­äl­dern eller en när­va­ran­de mor- eller far­för­äl­der, och också bar­nets åsikt.

Det finns inget sätt att ga­ran­te­ra att ditt barn hamnar under vård­na­den av någon viss person. Där­e­mot kan du skriva din önskan i ditt tes­ta­ment och dom­sto­len kommer att ta det i be­akt­ning. Dom­sto­len brukar går i linje med den av­lid­ne vård­nads­ha­va­rens önskan ifall den inte av någon an­led­ning är olämp­lig.

Båda för­äld­rar­na går bort

När båda för­äld­rar­na går bort så gäller i prin­cip det­sam­ma som när en för­äl­der med en­skild vård­nad går bort. Skill­na­den är såklart att ingen annan för­äl­der finns att pla­ce­ra barnet hos. Det är, även i detta fall, dom­sto­len som ut­re­der vem eller vilka som blir vård­nads­ha­va­re och det är samma fak­to­rer som vägs in.

Öns­ke­mål om vem eller vilka ni önskar ska få vård­na­den är inte heller här någon ga­ran­ti men re­spek­te­ras i hög grad av dom­sto­len. Ni kan göra öns­ke­mål i varsi­tt en­skilt tes­ta­men­te eller i ett ge­men­samt.

Pro­ces­sen i vård­nads­mål

Vid skils­mäs­sa prövas vård­na­den i sam­band med skils­mäs­san men den kan också prövas se­pa­rat senare.

För att inleda ett ärende om vård­nad måste man göra en an­sö­kan till tings­rät­ten. Det kan göras av någon av för­äld­rar­na eller av so­ci­al­nämn­den. Vid vård­nads­tvis­ter är so­ci­al­nämn­den alltid in­blan­dad. So­ci­al­nämn­den gör en ut­red­ning om vem som är en lämp­lig vård­nads­ha­va­re och fö­reslår vård­nads­ha­va­re som dom­sto­len sedan god­kän­ner.

Är du för­äl­der kan du alltså skicka in en an­sö­kan direkt till din tings­rätt men man kan också vända dig till so­ci­al­tjäns­ten så kommer de hjälpa dig. So­ci­al­tjäns­ten brukar ofta göra försök att få för­äld­rar­na att komma över­ens och dom­sto­len kan också, som en del av pro­ces­sen, säga att för­äld­rar­na måste ge­nom­fö­ra samtal hos so­ci­al­tjäns­ten.

Fun­de­rar du på skils­mäs­sa? Lista på tips och saker att beakta!

Vård­nads­ha­va­re till part­ners barn

Om en för­äl­der har en­skild vård­nad om ett barn kan ge­ne­rellt inte dennes part­ner bli vård­nads­ha­va­re till barnet om det inte är bar­nets för­äl­der. För att det ska vara möj­li­gt ska måste part­nern då ad­op­te­ra barnet. Part­nern anses då vara bar­nets för­äl­der och kan bli vård­nads­ha­va­re.

Om för­äld­rar­na har ge­men­sam vård­nad måste den andra för­äl­dern god­kän­na att part­nern ad­op­te­rar barnet ef­ter­som denne då för­lo­rar sin status som för­äl­der och som vård­nads­ha­va­re. Ett barn kan inte ha mer än två för­äld­rar och vård­nads­ha­va­re.

Kan man bli från­ta­gen vård­na­den?

Som vid redan har dis­ku­te­rat kan man för­lo­ra vård­na­den vid en skils­mäs­sa, men även vid ett senare skedde genom att dom­sto­len dömmer ut en­skild vård­nad till den andra för­äl­dern. I sådana fall ba­se­ras det oftast på sam­ar­bets­svå­rig­he­ter mellan för­äld­rar­na eller att den ena för­äl­dern inte anses lämp­lig som vård­nads­ha­va­re. Det krävs väl­di­gt mycket för att en för­äl­der ska bli från­ta­gen vård­na­den.

Ett annat fall du kan för­lo­ra vård­na­den är om so­ci­al­tjäns­ten om­hän­der­tar barnet. So­ci­al­tjäns­ten kan i värsta fall be­slu­ta att om­hän­der­ta barnet utan för­äld­rar­nas sam­tyc­ke men detta är ovan­li­gt. Det ska i så fall finnas en på­tag­lig risk för att bar­nets hälsa eller ut­veck­ling skadas.

I det ab­so­lut flesta fall fö­re­kom­mer långt­gå­en­de dis­kus­sio­ner med so­ci­al­tjäns­ten innan ett om­hän­der­ta­gan­de sker och om det är möj­li­gt för­sö­ker man alltid få till ett fri­vil­li­gt om­hän­der­ta­gan­de istäl­let.

Ta hand om skils­mäs­san online

Hos Aatos är det möj­li­gt att ta hand om hela skils­mäs­san online. Det be­ty­der att ni både kan ansöka om skils­mäs­sa (till­sam­mans eller en­skilt) och sedan göra bo­del­nings­av­ta­let. Utan bo­del­ning är ni fort­fa­ran­de eko­no­miskt bundna av varand­ra även om ni skiljt er.

Med Aatos får ni hela pro­ses­sen av­kla­rad. Ni kan gratis prova på tjäns­ten och våra ju­ris­ter hjäl­per utan extra kost­nad!

Smidigare juridik, online och enkelt!