Skils­mäs­sa och ut­om­lands­bo­en­de part­ner

Vind som blåser EU-flagga framför vit byggnad
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-05-16 ● 4 minuter
Dela artikeln
Att skilja sig är egent­li­gen inget ovan­li­gt. Men om du eller din part­ner är ut­om­lands­bo­en­de kan det ibland på­ver­ka hur det går till. Här tittar vi när­ma­re på skils­mäs­sa med en part­ner från ett annat EU-land.

En av de saker som gör äk­ten­ska­pet till en spe­ci­ell rätts­lig kon­struk­tion är att det har en väl­di­gt stark in­ter­na­tio­nell vikt. De flesta länder har sär­skild lag­stift­ning som ut­tryck­li­gen säger att ut­länds­ka äk­ten­skaps ska god­kän­nas. Åt­minsto­ne så länge äk­ten­ska­pet inte direkt stri­der mot lan­dets lager.

Den in­ter­na­tio­nel­la prä­geln är en av äk­ten­ska­pets stora trygg­het. Det är också något som har gjort det till en av fa­mil­je­rät­tens allra vik­ti­gas­te hörn­ste­nar. Men hur blir det egent­li­gen med skils­mäs­sa om din part­ner är bor ut­om­lan­ds?

Skils­mäs­sa med ut­om­lands­bo­en­de part­ner

Även om äk­ten­skap i många fall per au­to­ma­tik blir god­kän­da in­ter­na­tio­nellt, så är det lite an­norlun­da när det kommer till skils­mäs­sor. I de flesta fall utgår man här ifrån reg­ler­na i EU-rätten eller så vänder du dig till det land där ni ingick äk­ten­ska­pet.

I Sve­ri­ge går svens­ka äk­ten­skap under svensk lag så länge både eller den som an­sö­ker är svens­ka med­bor­ga­re eller bor i Sve­ri­ge. När skils­mäs­san har gått igenom i Sve­ri­ge blir den i regel också god­känd i andra EU-länder.

Skilj dig di­gi­talt och remote med Aatos

I vilket land ska vi ansöka om skils­mäs­sa?

Ut­gångs­punk­ten är här att två eller flera EU-länder är be­rör­da. Det kan ex­em­pel­vis vara genom att du och din part­ner är med­bor­ga­re eller bor i olika länder.

Ni kan ansöka om skils­mäs­sa i det land:

 • där ni båda bor eller 
 • där ni se­nas­te bodde till­sam­mans om en av er bor kvar där eller 
 • där en av er bor nu eller
 • där ni båda är med­bor­ga­re.

Det kan dock finnas av­vi­kel­ser och fung­e­ra olika be­ro­en­de på EU-land. Att det va­ri­e­rar mellan länder är ett re­sul­tat av såväl län­der­nas egen rätt att be­stäm­ma, så väl som in­ter­na­tio­nel­la över­ens­kom­mel­ser. Det vore näm­li­gen på många sätt och vis pro­ble­ma­tiskt om länder kunde upp­häva varand­ras beslut.

💡 Läsvärt! Fun­de­rar du på skils­mäs­sa? Kika in vår guide till ”Allt om skils­mäs­sa”.

Olika län­ders lag kan gälla

Det är nöd­vän­digt­vis inte det lan­dets lag där du begär skils­mäs­sa med en ut­om­lands­bo­en­de part­ner som gäller. Sjut­ton länder i EU har näm­li­gen kommit över­ens om att du och din part­ner ge­men­samt be­stäm­mer om vilken lag som ska gälla.

Det kan vara lagen i det landet ni båda bor, se­nas­te bodde till­sam­mans, en av er är med­bor­ga­re eller där ni an­sö­ker om skils­mäs­sa.

Dessa regler gäller i:

 • Bel­gi­en 
 • Bul­ga­ri­en 
 • Est­land 
 • Frank­ri­ke 
 • Gre­kland 
 • Ita­li­en 
 • Lett­land 
 • Li­tau­en 
 • Lux­em­burg 
 • Malta 
 • Por­tu­gal 
 • Ru­mä­ni­en 
 • Slo­ve­ni­en 
 • Spa­ni­en 
 • Tyskland 
 • Ungern
 • Ös­ter­ri­ke

När många länder och rätts­ord­ning­ar är in­blan­da­de så kan det i vissa fall vara värt att kon­tak­ta en spe­ci­a­list på om­rå­det. Sär­skilt då in­ter­na­tio­nel­la över­ens­kom­mel­ser ibland kan leda till ovän­ta­de re­sul­tat.

👉 Om du och din part­ner bor i Sve­ri­ge eller om den som an­sö­ker är svensk med­bor­ga­re eller bor i Sve­ri­ge gäller svensk lag. Det gäller fort­fa­ran­de om din part­ner bor ut­om­lan­ds.

Läs också: Skils­mäs­sa och barn – En lätt­läst guide

Spelar det någon roll i vilket land vi gifte oss?

Ett ge­ne­rellt svar på frågan är att så länge äk­ten­ska­pet är god­känt även enligt svensk lag kan du som svensk med­bor­ga­re eller boende i Sve­ri­ge ansöka om skils­mäs­sa här. De allra flesta äk­ten­ska­pen från andra länder är god­kän­da även i Sve­ri­ge.

Vid skils­mäs­sa med ut­om­lands­bo­en­de part­ner bör det därför i många fall inte spela någon roll i vilket land ni gifte er. Det kan dock va­ri­e­ra mellan länder och gäller det ett land ut­an­för EU ska kanske det landet också god­kän­na den svens­ka domen om äk­ten­skaps­skill­nad.

👉 Läs mer: Kan jag ansöka om skils­mäs­sa i Sve­ri­ge när jag gifte mig ut­om­lan­ds?

Så fun­ge­rar skils­mäs­san om ni gifte er i Sve­ri­ge

Om ni gifte er i Sve­ri­ge så kan skils­mäs­san han­te­ras i svensk dom­stol så länge du som an­sö­ker är svensk med­bor­ga­re eller har bott i Sve­ri­ge ett år. Det räcker näm­li­gen för att dom­sto­len ska bli be­hö­rig och kunna döma enligt svensk rätt.

För att inleda äk­ten­skaps­skill­nad vänder du dig till tings­rät­ten. Ut­gångs­punk­ten är att du går till den tings­rätt i den kommun du bor.

Svensk skils­mäs­sa sker i tre steg med svensk eller ut­om­lands­bo­en­de part­ner:

 1. Skicka an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten till­sam­mans med per­son­be­vis. Du kan ansöka själv eller ge­men­samt. Det finns inget krav på att någon av er be­hö­ver vara på plats. En skils­mäs­sa kommer att fort­löpa även om någon av er är ut­om­lands­bo­en­de eller inte går att komma i kon­takt med.
 2. Be­tän­ke­tid på sex må­na­der får ni om ni har barn under 16 år boende hos er, om en part­ner begär det eller om bara en vill skilja sig. Detta är sär­skil­da skydds­reg­ler som är av­sed­da att mi­ni­me­ra ovän­ta­de beslut och nyck­ful­la ut­koms­ter. Om ni måste ha be­tän­ke­tid ska ni efter det skicka in en andra an­sö­kan för skils­mäs­san ska gå igenom.
 3. Bo­del­ning ska ske och ni ska för­de­la egen­dom enligt svensk lag eller ut­i­från vad ni kommer över­ens om i ett bo­del­nings­av­tal.

Exakt hur lång tid pro­ces­sen tar och vad det kräv beror på olika saker. Är ni ex­em­pel­vis över­ens och inte har barn eller redan har bott isär i minst två år kan ni få skils­mäs­sa direkt.

Det är också vik­ti­gt att komma ihåg att för­fa­ran­det kan va­ri­e­ra stort om ni inte gifte er i Sve­ri­ge. Om ni ingick äk­ten­ska­pet ut­an­för EU kan också helt andra regler gälla.

💡 Det är van­li­gt att många par väljer att skilja sig i Sve­ri­ge när det är möj­li­gt ef­ter­som det jäm­fö­rel­se­vis är enkelt här. Många vill också att svensk lag ska gälla för bo­del­ning.

Läs mer: Gift ut­om­lan­ds och skilja sig i Sve­ri­ge

Att skilja sig med hjälp av Aatos

Om du vill skilja dig kan du också göra det med Aatos. Det är ett smi­di­gt sätt att ha ord­ning på dina skils­mäs­so­pap­per och du kan också bjuda in din part­ner till skils­mäs­so­tjäns­ten.

Några av för­de­lar­na med att välja Aatos

 • Fördel 1: En skils­mäs­sa med Aatos kan ske helt på distans.
 • Fördel 2: Till­gång­ar, skul­der och egen­doms­för­del­ning kan ske såväl au­to­ma­tiskt som ut­i­från era ge­men­sam­ma öns­ke­mål.
 • Fördel 3: Skapa bo­del­nings­av­tal och se till att för­del­ning­en sker på rätt sätt.
 • Fördel 4: Kräver inget möte med jurist, men vid behov kan du fort­fa­ran­de ställa frågor till våra ju­ris­ter utan extra kost­nad.

Med Aatos får ni både ett per­son­li­gt och au­to­ma­ti­se­rat skils­mäs­so­för­fa­ran­de. Ni kan välja att an­ting­en dela det ni äger ut­i­från ge­men­sam­ma öns­ke­mål eller i en­lig­het med svensk lag.

Prova Aatos ano­nymt och gratis

1690 kronor + an­sök­nings­av­gift hos tings­rät­ten
Smidigare juridik, online och enkelt!