Vad är en le­ga­ta­rie?

Stor ring i guld
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-08 ● 4 minuter
Dela artikeln
Le­ga­ta­rie blir du när du får något på grund av att du blivit om­näm­nd i ett tes­ta­men­te. Det be­ty­der där­e­mot inte alltid att du blir ar­vinge eller döds­bo­de­lä­ga­re. Här tittar vi när­ma­re på be­grep­pet och vad det egent­li­gen hand­lar om.

Le­ga­ta­rie är ett sådant ut­tryck som in­ne­bär att du får något på grund av ett tes­ta­men­te. Ordet får en lite mer na­tur­lig in­ne­börd om man på­min­ner sig om att tes­ta­men­te­ra även ibland kallas för att legera.

Det svens­ka rätts­sy­ste­met har väl­di­gt mycket ge­men­samt med den antika ro­mers­ka rätten. Och än idag lever många av de gamla be­grep­pen kvar.

Vad är legat?

När du skri­ver ett tes­ta­men­te kan du an­vän­da legat som en ju­ri­disk term för att ange en spe­ci­fik egen­dom eller till­gång som ska till­de­las en spe­ci­fik person eller or­ga­ni­sa­tion. Det in­ne­bär att du kan avse en viss till­gång, ex­em­pel­vis en fas­tig­het eller en summa pengar, till en sär­skild person eller or­ga­ni­sa­tion genom tes­ta­men­tet.

Genom att an­vän­da legat kan du vara säker på att en viss egen­dom eller viss summa pengar kommer att till­fal­la en spe­ci­fik person eller or­ga­ni­sa­tion, oav­sett vad som händer med resten av din egen­dom efter din död. Detta kan vara sär­skilt an­vänd­bart om du vill sä­ker­stäl­la att en viss person eller or­ga­ni­sa­tion får en be­stämd del av din egen­dom.

Le­ga­ta­rie för­kla­rat i fyra punk­ter

  1. Du blir le­ga­ta­rie när du på grund av ett tes­ta­men­te får en viss egen­dom. Det du får kallas för legat.
  2. En le­ga­ta­rie blir inte döds­bo­de­lä­ga­re. Där­e­mot kan du bli det om du på grund av ett tes­ta­men­te har rätt till all eller viss andel av egen­do­men och därmed räknas som uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re.
  3. Legat får inte leda till att döds­bo­et inte kan betala sina skul­der. Då kan du som le­ga­ta­rie bli skyl­dig att åter­läm­na det du fått. Det är den enda skyl­dig­het en le­ga­ta­rie kan ha.
  4. Som le­ga­ta­rie har du ingen möj­lig­het att få er­sätt­ning om det skulle visa sig att le­ga­tet för­svun­nit eller blivit skadat. Rätten till legat för­svin­ner även om le­ga­ta­ri­en är okänd eller från­sä­ger sig egen­do­men.

Skriv enkelt tes­ta­men­te online genom att svara på några lätta frågor

Du får ett an­pas­sat tes­ta­men­te efter just dig. Börja här!

Skill­na­den på le­ga­ta­rie och uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re

Om någon dör och lämnar ett tes­ta­men­te efter sig så kan det ha väl­di­gt stor in­ver­kan på vem som ärver och hur kvar­lå­ten­skap ska för­de­las. Det beror på att allt som inte enligt lag faller inom grän­sen för lag­lott kan för­de­las ut­i­från de öns­ke­mål som den av­lid­ne ut­tryckt.

När ett tes­ta­men­te upp­rät­tas så kan det uppstå två sor­ters tes­ta­ment­s­ta­ga­re.

  • Le­ga­ta­rie – Någon som får sär­skild egen­dom eller en spe­ci­fik summa pengar
  • Uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re – Någon som får all egen­dom eller en andel av egen­do­men

Någon som där­e­mot ärver genom lag, så som ett barn till den av­lid­ne kallas där­e­mot för ar­vinge.

Ex­em­pel: Tes­ta­men­te med pengar till väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion

Siv skri­ver tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion och tes­ta­men­te­rar 40 000 kr till Hjärt- och lung­fon­den. Resten av kvar­lå­ten­ska­pen går till hennes två barn.

Barnen blir arv­ta­ga­re och Hjärt- och lung­fon­den blir le­ga­ta­rie.

Läs mer: Att skriva olika typer av tes­ta­men­te och tes­ta­men­te för sambor

En le­ga­ta­rie har rätt till sin egen­dom innan arv­skifte

Som le­ga­ta­rie har du rätt att få din egen­dom så snart som möj­li­gt och innan själva arv­skif­tet äger rum. Men oftast inte innan boupp­teck­ning är färdig. An­led­ning­en är att döds­bo­ets möj­lig­he­ter att åter­be­ta­la even­tu­el­la skul­der inte får på­ver­kas ne­ga­tivt av att egen­dom läm­na­ts ut till en le­ga­ta­rie.

Man skil­jer ibland mellan pen­ning­le­gat och sak­le­gat. Främst på grund av två an­led­ning­ar.

  1. För pen­ning­le­gat gäller att du har rätt till ränta om du inte fått dina pengar inom fyra må­na­der. Detta gäller dock inte om något väl­di­gt ovän­tat in­träf­far gäl­lan­de döds­bo­ets till­gång­ar och skul­der. 
  2. För sak­le­gat be­ta­las där­e­mot ingen ränta. Här gäller också att om egen­do­men inte finns kvar eller har blivit för­störd er­sätts den inte med pengar eller annan egen­dom. Det kan in­ne­bä­ra att le­ga­ta­ri­en blir utan legat.

Ex­em­pel: Le­ga­ta­rie, uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re och ar­vinge

Mag­da­le­na har av­li­dit och lämnar ett tes­ta­men­te efter sig. Hon har tes­ta­men­te­rat en cykel till sin granne Erik och en fem­te­del av all hennes egen­dom till sin vän Johan. Erik blir le­ga­ta­rie medan Johan blir uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re.

Mag­da­le­na har också ett barn. Barnet har genom den all­män­na arvs­ord­ning­en arvs­rätt och är arv­ta­ga­re. Ett barn har rätt till arv även om de inte om­näm­ns i tes­ta­men­tet.

En le­ga­ta­rie har inga skyl­dig­he­ter men kan få lämna till­ba­ka sin egen­dom

Om du blir le­ga­ta­rie har du rätt till viss egen­dom utan något egent­li­gt ansvar. Med andra ord har du inga sär­skil­da skyl­dig­he­ter. Tvär­tom har döds­bo­de­lä­gar­na en skyl­dig­het att se till så att le­ga­ta­ri­en får vad den har rätt till. Uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re blir i jäm­fö­rel­se au­to­ma­tiskt döds­bo­de­lä­ga­re och har alltid ett ansvar att delta i arv­skif­tet.

Skulle det visa sig att döds­bo­et var mer skuld­sa­tt än för­vän­tat kan du som le­ga­ta­rie bli skyl­dig att åter­läm­na det du fått. Det gäller bara skul­der som fanns vid tid­punk­ten för döds­fal­let och gäller inte even­tu­el­la skul­der som upp­står till följd av döds­bo­ets age­ran­de.

💡 Det kan därför vara klokt att som le­ga­ta­rie inte göra sig av med det du fått förrän arv­skif­tet fak­tiskt har slut­för­ts.

Ex­em­pel: Så han­te­ras legat under boupp­teck­ning

Den som är le­ga­ta­rie blir inte döds­bo­de­lä­ga­re. Därför har den ingen rätt att när­va­ra eller ta del av vare sig ar­be­tet med boupp­teck­ning eller själva arv­skif­tet. Samt­li­ga döds­bo­de­lä­ga­re ska se till att even­tu­el­la legat skynd­samt lämna ut till rätt le­ga­ta­rie.

Skill­nad mellan legat och arv

Ett legat och arv kan i prak­ti­ken vara samma typ av egen­dom. Det kan som ti­di­ga­re för­kla­rat både vara pengar och ett fö­re­mål. Ef­ter­som ett legat avser en spe­ci­fik sak eller en be­stämd summa pengar (till skill­nad mot en andel pengar) har det ofta ett mindre värde än delen som är arv. Det be­hö­ver dock inte vara så.

Den störs­ta skill­na­den ligger sna­ra­re i att du som le­ga­ta­rie alltså står nästan helt och hållet ut­an­för den an­svars- och arvs­ord­ning som på­ver­kar såväl arv­ta­ga­re som uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re.

Även om det in­ne­bär att du inte har så stort ansvar så be­ty­der det också att du inte har något in­fly­tan­de över döds­bo­et. Du har inte heller något in­fly­tan­de över det rent prak­tis­ka kring hur saker och ting han­te­ras.

Insikt: Är ett tes­ta­men­te nöd­vän­di­gt?

Kan man bli skat­te­skyl­dig för legat?

Arv och legat ger ingen arv­ska­tt. Där­e­mot över­går even­tu­ell skat­te­plikt som är kopp­lad till egen­do­men till le­ga­ta­ri­en. Det kan ex­em­pel­vis vara for­dons­ska­tt på en bil.

Det kan även gälla in­di­rekt om det gäller ka­pi­tal som döds­bo­et har sålt i samråd med le­ga­ta­ri­en. Då kan du som le­ga­ta­rie behöva betala ka­pi­talin­komst­ska­tt när du väl fått de pengar som re­a­li­se­ra­ts till följd av för­sälj­ning­en. Det kan ex­em­pel­vis gälla för­sälj­ning av aktier och fonder.

Ex­em­pel: Skat­te­plik­ti­gt legat

Ju­li­et­ta får till följd av ett tes­ta­men­te rätt till en fas­tig­het. Hon är i det här fallet le­ga­ta­rie. I samråd med döds­bo­et kommer han över­ens om att han hellre vill ha pengar och att det enk­las­te vore om döds­bo­et säljer fas­tig­he­ten. När döds­bo­et flyt­tar för­sälj­nings­be­lop­pet till Ju­li­et­ta så blir hon skyl­dig att betala rea­vinst­ska­tt.

💡 Vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te och läs mer om för­va­ring av tes­ta­men­te.

En le­ga­ta­rie kan bli av med rätten till sitt legat

Tanken bakom ett tes­ta­men­te är att den av­lid­nes sista vilja ska full­gö­ras. Men det finns ett par be­gräns­ning­ar.

En le­ga­ta­rie som blivit in­for­me­rad om sin rätt, men väljer att inte kon­tak­ta döds­bo­de­lä­gar­na kommer att efter en viss tid tappa rätten till le­ga­tet. Oftast anses detta ske efter 10 år, då det utgör den all­män­na tiden för pre­skrip­tion av krav på tes­ta­men­te.

Om det inte är möj­li­gt att fast­stäl­la iden­ti­te­ten på den person som ut­nämn­ts till le­ga­ta­rie så ska döds­bo­de­lä­gar­na an­teck­na det i boupp­teck­ning­en. Blir inte iden­ti­tet känd så för­svin­ner även rätten till le­ga­tet.

Ex­em­pel: En okänd le­ga­ta­rie som inte går att hitta

I tes­ta­men­tet står det att en viss person ska få en vär­de­full tavla. Ingen av döds­bo­de­lä­gar­na vet vem per­so­nen är. Då vare sig per­so­nens ef­ter­namn eller per­son­num­mer står blir det svårt att iden­ti­fi­e­ra vem det hand­lar om. Döds­bo­de­lä­gar­na in­for­me­rar Skat­te­ver­ket. Om per­so­nen inte blir känd inom 5 års tid så får döds­bo­de­lä­gar­na rätt till tavlan.

Gör ett gil­ti­gt tes­ta­men­te på mindre än tio mi­nu­ter

Ett tes­ta­men­te är ett per­son­li­gt do­ku­ment som många vill sätta sin egen prägel på. Du kan göra det hemma från soffan utan att boka möte med en jurist, och ändå känna dig trygg med att det blir ju­ri­diskt kor­rekt. Har du frågor svarar våra ju­ris­ter i chat­ten och per mail utan extra kost­nad.

Ett tes­ta­men­te hos Aatos kostar 699. Du kan prova på tjäns­ten gratis och se tes­ta­men­tets in­ne­håll före du be­ta­lar. I priset ingår hem­le­ve­rans men du kan ladda ner och skriva ut direkt efter be­tal­ning.

💡 Om du har på­bör­jat ett tes­ta­men­te kan du senare fort­sät­ta där du slu­ta­de!
Smidigare juridik, online och enkelt!