Vad är en le­ga­ta­rie?

Stor ring i guld
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-08 ● 4 minuter
Dela artikeln
Le­ga­ta­rie blir du när du får något på grund av att du blivit om­näm­nd i ett tes­ta­men­te. Det be­ty­der där­e­mot inte alltid att du blir ar­vinge eller döds­bo­de­lä­ga­re. Här tittar vi när­ma­re på be­grep­pet och vad det egent­li­gen hand­lar om.

Det svens­ka rätts­sy­ste­met har väl­di­gt mycket ge­men­samt med den antika ro­mers­ka rätten. Och än idag lever många av de gamla be­grep­pen kvar. Le­ga­ta­rie är ett sådant ut­tryck som in­ne­bär att du får något på grund av ett tes­ta­men­te. Ordet får en lite mer na­tur­lig in­ne­börd om man på­min­ner sig om att tes­ta­men­te­ra även ibland kallas för att legera

Vad är legat?

När du skri­ver ett tes­ta­men­te kan du an­vän­da legat som en ju­ri­disk term för att ange en spe­ci­fik egen­dom eller till­gång som ska till­de­las en spe­ci­fik person eller or­ga­ni­sa­tion. Det in­ne­bär att du kan avse en viss till­gång, ex­em­pel­vis en fas­tig­het eller en summa pengar, till en sär­skild person eller or­ga­ni­sa­tion genom tes­ta­men­tet.

Genom att an­vän­da legat kan du vara säker på att en viss egen­dom eller viss summa pengar kommer att till­fal­la en spe­ci­fik person eller or­ga­ni­sa­tion, oav­sett vad som händer med resten av din egen­dom efter din död. Detta kan vara sär­skilt an­vänd­bart om du vill sä­ker­stäl­la att en viss person eller or­ga­ni­sa­tion får en be­stämd del av din egen­dom.

Le­ga­ta­rie för­kla­rat i fyra punk­ter

  1. Du blir le­ga­ta­rie när du på grund av ett tes­ta­men­te får en viss egen­dom. Det du får kallas för legat.
  2. En le­ga­ta­rie blir inte döds­bo­de­lä­ga­re. Där­e­mot kan du bli det om du på grund av ett tes­ta­men­te har rätt till all eller viss andel av egen­do­men och därmed räknas som uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re.
  3. Legat får inte leda till att döds­bo­et inte kan betala sina skul­der. Då kan du som le­ga­ta­rie bli skyl­dig att åter­läm­na det du fått. Det är den enda skyl­dig­het en le­ga­ta­rie kan ha.
  4. Som le­ga­ta­rie har du ingen möj­lig­het att få er­sätt­ning om det skulle visa sig att le­ga­tet för­svun­nit eller blivit skadat. Rätten till legat för­svin­ner även om le­ga­ta­ri­en är okänd eller från­sä­ger sig egen­do­men.

Skriv enkelt tes­ta­men­te online genom att svara på några lätta frågor

Du får ett an­pas­sat tes­ta­men­te efter just dig. Börja här!

Skill­na­den på le­ga­ta­rie och uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re

Om någon dör och lämnar ett tes­ta­men­te efter sig så kan det ha väl­di­gt stor in­ver­kan på vem som ärver och hur kvar­lå­ten­skap ska för­de­las. Det beror på att allt som inte enligt lag faller inom grän­sen för lag­lott kan för­de­las ut­i­från de öns­ke­mål som den av­lid­ne ut­tryckt.

När ett tes­ta­men­te upp­rät­tas så kan det uppstå två sor­ters tes­ta­ment­s­ta­ga­re. 

  • Le­ga­ta­rie – Någon som får sär­skild egen­dom eller en spe­ci­fik summa pengar
  • Uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re – Någon som får all egen­dom eller en andel av egen­do­men

Någon som där­e­mot ärver genom lag, så som ett barn till den av­lid­ne kallas där­e­mot för ar­vinge

Ex­em­pel: Tes­ta­men­te med pengar till väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion

Siv skri­ver tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion och tes­ta­men­te­rar 40 000 kr till Hjärt- och lung­fon­den. Resten av kvar­lå­ten­ska­pen går till hennes två barn.

Barnen blir arv­ta­ga­re och Hjärt- och lung­fon­den blir le­ga­ta­rie.

Läs mer: Att skriva olika typer av tes­ta­men­te och tes­ta­men­te för sambor

En le­ga­ta­rie har rätt till sin egen­dom innan arv­skifte

Som le­ga­ta­rie har du rätt att få din egen­dom så snart som möj­li­gt och innan själva arv­skif­tet äger rum. Men oftast inte innan boupp­teck­ning är färdig. An­led­ning­en är att döds­bo­ets möj­lig­he­ter att åter­be­ta­la even­tu­el­la skul­der inte får på­ver­kas ne­ga­tivt av att egen­dom läm­na­ts ut till en le­ga­ta­rie.

Man skil­jer ibland mellan pen­ning­le­gat och sak­le­gat. Främst på grund av två an­led­ning­ar. 

  1. För pen­ning­le­gat gäller att du har rätt till ränta om du inte fått dina pengar inom fyra må­na­der. Detta gäller dock inte om något väl­di­gt ovän­tat in­träf­far gäl­lan­de döds­bo­ets till­gång­ar och skul­der. 
  2. För sak­le­gat be­ta­las där­e­mot ingen ränta. Här gäller också att om egen­do­men inte finns kvar eller har blivit för­störd er­sätts den inte med pengar eller annan egen­dom. Det kan in­ne­bä­ra att le­ga­ta­ri­en blir utan legat.

Ex­em­pel: Le­ga­ta­rie, uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re och ar­vinge

Mag­da­le­na har av­li­dit och lämnar ett tes­ta­men­te efter sig. Hon har tes­ta­men­te­rat en cykel till sin granne Erik och en fem­te­del av all hennes egen­dom till sin vän Johan. Erik blir le­ga­ta­rie medan Johan blir uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re.

Mag­da­le­na har också ett barn. Barnet har genom den all­män­na arvs­ord­ning­en arvs­rätt och är arv­ta­ga­re. Ett barn har rätt till arv även om de inte om­näm­ns i tes­ta­men­tet.

En le­ga­ta­rie har inga skyl­dig­he­ter men kan få lämna till­ba­ka sin egen­dom

Om du blir le­ga­ta­rie har du rätt till viss egen­dom utan något egent­li­gt ansvar. Med andra ord har du inga sär­skil­da skyl­dig­he­ter. Tvär­tom har döds­bo­de­lä­gar­na en skyl­dig­het att se till så att le­ga­ta­ri­en får vad den har rätt till. Uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re blir i jäm­fö­rel­se au­to­ma­tiskt döds­bo­de­lä­ga­re och har alltid ett ansvar att delta i arv­skif­tet.

Skulle det visa sig att döds­bo­et var mer skuld­sa­tt än för­vän­tat kan du som le­ga­ta­rie bli skyl­dig att åter­läm­na det du fått. Det gäller bara skul­der som fanns vid tid­punk­ten för döds­fal­let och gäller inte even­tu­el­la skul­der som upp­står till följd av döds­bo­ets age­ran­de.

💡 Det kan därför vara klokt att som le­ga­ta­rie inte göra sig av med det du fått förrän arv­skif­tet fak­tiskt har slut­för­ts.

Ex­em­pel: Så han­te­ras legat under boupp­teck­ning

Den som är le­ga­ta­rie blir inte döds­bo­de­lä­ga­re. Därför har den ingen rätt att när­va­ra eller ta del av vare sig ar­be­tet med boupp­teck­ning eller själva arv­skif­tet. Samt­li­ga döds­bo­de­lä­ga­re ska se till att even­tu­el­la legat skynd­samt lämna ut till rätt le­ga­ta­rie.

Skill­nad mellan legat och arv

Ett legat och arv kan i prak­ti­ken vara samma typ av egen­dom. Det kan som ti­di­ga­re för­kla­rat både vara pengar och ett fö­re­mål. Ef­ter­som ett legat avser en spe­ci­fik sak eller en be­stämd summa pengar (till skill­nad mot en andel pengar) har det ofta ett mindre värde än delen som är arv. Det be­hö­ver dock inte vara så.

Den störs­ta skill­na­den ligger sna­ra­re i att du som le­ga­ta­rie alltså står nästan helt och hållet ut­an­för den an­svars- och arvs­ord­ning som på­ver­kar såväl arv­ta­ga­re som uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re.

Även om det in­ne­bär att du inte har så stort ansvar så be­ty­der det också att du inte har något in­fly­tan­de över döds­bo­et. Du har inte heller något in­fly­tan­de över det rent prak­tis­ka kring hur saker och ting han­te­ras.

Insikt: Är ett tes­ta­men­te nöd­vän­di­gt?

Kan man bli skat­te­skyl­dig för legat?

Arv och legat ger ingen arv­ska­tt. Där­e­mot över­går even­tu­ell skat­te­plikt som är kopp­lad till egen­do­men till le­ga­ta­ri­en. Det kan ex­em­pel­vis vara for­dons­ska­tt på en bil.

Det kan även gälla in­di­rekt om det gäller ka­pi­tal som döds­bo­et har sålt i samråd med le­ga­ta­ri­en. Då kan du som le­ga­ta­rie behöva betala ka­pi­talin­komst­ska­tt när du väl fått de pengar som re­a­li­se­ra­ts till följd av för­sälj­ning­en. Det kan ex­em­pel­vis gälla för­sälj­ning av aktier och fonder. 

Ex­em­pel: Skat­te­plik­ti­gt legat

Ju­li­et­ta får till följd av ett tes­ta­men­te rätt till en fas­tig­het. Hon är i det här fallet le­ga­ta­rie. I samråd med döds­bo­et kommer han över­ens om att han hellre vill ha pengar och att det enk­las­te vore om döds­bo­et säljer fas­tig­he­ten. När döds­bo­et flyt­tar för­sälj­nings­be­lop­pet till Ju­li­et­ta så blir hon skyl­dig att betala rea­vinst­ska­tt.

💡 Vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te och läs mer om för­va­ring av tes­ta­men­te.

En le­ga­ta­rie kan bli av med rätten till sitt legat

Tanken bakom ett tes­ta­men­te är att den av­lid­nes sista vilja ska full­gö­ras. Men det finns ett par be­gräns­ning­ar. 

En le­ga­ta­rie som blivit in­for­me­rad om sin rätt, men väljer att inte kon­tak­ta döds­bo­de­lä­gar­na kommer att efter en viss tid tappa rätten till le­ga­tet. Oftast anses detta ske efter 10 år, då det utgör den all­män­na tiden för pre­skrip­tion av krav på tes­ta­men­te. 

Om det inte är möj­li­gt att fast­stäl­la iden­ti­te­ten på den person som ut­nämn­ts till le­ga­ta­rie så ska döds­bo­de­lä­gar­na an­teck­na det i boupp­teck­ning­en. Blir inte iden­ti­tet känd så för­svin­ner även rätten till le­ga­tet.

Ex­em­pel: En okänd le­ga­ta­rie som inte går att hitta

I tes­ta­men­tet står det att en viss person ska få en vär­de­full tavla. Ingen av döds­bo­de­lä­gar­na vet vem per­so­nen är. Då vare sig per­so­nens ef­ter­namn eller per­son­num­mer står blir det svårt att iden­ti­fi­e­ra vem det hand­lar om. Döds­bo­de­lä­gar­na in­for­me­rar Skat­te­ver­ket. Om per­so­nen inte blir känd inom 5 års tid så får döds­bo­de­lä­gar­na rätt till tavlan.

Gör ett gil­ti­gt tes­ta­men­te på mindre än tio mi­nu­ter

Ett tes­ta­men­te är ett per­son­li­gt do­ku­ment som många vill sätta sin egen prägel på. För bara 899 kronor kan du skriva ett eget och in­di­vi­du­ellt an­pas­sat tes­ta­men­te. 

Du kan göra det hemma från soffan utan att boka möte med en jurist, och ändå känna dig trygg med att det blir ju­ri­diskt kor­rekt. Har du frågor svarar våra ju­ris­ter i chat­ten och per mail utan extra kost­nad.

💡 Om du har på­bör­jat ett tes­ta­men­te kan du senare fort­sät­ta där du slu­ta­de utan att svara på samma frågor igen.

Smidigare juridik, online och enkelt!