Vad är en uni­ver­sa­lar­vinge?

friends.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 4 minuter
Dela artikeln
Enkelt för­kla­rat vad uni­ver­sa­lar­vinge, uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re och le­ga­ta­rie är. Och när det är ak­tu­ellt för dig.

Per­so­ner som ärver enligt tes­ta­men­te kallas för tes­ta­ment­s­ta­ga­re eller tes­ta­men­ta­ris­ka ar­ving­ar. De kan an­ting­en vara en uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re eller le­ga­ta­rie. Om du där­e­mot är ensam arv­ta­ga­re kallas du för uni­ver­sa­lar­vinge.

En uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re är någon som ärver allt eller en viss andel av arvet genom tes­ta­men­te, medan en le­ga­ta­rie bara ärver en spe­ci­fik sak eller egen­dom. Den uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­ren är döds­bo­de­lä­ga­re och an­sva­rig för döds­bo­et med boupp­teck­ning, vilket inte le­ga­ta­ri­en är.

Uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re

En uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re är någon som ärver allt eller en viss andel av arvet genom tes­ta­men­te. Det kan till ex­em­pel vara att du ärver allt, en fjär­de­del eller det som blir över efter att andra an­de­lar delats ut.

Den uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­ren är döds­bo­de­lä­ga­re och an­sva­rig för döds­bo­et med boupp­teck­ning. Den har samma ansvar som en ar­vinge som ärver enligt lag.

Ex­em­pel: En uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re

Albert och Belin­da är sambo och har inga barn. För att trygga den ef­ter­le­van­des ställ­ning upp­rät­tar dom till­sam­mans ett in­bör­des tes­ta­men­te. De skri­ver att de vill ärva varand­ra obe­ro­en­de vem som går bort först.

När Albert går bort ärver Belin­da hela kvar­lå­ten­ska­pen som Albert lämnar efter sig. Belin­da är då en så kallad uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re. Som ensam arv­ta­ga­re blir hon också uni­ver­sa­lar­vinge.

💡 Som sambo är tes­ta­men­te extra vik­ti­gt ef­ter­som ni inte ärver varand­ra.

Ex­em­pel: Flera uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re

Stina är inte gift och har inga barn. I sitt tes­ta­men­te har hon tes­ta­men­te­rat 50% var­de­ra av sin kvar­lå­ten­skap till gran­nens två barn som kommit henne nära.

När Stina går bort blir båda grann­bar­nen uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re. De blir också an­sva­ri­ga för döds­bo­et efter Stina.

Uni­ver­sa­lar­vinge

Om du är den enda ar­vingen och ärver all kvar­lå­ten­ska­p med un­dan­tag av even­tu­el­la saker eller en sär­skild egen­dom som går till någon annan, är du en så kallad uni­ver­sa­lar­vinge.

Du kallas för uni­ver­sa­lar­vinge både om du ärver på grund av tes­ta­men­te eller lag.

Ex­em­pel: En uni­ver­sa­lar­vinge

Lisa är Gun­nars enda barn. När Gunnar går bort finns inget tes­ta­men­te och Lisa ärver all hans egen­dom. Lisa är då en uni­ver­sa­lar­vinge.

⚠️ Om du har barn och skri­ver tes­ta­men­te måste du tänka på att barn har rätt till sin lag­lott. Den kan du inte skriva bort i ett tes­ta­men­te.

Le­ga­ta­rie

Ifall du tes­ta­men­te­rats ett visst belopp pengar eller en spe­ci­fik sak är du en le­ga­ta­rie och den spe­ci­fi­ka egen­do­men du ärver kallas för legat.

Ett legat kan till ex­em­pel vara en fas­tig­het, en ring eller en be­stämd summa pengar. Till skill­nad från en uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re eller uni­ver­sa­lar­vinge blir le­ga­ta­ri­en inte de­lä­ga­re i döds­bo­et.

Ex­em­pel: Le­ga­ta­rie

Din vän går bort och lämnar efter sig ett tes­ta­men­te, enligt vilket du ärver hans se­gel­båt men inget annat. Då är du en le­ga­ta­rie och se­gel­bå­ten är ett legat.

Ex­em­pel: Uni­ver­sa­lar­vinge och le­ga­ta­rie

Jonas är enda barnet till Hedda. När Hedda går bort ärver Jonas all hennes egen­dom, bort­sett från hennes sy­ma­skin som hon tes­ta­men­te­rat till sin vä­nin­na. Jonas är uni­ver­sa­lar­vinge och vä­nin­nan är le­ga­ta­rie.

Läs mer: Så för­va­rar du ditt tes­ta­men­te och Hur vet man om tes­ta­men­te finns?

Skill­na­den mellan ar­vinge och tes­ta­ment­s­ta­ga­re

Med ar­vinge menar man i de flesta fall en person som har arvs­rätt enligt arvs­ord­ning­en i ärv­da­bal­ken. Med en tes­ta­ment­s­ta­ga­re avser man där­e­mot någon som har rätt att ärva på grund av tes­ta­men­te. Det kan även vara ett tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion eller en för­e­ning.

💡 Visste du! Om en ar­vinge anser att tes­ta­men­tet inte har kommit till på rätta grun­der kan hen begära att tes­ta­men­tet för­kla­ras ogil­tigt hos tings­rät­ten.

Läs mer: Sär­kull­barn och arv – Allt du måste veta

Så gör du ett tes­ta­men­te online

Det går att göra tes­ta­men­te ba­se­rat på gratis mall för tes­ta­men­te, men ett be­tyd­li­gt bättre sätt är att skriva tes­ta­men­te med hjälp av ju­ri­disk ex­per­tis med trygg­he­ten att det blir rätt. Med Aatos skri­ver du ett ju­ri­diskt kor­rekt och gil­ti­gt tes­ta­men­te till ett fast pris som är fem gånger lägre jäm­fört med hos en tra­di­tio­nell ju­rist­by­rå.

Tjäns­ten kostar 699 kronor, och du kan gratis prova på tjäns­ten! Det be­ty­der att du ser vem som ärver dig, vill­kor och in­ne­håll före du be­ta­lar.

Så här går det till:

  1. Ta reda på vem som ärver dig med hjälp av några enkla frågor.
  2. Där­ef­ter kart­läg­ger vi din livs­si­tu­a­tion och öns­ke­mål med några frågor till.
  3. Du får nu ett fär­di­gt för­slag på tes­ta­men­te. Lägg till eller ta bort vill­kor.
  4. Betala och lada ner direkt!

👍 Du kan också välja att få det fär­di­ga tes­ta­men­tet på posten.

Skriv ett eget tes­ta­men­te med Aatos

När du gör en­skilt eller in­bör­des tes­ta­men­te med Aatos be­hö­ver du inte träffa en jurist. Du kan själv skriva tes­ta­men­te med vår tjänst. Har du frågor hjäl­per vi dig utan extra kost­nad!

Ett lätt sätt att skriva tes­ta­men­te. Klicka ’börja’!

Smidigare juridik, online och enkelt!