Vad är en uni­ver­sa­lar­vinge?

friends.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 4 minuter
Dela artikeln
Läs enkelt vad uni­ver­sa­lar­vinge, uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re och le­ga­ta­rie och vad det har för be­ty­del­se för dig.

Uni­ver­sa­lar­vinge be­ty­der en ar­vinge som ärver allt efter en person. Ändå man kan för­änd­ra den här saken med ett tes­ta­men­te.

Ex­em­plar om uni­ver­sa­lar­vinge

Om du är den av­lid­nes enda ar­vinge och därmed ärver hela kvar­lå­ten­ska­pen, är du en så kallad uni­ver­sa­lar­vinge. Van­ligt­vis ärver du hela egen­do­men, med un­dan­tag av even­tu­el­la saker som tes­ta­men­te­rats till någon annan.

Ex­em­pel 1: En uni­ver­sa­lar­vinge

Lisa är Gun­nars enda barn. När Gunnar gått bort och inte lämnat något tes­ta­men­te efter sig, ärver Lisa all hans egen­dom. Lisa är då en uni­ver­sa­lar­vinge.

Ex­em­pel 2: Uni­ver­sa­lar­vinge och le­ga­ta­rie

Jonas är enda barnet till Hedda. När Hedda gått bort ärver Jonas all hennes egen­dom, bort­sett från hennes sy­ma­skin som hon tes­ta­men­te­rat till sin vä­nin­na.

Jonas är fort­fa­ran­de uni­ver­sa­lar­vinge och vä­nin­nan är le­ga­ta­rie.

Skill­na­den mellan ar­vinge och tes­ta­ment­s­ta­ga­re?

Tes­ta­men­ta­ris­ka ar­ving­ar kan delas upp i uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re och le­ga­ta­ri­er.

Med ar­vinge avses oftast en person som ärver enligt arvs­ord­ning­en i lagen.

Medan man med en tes­ta­ment­s­ta­ga­re avser en person som har rätt att ärva på grund av tes­ta­men­te. Dessa kan även kallas för tes­ta­men­ta­ris­ka ar­ving­ar.

💡 Visste du! Om en ar­vinge anser att tes­ta­men­tet inte har kommit till på rätta grun­der kan hen begära att tes­ta­men­tet för­kla­ras ogil­tigt hos tings­rät­ten.

Vad är en uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re?

Då du tes­ta­men­te­rats an­ting­en hela kvar­lå­ten­ska­pen eller en viss andel av den, är du en så kallad uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re.

Sam­ti­digt blir du en de­lä­ga­re i döds­bo­et genom tes­ta­men­tet. Vilket in­ne­bär att du bland annat an­sva­rar för döds­bo­et till­sam­mans med even­tu­el­la andra arv­ta­ga­re.

Ex­em­pel: Uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re

Sam­bor­na Albert och Belin­da har inga barn. För att trygga den ef­ter­le­van­des ställ­ning upp­rät­tar de till­sam­mans ett in­bör­des tes­ta­men­te.

När Albert gått bort ärver Belin­da hela kvar­lå­ten­ska­pen som Albert lämnat efter sig. Sambon Belin­da är då en så kallad uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re.

Vad är en le­ga­ta­rie?

Ifall du tes­ta­men­te­rats ett visst pen­ning­be­lopp eller en spe­ci­fik sak är du en le­ga­ta­rie och den spe­ci­fi­ka egen­do­men du ärver kallas för legat.

Ett legat kan vara t.ex. en fas­tig­het eller en bil. Ob­ser­ve­ra att le­ga­ta­ri­en inte blir de­lä­ga­re i döds­bo­et.

Ex­em­pel: God vän tes­ta­men­tar en se­gel­bå­ten för dig

Din gode vän går bort och lämnar efter sig ett tes­ta­men­te, enligt vilken du ärver hans se­gel­båt.

Då är du en le­ga­ta­rie och se­gel­bå­ten är ett legat.

Tes­ta­men­te online hos Aatos

Gör ett eget eller in­bör­des tes­ta­men­te full­stän­digt online till ett fast pris. Du be­hö­ver inte träffa en jurist utan tjäns­ten kart­läg­ger din si­tu­a­tion och öns­ke­mål och upp­rät­tar ett tes­ta­men­te an­pas­sat för just dig.

Ni kan direkt ladda ner det köpta do­ku­men­tet eller så kan vi posta det till er. Om ni har frågor hjäl­per vi er gratis!

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och ba­se­rat på det upp­rät­tas ett skräd­dar­sytt do­ku­ment. Ni kan vara säkra på att do­ku­men­tet ni får är ju­ri­diskt kor­rekt enligt svensk lag.

Du be­ta­lar först i sista steget och kan därför gratis prova på tjäns­ten före du köper do­ku­men­tet. Om du inte slut­för det idag kan du när som helst fort­sät­ta där du blev och be­hö­ver inte svara på samma frågor på nytt.

Aatos är det lät­tas­te sättet att göra ett tes­ta­men­te: