Vai­kut­taa­ko avio­eh­to les­ke­ne­läk­kee­seen tai muihin eläk­kei­siin?

Avioehto ja leskeneläke
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
5.1.2023 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Les­ke­ne­lä­ke on Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen ja työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sa­ma etuus, joka tuo ta­lou­del­lis­ta turvaa puo­li­son kuol­tua. Sen saa­mi­nen ei riipu avio­eh­don ole­mas­sao­los­ta, mutta muut eläk­keet ja tulot voivat vai­kut­taa sen suu­ruu­teen.

Les­ke­ne­lä­ke on les­kel­le mak­set­ta­va mää­rä­ai­kai­nen etuus, jonka tar­koi­tuk­se­na on tur­va­ta tämän ta­lou­del­lis­ta asemaa puo­li­son kuol­tua. Se on osa perhe-elä­ket­tä, joka koos­tuu les­kel­le mas­ket­ta­vas­ta les­ke­ne­läk­kees­tä sekä vain­ajan lap­sil­le mak­set­ta­vas­ta lap­se­ne­läk­kees­tä.

Voit olla oi­keu­tet­tu les­ke­ne­läk­kee­seen, mikäli olit avio­lii­tos­sa tai avio­liit­toon rin­nas­tet­ta­vas­sa avo­lii­tos­sa.

Lue lisää: Avo­liit­to vai avio­liit­to – suu­rim­mat erot?

Saako les­ke­ne­lä­ket­tä, jos on avio­eh­to?

Avio­eh­to on puo­li­soi­den vä­li­nen so­pi­mus, jolla he voivat ra­joit­taa avio-oi­keut­ta tois­ten­sa omai­suu­teen avio­lii­ton päät­tyes­sä. Avio­eh­dol­la puo­li­sot voivat pois­taa toi­sil­taan avio-oi­keu­den joko koko­naan tai osit­tain. Avio­eh­to voi koskea myös esi­mer­kik­si yk­sit­täis­tä omai­suut­ta, kuten su­ku­ti­laa tai ke­sä­mök­kiä.

On ylei­nen har­ha­luu­lo, että avio­eh­don ole­mas­sao­lo vai­kut­tai­si les­ke­ne­läk­kee­seen. Avio­eh­dos­sa on kui­ten­kin kyse vain puo­li­soi­den kes­ki­näi­ses­tä avio­va­ral­li­suus­suh­tees­ta ja se vai­kut­taa vain avio­va­ral­li­suu­den jakoon avio­lii­ton päät­tyes­sä.

⚠️ Perhe-elä­ke­jär­jes­tel­mä, johon les­ke­ne­lä­ke kuuluu, on tästä täysin eril­li­nen jär­jes­tel­mä, ei­vät­kä siihen vai­ku­ta lesken tai edes­men­neen avio­puo­li­son omai­suus. Olet siis oi­keu­tet­tu ha­ke­maan les­ke­ne­lä­ket­tä puo­li­so­si pois­me­non jäl­keen, vaikka teillä oli­si­kin ollut avio­eh­to. 

Les­ke­ne­läk­keen suu­ruus ja avio­eh­to

Avio­eh­dol­la ei myös­kään läh­tö­koh­tai­ses­ti ole vai­ku­tus­ta les­ke­ne­läk­keen suu­ruu­teen.

Sen sijaan les­ke­ne­läk­keen suu­ruu­teen vai­kut­ta­vat:

  • edes­men­neen puo­li­son eläk­keen suu­ruus
  • lesken omien eläk­kei­den suu­ruus
  • muut an­sio­tu­lot
  • pa­ris­kun­nan yh­teis­ten alle 20-vuo­tiai­den lap­sien lu­ku­mää­rä

Li­säk­si les­ke­ne­lä­ket­tä voivat vä­hen­tää tietyt työ­ta­pa­tur­ma- ja am­mat­ti­tau­ti­la­kiin tai lii­ken­ne­va­kuu­tus­la­kiin pe­rus­tu­vat kor­vauk­set.

💡 Kelan mak­sa­maan les­ke­ne­läk­kee­seen vai­kut­ta­vat li­säk­si myös pää­oma­tu­lot.

Ro­mant­ti­nen avio­eh­to voi vai­kut­taa les­ke­ne­läk­kee­seen pää­oma­tu­lo­jen kautta

Ehkä ainoa ti­lan­ne, jossa avio­eh­to voisi vai­kut­taa les­ke­ne­läk­keen suu­ruu­teen on se, jos avio­puo­li­soil­la on ollut niin sa­not­tu ro­mant­ti­nen avio­eh­to. Täl­lai­ses­sa avio­eh­dos­sa puo­li­sot so­pi­vat pi­tä­vän­sä oman omai­suu­ten­sa eron sat­tues­sa, mutta ja­ka­van­sa kaiken tasan, mikäli avio­liit­to päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan.

Mikäli avio­liit­to päät­tyi­si toisen puo­li­son kuo­le­maan, jaet­tai­siin puo­li­soi­den omai­suus tasan. 

Hy­po­teet­ti­ses­ti voi­tai­siin aja­tel­la, että leski saisi ta­sin­ko­na esi­mer­kik­si metsää. Myö­hem­min tästä met­säs­tä saa­tai­siin pää­oma­tu­lo­ja, kun se ha­kat­tai­siin ja puut myy­täi­siin. Pää­oma­tu­lot taas vai­kut­ta­vat Kelan mak­sa­man les­ke­ne­läk­keen suu­ruu­teen. Näin avio­eh­to voisi vä­lil­li­ses­ti vai­kut­taa les­ke­ne­läk­kee­seen.

Onko avio­eh­dol­la vai­ku­tus­ta muihin eläk­kei­siin?

Avio­eh­dol­la ei ole läh­tö­koh­tai­ses­ti vai­ku­tus­ta myös­kään muihin eläk­kei­siin. 

Mihin avio­eh­to vai­kut­taa?

Avio­eh­to vai­kut­taa läh­tö­koh­tai­ses­ti siis puo­li­soi­den vä­lil­lä osi­tuk­sen lop­pu­tu­lok­seen avio­lii­ton päät­tyes­sä.

Vä­lil­li­ses­ti avio­eh­to voi vai­kut­taa li­säk­si siihen, kuinka suuren pe­rin­nön pe­ril­li­set saavat: Mikäli puo­li­soil­la on kaiken omai­suu­den pois­sul­ke­va avio­eh­to, ei leski saa vain­ajan jää­mis­tös­tä ta­sin­koa, mikä tar­koit­taa sitä, että pe­ril­li­sil­le jää enem­män jaet­ta­vaa pe­rin­töä.