Vai­kut­taako avio­ehto les­ke­ne­läk­kee­seen tai muihin eläk­kei­siin?

Avioehto ja leskeneläke
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
5.1.2023 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Les­ke­ne­läke on Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen ja työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sama etuus, joka tuo ta­lou­del­lista turvaa puo­li­son kuol­tua. Sen saa­mi­nen ei riipu avio­eh­don ole­mas­sao­losta, mutta muut eläk­keet ja tulot voivat vai­kut­taa sen suu­ruu­teen.

Les­ke­ne­läke on les­kelle mak­set­tava mää­rä­ai­kai­nen etuus, jonka tar­koi­tuk­sena on tur­vata tämän ta­lou­del­lista asemaa puo­li­son kuol­tua. Se on osa perhe-elä­kettä, joka koos­tuu les­kelle mak­set­ta­vasta les­ke­ne­läk­keestä sekä vai­na­jan lap­sille mak­set­ta­vasta lap­se­ne­läk­keestä.

Voit olla oi­keu­tettu les­ke­ne­läk­kee­seen, mikäli olit avio­lii­tossa tai avio­liit­toon rin­nas­tet­ta­vassa avo­lii­tossa.

Lue lisää: Avo­liitto vai avio­liitto – suu­rim­mat erot? ja Les­ke­ne­läke ve­ro­tuk­sessa

Saako les­ke­ne­lä­kettä, jos on avio­ehto?

Avio­ehto on puo­li­soi­den vä­li­nen so­pi­mus, jolla he voivat ra­joit­taa avio-oi­keutta tois­tensa omai­suu­teen avio­lii­ton päät­tyessä. Avio­eh­dolla puo­li­sot voivat pois­taa toi­sil­taan avio-oi­keu­den joko ko­ko­naan tai osit­tain. Avio­ehto voi koskea myös esi­mer­kiksi yk­sit­täistä omai­suutta, kuten su­ku­ti­laa tai ke­sä­mök­kiä.

On ylei­nen har­ha­luulo, että avio­eh­don ole­mas­saolo vai­kut­taisi les­ke­ne­läk­kee­seen. Avio­eh­dossa on kui­ten­kin kyse vain puo­li­soi­den kes­ki­näi­sestä avio­va­ral­li­suus­suh­teesta ja se vai­kut­taa vain avio­va­ral­li­suu­den jakoon avio­lii­ton päät­tyessä.

⚠️ Perhe-elä­ke­jär­jes­telmä, johon les­ke­ne­läke kuuluu, on tästä täysin eril­li­nen jär­jes­telmä, ei­vätkä siihen vai­kuta lesken tai edes­men­neen avio­puo­li­son omai­suus. Olet siis oi­keu­tettu ha­ke­maan les­ke­ne­lä­kettä puo­li­sosi pois­me­non jäl­keen, vaikka teillä oli­si­kin ollut avio­ehto.

Les­ke­ne­läk­keen suu­ruus ja avio­ehto

Avio­eh­dolla ei myös­kään läh­tö­koh­tai­sesti ole vai­ku­tusta les­ke­ne­läk­keen suu­ruu­teen.

Sen sijaan les­ke­ne­läk­keen suu­ruu­teen vai­kut­ta­vat:

  • edes­men­neen puo­li­son eläk­keen suu­ruus
  • lesken omien eläk­kei­den suu­ruus
  • muut an­sio­tu­lot
  • pa­ris­kun­nan yh­teis­ten alle 20-vuo­tiai­den lap­sien lu­ku­määrä

Li­säksi les­ke­ne­lä­kettä voivat vä­hen­tää tietyt työ­ta­pa­turma- ja am­mat­ti­tau­ti­la­kiin tai lii­ken­ne­va­kuu­tus­la­kiin pe­rus­tu­vat kor­vauk­set.

💡 Kelan mak­sa­maan les­ke­ne­läk­kee­seen vai­kut­ta­vat li­säksi myös pää­oma­tu­lot.

Ro­mant­ti­nen avio­ehto voi vai­kut­taa les­ke­ne­läk­kee­seen pää­oma­tu­lo­jen kautta

Ehkä ainoa ti­lanne, jossa avio­ehto voisi vai­kut­taa les­ke­ne­läk­keen suu­ruu­teen on se, jos avio­puo­li­soilla on ollut niin sa­nottu ro­mant­ti­nen avio­ehto. Täl­lai­sessa avio­eh­dossa puo­li­sot so­pi­vat pi­tä­vänsä oman omai­suu­tensa eron sat­tuessa, mutta ja­ka­vansa kaiken tasan, mikäli avio­liitto päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan.

Mikäli avio­liitto päät­tyisi toisen puo­li­son kuo­le­maan, jaet­tai­siin puo­li­soi­den omai­suus tasan.

Hy­po­teet­ti­sesti voi­tai­siin aja­tella, että leski saisi ta­sin­kona esi­mer­kiksi metsää. Myö­hem­min tästä met­sästä saa­tai­siin pää­oma­tu­loja, kun se ha­kat­tai­siin ja puut myy­täi­siin. Pää­oma­tu­lot taas vai­kut­ta­vat Kelan mak­sa­man les­ke­ne­läk­keen suu­ruu­teen. Näin avio­ehto voisi vä­lil­li­sesti vai­kut­taa les­ke­ne­läk­kee­seen.

Onko avio­eh­dolla vai­ku­tusta muihin eläk­kei­siin?

Avio­eh­dolla ei ole läh­tö­koh­tai­sesti vai­ku­tusta myös­kään muihin eläk­kei­siin.

Mihin avio­ehto vai­kut­taa?

Avio­ehto vai­kut­taa läh­tö­koh­tai­sesti siis puo­li­soi­den vä­lillä osi­tuk­sen lop­pu­tu­lok­seen avio­lii­ton päät­tyessä.

Vä­lil­li­sesti avio­ehto voi vai­kut­taa li­säksi siihen, kuinka suuren pe­rin­nön pe­ril­li­set saavat: Mikäli puo­li­soilla on kaiken omai­suu­den pois­sul­keva avio­ehto, ei leski saa vai­na­jan jää­mis­töstä ta­sin­koa, mikä tar­koit­taa sitä, että pe­ril­li­sille jää enem­män jaet­ta­vaa pe­rin­töä.