Miten ostaa toinen ulos asun­nosta?

Asunnon keittiö
Timjami Nyyssönen
Timjami
3.8.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Yh­tei­nen asunto ja sen koh­talo voi ai­heut­taa yli­mää­räistä pään­vai­vaa pa­ri­suh­teen tai avio­eron päät­tyessä. Miten kan­nat­taa ostaa toinen ulos asun­nosta pa­ri­suh­teen pää­tyt­tyä?

Pa­ri­suh­teen päät­ty­mi­sen tai avio­eron jäl­keen mo­nesta yh­tei­sesti omis­te­tusta asiasta pitää päästä yh­tei­sym­mär­ryk­seen. Koti on yksi suu­rim­mista so­vit­ta­vista asioista, jotka voivat he­rät­tää ky­sy­myk­siä sekä ai­heut­taa eri­pu­raa.

Usein pa­ris­kunta joutuu ti­lan­tee­seen, jossa pa­ri­suh­teen toisen os­a­puo­len on os­tet­tava toinen os­a­puoli ulos yh­tei­sesti omis­te­tusta asun­nosta.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi ne asiat, jotka kan­nat­taa huo­mioida yh­tei­sen asun­non koh­ta­loa mie­tit­täessä pa­ri­suh­teen päät­tyessä ja avio­erossa. Mitä kan­nat­taa ottaa huo­mioon, jos ostaa toisen ulos asun­nosta eron jäl­keen?

Yh­tei­nen asunto ja ero

Eron jäl­keen on usein kolme vaih­toeh­toa, jolla yh­tei­sen asun­non omis­tus­suh­teet voi­daan jär­jes­tää.

  1. Pa­ri­suh­teen toinen os­a­puoli ostaa toisen ulos asun­nosta, eli ostaa toi­selle os­a­puo­lelle kuu­lu­van osan asun­nosta.
  2. Os­a­puo­let jat­ka­vat asun­non yh­tei­so­mis­ta­jina.
  3. Os­a­puo­let myyvät yh­tei­sen asun­non ul­ko­puo­li­selle.

Kai­kissa näissä vaih­toeh­doissa on omat hyvät puo­lensa. Paras toi­min­ta­tapa riip­puu eri­tyi­sesti pa­ri­suh­teen os­a­puo­lien va­ral­li­suus­ti­lan­teesta sekä siitä, miten hyvin puo­li­sot tu­le­vat toi­meen kes­ke­nään eron jäl­keen.

💡 Avio­eron ta­pauk­sessa ei ole läh­tö­koh­tai­sesti väliä, että myykö pa­ris­kunta asun­non ennen vai jäl­keen avio­eron vi­reille tulon.

Lue lisää: Mikä on asu­musero?

Asun­non yh­tei­so­mis­tus eron jäl­keen

Yh­tei­so­mis­tus­suh­teen jat­ka­mi­nen voi mah­dol­lis­taa esi­mer­kiksi sen, että toinen puo­li­soista jää asu­maan yh­tei­seen asun­toon vuo­kralle toisen muu­tet­tua pois.

Yh­tei­so­mis­tus­suh­teen jat­ka­mi­nen ei kui­ten­kaan ole aina mah­dol­lista. Eri­tyi­sen han­ka­laa yh­tei­so­mis­tus­suh­teen jat­ka­mi­nen voi olla ti­lan­teessa, jossa puo­li­sot eivät halua olla enää te­ke­mi­sissä tois­tensa kanssa eron jäl­keen. Täl­löin yh­tei­so­mis­tus­suh­teen päät­tä­mi­nen ta­valla tai toi­sella voi olla ainoa jär­kevä rat­kaisu.

Jos kum­mal­la­kaan puo­li­solla ei ole va­ral­li­suutta tai halua ostaa toisen puo­li­son osuutta asun­nosta, on asun­non myy­mi­nen ul­ko­puo­li­selle usein ainoa toi­miva vaih­toehto.

💡 Vinkki: Yh­tei­so­mis­tuk­sen pur­ka­mi­nen voi tulla kal­liiksi.

Olohuone skandinaavinen sisustus

Asun­non hinnan ar­viointi avio­erossa

Laki ei erik­seen sää­tele, että miten asun­non arvo mää­ri­tel­lään osi­tuk­sessa. Jos pa­ris­kunta ky­ke­nee osi­tuk­sen te­ke­mi­seen so­vin­nol­li­sesti, voivat he sopia asun­non arvon ha­lua­mal­laan ta­valla.

Yksi vaih­toehto on pyytää kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän ar­viota asun­non ar­vosta. Li­säksi asun­non arvon saa sel­ville, jos yh­tei­nen asunto myy­dään osana avio­ero­pro­ses­sia.

Jos avio­ero on rii­tai­sia, puo­li­sot voivat hakea pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mistä, jol­loin hän mää­rit­tää asun­nolla arvon.

Lue lisää: Avio­eron ositus ja va­rain­siir­to­vero

Toinen os­a­puoli omis­taa suu­rem­man osan asun­nosta

Mikäli pa­ris­kunta on os­ta­nut asun­non yh­dessä, heidän omis­tuso­suu­tensa asun­nosta ovat läh­tö­koh­tai­sesti yhtä suuret, jollei muuta pys­tytä osoit­ta­maan.

Mikäli toinen pa­ri­suh­teen os­a­puo­lista kui­ten­kin omis­taa yli puolet asun­nosta, tämä seikka voi hel­pot­taa yh­tei­sen asun­non omis­tus­suh­tei­den jär­jes­te­lyä. Täl­löin suu­rem­man osan omis­ta­van puo­li­son on hel­pompi ostaa toisen puo­li­son osuus asun­nosta it­sel­leen.

⚠️ Onko teillä yh­tei­nen tes­ta­mentti? Huo­mioi, että avio­ero ei pe­ruuta tai mi­tä­töi kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia, ellei toisin ole kir­jattu tes­ta­men­tiin.

Avio­liitto ja toisen os­ta­mi­nen ulos asun­nosta

Mikäli puo­li­sot ovat kes­ke­nään avio­lii­tossa, voi suh­teen vi­ral­li­nen luonne vai­keut­taa asun­non omis­tus­asioista so­pi­mista. Mikään ei kui­ten­kaan estä puo­li­soita so­pi­masta kes­ke­nään asun­non koh­ta­losta, vaikka puo­li­soilla ei oli­si­kaan avio-oi­keu­den täysin pois­sul­ke­vaa avio­eh­toa.

Mikäli so­pi­muk­seen ei kui­ten­kaan päästä, voi avio­eh­don puut­tu­mi­nen vai­keut­taa asioita. Ilman avio­eh­toa puo­li­soilla on ni­mit­täin oikeus tois­tensa omai­suu­teen.

Avio­eron koit­taessa puo­li­soi­den omai­suus jae­taan läh­tö­koh­tai­sesti puo­liksi, ja tämä koskee myös yh­tei­sesti omis­tet­tua asun­toa. Va­rak­kaam­man puo­li­son vel­vol­li­suus luo­vut­taa omai­suut­taan eli maksaa ta­sin­koa kan­nat­taa­kin huo­mioida yh­tei­sen asun­non koh­ta­loa mie­tit­täessä.

Avio­ehto hel­pot­taa yh­tei­sen asun­non ja­ka­mista

Avio-oi­keu­den täysin pois­sul­keva avio­ehto hel­pot­taa yh­tei­sen asun­non omis­tus­suh­tei­den mää­rit­tä­mistä. Täl­löin puo­li­soilla ei ole mitään oi­keutta tois­tensa omai­suu­teen, ja myös asun­non omis­tuk­sien suhde säilyy puo­li­soi­den kesken en­nal­laan.

Jos puo­li­sot ovat siis omis­ta­neet eri­suu­rui­set osat yh­tei­sestä asun­nosta ennen avio­eroa, säi­ly­vät omis­tuso­suu­det en­nal­laan myös avio­eron jäl­keen. Myös­kään mah­dol­li­sesta ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suu­desta ei tar­vitse huo­leh­tia.

Kylpyhuone

Vai­kut­taako avo­liitto yh­tei­seen asun­toon?

Avo­lii­tossa avo­puo­li­soilla ei läh­tö­koh­tai­sesti ole oi­keutta tois­tensa omai­suu­teen. Yh­tei­sen asun­non omis­tus­suh­teet säi­ly­vät siis en­nal­laan erosta riip­pu­matta.

Yh­tei­sen asun­non koh­ta­loon voi kui­ten­kin vai­kut­taa se, so­vel­le­taanko liit­toon avo­liit­to­la­kia vai ei.

Avo­liit­to­la­kia so­vel­le­taan, jos:

  1. avo­lii­tossa olevat puo­li­sot ovat asu­neet yh­dessä vä­hin­tään viisi vuotta TAI
  2. jos heillä on tai on joskus ollut yh­tei­sessä huol­lossa oleva lapsi.

Avo­liit­to­lain so­vel­ta­mi­nen voi oi­keut­taa toisen puo­li­soista saa­maan hy­vi­tystä toi­selta puo­li­solta yh­tei­sen ta­lou­den hy­väksi an­ne­tusta pa­nok­sesta.

Tämä voi yh­tei­sen asun­non koh­dalla tar­koit­taa esi­mer­kiksi sitä, että jos toinen puo­liso on re­mon­toi­nut yh­teistä asun­toa, hä­nellä voi eron koit­taessa olla oikeus vaatia tästä hy­vi­tystä.

Lue lisää: Puo­li­soi­den oi­keu­det avoe­rossa.

Pa­ris­kun­nalla yh­teistä asun­to­lai­naa

Toi­min­tapa yh­tei­sen asun­non osalta riip­puu myös siitä, onko omis­tusa­sunto mak­settu ko­ko­naan vai ra­sit­taako asun­toa edel­leen pa­ris­kun­nan yh­tei­nen asun­to­laina.

Mikäli pa­ris­kun­nalla on ero­ti­lan­teessa yh­teistä asun­to­lai­naa jäl­jellä, täytyy pa­ris­kun­nan sel­vit­tää asun­to­lai­nansa ehdot eri­tyi­sesti lainan ta­kai­sin­mak­sueh­to­jen osalta: ehdot vai­kut­ta­vat olen­nai­sesti siihen, pys­tyykö toinen puo­li­soista ot­ta­maan lainan ko­ko­naan mak­set­ta­vak­seen.

Lainan ehdot voivat kui­ten­kin muo­dos­tua liian vaa­ti­viksi ilman pa­ri­suh­teen toisen os­a­puo­len ta­lou­del­lista tukea. Täl­löin asun­non myy­mi­nen voi olla ainoa var­tee­no­tet­tava vaih­toehto.

💡 Lainan eh­doista kan­nat­taa myös yrit­tää neu­vo­tella pankin kanssa.

Lue lisää: avio­eron ositus ja velka – miten tulee me­ne­tellä?

Miten ASP-laina vai­kut­taa ero­ti­lan­teessa?

Yksi asun­to­sääs­tä­mi­sen muo­doista on asun­to­sääs­tö­palk­kio­lain mu­kai­sen ASP-tilin avaa­mi­nen, joka mah­dol­lis­taa ASP-lainan saa­mi­sen lainan eh­to­jen täyt­tyessä.

ASP-lai­nalla os­te­tun asun­non koh­telu ero­ti­lan­teessa ei si­nänsä eroa pal­joa­kaan ta­val­li­sella asun­to­lai­nalla os­te­tusta asun­nosta.

ASP-lai­nalla han­ki­tun asun­non koh­dalla on kui­ten­kin hyvä pitää mie­lessä, että asun­non eteen­päin vuo­kraa­mi­nen ul­ko­puo­li­selle on ta­val­lista asun­to­lai­naa ra­joi­te­tum­paa. ASP-laina täytyy siis yleensä muut­taa ta­val­li­seksi asun­to­lai­naksi ennen kuin asunto lai­te­taan vuo­kralle.

ASP-laina ei kui­ten­kaan ra­joita asun­non myy­mistä, eikä siten eroa ta­val­li­sella asun­to­lai­nalla os­te­tun asun­non myy­mi­sestä. Pa­ri­suh­teen os­a­puo­let voivat tie­tyissä ti­lan­teissa hyö­dyn­tää ASP-lainaa myös uusissa asun­nois­saan sen jäl­keen, kun pa­ris­kun­nan yh­tei­nen asunto on saatu myytyä.

Hoida avio­ero Aa­tok­sessa

Avio­eroa on mah­dol­lista hakea yksin tai yh­dessä. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen ja lä­het­tä­mi­nen kä­rä­jä­oi­keu­delle on­nis­tuu hel­posti. Li­säksi verk­ko­pal­velu auttaa ja oh­jeis­taa avio­eroon kuu­lu­van osi­tuk­sen te­ke­mi­sessä.

Voit ko­keilla avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mistä täysin il­mai­seksi ja ano­nyy­misti pal­ve­lus­samme.

Anna meidän hoitaa vi­ral­li­set pa­pe­ria­siat, jotta voit kes­kit­tyä omaan elä­määsi.