Miten ostaa toinen ulos asun­nos­ta?

Asunnon keittiö
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
3.8.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Yh­tei­nen asunto ja sen koh­ta­lo voi ai­heut­taa yli­mää­räis­tä pään­vai­vaa pa­ri­suh­teen tai avio­eron päät­tyes­sä. Miten kan­nat­taa ostaa toinen ulos asun­nos­ta pa­ri­suh­teen pää­tyt­tyä?

Pa­ri­suh­teen päät­ty­mi­sen tai avio­eron jäl­keen mo­nes­ta yh­tei­ses­ti omis­te­tus­ta asias­ta pitää päästä yh­tei­sym­mär­ryk­seen. Koti on yksi suu­rim­mis­ta so­vit­ta­vis­ta asiois­ta, jotka voivat he­rät­tää ky­sy­myk­siä sekä ai­heut­taa eri­pu­raa.

Usein pa­ris­kun­ta joutuu ti­lan­tee­seen, jossa pa­ri­suh­teen toisen os­a­puo­len on os­tet­ta­va toinen os­a­puo­li ulos yh­tei­ses­ti omis­te­tus­ta asun­nos­ta.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi ne asiat, jotka kan­nat­taa huo­mioi­da yh­tei­sen asun­non koh­ta­loa mie­tit­täes­sä pa­ri­suh­teen päät­tyes­sä ja avio­eros­sa.

Yh­tei­nen asunto ja ero

Eron jäl­keen on usein kolme vaih­toeh­toa, jolla yh­tei­sen asun­non omis­tus­suh­teet voi­daan jär­jes­tää.

  1. Pa­ri­suh­teen toinen os­a­puo­li ostaa toisen ulos asun­nos­ta, eli ostaa toi­sel­le os­a­puo­lel­le kuu­lu­van osan asun­nos­ta.
  2. Os­a­puo­let jat­ka­vat asun­non yh­tei­so­mis­ta­ji­na.
  3. Os­a­puo­let myyvät yh­tei­sen asun­non ul­ko­puo­li­sel­le.

Kai­kis­sa näissä vaih­toeh­dois­sa on omat hyvät puo­len­sa. Paras toi­min­tata­pa riip­puu eri­tyi­ses­ti pa­ri­suh­teen os­a­puo­lien va­ral­li­suus­ti­lan­tees­ta sekä siitä, miten hyvin puo­li­sot tu­le­vat toi­meen kes­ke­nään eron jäl­keen.

💡 Avio­eron ta­pauk­ses­sa ei ole läh­tö­koh­tai­ses­ti väliä, että myykö pa­ris­kun­ta asun­non ennen vai jäl­keen avie­ron vi­reil­le tulon.

Lue lisää: Mikä on asu­muse­ro?

Asun­non yh­tei­so­mis­tus eron jäl­keen

Yh­tei­so­mis­tus­suh­teen jat­ka­mi­nen voi mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si sen, että toinen puo­li­sois­ta jää asu­maan yh­tei­seen asun­toon vuo­kral­le toisen muu­tet­tua pois.

Yh­tei­so­mis­tus­suh­teen jat­ka­mi­nen ei kui­ten­kaan ole aina mah­dol­lis­ta. Eri­tyi­sen han­ka­laa yh­tei­so­mis­tus­suh­teen jat­ka­mi­nen voi olla ti­lan­tees­sa, jossa puo­li­sot eivät halua olla enää te­ke­mi­sis­sä tois­ten­sa kanssa eron jäl­keen. Täl­löin yh­tei­so­mis­tus­suh­teen päät­tä­mi­nen ta­val­la tai toi­sel­la voi olla ainoa jär­ke­vä rat­kai­su.

Jos kum­mal­la­kaan puo­li­sol­la ei ole va­ral­li­suut­ta tai halua ostaa toisen puo­li­son osuut­ta asun­nos­ta, on asun­non myy­mi­nen ul­ko­puo­li­sel­le usein ainoa toi­mi­va vaih­toeh­to.

Olohuone skandinaavinen sisustus

Asun­non hinnan ar­vioin­ti avio­eros­sa

Laki ei erik­seen sää­te­le, että miten asun­non arvo mää­ri­tel­lään osi­tuk­ses­sa. Jos pa­ris­kun­ta ky­ke­nee osi­tuk­sen te­ke­mi­seen so­vin­nol­li­ses­ti, voivat he sopia asun­non arvon ha­lua­mal­laan ta­val­la.

Yksi vaih­toeh­to on pyytää kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän ar­vio­ta asun­non ar­vos­ta. Li­säk­si asun­non arvon saa sel­vil­le, jos yh­tei­nen asunto myy­dään osana avio­ero­pro­ses­sia.

Jos avio­ero on rii­tai­sia, puo­li­sot voivat hakea pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mis­tä, jol­loin hän mää­rit­tää asun­nol­la arvon.

Lue lisää: Avio­eron ositus ja va­rain­siir­to­ve­ro

Toinen os­a­puo­li omis­taa suu­rem­man osan asun­nos­ta

Mikäli pa­ris­kun­ta on os­ta­nut asun­non yh­des­sä, heidän omis­tuso­suu­ten­sa asun­nos­ta ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti yhtä suuret, jollei muuta pys­ty­tä osoit­ta­maan.

Mikäli toinen pa­ri­suh­teen os­a­puo­lis­ta kui­ten­kin omis­taa yli puolet asun­nos­ta, tämä seikka voi hel­pot­taa yh­tei­sen asun­non omis­tus­suh­tei­den jär­jes­te­lyä. Täl­löin suu­rem­man osan omis­ta­van puo­li­son on hel­pom­pi ostaa toisen puo­li­son osuus asun­nos­ta it­sel­leen.

Avio­liit­to ja toisen os­ta­mi­nen ulos asun­nos­ta

Mikäli puo­li­sot ovat kes­ke­nään avio­lii­tos­sa, voi suh­teen vi­ral­li­nen luonne vai­keut­taa asun­non omis­tus­asiois­ta so­pi­mis­ta. Mikään ei kui­ten­kaan estä puo­li­soi­ta so­pi­mas­ta kes­ke­nään asun­non koh­ta­los­ta, vaikka puo­li­soil­la ei oli­si­kaan avio-oi­keu­den täysin pois­sul­ke­vaa avio­eh­toa.

Mikäli so­pi­muk­seen ei kui­ten­kaan päästä, voi avio­eh­don puut­tu­mi­nen vai­keut­taa asioi­ta. Ilman avio­eh­toa puo­li­soil­la on ni­mit­täin oikeus tois­ten­sa omai­suu­teen.

Avio­eron koit­taes­sa puo­li­soi­den omai­suus jae­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti puo­lik­si, ja tämä koskee myös yh­tei­ses­ti omis­tet­tua asun­toa. Va­rak­kaam­man puo­li­son vel­vol­li­suus luo­vut­taa omai­suut­taan eli maksaa ta­sin­koa kan­nat­taa­kin huo­mioi­da yh­tei­sen asun­non koh­ta­loa mie­tit­täes­sä.

Avio­eh­to hel­pot­taa yh­tei­sen asun­non ja­ka­mis­ta

Avio-oi­keu­den täysin pois­sul­ke­va avio­eh­to hel­pot­taa yh­tei­sen asun­non omis­tus­suh­tei­den mää­rit­tä­mis­tä. Täl­löin puo­li­soil­la ei ole mitään oi­keut­ta tois­ten­sa omai­suu­teen, ja myös asun­non omis­tuk­sien suhde säilyy puo­li­soi­den kesken en­nal­laan.

Jos puo­li­sot ovat siis omis­ta­neet eri­suu­rui­set osat yh­tei­ses­tä asun­nos­ta ennen avio­eroa, säi­ly­vät omis­tuso­suu­det en­nal­laan myös avio­eron jäl­keen. Myös­kään mah­dol­li­ses­ta ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suu­des­ta ei tar­vit­se huo­leh­tia.

Kylpyhuone

Vai­kut­taa­ko avo­liit­to yh­tei­seen asun­toon?

Avo­lii­tos­sa avo­puo­li­soil­la ei läh­tö­koh­tai­ses­ti ole oi­keut­ta tois­ten­sa omai­suu­teen. Yh­tei­sen asun­non omis­tus­suh­teet säi­ly­vät siis en­nal­laan erosta riip­pu­mat­ta.

Yh­tei­sen asun­non koh­ta­loon voi kui­ten­kin vai­kut­taa se, so­vel­le­taan­ko liit­toon avo­liit­to­la­kia vai ei.

Avo­liit­to­la­kia so­vel­le­taan, jos:

  1. avo­lii­tos­sa olevat puo­li­sot ovat asu­neet yh­des­sä vä­hin­tään viisi vuotta TAI
  2. jos heillä on tai on joskus ollut yh­tei­ses­sä huol­los­sa oleva lapsi.

Avo­liit­to­lain so­vel­ta­mi­nen voi oi­keut­taa toisen puo­li­sois­ta saa­maan hy­vi­tys­tä toi­sel­ta puo­li­sol­ta yh­tei­sen ta­lou­den hy­väk­si an­ne­tus­ta pa­nok­ses­ta.

Tämä voi yh­tei­sen asun­non koh­dal­la tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, että jos toinen puo­li­so on re­mon­toi­nut yh­teis­tä asun­toa, hä­nel­lä voi eron koit­taes­sa olla oikeus vaatia tästä hy­vi­tys­tä.

Pa­ris­kun­nal­la yh­teis­tä asun­to­lai­naa

Toi­min­ta­pa yh­tei­sen asun­non osalta riip­puu myös siitä, onko omis­tusa­sun­to mak­set­tu koko­naan vai ra­sit­taa­ko asun­toa edel­leen pa­ris­kun­nan yh­tei­nen asun­to­lai­na.

Mikäli pa­ris­kun­nal­la on ero­ti­lan­tees­sa yh­teis­tä asun­to­lai­naa jäl­jel­lä, täytyy pa­ris­kun­nan sel­vit­tää asun­to­lai­nan­sa ehdot eri­tyi­ses­ti lainan ta­kai­sin­mak­sueh­to­jen osalta: ehdot vai­kut­ta­vat olen­nai­ses­ti siihen, pys­tyy­kö toinen puo­li­sois­ta ot­ta­maan lainan koko­naan mak­set­ta­vak­seen.

Lainan ehdot voivat kui­ten­kin muo­dos­tua liian vaa­ti­vik­si ilman pa­ri­suh­teen toisen os­a­puo­len ta­lou­del­lis­ta tukea. Täl­löin asun­non myy­mi­nen voi olla ainoa var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to.

💡 Lainan eh­dois­ta kan­nat­taa myös yrit­tää neu­vo­tel­la pankin kanssa.

Lue lisää: avio­eron ositus ja velka – miten tulee me­ne­tel­lä?

Miten ASP-laina vai­kut­taa ero­ti­lan­tees­sa?

Yksi asun­to­sääs­tä­mi­sen muo­dois­ta on asun­to­sääs­tö­palk­kio­lain mu­kai­sen ASP-tilin avaa­mi­nen, joka mah­dol­lis­taa ASP-lainan saa­mi­sen lainan eh­to­jen täyt­tyes­sä.

ASP-lai­nal­la os­te­tun asun­non koh­te­lu ero­ti­lan­tees­sa ei si­nän­sä eroa pal­joa­kaan ta­val­li­sel­la asun­to­lai­nal­la os­te­tus­ta asun­nos­ta.

ASP-lai­nal­la han­ki­tun asun­non koh­dal­la on kui­ten­kin hyvä pitää mie­les­sä, että asun­non eteen­päin vuo­kraa­mi­nen ul­ko­puo­li­sel­le on ta­val­lis­ta asun­to­lai­naa ra­joi­te­tum­paa. ASP-laina täytyy siis yleen­sä muut­taa ta­val­li­sek­si asun­to­lai­nak­si ennen kuin asunto lai­te­taan vuo­kral­le.

ASP-laina ei kui­ten­kaan ra­joi­ta asun­non myy­mis­tä, eikä siten eroa ta­val­li­sel­la asun­to­lai­nal­la os­te­tun asun­non myy­mi­ses­tä. Pa­ri­suh­teen os­a­puo­let voivat tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa hyö­dyn­tää ASP-lainaa myös uusis­sa asun­nois­saan sen jäl­keen, kun pa­ris­kun­nan yh­tei­nen asunto on saatu myytyä.

Hoida avio­ero Aa­tok­ses­sa

Avio­eroa on mah­dol­lis­ta hakea yksin tai yh­des­sä. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen ja lä­het­tä­mi­nen kä­rä­jä­oi­keu­del­le on­nis­tuu hel­pos­ti. Li­säk­si verk­ko­pal­ve­lu auttaa ja oh­jeis­taa avio­eroon kuu­lu­van osi­tuk­sen te­ke­mi­ses­sä.

Voit ko­keil­la avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä täysin il­mai­sek­si ja ano­nyy­mis­ti pal­ve­lus­sam­me.

Anna meidän hoitaa vi­ral­li­set pa­pe­ri­asiat, jotta voit kes­kit­tyä omaan elä­mää­si.