Mikä on asu­muse­ro?

Living room
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Asu­muse­ros­sa avio­puo­li­sot ovat muut­ta­neet eril­leen yh­tei­ses­tä ko­dis­ta ja asuvat eri osoit­teis­sa. Asu­muse­ro on mo­nil­le puo­li­soil­le tapa ottaa etäi­syyt­tä toi­siin­sa ja har­ki­ta lo­pul­li­sen avio­eron mah­dol­li­suut­ta.

Puo­li­soil­la on edel­leen samat ta­lou­del­li­set vel­voit­teet toi­si­aan koh­taan asu­muse­ros­sa kuin yh­des­sä asues­saan­kin. Asu­muse­ro ei myös­kään vai­ku­ta puo­li­soi­den avio-oi­keu­teen, joka heillä on tois­ten­sa omai­suu­teen.

Toisin kuin avio­erol­la, asu­muse­rol­la ei enää ny­ky­ään ole oi­keu­del­li­sia vai­ku­tuk­sia puo­li­soi­hin. He ovat edel­leen vi­ral­li­ses­ti nai­mi­sis­sa, vaikka asu­vat­kin eril­lään.

Asu­muse­ro ja laki

Asu­muse­rol­le ei ole laissa tar­kem­min mää­ri­tel­ty­jä sään­nök­siä. Puo­li­soi­den kan­nat­taa siis sopia yh­tei­set sään­nöt ja kes­kus­tel­la siitä, mitä kum­pi­kin asu­muse­rol­ta haluaa.

Suo­mes­sa asu­muse­rol­la on ny­ky­ään ju­ri­di­ses­ti mer­ki­tys­tä ai­noas­taan sil­loin, jos avio­lii­tos­sa on jokin kan­sain­vä­li­nen yhteys.

Kan­sain­vä­li­sek­si yh­tey­dek­si kat­so­taan ti­lan­ne, joissa toinen puo­li­sois­ta ei ole Suomen kan­sa­lai­nen. Eu­roo­pan unio­nin si­vuil­ta voit lukea lisää asu­muse­ron to­teut­ta­mi­ses­ta EU-maiden rajat ylit­tä­vis­sä ta­pauk­sis­sa.

Mitä tar­koit­taa kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus?

Kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus tar­koit­taa sitä, että mo­lem­mat puo­li­sois­ta osal­lis­tu­vat omien mah­dol­li­suuk­sien­sa mukaan yh­tei­sen ta­lou­den hoi­ta­mi­seen sekä tois­ten­sa elät­tä­mi­seen.

Puo­li­soil­la on avio­lii­tos­sa ol­les­saan ela­tus­vel­vol­li­suus toi­si­aan koh­taan. Ela­tus­vel­vol­li­suus alkaa avio­lii­ton sol­mimi­ses­ta ja päät­tyy joko eroon tai kun toinen puo­li­sois­ta kuolee.

Puo­li­soil­la on so­pi­mus­va­paus eli he voivat kes­ke­nään sopia, miten he to­teut­ta­vat kes­ki­näi­sen ela­tus­vel­vol­li­suu­ten­sa käy­tän­nös­sä. Tämä on hyvin ta­paus­koh­tais­ta ja riip­puu mo­lem­pien elä­män­ti­lan­tees­ta.

Kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus ei lakkaa asu­muse­roon. Asu­muse­ros­sa elävät puo­li­sot ovat edel­leen avio­lii­tos­sa.

Kaksi lasta

Ela­tus­mak­su asu­muse­ros­sa

Asu­muse­ros­sa voi syntyä tarve eril­li­sen ela­tusa­vun mak­sa­mi­sel­le.

Jos esi­mer­kik­si toinen puo­li­sois­ta ei ole ollut töissä, voi hänen olla vaikea aloit­taa toi­ses­ta riip­pu­ma­ton elämä asu­muse­ros­sa. Täl­löin voi­daan sopia, että va­rak­kaam­pi puo­li­so maksaa ela­tus­a­pua toi­sel­le puo­li­sol­le, joko so­pi­muk­sel­la tai tuo­miois­tui­men pää­tök­sel­lä.

Myös ku­lu­jen ta­saa­mi­nen on mah­dol­lis­ta sil­loin, kun mo­lem­mat ovat olleet töissä, mutta toinen puo­li­sois­ta on va­rak­kaam­pi.

Jos puo­li­soil­la on lapsia, so­vi­taan lasten huol­los­ta ja ela­tusa­vus­ta erik­seen.

Onko puo­li­soi­den omai­suus yh­teis­tä?

Puo­li­soil­la on oma omai­suu­ten­sa avio­lii­ton aikana. Se omai­suus, joka puo­li­soil­la on avio­liit­toa sol­mit­taes­sa, ja jonka he hank­ki­vat avio­lii­ton aikana, kuuluu heille it­sel­leen.

Puo­li­sot voivat kui­ten­kin hank­kia omai­suut­ta myös täysin yh­tei­seen omis­tuk­seen.

Avio­eros­sa tai kun toinen puo­li­sois­ta kuolee, on toi­sel­la avio-oikeus hänen omai­suu­teen­sa. Kum­mas­sa­kin ta­pauk­ses­sa suo­ri­te­taan ositus, jol­loin mo­lem­pien puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan puo­li­soi­den kesken.

Jos puo­li­sot ovat kir­joit­ta­neet avio­eh­don, vai­kut­taa se avio-oi­keu­teen. Toi­sel­la puo­li­sol­la ei ole avio-oi­keut­ta avio­eh­don mää­rit­te­le­mään omai­suu­teen.

Puo­li­soil­la on siis avio-oikeus myös siihen omai­suu­teen, jonka toinen puo­li­sois­ta an­sait­see asu­muse­ron aikana. Omai­suu­teen, joka an­sai­taan sen jäl­keen kun avio­eroa­sia lai­te­taan vi­reil­le, ei puo­li­soil­la yleen­sä enää ole avio-oi­keut­ta.

On hyvä huo­mioi­da, että asu­muse­ros­sa elä­vil­lä pa­reil­la ei ole oi­keut­ta periä kump­pa­ni­aan, ellei mah­dol­li­nen tes­ta­ment­ti toisin määrää.

Asu­muse­ro ja Kela

Jos puo­li­sot saavat Ke­lal­ta tukia, voi asu­muse­ro vai­kut­taa tukien mak­sa­mi­seen. Kela tul­kit­see puo­li­sot, jotka elävät välien rik­kou­tu­mi­sen takia asu­muse­ros­sa, eril­li­sik­si ta­louk­sik­si.

Lue lisää, kuinka asu­muse­ro vai­kut­taa eri­lai­siin tukiin Kelan si­vuil­ta.

Mitä ta­pah­tuu asu­muse­ron jäl­keen?

Asu­muse­ros­sa asuvat puo­li­sot voivat päät­tää asu­muse­ron koska ta­han­sa.

Asu­muse­ro voi­daan päät­tää:

  1. muutto ta­kai­sin yhteen
  2. avio­eron ha­ke­mi­nen

Jos puo­li­sot päät­tä­vät jatkaa yh­teis­tä elämää avio­lii­tos­sa, voivat he päät­tää asu­muse­ron yk­sin­ker­tai­ses­ti muut­ta­mal­la yh­tei­seen kotiin.

Jos asu­muse­ro ha­lu­taan päät­tää avio­eroon, on se teh­tä­vä vi­ral­lis­ta tietä. Sil­loin parin on haet­ta­va avio­eroa.

Avioeron hakeminen

Avio­eron ha­ke­mi­nen vaihe-vai­heel­ta

Avio­eron ha­ke­mi­nen alkaa avio­ero­ha­ke­muk­sel­la, joka toi­mi­te­taan kä­rä­jä­oi­keu­del­le.

Avio­ero­pro­ses­si ly­hyes­ti

  1. Toinen tai mo­lem­mat puo­li­sois­ta täyt­tä­vät avio­ero­ha­ke­muk­sen, joka toi­mi­te­taan al­le­kir­joi­tet­tu­na kä­rä­jä­oi­keu­teen.
  2. 6 kuu­kau­den har­kin­ta-aika.
  3. Toisen vai­heen ha­ke­mus toi­mi­te­taan har­kin­ta-ajan jäl­keen kä­rä­jä­oi­keu­del­le, mutta vii­meis­tään 1 vuoden si­säl­lä.
  4. Avio­ero astuu pian voi­maan.

1) Avio­ero­ha­ke­mus

Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi viedä itse tai sen voi toi­mit­taa säh­köi­ses­ti. Mo­lem­pien puo­li­soi­den ei tar­vit­se tehdä ha­ke­mus­ta – riit­tää, että toinen puo­li­sois­ta hakee avio­eroa.

Hoidat avio­eron vi­ral­li­ses­ti ja hel­pos­ti Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lun avulla. Pal­ve­lun avulla hoi­dat­te avio­ero­ha­ke­muk­sen, osi­tuk­sen ja avio­eron vah­vis­ta­mi­sen kä­te­väs­ti yh­des­sä pai­kas­sa. Saatte asia­kir­jat al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si säh­köi­ses­ti ja voitte hoitaa koko pro­ses­sin verk­ko­pal­ve­lus­sam­me.

2) Har­kin­ta-aika

Avio­eroon kuuluu yleen­sä 6 kuu­kau­den har­kin­ta-aika. Sen tar­koi­tuk­se­na on antaa puo­li­soil­le tar­peek­si aikaa har­ki­ta avio­eroa. 

Osi­tuk­sen te­ke­mi­sen voi aloit­taa jo har­kin­ta-ajan aikana. Pa­ris­kun­nan ei tar­vit­se odot­taa har­kin­ta-ajan päät­ty­mis­tä, jotta voi­si­vat jakaa omai­suu­ten­sa kes­ke­nään.

💡 Ositus kan­nat­taa tehdä, sillä ilman osi­tus­ta pa­ris­kun­nal­la on edel­leen oikeus tois­ten­sa omai­suu­teen. Tämä myös sil­loin, kun kä­rä­jä­oi­keus on an­ta­nut tuo­mion­sa avio­eros­ta.

3) Avio­ero ilman har­kin­ta-aikaa

Avio­eron saa ilman har­kin­ta-aikaa, jos puo­li­sot ovat asu­neet eril­lään yh­tä­jak­soi­ses­ti vä­hin­tään vii­mei­set kaksi vuotta ennen en­sim­mäis­tä avio­ero­ha­ke­mus­ta. Näin ollen asu­muse­ro voi mah­dol­lis­taa avio­eron saa­mi­sen heti en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen jäl­keen.

4) Toisen vai­heen ha­ke­mus

Avio­eron har­kin­ta-ajan jäl­keen on kä­rä­jä­oi­keu­del­le toi­mi­tet­ta­va toisen vai­heen ha­ke­mus, jotta avio­liit­to voi­daan lo­pul­li­ses­ti purkaa. Jos toista ha­ke­mus­ta ei tehdä yhden vuoden ku­lues­sa har­kin­ta-ajan al­ka­mi­ses­ta, jää avio­liit­to voi­maan.

Lue lisää: Su­ku­ni­men vaihto avio­eron jäl­keen

Aloita avio­ero­pro­ses­si jo tänään Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä asu­muse­ros­ta

Olemme ke­rän­neet alle usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä asu­muse­roon ja avio­eroon liit­tyen.

Mitä asu­muse­ro tar­koit­taa?

Asu­muse­ros­sa avio­puo­li­sot ovat muut­ta­neet eril­leen yh­tei­ses­tä ko­dis­ta ja asuvat eri osoit­teis­sa.

Onko asu­muse­ro sama asia kuin avio­ero?

Ei. Puo­li­sot ovat edel­leen vi­ral­li­ses­ti nai­mi­sis­sa, vaikka asu­vat­kin eril­lään.

Onko avio­ero mah­dol­lis­ta saada no­peam­min asu­muse­ros­sa?

Kyllä. Asu­muse­ro voi mah­dol­lis­taa avio­eron saa­mi­sen heti en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen jäl­keen.

Onko asu­muse­ros­sa edel­leen ela­tus­vel­vol­li­suus?

Kyllä. Kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus ei lakkaa asu­muse­roon.

Miksi ela­tus­mak­sua mak­se­taan?

Asu­muse­ros­sa voi syntyä tarve eril­li­sen ela­tusa­vun mak­sa­mi­sel­le. Täl­löin voi­daan sopia, että va­rak­kaam­pi puo­li­so maksaa ela­tus­a­pua toi­sel­le puo­li­sol­le, joko so­pi­muk­sel­la tai tuo­miois­tui­men pää­tök­sel­lä. Jos puo­li­soil­la on lapsia, so­vi­taan lasten huol­los­ta ja ela­tusa­vus­ta erik­seen.