Mikä on asu­musero?

Living room
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Asu­muse­rossa avio­puo­li­sot ovat muut­ta­neet eril­leen yh­tei­sestä ko­dista ja asuvat eri osoit­teissa. Asu­musero on mo­nille puo­li­soille tapa ottaa etäi­syyttä toi­siinsa ja har­kita lo­pul­li­sen avio­eron mah­dol­li­suutta.

Puo­li­soilla on edel­leen samat ta­lou­del­li­set vel­voit­teet toi­si­aan koh­taan asu­muse­rossa kuin yh­dessä asues­saan­kin. Asu­musero ei myös­kään vai­kuta puo­li­soi­den avio-oi­keu­teen, joka heillä on tois­tensa omai­suu­teen.

Toisin kuin avio­erolla, asu­muse­rolla ei enää ny­ky­ään ole oi­keu­del­li­sia vai­ku­tuk­sia puo­li­soi­hin. He ovat edel­leen vi­ral­li­sesti nai­mi­sissa, vaikka asu­vat­kin eril­lään.

Asu­musero ja laki

Asu­muse­rolle ei ole laissa tar­kem­min mää­ri­tel­tyjä sään­nök­siä. Puo­li­soi­den kan­nat­taa siis sopia yh­tei­set sään­nöt ja kes­kus­tella siitä, mitä kum­pi­kin asu­muse­rolta haluaa.

Suo­messa asu­muse­rolla on ny­ky­ään ju­ri­di­sesti mer­ki­tystä ai­noas­taan sil­loin, jos avio­lii­tossa on jokin kan­sain­vä­li­nen yhteys.

Kan­sain­vä­li­seksi yh­tey­deksi kat­so­taan ti­lanne, joissa toinen puo­li­soista ei ole Suomen kan­sa­lai­nen. Eu­roo­pan unio­nin si­vuilta voit lukea lisää asu­muse­ron to­teut­ta­mi­sesta EU-maiden rajat ylit­tä­vissä ta­pauk­sissa.

Mitä tar­koit­taa kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus?

Kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus tar­koit­taa sitä, että mo­lem­mat puo­li­soista osal­lis­tu­vat omien mah­dol­li­suuk­siensa mukaan yh­tei­sen ta­lou­den hoi­ta­mi­seen sekä tois­tensa elät­tä­mi­seen.

Puo­li­soilla on avio­lii­tossa ol­les­saan ela­tus­vel­vol­li­suus toi­si­aan koh­taan. Ela­tus­vel­vol­li­suus alkaa avio­lii­ton sol­mi­mi­sesta ja päät­tyy joko eroon tai kun toinen puo­li­soista kuolee.

Puo­li­soilla on so­pi­mus­va­paus eli he voivat kes­ke­nään sopia, miten he to­teut­ta­vat kes­ki­näi­sen ela­tus­vel­vol­li­suu­tensa käy­tän­nössä. Tämä on hyvin ta­paus­koh­taista ja riip­puu mo­lem­pien elä­män­ti­lan­teesta.

Kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus ei lakkaa asu­muse­roon. Asu­muse­rossa elävät puo­li­sot ovat edel­leen avio­lii­tossa.

Kaksi lasta

Ela­tus­maksu asu­muse­rossa

Asu­muse­rossa voi syntyä tarve eril­li­sen ela­tusa­vun mak­sa­mi­selle.

Jos esi­mer­kiksi toinen puo­li­soista ei ole ollut töissä, voi hänen olla vaikea aloit­taa toi­sesta riip­pu­ma­ton elämä asu­muse­rossa. Täl­löin voi­daan sopia, että va­rak­kaampi puo­liso maksaa ela­tus­a­pua toi­selle puo­li­solle, joko so­pi­muk­sella tai tuo­miois­tui­men pää­tök­sellä.

Myös ku­lu­jen ta­saa­mi­nen on mah­dol­lista sil­loin, kun mo­lem­mat ovat olleet töissä, mutta toinen puo­li­soista on va­rak­kaampi.

Jos puo­li­soilla on lapsia, so­vi­taan lasten huol­losta ja ela­tusa­vusta erik­seen.

💡 Asu­musero voi vai­kut­taa myös muihin puo­li­soi­den saa­miin so­si­aa­lie­tuuk­siin, esi­mer­kiksi toi­meen­tu­lo­tu­keen.

Onko puo­li­soi­den omai­suus yh­teistä?

Puo­li­soilla on oma omai­suu­tensa avio­lii­ton aikana. Se omai­suus, joka puo­li­soilla on avio­liit­toa sol­mit­taessa, ja jonka he hank­ki­vat avio­lii­ton aikana, kuuluu heille it­sel­leen.

Puo­li­sot voivat kui­ten­kin hank­kia omai­suutta myös täysin yh­tei­seen omis­tuk­seen.

Avio­erossa tai kun toinen puo­li­soista kuolee, on toi­sella avio-oikeus hänen omai­suu­teensa. Kum­mas­sa­kin ta­pauk­sessa suo­ri­te­taan ositus, jol­loin mo­lem­pien puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan puo­li­soi­den kesken.

Jos puo­li­sot ovat kir­joit­ta­neet avio­eh­don, vai­kut­taa se avio-oi­keu­teen. Toi­sella puo­li­solla ei ole avio-oi­keutta avio­eh­don mää­rit­te­le­mään omai­suu­teen.

Puo­li­soilla on siis avio-oikeus myös siihen omai­suu­teen, jonka toinen puo­li­soista an­sait­see asu­muse­ron aikana. Omai­suu­teen, joka an­sai­taan sen jäl­keen kun avio­eroa­sia lai­te­taan vi­reille, ei puo­li­soilla yleensä enää ole avio-oi­keutta.

On hyvä huo­mioida, että asu­muse­rossa elä­villä pa­reilla ei ole oi­keutta periä kump­pa­ni­aan, ellei mah­dol­li­nen tes­ta­mentti toisin määrää.

Asu­musero ja Kela

Jos puo­li­sot saavat Ke­lalta tukia, voi asu­musero vai­kut­taa tukien mak­sa­mi­seen. Kela tul­kit­see puo­li­sot, jotka elävät välien rik­kou­tu­mi­sen takia asu­muse­rossa, eril­li­siksi ta­louk­siksi.

Lue lisää, kuinka asu­musero vai­kut­taa eri­lai­siin tukiin Kelan si­vuilta.

Mitä ta­pah­tuu asu­muse­ron jäl­keen?

Asu­muse­rossa asuvat puo­li­sot voivat päät­tää asu­muse­ron koska ta­hansa.

Asu­musero voi­daan päät­tää:

  1. muutto ta­kai­sin yhteen
  2. avio­eron ha­ke­mi­nen

Jos puo­li­sot päät­tä­vät jatkaa yh­teistä elämää avio­lii­tossa, voivat he päät­tää asu­muse­ron yk­sin­ker­tai­sesti muut­ta­malla yh­tei­seen kotiin.

Jos asu­musero ha­lu­taan päät­tää avio­eroon, on se teh­tävä vi­ral­lista tietä. Sil­loin parin on haet­tava avio­eroa.

Avioeron hakeminen

Avio­eron ha­ke­mi­nen vaihe-vai­heelta

Avio­eron ha­ke­mi­nen alkaa avio­ero­ha­ke­muk­sella, joka toi­mi­te­taan kä­rä­jä­oi­keu­delle.

Avio­ero­pro­sessi ly­hyesti

  1. Toinen tai mo­lem­mat puo­li­soista täyt­tä­vät avio­ero­ha­ke­muk­sen, joka toi­mi­te­taan al­le­kir­joi­tet­tuna kä­rä­jä­oi­keu­teen.
  2. 6 kuu­kau­den har­kinta-aika.
  3. Toisen vai­heen ha­ke­mus toi­mi­te­taan har­kinta-ajan jäl­keen kä­rä­jä­oi­keu­delle, mutta vii­meis­tään 1 vuoden si­sällä.
  4. Avio­ero astuu pian voi­maan.

1) Avio­ero­ha­ke­mus

Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi viedä itse tai sen voi toi­mit­taa säh­köi­sesti. Mo­lem­pien puo­li­soi­den ei tar­vitse tehdä ha­ke­musta – riit­tää, että toinen puo­li­soista hakee avio­eroa.

Hoidat avio­eron vi­ral­li­sesti ja hel­posti Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lun avulla. Pal­ve­lun avulla hoi­datte avio­ero­ha­ke­muk­sen, osi­tuk­sen ja avio­eron vah­vis­ta­mi­sen kä­te­västi yh­dessä pai­kassa. Saatte asia­kir­jat al­le­kir­joi­tet­ta­vaksi säh­köi­sesti ja voitte hoitaa koko pro­ses­sin verk­ko­pal­ve­lus­samme.

2) Har­kinta-aika

Avio­eroon kuuluu yleensä 6 kuu­kau­den har­kinta-aika. Sen tar­koi­tuk­sena on antaa puo­li­soille tar­peeksi aikaa har­kita avio­eroa.

Osi­tuk­sen te­ke­mi­sen voi aloit­taa jo har­kinta-ajan aikana. Pa­ris­kun­nan ei tar­vitse odot­taa har­kinta-ajan päät­ty­mistä, jotta voi­si­vat jakaa omai­suu­tensa kes­ke­nään.

💡 Ositus kan­nat­taa tehdä, sillä ilman osi­tusta pa­ris­kun­nalla on edel­leen oikeus tois­tensa omai­suu­teen. Tämä myös sil­loin, kun kä­rä­jä­oi­keus on an­ta­nut tuo­mionsa avio­erosta.

3) Avio­ero ilman har­kinta-aikaa

Avio­eron saa ilman har­kinta-aikaa, jos puo­li­sot ovat asu­neet eril­lään yh­tä­jak­soi­sesti vä­hin­tään vii­mei­set kaksi vuotta ennen en­sim­mäistä avio­ero­ha­ke­musta. Näin ollen asu­musero voi mah­dol­lis­taa avio­eron saa­mi­sen heti en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen jäl­keen.

4) Toisen vai­heen ha­ke­mus

Avio­eron har­kinta-ajan jäl­keen on kä­rä­jä­oi­keu­delle toi­mi­tet­tava toisen vai­heen ha­ke­mus, jotta avio­liitto voi­daan lo­pul­li­sesti purkaa. Jos toista ha­ke­musta ei tehdä yhden vuoden ku­luessa har­kinta-ajan al­ka­mi­sesta, jää avio­liitto voi­maan.

Lue lisää: Su­ku­ni­men vaihto avio­eron jäl­keen

Aloita avio­ero­pro­sessi jo tänään Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä asu­muse­rosta

Olemme ke­rän­neet alle usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä asu­muse­roon ja avio­eroon liit­tyen.

Mitä asu­musero tar­koit­taa?

Asu­muse­rossa avio­puo­li­sot ovat muut­ta­neet eril­leen yh­tei­sestä ko­dista ja asuvat eri osoit­teissa.

Onko asu­musero sama asia kuin avio­ero?

Ei. Puo­li­sot ovat edel­leen vi­ral­li­sesti nai­mi­sissa, vaikka asu­vat­kin eril­lään.

Onko avio­ero mah­dol­lista saada no­peam­min asu­muse­rossa?

Kyllä. Asu­musero voi mah­dol­lis­taa avio­eron saa­mi­sen heti en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen jäl­keen.

Onko asu­muse­rossa edel­leen ela­tus­vel­vol­li­suus?

Kyllä. Kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus ei lakkaa asu­muse­roon.

Miksi ela­tus­mak­sua mak­se­taan?

Asu­muse­rossa voi syntyä tarve eril­li­sen ela­tusa­vun mak­sa­mi­selle. Täl­löin voi­daan sopia, että va­rak­kaampi puo­liso maksaa ela­tus­a­pua toi­selle puo­li­solle, joko so­pi­muk­sella tai tuo­miois­tui­men pää­tök­sellä. Jos puo­li­soilla on lapsia, so­vi­taan lasten huol­losta ja ela­tusa­vusta erik­seen.