Pe­ru­kir­jan vä­hen­nyk­set

Laskin
Timjami Nyyssönen
Timjami
5.6.2023 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­ru­kir­jaan voi mer­ki­tä tiet­ty­jä vä­hen­nyk­siä, jotka on mah­dol­lis­ta vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa. Täl­lai­sia menoja ovat mm. pe­run­kir­joi­tus, vain­ajan laskut sekä hau­taus­ku­lut.

Pe­ru­kir­jas­sa tulee ar­vioi­da vain­ajan omai­suu­den arvo, eli vain­ajan varat ja velat. Vai­na­jaan omai­suu­den mää­rit­tä­mi­nen on tär­ke­ää, koska pe­rin­nön­saa­jien pe­rin­tö­jen suu­ruus ja pe­rin­tö­ve­ro mää­räy­tyy läh­tö­koh­tai­ses­ti tämän arvion pe­rus­teel­la.

Koska pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa py­ri­tään kui­ten­kin ot­ta­maan huo­mioon vain­ajan kuo­le­man jäl­keen syn­ty­vät menot, voi­daan pe­ru­kir­jaan mer­ki­tä tiet­ty­jä vä­hen­nyk­siä.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi yleis­tie­toa pe­ru­kir­jan vä­hen­nyk­sis­tä ja eri­tyi­ses­ti sitä, mitä me­noe­riä pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa voi­daan vä­hen­tää.

Mitä pe­ru­kir­jan vä­hen­nys tar­koit­taa?

Pe­ru­kir­jan vä­hen­nyk­sil­lä vii­tataan vä­hen­nyk­siin, joiden avulla voi­daan pie­nen­tää vai­na­jal­ta jäädyn kuo­lin­pe­sän arvoa pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa.

Pe­rin­tö­ve­ro mää­räy­tyy läh­tö­koh­tai­ses­ti vai­na­jal­ta jää­neen omai­suu­den to­den­nä­köi­sen luo­vu­tus­hin­nan pe­rus­teel­la. Vain­ajan omai­suus ar­vos­te­taan vain­ajan kuo­lin­päi­vän mukaan

Pe­ru­kir­jaan teh­tä­vil­lä vä­hen­nyk­sil­lä voi­daan siis vai­kut­taa pe­ril­li­sil­le ja tes­ta­men­tin­saa­jil­le tu­le­van ve­ro­na­lai­sen pe­rin­tö­osuu­den suu­ruu­teen. Nämä vä­hen­nyk­set il­moi­te­taan Ve­ro­hal­lin­nol­le pe­ru­kir­jas­sa, ja niiden avulla voi­daan ma­dal­taa pe­rin­nös­tä mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­via pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­sia.

Mitä asioi­ta on mah­dol­lis­ta vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa?

Kuo­lin­pe­sän omai­suu­den ar­vos­ta saa­daan aina vä­hen­tää seu­raa­vat kus­tan­nuk­set:

  • vain­ajan hau­taa­mis­ku­lut
  • hau­ta­ki­ven hank­ki­mi­ses­ta ja pys­tyt­tä­mi­ses­tä ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set
  • kuo­li­nil­moi­tuk­sen kulut
  • pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vat kulut
  • vain­ajan velat, kuten pu­he­lin-, in­ter­net- tai säh­kö­las­kut

Jos jokin ku­lue­rä ei ole vielä pe­run­kir­joi­tuk­sen het­kel­lä tie­dos­sa, voi­daan se ar­vioi­da etu­kä­teen pe­ru­kir­jaan. Näin voi­daan toimia esi­mer­kik­si hau­taa­mis­ku­lu­jen kanssa.

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta voi ai­heu­tua kuluja esi­mer­kik­si tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten vuoksi. Li­säk­si vain­ajan omai­suu­des­ta voi olla tar­peen pyytää ar­vioin­te­ja omai­suu­den ar­vos­ta­mis­ta varten.

Vain­ajan vel­ko­jen tulee olla ole­mas­sa vain­ajan kuo­lin­het­kel­lä ol­lak­seen vä­hen­nys­kel­poi­sia. Vai­na­jal­ta voi usein jäädä esi­mer­kik­si ko­ti­hoi­dos­ta tai muusta hoi­dos­ta jää­nei­tä menoja, jotka voi­daan vä­hen­tää.

Vain­ajan vel­koi­hin lue­taan myös pe­rin­nön­jät­tä­jän elin­ai­kaan koh­dis­tu­vat verot ja maksut. Vain­ajan pe­rin­nös­tä mak­set­ta­vaa pe­rin­tö­ve­roa ei kui­ten­kaan saada vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa.

Kuinka paljon pe­ru­kir­jan vä­hen­nyk­siä voi tehdä?

Pe­ru­kir­jan vä­hen­nys­ten enim­mäis­mää­rää ei ole mää­ri­tel­ty eu­ro­mää­räi­ses­ti, mutta pää­sään­tö­nä on, että vain­ajan kuo­le­man jäl­keen syn­ty­nei­den vä­hen­nys­kel­pois­ten kus­tan­nus­ten täytyy olla koh­tuul­li­set. Tämä koh­tuul­li­suus­vaa­ti­mus koskee siis esi­mer­kik­si hau­taa­mis­ku­lu­ja ja pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta ai­heu­tu­via kuluja.

Koh­tuul­li­suu­den mää­rit­tä­mi­nen on hyvin ta­paus­koh­tais­ta, mutta ylei­ses­ti ottaen voi­daan sanoa, että ta­van­omai­si­na pi­det­tä­vät kulut ovat koh­tuul­li­sia, eli esi­mer­kik­si tyy­pil­lis­ten hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä ai­heu­tu­neet kulut voi­daan vä­hen­tää.

Lue lisää: Vain­ajan laskut kuo­le­man jäl­keen

Mil­loin vä­hen­nyk­set voi tehdä?

Koska pe­ru­kir­jas­sa on mai­nit­ta­va vain­ajan va­ro­jen arvo, tulee vä­hen­nyk­set tehdä pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa pe­ru­kir­jaan. Tämän vuoksi vasta pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen to­teu­tu­vat vä­hen­nyk­set, kuten hau­taus­ku­lut, kan­nat­taa­kin ar­vioi­da pe­ru­kir­jaan va­rauk­se­na.

Pe­ru­kir­jaan ei tar­vit­se liit­tää ko­pioi­ta kuo­lin­pe­sän ku­luis­ta tai muista vä­hen­nyk­sis­tä. Ve­ro­hal­lin­to pyytää näistä kui­ten­kin tar­vit­taes­sa li­sä­tie­to­ja.

Voiko vä­hen­nyk­siä tehdä jäl­ki­kä­teen?

Vä­hen­nyk­set kan­nat­taa tehdä suo­raan pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa laa­dit­ta­vaan pe­ru­kir­jaan. Mikäli pe­ru­kir­jaa täytyy kui­ten­kin myö­hem­min täy­den­tää, voit lä­het­tää täy­den­nys­pe­ru­kir­jan Oma­Ve­ros­sa.

Jos annat pe­ru­kir­jan myö­häs­sä, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sua tai ve­ron­ko­ro­tus­ta.

Näet lo­pul­li­ses­ta ve­ro­tus­pää­tök­ses­tä, onko Ve­ro­hal­lin­to hy­väk­sy­nyt pe­ru­kir­jaan mer­ki­tyt vä­hen­nyk­set. Pe­ru­kir­jan kä­sit­te­ly Ve­ro­hal­lin­nos­sa kestää noin 6–12 kuu­kaut­ta.

Esi­merk­ke­jä ku­luis­ta, joita ei voi vä­hen­tää

Toisin kuin joskus voi­daan luulla, kaik­kia kuo­lin­pe­säl­le ai­heu­tu­via kuluja ei voida vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa.

Esi­mer­kik­si kuo­lin­pe­sän jaosta ai­heu­tu­via kus­tan­nuk­sia ei saada vä­hen­tää kuo­lin­pe­sän omai­suu­den ar­vos­ta. Tämä tar­koit­taa siis sitä, että kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­ses­tä tai kuo­lin­pe­sän osi­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vat kulut eivät ole vä­hen­nys­kel­poi­sia.

Vä­hen­nys­kel­vot­to­mia ovat myös eri­näi­set an­sion­me­ne­tyk­set ja muut epä­suo­rat kus­tan­nuk­set, jotka voivat liit­tyä vain­ajan asioi­den sel­vit­tä­mi­seen. Kuo­lin­pe­sän osak­kail­la ei ole esi­mer­kik­si oi­keut­ta vä­hen­tää hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­via an­sion­me­ne­tyk­siä. Myös­kään mat­ka­ku­lut tai näihin ver­rat­ta­vat epä­suo­rat kulut eivät ole vä­hen­nys­kel­poi­sia.

⚠️ Myös vain­ajan omai­suu­den myyn­nis­tä ai­heu­tu­vat kulut ovat vä­hen­nys­kel­vot­to­mia pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa.

Vain­ajan puo­li­soa ja lapsia kos­ke­vat vä­hen­nyk­set

Vain­ajan omai­suu­den ar­vos­ta teh­tä­vien vä­hen­nys­ten li­säk­si tietyt vain­ajan pe­ril­li­set voivat saada hy­väk­seen su­ku­lai­suus­suh­tee­seen pe­rus­tu­via vä­hen­nyk­siä omista pe­rin­tö­ve­rois­taan.

Nämä vä­hen­nyk­set kos­ke­vat pe­rit­tä­vän puo­li­soa sekä pe­rit­tä­vän alai­käi­siä eli alle 18-vuo­tiai­ta lapsia. Ky­sees­sä on so­si­aa­li­sin pe­rus­tein myön­net­tä­vä vä­hen­nys, joka pe­rus­tuu siihen, että vain­ajan kuo­le­ma on vai­kut­ta­nut puo­li­son ja alai­käis­ten lasten ve­ron­mak­su­kykyyn.

Puo­li­so saa vä­hen­tää pe­rin­tö­osuu­des­taan 90 000 euroa. Puo­li­son vä­hen­nys­tä teh­täes­sä kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta siihen, että puo­li­sol­la voi­daan tar­koit­taa tässä yh­tey­des­sä sekä avio­puo­li­soa, että avo­puo­li­soa.

Vä­hen­nys so­vel­tuu myös avo­puo­li­soi­hin, jos

  • avo­puo­li­sot elävät yh­tei­ses­sä ta­lou­des­sa, ja
  • he ovat ai­kai­sem­min olleet kes­ke­nään nai­mi­sis­sa tai heillä on yh­tei­nen lapsi

Vain­ajan alai­käi­set lapset voivat puo­les­taan vä­hen­tää 60 000 euroa. Lasten koh­dal­la 60 000 euron vä­hen­nys las­ke­taan jo­kai­sen lapsen koh­dal­la erik­seen, eli jo­kai­nen vain­ajan lap­sis­ta voi hyö­dyn­tää 60 000 euron vä­hen­nyk­sen.

💡 Alai­käi­sil­lä lap­sil­la tar­koi­te­taan myös vain­ajan ot­to­lap­sia.

Lue lisää: Alai­käi­nen pe­ril­li­nen

Kuu­luu­ko koti-ir­tai­mis­to ve­ro­tet­ta­vaan pe­rin­töön?

Vain­ajan omai­suu­den arvoa mää­ri­tel­täes­sä on hyvä huo­mioi­da, että vain­ajan ir­tai­mis­tos­ta ei tar­vit­se läh­tö­koh­tai­ses­ti maksaa pe­rin­tö­ve­roa

Pe­rin­tö­ve­roa ei tar­vit­se maksaa pe­rin­nön­jät­tä­jän omassa tai hänen per­heen­sä käy­tös­sä ol­lees­ta ta­van­omai­ses­ta koti-ir­tai­mis­tos­ta, jos sen arvo on enin­tään 4 000 euroa. Vain­ajan kodin huo­ne­ka­luis­ta ei siis yleen­sä tar­vit­se maksaa pe­rin­tö­ve­roa.