Byta ef­ter­namn ef­ter skils­mäs­sa

byta-efternamn-efter-skilsmassa.jpg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Dela artikeln
Vad gör man med ef­ter­nam­net efter skils­mäs­sa? Hur går man till­väga ifall man vill byta till­ba­ka? Kan man alltid välja att be­hål­la sitt ef­ter­namn?

Den här ar­ti­keln be­hand­lar allt du måste veta gäl­lan­de byte av ef­ter­namn efter skils­mäs­sa.

Kan man byta till­ba­ka ef­ter­namn efter skils­mäs­sa?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Kan man tvinga någon att byta ef­ter­namn?

Nej, det är inte möj­li­gt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet.

Ex­em­pel­vis om du gifter dig och byter ditt namn från Svens­son till Pers­son kan du om du skil­jer dig och sedan gifter dig på nytt fort­sät­ta heta Pers­son. Även din nya maka eller make kan byta namn och ta namnet Pers­son.

postlada.jpg

Vilket ef­ter­namn får man ta?

Enligt namn­la­gen är det möj­li­gt att byta till ett ef­ter­namn:

 1. du ti­di­ga­re haft
 2. dina för­äld­rars namn
 3. skapa ett nytt ef­ter­namn
 4. ta ett ef­ter­namn som någon i din släkt haft
 5. byta till ett ef­ter­namn som in­ne­has av minst 2 000 per­so­ner

Nedan kan du läsa om hur du an­sö­ker om byte av ef­ter­namn.

Ef­ter­namn som dina för­äld­rar har eller har haft

Du kan ta ett namn som dina för­äld­rar har eller har haft. Om din för­äl­der lever får det inte vara ett namn som din för­äl­der tagit när hen gifte sig. Om din för­äl­der av­li­dit får det även vara ett namn som hen fått genom äk­ten­skap.

Du kan även ta en för­äl­ders för­namn och lägga till än­del­ser­na -son eller -dotter. Ex­em­pel­vis Ka­rins­dot­ter, An­nas­son, Gus­tavs­son eller Björns­dot­ter.

Skapa ett nytt ef­ter­namn

Du kan byta till ett ny­bil­dat ef­ter­namn. Ett ny­bil­dat ef­ter­namn är ett ef­ter­namn som ingen annan i Sve­ri­ge har eller har haft. Hos Skat­te­ver­ket kan du se om det redan finns någon med det ef­ter­namn du vill ta.

Enligt namn­la­gen (2016:1013) har du rätt att ändra ditt ef­ter­namn till ett nytt ef­ter­namn om ef­ter­nam­net inte:

 1. an­vän­ds som för­namn,
 2. består av mer än ett ord,
 3. kan väcka anstöt,
 4. kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet, eller
 5. är olämp­li­gt som ef­ter­namn.

Ef­ter­nam­net får inte heller för­väx­las med ett ef­ter­namn någon redan har eller haft, det får inte vara ett hi­sto­riskt känt ef­ter­namn som burits av en nu utdöd släkt och det får inte vara ett känt ut­ländskt ef­ter­namn.

Det får inte heller vara ett känt konst­närs­namn, vara en be­teck­ning för en stif­tel­se eller för­e­ning, någon annans i Sve­ri­ge skyd­da­de nä­rings­kän­ne­tec­ken eller vara ett ef­ter­namn som finns i ett lit­te­rärt verk och som skulle kränka någon annans upp­hovs­rätt.

Det är Skat­te­ver­ket som kon­trol­le­rar att namnet upp­fyl­ler kraven enligt namn­la­gen. Nedan kan du läsa mera om hur du an­sö­ker om ett nytt namn.

Efter att du bytt till ett ny­bil­dat ef­ter­namn får dina för­äld­rar, syskon och sys­kon­barn byta till namnet om du god­kän­ner det.

Ef­ter­namn som någon i din släkt haft

I namn­la­gen står det att en person får byta till ett ef­ter­namn som har fun­ni­ts i släk­ten i rakt upp­sti­gan­de led i minst två ge­ne­ra­tio­ner. Det får inte ha fun­ni­ts längre bak än fyra ge­ne­ra­tio­ner till­ba­ka, räknat från dina för­äld­rar.

I prak­ti­ken be­ty­der det här att det inte kan gå längre bak i tiden än din far­fars farfar eller mor­mors mormor och minst två ge­ne­ra­tio­ner måste ha haft det namnet.

Ge­ne­ra­tio­ner­na räknas så här

 1. Din far
 2. Din farfar
 3. Din far­fars far
 4. Din far­fars farfar

Ef­ter­namn som in­ne­has av minst 2 000 per­so­ner

Om fler än 2 000 per­so­ner har ef­ter­nam­net är det möj­li­gt att byta till det oav­sett om någon i din släkt har eller haft det namnet.

Det är också möj­li­gt att byta till namnet om det någon gång ti­di­ga­re sam­ti­di­gt fun­ni­ts 2 000 per­so­ner som haft det ef­ter­nam­net.

De van­li­gas­te ef­ter­nam­nen i Sve­ri­ge år 2022 var:

Ef­ter­namnHur många?
An­ders­son216 488
Jo­hans­son215 380
Karls­son160 198
Nils­son148 145
Er­iks­son119 624
Lar­s­son109 394
Olsson92 378
Pers­son91 921
Svens­son86 410
Gustafs­son62 473

Källa: Sta­tistik­myn­dig­he­ten, SCB

När måste man välja om man vill byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re ef­ter­namn?

Ef­ter­namns­by­tet kan göras när som helst, ef­ter­som bytet inte görs au­to­ma­tiskt i sam­band med äk­ten­skaps­skill­nad.

Man kan välja att byta genast efter skils­mäs­sa eller flera år senare. Beslut om ef­ter­namn ska aldrig vara för­has­tat.

Läs mer: Skils­mäs­sa med ut­om­lands­bo­en­de part­ner

Hur byter man till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re ef­ter­namn?

För att byta namn ska en an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Såhär går du till­väga:

 1. Fyll i blan­kett för namn­byte. 
 2. Skicka blan­ket­ten till adres­sen som finns an­gi­ven på do­ku­men­tet. Finns det inte en adress kan man skicka blan­ket­ten till när­mas­te skat­te­kon­tor.
 3. Betala den even­tu­el­la av­gif­ten. Mera in­for­ma­tion om kost­na­der finns nedan.
 4. Vänta på med­de­lan­de om att namn­by­tet har ge­nom­för­ts. Skat­te­ver­ket skic­kar hem in­for­ma­tio­nen och den finns även di­gi­talt på "Mina sidor" under per­son­upp­gif­ter.

Här hittar du rätt blan­kett

Skat­te­ver­ket har olika blan­ket­ter be­ro­en­de på vilken nam­nänd­ring du vill göra.

Vad kostar det att byta ef­ter­namn?

Att byta ef­ter­namn till ett som någon av dina för­äld­rar har eller har haft kostar inget.

Om det är fråga om ett ef­ter­namn som du haft ti­di­ga­re men som inte har en kopp­ling till någon av för­äld­rar­na kostar hand­lägg­ning­en 1 800 kr. För att ären­det ska be­hand­las måste summan vara betald.

Av­gif­ten be­ta­las till Skat­te­ver­ket i sam­band med an­sö­kan.

Hur lång tid tar det att byta ef­ter­namn?

Efter att Skat­te­ver­ket fått in an­sö­kan börjar hand­lägg­nings­ti­den. Tiden va­ri­e­rar be­ro­en­de på typen av namn­byte och ak­tu­ell ar­bets­be­last­ning.

I skri­van­de stund är hand­lägg­nings­ti­den 3–4 må­na­der för alla typer av namn­by­ten. Byte av ett ef­ter­namn utan kopp­ling till för­äld­rar eller ny­bil­dat ef­ter­namn tar ofta lite längre tid. Se Skat­te­ver­kets webb­si­da för ak­tu­el­la hand­lägg­nings­ti­der.

Byta ef­ter­namn på barn efter skils­mäs­sa

Om ni har ge­men­sam vård­nad måste ni vara över­ens om namn­by­tet. Om ni har ge­men­sam vård­nad men inte är över­ens är det inte möj­li­gt att byta namnet. Inte heller Skat­te­ver­ket eller dom­stol kan be­slu­ta om ni inte är över­ens.

Om du har ensam vård­nad kan du van­li­gen hos Skat­te­ver­ket ansöka om att ditt barns ef­ter­namn ska bytas. Om endast du är vård­nads­ha­va­re men ditt barn har din part­ners ef­ter­namn måste din part­ner god­kän­na namn­by­tet. Om din part­ner inte god­kän­ner byte av ef­ter­namn kan du be att dom­sto­len be­slu­ter. Dom­sto­len fattar sedan beslut ba­se­rat på vad som är bäst för barnet.

Om ditt barn är 12 år eller äldre måste också ditt barn vilja att hens ef­ter­namn ändras. Om barnet är yngre än 12 år kommer dom­sto­len fråga bar­nets åsikt.

Skilsmässa hos Aatos

Skils­mäs­sa online via Aatos

Skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort.

Inga möten med ju­ris­ter, du sköter skils­mäs­san när och där det passar dig. Tjäns­ten be­räk­nar hur den ge­men­sam­ma egen­do­men ska för­de­las och ger ett för­slag på upp­lägg.

Du kan prova tjäns­ten ano­nymt och gratis. Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis via chatt och e-post.

Ska du skilja dig? Sköt hela pro­ces­sen hos Aatos, endast {{prices.se.skils­mäs­sa}} kronor + an­sök­nings­av­gift.

Smidigare juridik, online och enkelt!