Avio­eron hin­ta vuonna 2023

Avioparin kädet hellästi päällekkäin
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eron hin­taan vai­kut­taa läh­tö­koh­tai­ses­ti kaksi asiaa: kä­rä­jä­oi­keu­den maksut, sekä se, kuinka so­pui­sas­ti avio­eron saa hoi­det­tua puo­li­son kanssa.

Mo­nel­le saat­taa tulla myös yl­lä­tyk­se­nä, että avio­ero maksaa. Avio­eron hinta riip­puu käy­tän­nös­sä käy­te­tyis­tä asian­tun­ti­jois­ta sekä puo­li­sois­ta it­ses­tään.

Avio­erot ovat paitsi hen­ki­ses­ti rank­ko­ja, voivat ne usein myös olla ta­lou­del­li­ses­ti vai­kei­ta. Ta­lou­del­li­ses­ti avio­ero vai­kut­taa siten, että usein omai­suut­ta jou­du­taan ja­ka­maan. Li­säk­si asu­mi­sen kus­tan­nuk­set muut­tu­vat, kun ai­na­kin toinen puo­li­sois­ta joutuu muut­ta­maan.

Avio­eron saa har­voin heti, jol­loin pa­ris­kun­ta joutuu odot­taa la­ki­sää­tei­sen 6 kuu­kau­den har­kin­ta-ajan. Li­säk­si omai­suu­des­ta rii­te­ly voi pit­kit­tää pro­ses­sia jopa vuo­sil­la.

Alla käymme läpi, mistä avio­eron hinta koos­tuu vuonna 2023.

Avio­eron hin­taan li­sä­tään kä­rä­jä­oi­keu­den maksut

Kuinka paljon avio­eron ha­ke­mi­nen maksaa koko­nai­suu­des­saan?

Edul­li­sim­mil­laan avio­eron saa hin­taan 310 euroa. Hin­taan pa­kol­li­set Kä­rä­jä­oi­keu­den maksut (310 €). Hinta si­säl­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen en­sim­mäi­sen tai toisen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Kä­rä­jä­oi­keu­den mak­sui­hin avio­eron hakija ei voi itse vai­kut­taa.

Osi­tuk­sen hinta avio­eros­sa

Pa­ris­kun­nan tulee hoitaa avio­eron li­säk­si vielä ositus, jonka hinta voi vaih­del­la suu­res­ti. Osi­tus­so­pi­muk­sen teko "ko­ti­kons­tein" on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta, ellei mo­lem­mil­la os­a­puo­lil­la ole la­kia­lan kou­lu­tus­ta.

Osi­tuk­ses­sa avio­puo­li­soi­den omai­suus yh­dis­te­tään ja jae­taan tasan, tai avio­eh­don mu­kai­ses­ti. Lop­pu­tu­lok­se­na on osi­tus­so­pi­mus, joka mää­rit­tää omai­suu­den ja­kau­tu­mi­sen.

Mitä osi­tuk­ses­sa tulee huo­mioi­da?

  • Las­ku­kaa­vat
  • Ve­ro­tus
  • Vel­ko­jen huo­mioin­ti
  • Omai­suu­den ar­vot­ta­mi­nen
  • Toi­veet omai­suu­des­ta avio­eron jäl­keen

💡Osi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on purkaa avio-oi­keu­del­li­set vel­voit­teet. Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen on tär­ke­ää, sillä muu­toin ex-puo­li­sol­la­si voi yhä olla avio­eron jäl­keen oikeus omai­suu­tee­si.

Osi­tuk­sen hinta la­ki­toi­mis­to vs verk­ko­pal­ve­lu

Omai­suu­den osi­tuk­sen kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat noin 199–3 000 euron vä­lil­lä riip­puen käyt­tää­kö pa­ris­kun­ta verk­ko­pal­ve­lua vai tun­ti­las­kut­teis­ta ju­ris­tia. Mikäli pa­ris­kun­ta ei pääse yh­tei­sym­mär­ryk­seen omai­suu­den ja­ka­mi­ses­ta, on vaa­ra­na, että osi­tuk­sen kus­tan­nuk­sen nouse­vat hy­vin­kin suu­rek­si.

Ositus voi­daan tehdä van­haan mal­liin ta­paa­mi­sis­sa asia­na­jajan tai asia­na­ja­jien kanssa, jotka ve­loit­ta­vat tun­ti­las­ku­tuk­sel­la.

Ku­lut­ta­ja­lii­ton hin­ta­ver­tai­lun (73 asian­ajo­toi­mis­toa) mukaan osi­tuk­sen kes­ki­mää­räi­nen hinta oli noin 1 400 euroa. Li­säk­si li­sä­tun­neis­ta las­ku­tet­tiin 250–300 euroa/li­sä­tun­ti.

Di­gi­taa­li­set pal­ve­lut ovat las­ke­neet ku­lut­ta­ja­hin­to­ja, joten osi­tuk­ses­ta ei enää tar­vit­se maksaa tu­han­sia euroja.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lun hinta on 199 euroa ja se si­säl­tää omai­suu­den osi­tuk­sen, laa­duk­kaan osi­tus­so­pi­muk­sen ja säh­köi­set al­le­kir­joi­tuk­set asia­kir­joi­hin.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lus­sa lis­taat hel­pos­ti kaikki omai­suu­det, jonka jäl­keen pal­ve­lu laskee osi­tuk­sen ja­kaan­tu­mi­sen. La­ki­neu­von­ta chatin tai säh­kö­pos­tin kautta si­säl­tyy samaan hin­taan, joten apu on tar­vit­taes­sa aina lä­hel­lä.

Rii­tai­sa avio­ero nostaa avio­eron hintaa

Rii­tai­sa avio­ero käy jo­kai­sen parin lom­pa­kol­le ja kal­liit asian­tun­ti­ja­kus­tan­nuk­set on mah­dol­lis­ta jo­kai­sen vält­tää. Kus­tan­nuk­set voivat nosta jopa tu­han­siin eu­roi­hin riip­puen siitä, kuinka kauan avio­ero­pro­ses­si kestää.

Mikäli omai­suu­den ar­vos­ta ei päästä sopuun ja ar­vioin­tiin jou­du­taan käyt­tä­mään vielä erik­seen ul­ko­puo­lis­ta asian­tun­ti­ja-apua, voi se tuoda mer­kit­tä­viä­kin li­sä­kus­tan­nuk­sia.

Ul­ko­puo­lis­ta asian­tun­ti­jaa kut­su­taan myös pe­sän­ja­ka­jak­si. Tällä ta­val­la teh­ty­nä ositus vie kes­ki­mää­rin 1–2 vuotta – pa­him­mil­laan useam­pia vuosia. Pe­sän­ja­ka­jan käy­tös­tä kertyy vä­hin­tään tu­han­sia, vai­keim­mis­sa ta­pauk­sis­sa kym­me­niä tu­han­sia euroja li­sä­kus­tan­nuk­sia.

Mikäli os­a­puo­let eivät ole tyy­ty­väi­siä pe­sän­ja­ka­jan te­ke­mään jakoon, he voivat aina va­lit­taa siitä tuo­miois­tui­meen, joka ottaa taas oman ai­kan­sa.

Avio­eh­to­so­pi­mus ennen eroa hel­pot­taa omai­suu­den ja­ka­mis­ta

Omai­suu­den ositus avio­eron koit­taes­sa on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa, jos puo­li­soil­la on en­na­kol­ta tehty avio­eh­to­so­pi­mus

Avio­eh­to täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä kä­rä­jä­oi­keu­del­le. Muista myös avio­eh­don re­kis­te­röin­ti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le (DVV), jol­loin avio­eh­dos­ta tulee lain­voi­mai­nen.

💡 Tie­sit­kö, että voit tehdä avio­eh­don ennen avio­eroa?

aatos-avioero-ositus.jpg

Avio­ero osi­tuk­se­neen 509 € Aa­tok­ses­sa

Jos haluat hoitaa avio­eron hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti, on Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lu hyvä va­lin­ta.

Avio­ero Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa maksaa 199 euroa. Li­säk­si pa­ris­kun­nal­le tu­le­vat mak­set­ta­vak­si Kä­rä­jä­oi­keu­den las­kut­ta­mat pa­kol­li­set maksut (yh­teen­sä 310 euroa). Näin ollen avio­ero ja ju­ri­di­ses­ti oikein tehty ositus maksaa 509 euroa.

Teidän ei tar­vit­se sopia aikoja ja juosta vai­vaan­nut­ta­vis­sa ta­paa­mi­sis­sa asia­na­ja­jil­la, vaan voitte hoitaa avio­eron omaan tah­tiin sa­mas­sa verk­ko­pal­ve­lus­sa – myös mo­lem­mat omalla ajal­laan.

Pal­ve­lu si­säl­tää kaiken tar­vit­ta­van avio­eron hoi­ta­mi­seen, jol­loin voit kes­kit­tyä uuden elämän aloit­ta­mi­seen. Saat myös mak­su­ton­ta kon­sul­taa­tio­ta ju­ris­teil­tam­me.

Hoi­dam­me avio­ero­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­sen, ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen sekä osi­tuk­sen te­ke­mi­sen.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä avio­eron hin­nas­ta

Alla löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­eros­ta sekä sen kus­tan­nuk­sis­ta.

Kuinka paljon avio­eron pe­sän­ja­ka­jan hinta on?

Pe­sän­ja­ka­jan hinta on usein vä­hin­tään tu­han­sia euroja. Vai­keim­mis­sa ta­pauk­sis­sa hinta saat­taa nousta jopa kym­me­niin tu­han­siin eu­roi­hin.

Kuinka paljon avio­eron toinen vaihe maksaa?

Avio­eron toinen vaihe maksaa 100 €.

Miten asun­non hinta-arvio avio­eros­sa teh­dään?

Asun­non hinta-arvion te­ke­mi­seen ei ole laissa sää­det­tyä tapaa. Puo­li­sot voivat sopia asun­non arvon yh­des­sä, käyt­tää kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jää tai rii­tai­ses­sa ta­pauk­ses­sa pe­sän­ja­ka­jaa.

Mitä avio­ero maksaa?

Avio­ero maksaa vä­hin­tään 310 euroa. Hinta si­säl­tää Kä­rä­jä­oi­keu­den las­kut­ta­mat maksut avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lys­tä.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lus­sa hoidat myös osi­tuk­sen hel­pos­ti. Pal­ve­lu maksaa 199 €. Kä­rä­jä­oi­keu­den mak­su­jen kanssa hintaa tulee yh­teen­sä 509 euroa.

Mil­loin avio­ero tulee vi­reil­le?

Avio­ero astuu voi­maan, kun avio­ero­ha­ke­muk­sen toinen vaihe on lä­he­tet­ty kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Voiko avio­eroa hakea yksin?

Kyllä, voi. Voit hakea avio­eroa yksin tai yh­des­sä puo­li­so­si kanssa.