Avio­eron hin­ta vuonna 2024

Avioparin kädet hellästi päällekkäin
aatos-author-icon.png
Aatos
13.12.2023 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eron hin­taan vai­kut­taa läh­tö­koh­tai­sesti kaksi asiaa: kä­rä­jä­oi­keu­den maksut, sekä se, kuinka so­pui­sasti avio­eron saa hoi­det­tua puo­li­son kanssa.

Mo­nelle saat­taa tulla myös yl­lä­tyk­senä, että avio­ero maksaa. Avio­eron hinta riip­puu käy­tän­nössä käy­te­tyistä asian­tun­ti­joista sekä puo­li­soista it­ses­tään.

Avio­erot ovat paitsi hen­ki­sesti rank­koja, voivat ne usein myös olla ta­lou­del­li­sesti vai­keita. Ta­lou­del­li­sesti avio­ero vai­kut­taa siten, että usein omai­suutta jou­du­taan ja­ka­maan. Li­säksi asu­mi­sen kus­tan­nuk­set muut­tu­vat, kun ai­na­kin toinen puo­li­soista joutuu muut­ta­maan.

Avio­eron saa har­voin heti, jol­loin pa­ris­kunta joutuu odot­taa la­ki­sää­tei­sen 6 kuu­kau­den har­kinta-ajan. Li­säksi omai­suu­desta rii­tely voi pit­kit­tää pro­ses­sia jopa vuo­silla.

Alla käymme läpi, mistä avio­eron hinta koos­tuu vuonna 2024.

Avio­eron hin­taan li­sä­tään kä­rä­jä­oi­keu­den maksut

Kuinka paljon avio­eron ha­ke­mi­nen maksaa ko­ko­nai­suu­des­saan?

Edul­li­sim­mil­laan avio­eron saa hin­taan 310 euroa. Hin­taan pa­kol­li­set Kä­rä­jä­oi­keu­den maksut (310 €). Hinta si­säl­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen en­sim­mäi­sen tai toisen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Kä­rä­jä­oi­keu­den mak­sui­hin avio­eron hakija ei voi itse vai­kut­taa.

Avio­eron hin­taan vai­kut­taa myös ositus

Pa­ris­kun­nan tulee hoitaa avio­eron li­säksi vielä ositus, jonka hinta voi vaih­della suu­resti. Osi­tus­so­pi­muk­sen teko "ko­ti­kons­tein" on käy­tän­nössä mah­do­tonta, ellei mo­lem­milla os­a­puo­lilla ole la­kia­lan kou­lu­tusta.

Osi­tuk­sessa avio­puo­li­soi­den omai­suus yh­dis­te­tään ja jae­taan tasan, tai avio­eh­don mu­kai­sesti. Lop­pu­tu­lok­sena on osi­tus­so­pi­mus, joka mää­rit­tää omai­suu­den ja­kau­tu­mi­sen.

Mitä osi­tuk­sessa tulee huo­mioida?

  • Las­ku­kaa­vat
  • Ve­ro­tus
  • Vel­ko­jen huo­miointi
  • Omai­suu­den ar­vot­ta­mi­nen
  • Toi­veet omai­suu­desta avio­eron jäl­keen

💡Osi­tuk­sen tar­koi­tuk­sena on purkaa avio-oi­keu­del­li­set vel­voit­teet. Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen on tär­keää, sillä muu­toin ex-puo­li­sol­lasi voi yhä olla avio­eron jäl­keen oikeus omai­suu­teesi.

Voiko avio­ero olla mak­su­ton?

Täysin mak­su­ton avio­ero ei voi olla. Jotta kä­rä­jä­oi­keus voi tuo­mita parin avio­eroon, täytyy heidän lä­het­tää en­sim­mäi­sen ja toisen vai­heen avio­ero­ha­ke­muk­set ja maksaa ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly­mak­sut.

Edul­li­sim­mil­laan avio­ero maksaa 310 euroa.

Osi­tuk­sen hinta la­ki­toi­misto vs verk­ko­pal­velu

Omai­suu­den osi­tuk­sen kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat noin 199–3 000 euron vä­lillä riip­puen käyt­tääkö pa­ris­kunta verk­ko­pal­ve­lua vai tun­ti­las­kut­teista ju­ris­tia. Mikäli pa­ris­kunta ei pääse yh­tei­sym­mär­ryk­seen omai­suu­den ja­ka­mi­sesta, on vaa­rana, että osi­tuk­sen kus­tan­nuk­sen nouse­vat hy­vin­kin suu­reksi.

Ositus voi­daan tehdä van­haan mal­liin ta­paa­mi­sissa asia­na­ja­jan tai asia­na­ja­jien kanssa, jotka ve­loit­ta­vat tun­ti­las­ku­tuk­sella.

Ku­lut­ta­ja­lii­ton hin­ta­ver­tai­lun (73 asian­ajo­toi­mis­toa) mukaan osi­tuk­sen kes­ki­mää­räi­nen hinta oli noin 1 400 euroa. Li­säksi li­sä­tun­neista las­ku­tet­tiin 250–300 euroa/li­sä­tunti.

Di­gi­taa­li­set pal­ve­lut ovat las­ke­neet ku­lut­ta­ja­hin­toja, joten osi­tuk­sesta ei enää tar­vitse maksaa tu­han­sia euroja.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lun hinta on 199 euroa ja se si­säl­tää omai­suu­den osi­tuk­sen, laa­duk­kaan osi­tus­so­pi­muk­sen ja säh­köi­set al­le­kir­joi­tuk­set asia­kir­joi­hin.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lussa lis­taat hel­posti kaikki omai­suu­det, jonka jäl­keen pal­velu laskee osi­tuk­sen ja­kaan­tu­mi­sen. La­ki­neu­vonta chatin tai säh­kö­pos­tin kautta si­säl­tyy samaan hin­taan, joten apu on tar­vit­taessa aina lä­hellä.

Rii­taisa avio­ero nostaa avio­eron hintaa

Rii­taisa avio­ero käy jo­kai­sen parin lom­pa­kolle ja kal­liit asian­tun­ti­ja­kus­tan­nuk­set on mah­dol­lista jo­kai­sen vält­tää. Kus­tan­nuk­set voivat nosta jopa tu­han­siin eu­roi­hin riip­puen siitä, kuinka kauan avio­ero­pro­sessi kestää.

Mikäli omai­suu­den ar­vosta ei päästä sopuun ja ar­vioin­tiin jou­du­taan käyt­tä­mään vielä erik­seen ul­ko­puo­lista asian­tun­tija-apua, voi se tuoda mer­kit­tä­viä­kin li­sä­kus­tan­nuk­sia.

Ul­ko­puo­lista asian­tun­ti­jaa kut­su­taan myös pe­sän­ja­ka­jaksi. Tällä ta­valla teh­tynä ositus vie kes­ki­mää­rin 1–2 vuotta – pa­him­mil­laan useam­pia vuosia. Pe­sän­ja­ka­jan käy­töstä kertyy vä­hin­tään tu­han­sia, vai­keim­missa ta­pauk­sissa kym­me­niä tu­han­sia euroja li­sä­kus­tan­nuk­sia.

Mikäli os­a­puo­let eivät ole tyy­ty­väi­siä pe­sän­ja­ka­jan te­ke­mään jakoon, he voivat aina va­lit­taa siitä tuo­miois­tui­meen, joka ottaa taas oman ai­kansa.

Avio­eh­to­so­pi­mus ennen eroa hel­pot­taa omai­suu­den ja­ka­mista

Omai­suu­den ositus avio­eron koit­taessa on huo­mat­ta­vasti hel­pom­paa, jos puo­li­soilla on en­na­kolta tehty avio­eh­to­so­pi­mus.

Avio­ehto täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mistä kä­rä­jä­oi­keu­delle. Muista myös avio­eh­don re­kis­te­röinti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle (DVV), jol­loin avio­eh­dosta tulee lain­voi­mai­nen.

💡 Tie­sitkö, että voit tehdä avio­eh­don ennen avio­eroa?

aatos-avioero-ositus.jpg

Avio­ero osi­tuk­se­neen Aa­tok­sessa

Jos haluat hoitaa avio­eron hel­posti ja edul­li­sesti, on Aa­tok­sen avio­ero­pal­velu hyvä va­linta.

Avio­ero Aa­tok­sen pal­ve­lussa maksaa 199 euroa. Li­säksi pa­ris­kun­nalle tu­le­vat mak­set­ta­vaksi Kä­rä­jä­oi­keu­den las­kut­ta­mat pa­kol­li­set maksut (yh­teensä 310 euroa).

Teidän ei tar­vitse sopia aikoja ja juosta vai­vaan­nut­ta­vissa ta­paa­mi­sissa asia­na­ja­jilla, vaan voitte hoitaa avio­eron omaan tah­tiin sa­massa verk­ko­pal­ve­lussa – myös mo­lem­mat omalla ajal­laan.

Pal­velu si­säl­tää kaiken tar­vit­ta­van avio­eron hoi­ta­mi­seen, jol­loin voit kes­kit­tyä uuden elämän aloit­ta­mi­seen. Saat myös mak­su­tonta kon­sul­taa­tiota ju­ris­teil­tamme.

Hoi­damme avio­ero­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­sen, ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen sekä osi­tuk­sen te­ke­mi­sen.

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä avio­eron hin­nasta

Alla löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­erosta sekä sen kus­tan­nuk­sista.

Kuinka paljon avio­eron pe­sän­ja­ka­jan hinta on?

Pe­sän­ja­ka­jan hinta on usein vä­hin­tään tu­han­sia euroja. Vai­keim­missa ta­pauk­sissa hinta saat­taa nousta jopa kym­me­niin tu­han­siin eu­roi­hin.

Kuinka paljon avio­eron toinen vaihe maksaa?

Avio­eron toinen vaihe maksaa 100 €.

Miten asun­non hinta-arvio avio­erossa teh­dään?

Asun­non hinta-arvion te­ke­mi­seen ei ole laissa sää­det­tyä tapaa. Puo­li­sot voivat sopia asun­non arvon yh­dessä, käyt­tää kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jää tai rii­tai­sessa ta­pauk­sessa pe­sän­ja­ka­jaa.

Mitä avio­ero maksaa?

Avio­ero maksaa vä­hin­tään 310 euroa. Hinta si­säl­tää Kä­rä­jä­oi­keu­den las­kut­ta­mat maksut avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lystä.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lussa hoidat myös osi­tuk­sen hel­posti. Pal­velu maksaa 199 €. Kä­rä­jä­oi­keu­den mak­su­jen kanssa hintaa tulee yh­teensä 509 euroa.

Mil­loin avio­ero tulee vi­reille?

Avio­ero astuu voi­maan, kun avio­ero­ha­ke­muk­sen toinen vaihe on lä­he­tetty kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Voiko avio­eroa hakea yksin?

Kyllä, voi. Voit hakea avio­eroa yksin tai yh­dessä puo­li­sosi kanssa.