Avio­eron hin­ta vuonna 2022

Avioparin kädet hellästi päällekkäin
Logo_blue.png
Aatos
27.5.2022 ● 2 min
Avioeron hintaan vaikuttaa lähtökohtaisesti kaksi asiaa: asiantuntijan palkkiot, sekä se, kuinka sopuisasti avioeron saa hoidettua puolison kanssa.

Avio­erot ovat paitsi hen­ki­ses­ti rank­ko­ja, voivat ne usein myös olla ta­lou­del­li­ses­ti vai­kei­ta. Ta­lou­del­li­ses­ti avio­ero vai­kut­taa siten, että usein omai­suut­ta jou­du­taan ja­ka­maan.

Li­säk­si asu­mi­sen kus­tan­nuk­set muut­tu­vat, kun ai­na­kin toinen puo­li­sois­ta joutuu muut­ta­maan.

Mo­nel­le saat­taa tulla myös yl­lä­tyk­se­nä, että avio­ero maksaa. Avio­eron hinta riip­puu käy­tän­nös­sä käy­te­tyis­tä asian­tun­ti­jois­ta sekä puo­li­sois­ta it­ses­tään.

Avio­eron saa har­voin heti, jol­loin pa­ris­kun­ta joutuu odot­taa la­ki­sää­tei­sen 6 kuu­kau­den har­kin­ta-ajan. Li­säk­si omai­suu­des­ta rii­te­ly voi pit­kit­tää pro­ses­sia jopa vuo­sil­la.

Alla käymme läpi, mistä avio­eron hinta koos­tuu vuonna 2022.

Avio­eron hinta vuonna 2022

Kuinka paljon avio­eron ha­ke­mi­nen maksaa koko­nai­suu­des­saan?

Edul­li­sim­mil­laan avio­eron saa hin­taan 509 euroa. Hin­taan si­säl­tyy avio­eron ja osi­tuk­sen hoi­ta­mi­nen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa (199 €) sekä pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut (310 €).

Avio­eron hinta voi­daan jakaa kol­meen osaan riip­puen siitä, miten pa­ris­kun­ta haluaa avio­eron­sa hoitaa.

Osaan ku­luis­ta, kuten vi­ran­omais­mak­sui­hin, ei voi avio­eron ha­ki­ja­na itse vai­kut­taa. Toi­saal­ta omat rat­kai­sut esim. osi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sen osalta vai­kut­ta­vat pal­jon­kin siihen, minkä verran avio­ero­pro­ses­si tulee mak­sa­maan.

Avio­eron pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut

Avio­eroon liit­tyy pa­kol­li­sia vi­ran­omais­mak­su­ja, jotta avio­ero kä­si­tel­lään kä­rä­jä­oi­keu­des­sa ja tulee lain­voi­mai­sek­si.

Avio­eron saa­mi­sek­si tulee kä­rä­jä­oi­keu­del­le toi­mit­taa avio­ero­ha­ke­mus, jonka kä­sit­te­ly maksaa 210 euroa. Kuuden kuu­kau­den har­kin­ta-ajan jäl­keen avio­ero vah­vis­te­taan toisen vai­heen ha­ke­muk­sel­la, jonka kä­sit­te­ly maksaa 100 euroa.

Yh­teen­sä vi­ran­omais­mak­sut ovat siis aina 310 euroa. HIn­taan ei voi itse vai­kut­taa.

Omai­suu­den osi­tuk­sen kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat noin 199–3 000 euron vä­lil­lä

Osi­tuk­ses­sa avio­puo­li­soi­den omai­suus yh­dis­te­tään ja jae­taan tasan, tai avio­eh­don mu­kai­ses­ti. Lop­pu­tu­lok­se­na on osi­tus­so­pi­mus, joka mää­rit­tää omai­suu­den ja­kau­tu­mi­sen.

Osi­tus­so­pi­muk­sen teko "ko­ti­kons­tein" on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta, ellei mo­lem­mil­la os­a­puo­lil­la ole la­kia­lan kou­lu­tus­ta.

Mitä osi­tuk­ses­sa tulee huo­mioi­da?

  • Las­ku­kaa­vat
  • Ve­ro­tus
  • Vel­ko­jen huo­mioin­ti
  • Omai­suu­den ar­vot­ta­mi­nen

Ositus voi­daan tehdä van­haan mal­liin ta­paa­mi­sis­sa asia­na­jajan tai asia­na­ja­jien kanssa, jotka ve­loit­ta­vat tun­ti­las­ku­tuk­sel­la.

Ku­lut­ta­ja­lii­ton hin­ta­ver­tai­lun (73 asian­ajo­toi­mis­toa) mukaan osi­tuk­sen kes­ki­mää­räi­nen hinta oli noin 1 400 euroa. Li­säk­si li­sä­tun­neis­ta las­ku­tet­tiin 250–300 euroa/li­sä­tun­ti.

Di­gi­taa­li­set pal­ve­lut ovat las­ke­neet ku­lut­ta­ja­hin­to­ja, joten osi­tuk­ses­ta ei enää tar­vit­se maksaa tu­han­sia euroja.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lun hinta on 199 euroa ja se si­säl­tää omai­suu­den osi­tuk­sen, laa­duk­kaan osi­tus­so­pi­muk­sen ja säh­köi­set al­le­kir­joi­tuk­set asia­kir­joi­hin.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lus­sa lis­taat hel­pos­ti kaikki omai­suu­det, jonka jäl­keen pal­ve­lu laskee osi­tuk­sen ja­kaan­tu­mi­sen.

La­ki­neu­von­ta chatin tai säh­kö­pos­tin kautta si­säl­tyy samaan hin­taan, joten apu on tar­vit­taes­sa aina lä­hel­lä.

Asun­non hinnan ar­vioin­ti avio­eros­sa

Laki ei erik­seen sää­te­le, että miten asun­non arvo mää­ri­tel­lään osi­tuk­ses­sa. Jos pa­ris­kun­ta ky­ke­nee osi­tuk­sen te­ke­mi­seen so­vin­nol­li­ses­ti, voivat he sopia asun­non arvon ha­lua­mal­laan ta­val­la.

Yksi vaih­toeh­to on pyytää kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän ar­vio­ta asun­non ar­vos­ta. Li­säk­si asun­non arvon saa sel­vil­le, jos yh­tei­nen asunto myy­dään osana avio­ero­pro­ses­sia.

Jos avio­ero on rii­tai­sia, puo­li­sot voivat hakea pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mis­tä, jol­loin hän mää­rit­tää asun­nol­la arvon.

Rii­tai­sa avio­ero nostaa kus­tan­nuk­sia huo­mat­ta­vas­ti

Rii­tai­sa avio­ero käy jo­kai­sen parin lom­pa­kol­le ja kal­liit asian­tun­ti­ja­kus­tan­nuk­set on mah­dol­lis­ta jo­kai­sen vält­tää. Kus­tan­nuk­set voivat nosta jopa tu­han­siin eu­roi­hin riip­puen siitä, kuinka kauan avio­ero­pro­ses­si kestää.

Mikäli omai­suu­den ar­vos­ta ei päästä sopuun ja ar­vioin­tiin jou­du­taan käyt­tä­mään vielä erik­seen ul­ko­puo­lis­ta asian­tun­ti­ja-apua, voi se tuoda mer­kit­tä­viä­kin li­sä­kus­tan­nuk­sia.

Ul­ko­puo­lis­ta asian­tun­ti­jaa kut­su­taan myös pe­sän­ja­ka­jak­si. Tällä ta­val­la teh­ty­nä ositus vie kes­ki­mää­rin 1–2 vuotta – pa­him­mil­laan useam­pia vuosia. Pe­sän­ja­ka­jan käy­tös­tä kertyy vä­hin­tään tu­han­sia, vai­keim­mis­sa ta­pauk­sis­sa kym­me­niä tu­han­sia euroja li­sä­kus­tan­nuk­sia.

Mikäli os­a­puo­let eivät ole tyy­ty­väi­siä pe­sän­ja­ka­jan te­ke­mään jakoon, he voivat aina va­lit­taa siitä tuo­miois­tui­meen, joka ottaa taas oman ai­kan­sa.

Avio­eh­to­so­pi­mus ennen eroa hel­pot­taa omai­suu­den ja­ka­mis­ta

Omai­suu­den ositus avio­eron koit­taes­sa on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa, jos puo­li­soil­la on en­na­kol­ta tehty avio­eh­to­so­pi­mus. Tie­sit­kö, että voit tehdä avio­eh­don ennen avio­eroa?

Avio­eh­to täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä kä­rä­jä­oi­keu­del­le. Muista myös avio­eh­don re­kis­te­röin­ti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le (DVV), jol­loin avio­eh­dos­ta tulee lain­voi­mai­nen.

Aatos on vai­vat­to­min tapa avio­eron hoi­ta­mi­seen

Jos haluat hoitaa avio­eron hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti, on Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lu hyvä va­lin­ta.

Teidän ei tar­vit­se sopia aikoja ja juosta vai­vaan­nut­ta­vis­sa ta­paa­mi­sis­sa asia­na­ja­jil­la, vaan voitte hoitaa avio­eron omaan tah­tiin sa­mas­sa verk­ko­pal­ve­lus­sa – myös mo­lem­mat omalla ajal­laan.

Pal­ve­lu si­säl­tää kaiken tar­vit­ta­van avio­eron hoi­ta­mi­seen, jol­loin voit kes­kit­tyä uuden elämän aloit­ta­mi­seen.

Hoi­dam­me avio­ero­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­sen, ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen sekä osi­tuk­sen te­ke­mi­sen.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä avio­eron hin­nas­ta

Alla löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­eros­ta sekä sen kus­tan­nuk­sis­ta.

Kuinka paljon avio­eron pe­sän­ja­ka­jan hinta on?

Pe­sän­ja­ka­jan hinta on usein vä­hin­tään tu­han­sia euroja. Vai­keim­mis­sa ta­pauk­sis­sa hinta saat­taa nousta jopa kym­me­niin tu­han­siin eu­roi­hin.

Kuinka paljon avio­eron toinen vaihe maksaa?

Avio­eron toinen vaihe maksaa 100 €.

Miten asun­non hinta-arvio avio­eros­sa teh­dään?

Asun­non hinta-arvion te­ke­mi­seen ei ole laissa sää­det­tyä tapaa. Puo­li­sot voivat sopia asun­non arvon yh­des­sä, käyt­tää kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jää tai rii­tai­ses­sa ta­pauk­ses­sa pe­sän­ja­ka­jaa.

Mitä avio­ero maksaa?

Avio­ero maksaa vä­hin­tään 509 euroa. Hoidat avio­ero­pro­ses­sin koko­nai­suu­des­saan edul­li­sim­min Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.

Mil­loin avio­ero tulee vi­reil­le?

Avio­ero astuu voi­maan, kun avio­ero­ha­ke­muk­sen toinen vaihe on lä­he­tet­ty kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Voiko avio­eroa hakea yksin?

Kyllä, voi. Voit hakea avio­eroa yksin tai yh­des­sä puo­li­so­si kanssa.