Skils­mäs­sa med äk­ten­skaps­för­ord

Figurer
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Dela artikeln
Ett äk­ten­skaps­för­ord hand­lar inte om att vara sniken. Det är ett sätt att ta ansvar för varand­ra och livet som händer. Äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa och döds­fall kan göra stor skill­nad både för dig själv och fa­mil­jen.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själv be­stäm­ma hur det ni äger ska delas mellan er vid skils­mäs­sa. Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar även hur egen­do­men för­de­las vid döds­fall om ni har barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den.

Äk­ten­skaps­för­ord har blivit allt vik­ti­ga­re då fler gifter sig senare i livet och många har hunnit jobba ett bra tag och skapat en egen eko­nomi. Det är också van­li­ga­re att det finns barn sedan ti­di­ga­re och då kan ett äk­ten­skaps­för­ord bli ännu mer an­ge­lä­get.

I Sve­ri­ge finns också en stark fö­re­ta­garan­da med över en miljon små­fö­re­ta­ga­re. Många fö­re­ta­ga­re skri­ver äk­ten­skaps­för­ord för att skydda fö­re­ta­get.

Ta ansvar för varand­ra med ett äk­ten­skaps­för­ord

Att ta ett aktivt beslut om äk­ten­skaps­för­ord hand­lar om att ta pla­ne­ra fram­ti­den på det sätt som är bäst för alla i fa­mil­jen. Ett äk­ten­skaps­för­ord kan göra stor skill­nad både för er vuxna och barnen vid skils­mäs­sa och döds­fall. Det kan på­ver­ka hur ni alla kan gå vidare i livet

Ett äk­ten­skaps­för­ord kan på­ver­ka vad dina barn ärver, ditt jobb om du kör eget fö­re­tag eller ge eko­no­misk kom­pen­sa­tion till den som är hemma mer när barnen är små. Och kanske känns det vik­ti­gt att släk­tens som­mar­hus får stanna i släk­ten och att din makes barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de inte ska ärva dig.

Ett äk­ten­skaps­för­ord ska dock inte för­väx­las med tes­ta­men­te. Det är skill­nad på äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­te.

Tips! Det finns goda skäl även med lägre in­komst eller mindre till­gång­ar att ha ett äk­ten­skaps­för­ord.

Inget äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa

När ett äk­ten­skap ingås blir ma­kar­nas egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid döds­fall och skils­mäs­sa delas värdet av ma­kar­nas egen­do­men lika, obe­ro­en­de vem som äger egen­do­men.

Den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andre part­nern så att båda får lika mycket. Det gäller både vid skils­mäs­sa och döds­fall om inte äk­ten­skaps­för­ord finns.

Om ma­kar­na inte vill att egen­do­men ska delas på hälf­ten måste de skriva ett äk­ten­skaps­för­ord. I äk­ten­skaps­för­or­det kan ma­kar­na be­stäm­ma att viss eller all egen­dom ska vara en­skild egen­dom. En­skild egen­dom delas inte mellan ma­kar­na, utan den make som äger egen­do­men be­hål­ler den.

Äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas alltså värdet av all egen­dom på hälf­ten och det gäller även eget fö­re­tag, arv, aktier och fri­tids­hus.

Vid skils­mäs­sa med äk­ten­skaps­för­ord kan ditt spa­ran­de på börsen fort­sät­ta vara en eko­no­mis­ka trygg­het, arv stan­nar hos dig precis så som det säkert var tänkt och inget för­änd­ras med fri­tids­hu­set som du kanske äger med dina syskon.

Vid skils­mäs­sa ska även värdet av fö­re­tag tas med i bo­del­ning­en. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan den av ma­kar­na som äger fö­re­ta­get fort­sät­ta att driva det vidare som ti­di­ga­re utan krav på att ex-maken ska få del i fö­re­ta­get.

Skul­der vid skils­mäs­sa

Ett äk­ten­skaps­för­ord är också en sä­ker­het mot ovän­ta­de över­rask­ning­ar. Spe­ci­ellt om den ena maken är skuld­sa­tt kan en skils­mäs­sa få oöns­ka­de följ­der.

Tänk dig att du och din make an­sö­ker om skils­mäs­sa. Ni har inte ett äk­ten­skaps­för­ord och det visar sig att din make är skuld­sa­tt och hen har inget annat av värde. Det skulle in­ne­bä­ra att ef­ter­som maken inte har något att till­fö­ra “den ge­men­sam­ma potten” som ska delas så kommer det istäl­let bara vara din egen­dom som ska delas.

💡 Även om du inte är an­sva­rig för att betala av din makes skul­der in­ne­bär det ändå att det på­ver­kar dig. Du måste alltså dela med dig av hälf­ten av det du äger vid skils­mäs­sa.

Läs mer! 5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig och var­för äk­ten­skaps­för­ord är lös­ning­en

Äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa en jäm­ställd­hets­fråga

Det är van­li­gt att tänka att äk­ten­skaps­för­ord endast är till för att trygga eko­no­min för maken med mer egen­dom. Så är det inte alls.

Äk­ten­skaps­för­ord är en fråga om jäm­ställd­het. Det hand­lar om att ta ansvar för fa­mil­jens eko­no­mis­ka si­tu­a­tion om livet inte blir som man tänkt sig. Därför ska äk­ten­skaps­för­ord skri­vas ut­i­från vad som är bäst för fa­mil­jen som helhet.

Alla vill och ska kunna känna sig starka och själv­stän­di­ga i en re­la­tion där vi kan ta egna och ge­men­sam­ma eko­no­mis­ka beslut.

Äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall om ma­kar­na har sär­kull­barn

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte arvs­ord­ning­en, men ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar vilken egen­dom som den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till.

  • Om ma­kar­na inte har ett äk­ten­skaps­för­ord hälf­ten­de­las värdet av all egen­dom och ar­ving­ar­na har rätt till hälf­ten.
  • Om ma­kar­na har ett äk­ten­skaps­för­ord har ar­ving­ar rätt till den av­lid­ne makens en­skil­da egen­dom och hälf­ten av båda ma­kar­nas gif­to­rätts­gods. Gif­to­rätts­gods är all ma­kar­nas egen­dom som inte är en­skild egen­dom.

💡 Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar därmed vem som ärver vad och hur mycket.

Ex­em­pel 1: Makar har inte äk­ten­skaps­för­ord

Jonas och Lena har inte ge­men­sam­ma barn men har varsi­tt barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de. De har inte ett äk­ten­skaps­för­ord.

När Lena går bort har hon 800 000 kronor och Jonas egen­dom är värd 200 000 kronor. Lenas barn och Jonas har båda rätt till hälf­ten, båda får 500 000 kronor var.

Lenas barn måste betala 300 000 kronor till Jonas. När Jonas går bort ärver hans barn egen­do­men, inte Lenas barn.

Ex­em­pel 2: Makar har skri­vit äk­ten­skaps­för­or­det

Samma si­tu­a­tion som ovan men Jonas och Lena har ett äk­ten­skaps­för­ord. När Lena av­li­der ärver Lenas barn 800 000 kronor och Jonas be­hål­ler sina 200 000 kronor. Jonas barn ärver inget av Lena och Lenas barn får hela Lenas egen­dom.

Rätt och rik­ti­gt äk­ten­skaps­för­ord - online hos Aatos

Hos Aatos gör du ett äk­ten­skaps­för­ord enkelt online på 10 mi­nu­ter. För­or­det skapas genom att ni svara på enkla frågor.

Först kart­läg­ger tjäns­ten livs­si­tu­a­tion och öns­ke­mål och där­ef­ter upp­rät­tas ett äk­ten­skaps­för­ord ba­se­rat på det. För­or­det är an­pas­sat för just er och kan laddas ner direkt när det är klart!

Till ett fast pris kan ni upp­rät­ta det när ni vill och utan att boka tid med en jurist. Du kan utan extra kost­nad ställa frågor till våra ju­ris­ter via chatt.

Prova gratis:

Smidigare juridik, online och enkelt!