Äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa och döds­fall

Figurer
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Ett äktenskapsförord är inte för alla, men det viktigt att veta hur er egendom fördelas vid skilsmässa och dödsfall om ni inte har ett äktenskapsförord.

Är du säker på att du vill att släk­tens som­mar­hus delas lika mellan dig och din make, eller att din makes barn ärver din egen­dom istäl­let för dina barn?

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själv be­stäm­ma hur er egen­dom ska delas mellan er vid en skils­mäs­sa, och ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar även hur er egen­dom för­de­las vid döds­fall om ni har barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den.

Vad är ett äk­ten­skaps­för­ord?

När ett äk­ten­skap ingås blir ma­kar­nas egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att vid döds­fall och skils­mäs­sa delas värdet av ma­kar­nas egen­do­men lika, obe­ro­en­de vem som äger egen­do­men.

Om ma­kar­na inte vill att egen­do­men ska delas på hälf­ten måste de upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord. I äk­ten­skaps­för­or­det kan ma­kar­na skriva att viss eller all egen­dom ska vara en­skild egen­dom.

En­skild egen­dom delas inte mellan ma­kar­na, utan den make som äger egen­do­men be­hål­ler den.

Äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas värdet av all egen­dom på hälf­ten, även eget fö­re­tag, arv, aktier och fri­tids­hus.

Ett äk­ten­skaps­för­ord är en sä­ker­het mot ovän­ta­de över­rask­ning­ar. Spe­ci­ellt om den ena maken är skuld­satt kan en skils­mäs­sa få ovän­ta­de följ­der.

Tänk dig att du och din make an­sö­ker om skils­mäs­sa. Ni har inte ett äk­ten­skaps­för­ord och det visar sig att din make är skuld­satt och hen har inga till­gång­ar alls.

Ef­tersom värdet av all er egen­dom ska delas på hälf­ten så att båda får lika mycket, är det endast din egen­dom som delas på hälf­ten. Du måste alltså dela med dig av halva din egen­dom.

Äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall om ma­kar­na har sär­kull­barn

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte arvs­ord­ning­en, men ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar vilken egen­dom som den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till.

Om ma­kar­na inte har ett äk­ten­skaps­för­ord hälf­ten­de­las värdet av all egen­dom och ar­ving­ar­na har rätt till hälf­ten.

Om ma­kar­na har ett äk­ten­skaps­för­ord har ar­ving­ar rätt till den av­lid­ne makens en­skil­da egen­dom och hälf­ten av båda ma­kar­nas gif­to­rätts­gods. Gif­to­rätts­gods är all ma­kar­nas egen­dom som inte är en­skild egen­dom.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar därmed vem som ärver vad och hur mycket.

Ex­em­pel 1: Makar har inte äk­ten­skaps­för­ord

Jonas och Lena har inte ge­men­sam­ma barn men har varsitt barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­de, det har inte ett äk­ten­skaps­för­ord.

När Lena går bort har hon 800 000 kronor och Jonas egen­dom är värd 200 000 kronor. Lenas barn och Jonas har båda rätt till hälf­ten, båda får 500 000 kronor var.

Lenas barn måste betala 300 000 kronor till Jonas. När Jonas går bort ärver hans barn egen­do­men, inte Lenas barn.  

Ex­em­pel 2: Makar har skri­vit äk­ten­skaps­för­or­det

Samma si­tu­a­tion som ovan men Jonas och Lena har ett äk­ten­skaps­för­ord. När Lena av­li­der ärver Lenas barn 800 000 kronor och Jonas be­hål­ler sina 200 000 kronor. Jonas barn ärver inget av Lena och Lenas barn får hela Lenas egen­dom.

Läs mer om barns rätt till arv

Äk­ten­skaps­för­ord enligt lagen - online hos Aatos

Hos Aatos gör du ett äk­ten­skaps­för­ord enkelt online på 10 mi­nu­ter. För­or­det upp­rät­tas genom att ni svara på enkla frågor.

Fört kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och era öns­ke­mål och där­ef­ter upp­rät­tas ett äk­ten­skaps­för­ord ba­se­rat på det. För­or­det är skräd­dar­sytt för just er och direkt när det är upp­rät­tat kan ni ladda ner det och skriva under.

Aatos äktenskapsförord

Genom att an­vän­da er av Aatos kan ni enkelt upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord till ett fast pris. Ni be­hö­ver inte boka en tid med en jurist och kan upp­rät­ta det när ni vill och var ni vill.

Aatos ju­ri­dis­ka team finns alltid nära till hands och ju­ri­disk råd­giv­ning ingår i priset.