Vad hän­der med fö­re­tag vid skils­mäs­sa?

Ho.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 6 minuter
Dela artikeln
Hur delas till­gång­ar­na vid skils­mäs­sa? Vad ska man tänka på, hur fö­re­ta­get vär­de­ras och om du har rätt till din makes fö­re­tag?

Vid vig­seln blir ma­kar­nas egen­dom gif­to­rätts­gods. Under äk­ten­ska­pet har detta inte be­ty­del­se, men vid en skils­mäs­sa ska värdet av all er egen­dom li­ka­de­las så att båda får lika mycket. Egen­do­men delas vid en bo­del­ning.

Vid en skils­mäs­sa räknas er egen­dom ihop och delas sedan på hälf­ten. Den som äger egen­dom av mer värde ska ge bort sin egen­dom till den andra maken, så att ni båda får egen­dom av samma värde.

Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas all er egen­dom 50/50 mellan er. Även fö­re­tag, aktier, arv och egen­dom ni hade före ni gifte er ska delas lika.

Endast genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själv pla­ne­ra hur er egen­dom för­de­las. Spe­ci­ellt om du har ett fö­re­tag är det vik­ti­gt att fun­de­ra på vad som händer vid en skils­mäs­sa.

Om du grun­dar ett fö­re­tag med en de­lä­ga­re, är du beredd att driva fö­re­ta­get till­sam­mans med din de­lä­ga­res part­ner? Vad kan du och din make göra så att båda får lika mycket men så att du inte måste sälja ditt fö­re­tag eller driva det med din ex-make?

Är fö­re­ta­get en­skild egen­dom eller gif­to­rätts­gods?

Även värdet av fö­re­tag ska för­de­las lika vid en skils­mäs­sa om det inte finns ett äk­ten­skaps­för­ord. Egen­dom som inte ska delas lika mellan er på grund av äk­ten­skaps­för­or­det kallas en­skild egen­dom. Egen­dom som ska delas lika mellan er kallas gif­to­rätts­gods.

Om fö­re­ta­get är gif­to­rätts­gods eller en­skild egen­dom beror på om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Vi re­kom­men­de­rar att ni skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord, en skils­mäs­sa är krång­lig som det är utan att ni även måste fun­de­ra på hur fö­re­ta­get för­de­las.

Läs mer om Skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord.

Hur delar man ett fö­re­tag vid skils­mäs­sa?

Ett fö­re­tag be­ak­ta­ts på samma sätt som annan egen­dom vid en skils­mäs­sa. Det har stor be­ty­del­se om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte när ett fö­re­tag ska delas vid en skils­mäs­sa.

Här är tre ex­em­pel på hur fö­re­tag delas be­ro­en­de på om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte. Efter det kan ni läsa om olika bo­lags­ty­per och hur de spe­ci­fikt be­ak­tas vid en skils­mäs­sa.

Ex­em­pel 1: Bo­del­ning utan äk­ten­skaps­för­ord

Ro­set­ta och Koa har skilt sig och ska nu dela göra en bo­del­ning. De har inte ett äk­ten­skaps­för­ord. Ro­set­tas egen­dom är värd 500 000 kronor och Koas egen­dom är värd 100 000 kronor.

Koa har ett eget fö­re­tag som är värt 1 000 000 kronor. Vid bo­del­ning­en räknas all egen­dom ihop och delas på hälf­ten. Båda har rätt till 800 000 kronor ((500 0000 + 100 000 + 1M)/2) Koa måste ge egen­dom av värde av 300 000 kronor till Ro­set­ta.

Ef­ter­som Koa inte har till­räck­li­gt med egen­dom kommer hon i värsta fall vara tvung­en att sälja sitt fö­re­tag så att Ro­set­ta får det hon har rätt till. Det är dock upp till Koa att välja vad hon ger till Ro­set­ta.

Ex­em­pel 2: Bo­del­ning med äk­ten­skaps­för­ord där endast fö­re­tag är en­skild egen­dom

Om Ro­set­ta och Koa hade haft ett äk­ten­skaps­för­ord där fö­re­ta­get är en­skild egen­dom hade all annan egen­dom deltas lika men fö­re­ta­gets värde hade inte be­ak­ta­ts.

Värdet av deras totala egen­dom är 600 000 kronor och båda har rätt till 300 000 kronor. Ro­set­ta är tvung­en att ge 200 000 kronor till Koa.

Ex­em­pel 3: Bo­del­ning med äk­ten­skaps­för­ord där all egen­dom är en­skild egen­dom

Om Ro­set­ta och Koa hade haft ett äk­ten­skaps­för­ord där all egen­dom är en­skild egen­dom hade ingen egen­dom deltas lika mellan dem. Båda hade be­hål­lit vad de äger.

Vad gäller vid skils­mäs­sa för ak­tie­bo­lag?

Vad som ti­di­ga­re sagts om fö­re­tag gäller även för ak­tie­bo­lag. Värdet av ak­tie­bo­lag ska ingå vid en bo­del­ning vid äk­ten­skaps­skill­nad.

Endast genom att göra fö­re­ta­get till en­skild egen­dom i ett äk­ten­skaps­för­ord kan maken som äger fö­re­ta­get vara säker på att skils­mäs­san inte på­ver­kar fö­re­ta­get.

Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord måste ak­tieägar­ma­ken lösa ut den andra maken för att be­hål­la sina aktier i fö­re­ta­get. Du måste alltså betala i kon­tan­ter till din make, så att ni båda får egen­dom av samma värde.

Om du inte har till­räck­li­gt med annan egen­dom eller kon­tan­ter kan du:

  • driva fö­re­ta­get med din make
  • sälja hela eller en del av fö­re­ta­get
  • skapa en be­tal­nings­plan om din make går med på det
  • ta in in­ve­ste­ra­re, det in­ver­kar dock på ditt och andras ägande

Om du har de­lä­ga­re är det vik­ti­gt att ni alla skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord.

Det räcker inte med att ni har ett kom­pan­jons­av­tal eller ak­tieä­ga­re­av­tal där det står att fö­re­ta­get är en­skild egen­dom. Ni måste skriva varsi­tt äk­ten­skaps­för­ord om ni är gifta eller gifter er så att en skils­mäs­sa inte på­ver­kar fö­re­ta­get eller den andra de­lä­ga­ren.

Hur vär­de­ras ak­tie­bo­lag vid en skils­mäs­sa?

Det är fö­re­ta­gets mark­nads­värde som an­vän­ds och inte värdet på ak­ti­e­ka­pi­ta­let.

Att be­räk­na mark­nads­vär­det är svårt ef­ter­som endast vid en för­sälj­ning är det möj­li­gt att få fram det verk­li­ga mark­nads­vär­det.

Läs mer om Äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar pengar, aktier och eget fö­re­tag.

Vad gäller för en­skild firma vid skils­mäs­sa?

En en­skild firma är gif­to­rätts­gods om ni inte skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord. Även den en­skil­da fir­mans till­gång­ar ska för­de­las lika mellan ma­kar­na.

Även den en­skil­da fir­mans skul­der ska be­ak­tas vid bo­del­ning­en, vilket kan leda till att ni endast delar lika på den andra makens egen­dom.

Har jag rätt till min mans fö­re­tag vid skils­mäs­sa?

Vid en skils­mäs­sa räknas värdet av er egen­dom ihop och sedan delar ni det på hälf­ten.

Om maken som äger fö­re­ta­get har egen­dom av mer värde måste hen ge bort egen­dom till den andra maken. Den make som har egen­dom av mer värde väljer själv vad hen ger bort. Därmed måste det inte på­ver­ka fö­re­ta­get om det finns annan egen­dom.

Du har därmed rätt till hälf­ten av värdet av din makes fö­re­tag, men inte till fö­re­ta­get i sig.

Kanelbulle.

Måste man dela allt vid skils­mäs­sa?

Allt måste inte delas vid en skils­mäs­sa, det beror på om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte. Om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord ska endast det som inte om­fat­tas av äk­ten­skaps­för­or­det delas lika mellan er.

Om all egen­dom om­fat­tas av äk­ten­skaps­för­or­det ska ingen egen­dom delas lika.

Ni kan skriva ett äk­ten­skaps­för­ord genom att an­vän­da en mall eller göra det online hos Aatos.

Läs mer: Köpa ut hus vid skils­mäs­sa

Vad kan man skriva i ett äk­ten­skaps­för­ord?

Ni väljer själv vad ni skri­ver i äk­ten­skaps­för­or­det. Vill ni att ingen egen­dom ska delas 50/50, eller vill ni att allt för­u­tom viss spe­ci­fik egen­dom ska delas lika mellan er? Det vik­ti­gas­te är att äk­ten­skaps­för­or­det är kor­rekt skapat så att det är ju­ri­diskt bin­dan­de. För att det ska vara kor­rekt i en­lig­het med svensk lag ska det vara skrift­li­gt, da­te­rat och un­der­teck­nat av er båda. Sedan ska det även re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Först när det är re­gi­stre­rat är det bin­dan­de.

Ni kan skriva det före eller efter vig­seln, det är lika bra och bin­dan­de oav­sett. Det vik­ti­gas­te är att det är re­gi­stre­rat före ni an­sö­ker om skils­mäs­sa.

Vem gör bo­del­ning vid skils­mäs­sa?

Ni kan själv göra bo­del­ning­en vid en skils­mäs­sa. Ni be­hö­ver inte kon­tak­ta en jurist om ni inte vill.

Ef­ter­som det är möj­li­gt att göra det själv och det är en dyr pro­cess om ni an­vän­der er av en jurist, re­kom­men­de­rar vi att ni själv in­le­der pro­ces­sen och först när ni märker att ni inte kommer över­ens är ni i kon­takt med en jurist.

Spe­ci­ellt om du har ett fö­re­tag är det vik­ti­gt att göra en bo­del­ning direkt. En bo­del­ning kan göras långt efter att ni skilt er, även efter 10 år, och du vill inte behöva tänka på att din make kan be om hälf­ten av fö­re­ta­get när som helst.

Läs mer: allt om skils­mäs­sa och att göra skils­mäs­so­an­sö­kan på egen hand.

Smidigare juridik, online och enkelt!