Fram­tids­full­makt och Skat­te­ver­ket

Kontor
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-11-09 ● 2 minuter
Dela artikeln
Den här ar­ti­keln för­kla­rar kopp­ling­en mellan fram­tids­full­makt och Skat­te­ver­ket. Den ger också goda råd kring hur du bäst för­va­rar din fram­tids­full­makt.

För att en fram­tids­full­makt verk­li­gen ska kunna an­vän­das måste den du har utsett till fö­re­trä­da­re veta var den finns.

Ska en fram­tids­full­makt re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket?

En fram­tids­full­makt ska inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Där­e­mot finns det andra fa­mil­je­rätts­li­ga do­ku­ment som måste skic­kas till Skat­te­ver­ket. Ex­em­pel på det är äk­ten­skaps­för­ord och boupp­teck­ning.

Varken Skat­te­ver­ket eller någon annan myn­dig­het har ansvar för fram­tids­full­mak­ter. Det finns heller inte något re­gis­ter över om någon har en fram­tids­full­makt eller inte. Du som skri­ver full­mak­ten är an­sva­rig för att se till an­hö­ri­ga vet att den finns och var den för­va­ras.

Fram­tids­full­mak­ter och Skat­te­ver­ket

Så finns det någon kopp­ling mellan Skat­te­ver­ket och fram­tids­full­makt?

Det finns ingen of­fi­ci­ell kopp­ling mellan Skat­te­ver­ket och fram­tids­full­makt. Skat­te­ver­ket om­näm­ns inte heller i lagen om fram­tids­full­mak­ter. Där­e­mot finns ge­ne­rell in­for­ma­tion om fram­tids­full­makt på Skat­te­ver­kets hem­si­da.

Du kan som full­makts­gi­va­re ge din full­makts­ha­va­re rätt att ta hand om ären­den kopp­la­de till Skat­te­ver­ket. Om fram­tids­full­mak­ten gäller för att sköta alla eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter avser det också de­kla­ra­tion. Du kan också välja att skriva i fram­tids­full­mak­ten att din fö­re­trä­da­re får ta hand om samt­li­ga ären­den hos Skat­te­ver­ket och kanske också hos andra myn­dig­he­ter.

💡 Om du miss­tän­ker att fram­tids­full­mak­ten inte blir an­vän­ds på ett rätt kan du vända dig till kom­mu­nens över­för­myn­da­re. Den kan begära att upp­dra­get blir grans­kat.

De­kla­re­ra med en fram­tids­full­makt

Det van­li­gas­te som någon som full­makts­ha­va­re gör re­la­te­rat till Skat­te­ver­ket är att de­kla­re­ra för någon annan eller att göra en flyt­tan­mä­lan.

De­kla­ra­tion kan göras på papper eller di­gi­talt. Om du väljer att de­kla­re­ra på papper ska du också bifoga en kopia av fram­tids­full­mak­ten. För att de­kla­re­ra di­gi­talt måste du först bli de­kla­ra­tions­om­bud. Du an­sö­ker genom blan­kett till Skat­te­ver­ket, vilken också ska vara be­vitt­nad.

Läs mer: fram­tids­full­makt vid bankä­ren­den

Ori­gi­nal eller kopia av fram­tids­full­makt

För att som full­makts­ha­va­re kunna an­vän­da en fram­tids­full­makt vid ett ärende krävs att full­mak­ten är i ori­gi­nal. An­led­ning­en är att den andra parten ska kunna lita på att det inte ut­fär­da­ts en ny full­makt. Det ger större trygg­het till dig som full­makts­gi­va­re.

Det är sam­ti­di­gt möj­li­gt att ut­fär­da flera exakt li­ka­da­na fram­tids­full­mak­ter i ori­gi­nal. Det vik­ti­ga är att upp­fyl­la alla form­krav för varje ex­em­plar. Alla do­ku­men­ten måste ex­em­pel­vis både un­der­teck­nas och be­vitt­nas.

Med det sagt är kopior inte nöd­vän­digt­vis utan syfte. De kan an­vän­das för att en yt­ter­li­ga­re person ska få kän­ne­dom om det exakta in­ne­hål­let av full­mak­ten. Det kan också fung­e­ra som ett sätt för andra att hålla koll på att full­makt­ha­va­re inte gör något som de inte får.

Läs mer: Hur tas fram­tids­full­makt i bruk? och Vad kan fram­tids­full­mak­ten in­ne­hål­la?

Då är det bra med flera ori­gi­nal av fram­tids­full­makt

Det kan rent av vara bra att fram­tids­full­mak­ten finns i flera ori­gi­nal. Om det finns flera full­makt­ha­va­re kan de då ha var sitt ori­gi­nal och är inte be­ro­en­de av att endast ett do­ku­ment ska vandra mellan dom.

Flera ori­gi­nal av fram­tids­full­mak­ten kan också ge en extra trygg­het. Om det bara finns ett ori­gi­nal skulle det enkelt kunna tappas bort, för­svin­na i en flytt eller av miss­tag för­stö­ras. Det kan då vara bra att det finns flera ori­gi­nal som för­va­ras på olika stäl­len och hos olika per­so­ner.

För­va­ra en fram­tids­full­makt

Det finns ingen sär­skild be­stämd plats där du måste för­va­ra fram­tids­full­mak­ten. Bara att den bör för­va­ras säkert. Van­li­gast är att för­va­ra den hemma hos dig själv bland andra vik­ti­ga papper eller hos full­makts­ha­va­ren. Det vik­ti­gas­te är att du be­rät­tar för dina an­hö­ri­ga att den finns och var du för­va­rar full­mak­ten.

Att tänka på kring för­va­ring av full­makt

Nedan har vi sam­man­ställt några saker som vi tycker är extra vik­ti­ga att tänka på när det gäller för­va­ring av fram­tids­full­makt. Några har vi redan varit inne på:

  1. Gör fram­tids­full­mak­ten i flera ori­gi­nal. Som ovan nämnt ac­cep­te­rar de allra flesta enbart full­mak­ten i ori­gi­nal. Vi re­kom­men­de­rar att du gör minst två ori­gi­nal. Flera ex­em­plar gör det lät­ta­re om full­mak­ten skulle tappas bort. 
  2. Ge full­mak­ten i ori­gi­nal till full­makts­ha­var­na. Egent­li­gen är det vik­ti­ga­re att full­makts­ha­va­ren har ett ori­gi­nal än att du har det. Vårt för­slag är att du och alla full­makts­ha­va­re har varsi­tt ori­gi­nal.
  3. Be­rät­ta om att en fram­tids­full­makt finns. För­hopp­nings­vis ska full­mak­ten aldrig be­hö­vas. Men om det blir ak­tu­ellt kan det ha gått de­cen­ni­um sedan du skrev den. Ju fler som vet att den finns och var den finns desto bättre.
  4. Lägg inte fram­tids­full­mak­ten i ett bank­fack. Åt­minsto­ne inte om du är den enda som har be­hö­rig­het att komma in i bank­fac­ket. Det kan verka vara en trygg plats att för­va­ra full­mak­ten, men kan ingen komma åt den kan den inte an­vän­das.

💡 Tänk på! Även om du är gift be­hö­ver du en fram­tids­full­makt. Det är inte säkert att ni som gifta får fö­re­trä­da varand­ra. Det kan också vara bra att det finns yt­ter­li­ga­re en full­makts­ha­va­re i en annan ålder än dig själv och din part­ner.

👉 Läs mer: vad är en god man?

Skriv en fram­tids­full­makt med Aatos

Att skriva en fram­tids­full­makt är enkelt!

Om du väljer att göra det med Aatos ber vi dig svara på några enkla frågor. Ut­i­från var du är i livet idag kan du sedan se en fram­tids­full­makt som ska­pa­ts för just dig!

Före be­tal­ning­en kan du gratis prova på tjäns­ten och se om det passar dig. Har du frågor hjäl­per våra ju­ris­ter via chatt och e-post. Du kan också se vad full­mak­ten in­ne­hål­ler så att du vet vad du be­ta­lar för. Efter be­tal­ning­en kan du direkt ladda ner full­mak­ten och skriva ut, eller vänta på att vi postar den till dig. För 699 kr ingår allt detta.

💡 Tänk på! Alla be­hö­ver en fram­tids­full­makt, du vet aldrig vad som kan hända!

Smidigare juridik, online och enkelt!