Allt om skils­mäs­sa

Krossas papper hjärta
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 4 minuter
Dela artikeln
Allt du måste veta om skils­mäs­sa - steg för steg. Hur det går till när man skil­jer sig och annat du måste fun­de­ra på.

En skils­mäs­sa kan kännas som en pro­cess utan början och slut, men det är inte så kom­pli­ce­rat som det kan verka.

En skils­mäs­sa består av tre delar:

 1. an­sö­kan om skils­mäs­sa
 2. bo­del­ning vid skils­mäs­sa
 3. frågor som berör barn

Läs här allt om skils­mäs­sans olika delar och vad de in­ne­bär. Längst ner kan du se en lista på saker som är bra att hålla i minnet.

Så här går en skils­mäs­sa till

Vi be­rät­tar här om skils­mäs­sa steg för steg.

1. Lämna in an­sö­kan om skils­mäs­sa

Skils­mäs­sa börjar med att ni skic­kar in en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten.

Det kallas också att ansöka om äk­ten­skaps­skill­nad. Ni kan ansöka till­sam­mans eller en av er kan ansöka själv. Gör du det på egen hand kallas det att du gör en stäm­nings­an­sö­kan om skils­mäs­sa.

Det gör du genom blan­kett som posta­ts till dom­sto­len.

Till an­sö­kan ska du bifoga per­son­be­vis. Per­son­be­vis be­stäl­ler du från Skat­te­ver­ket och det får inte vara äldre än tre må­na­der.

💡 Läs mer: Kan ni skil­jas i Sve­ri­ge om ni gift er ut­om­lan­ds?

Kan man skilja sig om den andra inte vill?

Ja, du kan själv ansöka om skils­mäs­sa och be­hö­ver inte den andres god­kän­nan­de. Du be­hö­ver inte heller ange en orsak till varför du vill skilja dig.

När du lämnat in skils­mäs­so­pap­per kommer dom­sto­len kon­tak­ta din make och be­rät­ta att du ansökt om skils­mäs­sa.

Läs mer om hur kan man skilja sig online?

Vad kostar det att skilja sig?

När man skil­jer sig tar dom­sto­len en an­sök­nings­av­gift. Ni måste betala an­sök­nings­av­gif­ten före ni lämnar in an­sö­kan.

Tar ni hjälp av en jurist kostar det mera men det finns inget krav på att en jurist måste sköta allt som rör skils­mäs­sa. Väljer ni att göra det helt på egen hand kostar det bara an­sök­nings­av­gif­ten.

Var dock noga med att ni gör allt som krävs för att skils­mäs­san smi­di­gt ska gå igenom.

👉 Läs mer om vad en skils­mäs­sa kostar

💡 Gör Skils­mäs­sa online! Skapa skils­mäs­so­an­sö­kan och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst hos Aatos.

2. Skils­mäs­sa har be­tän­ke­tid på sex må­na­der

När tings­rät­ten fått er an­sö­kan kan dom­sto­len an­ting­en välja att ta beslut om att ni är skilda eller be­slu­ta om en be­tän­ke­tidsex må­na­der.

Då kan ni skilja er direkt

Skils­mäs­sa kan ske direkt om:

 1. ni bott skilt under de se­nas­te två åren, eller om ni
 2. an­sö­ker till­sam­mans, ingen av er vill ha be­tän­ke­tid och ni inte bor med ett barn yngre än 16 år.

Tings­rät­ten med­de­lar om ni måste ha be­tän­ke­tid eller inte. Syftet med vän­te­ti­den är att för­hind­ra för­has­ta­de beslut och trygga bar­nens si­tu­a­tion. Det går inte att välja bort be­tän­ke­tid.

👉 Här kan du läsa mer om skils­mäs­sa med barn över 16 år

3. Be­kräf­ta an­sö­kan om skils­mäs­sa

Om ni måste ha be­tän­ke­tid måste ni först vänta sex må­na­der och sedan lämna in en till an­sö­kan till dom­sto­len där ni be­kräf­tar att ni fort­fa­ran­de vill skil­jas. Om ni inte be­hö­ver be­tän­ke­tid räcker det med en skils­mäs­so­an­sö­kan.

Den andra an­sö­kan, så kallad full­följds­an­sö­kan, måste lämnas in inom ett år från att ni till­sam­mans skic­ka­de in an­sö­kan om skils­mäs­sa eller ett år från att dom­sto­len med­de­la­de den andra maken om skils­mäs­sa.

⚠️ Om ni inte lämnar in den andra an­sö­kan inom ett år fort­sät­ter ni vara gifta. Om ni sedan vill skilja er måste ni börja om hela pro­ces­sen och betala en ny an­sök­nings­av­gift.

4. Bo­del­ning

I en bo­del­ning delar ni det ni äger mellan er. All egen­dom ska delas för­u­tom egen­dom som är en­skild egen­dom.

Bo­del­ning in­ne­bär att ni delar upp vem som äger vad. När ni gifte er blev all er egen­dom gif­to­rätts­gods vilket in­ne­bär att ni vid en skils­mäs­sa ska dela värdet av eller er egen­dom 50/50 oav­sett vem som köpt egen­do­men.

I ett bo­del­nings­av­tal sam­man­stäl­ler ni era till­gång­ar och skul­der och be­stäm­mer vem som får vad så att båda får egen­dom som är värd lika mycket.

Ni be­hö­ver inte göra en bo­del­ning om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord som anger att all egen­dom är en­skild egen­dom och ingen av er vill ta över bo­sta­den eller vill ha egen­dom som till­hör den andra maken.

Ni kan skriva ett äk­ten­skaps­för­ord fram till att ni an­sö­ker om skils­mäs­sa.

Läs mer: Bo­del­ning vid skils­mäs­sa

5. Till sist: beslut som berör barn

Om ni har barn måste ni även ta beslut som berör barnen.

Ni ska ex­em­pel­vis be­slu­ta om ni fort­sät­ter ha delad vård­nad, um­gänge för barnet, un­der­håll och var barnet ska bo. Gäl­lan­de boende är den van­li­gas­te lös­ning­en varan­nan vecka om för­äld­rar­na har delad vård­nad.

Det bästa är att ni till­sam­mans kommer över­ens om allt som berör barn. Om det inte går är det möj­li­gt att be tings­rät­ten ta beslut.

Läs mer: Att bli en­sam­stå­en­de för­äl­der och vilka eko­no­mis­ka stöd du kan få

Hur lång tid tar det att få igenom en skils­mäs­sa?

Hur lång tid det tar att få igenom en skils­mäs­sa beror på om ni är över­ens, om ni bor med ett barn som är under 16 år och hur ni bott de se­nas­te två åren.

 • Det tar un­ge­fär 1 månad om ni an­sö­ker till­sam­mans och inte be­hö­ver be­tän­ke­tid.
 • Om ni be­hö­ver be­tän­ke­tid tar det minst ca 7 må­na­der men ofta lite längre.

Läs mer: Hur längre kan man vägra bo­del­ning?

Skils­mäs­so­pap­per som du be­hö­ver

 1. Skils­mäs­so­an­sö­kan. En eller två an­sök­ning­ar be­ro­en­de på om be­tän­ke­tid gäller eller inte. 
 2. Per­son­be­vis. Får inte vara äldre än tre må­na­der. 
 3. Bo­del­nings­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord.
 4. Avtal där ni be­slu­ter om boende, um­gänge och un­der­håll för ge­men­sam­ma barn.

👉 Här är en lista på alla papper du be­hö­ver vid en skils­mäs­sa!

Allt att fun­de­ra kring om skils­mäs­sa

Det är svårt att täcka in allt om skils­mäs­sa, men här är några vik­ti­ga saker att tänka på.

1. An­sö­ker ni till­sam­mans eller an­sö­ker du själv?

Ni be­hö­ver inte ansöka till­sam­mans eller vara över­ens för att ni ska få skilja er. Ni be­hö­ver inte heller ge en orsak till skils­mäs­sa.

Det går dock snab­ba­re om ni an­sö­ker om skils­mäs­sa ge­men­samt. I vissa si­tu­a­tio­ner kan tings­rät­ten ta beslut om att ni kan gå skilda vägar redan efter den första an­sö­kan.

2. Ska en av er bo kvar i lä­gen­he­ten eller huset?

Ni kan själv välja vem som får bo kvar i bo­sta­den. Om ni inte är över­ens kan ni i skils­mäs­so­an­sö­kan be att tings­rät­ten fattar beslut om vem som får bo kvar. Det kallas att tings­rät­ten avgör vem som har kvar­sitt­nings­rätt.

Det är den som har störst behov av bo­sta­den som får bo kvar och den andra maken får eko­no­misk kom­pen­sa­tion. Det be­ty­der att även om en av er får bo kvar i huset får ni båda eko­no­miskt sett lika mycket.

Läs mer om kvar­sitt­nings­rätt

Om ni vill att en av er tar över bo­sta­den måste ni stämma av med banken. Om ni har ett ge­men­samt lån är lånet ba­se­rat på era ge­men­sam­ma in­koms­ter och banken måste därför god­kän­na att en av er nu ensam kommer stå på lånet. Om banken anser att en av er inte kan ta över lånet ensam måste ni sälja huset.

Läs mer: Köpa ut hus vid skils­mäs­sa

3. Hur på­ver­kas din eko­nomi av skils­mäs­san?

Det är vik­ti­gt att komma ihåg att ut­gif­ter ni ti­di­ga­re delat lika kommer ni nu stå för själva. När du fun­de­rar på att skilja dig gå igenom din pri­va­te­ko­nomi och se över dina in­koms­ter och ut­gif­ter.

Van­ligt­vis är den störs­ta ut­gif­ten bo­en­det och en skils­mäs­sa kan in­ne­bär att du måste flytta till en mindre bostad för att inte ris­ke­ra din eko­nomi.

Det kan också vara bra att veta att ni fram till att ni for­mellt är skilda fort­fa­ran­de har eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter mot varand­ra.

4. Vem be­stäm­mer vad som gäller för barnen?

Ni kan själv fatta alla beslut som berör era ge­men­sam­ma barn. Ni kan ingå ett munt­lig eller skrift­li­gt avtal.

Vi re­kom­men­de­rar att ni skri­ver upp vad som ska gälla så att det är klart och tyd­li­gt för er båda.

En är alltid en sista utväg om ni verk­li­gen inte kan komma över­ens.

Läs mer: allt ni måste veta om skils­mäs­sa och barn

5. Vill du ändra ditt ef­ter­namn?

Du måste inte ändra ditt ef­ter­namn bara för att du skil­jer dig, men du kan om du vill.

Namn­by­tet gör du genom en se­pa­rat an­sö­kan till Skat­te­ver­ket. Den är alltså inte en del av själva skils­mäs­so­pro­ces­sen.

6. Måste man göra en bo­del­ning vid skils­mäs­sa?

Hu­vud­re­geln är att en bo­del­ning måste göras om ni skil­jer er. Om ni inte gör en bo­del­ning har båda rätt att många år efter skils­mäs­san begära att en bo­del­ning ska ske.

Det är därmed lät­ta­re och enkla­re att göra en bo­del­ning direkt i sam­band med skils­mäs­san

Om ni inte vill ta över eller ha del i bo­sta­den och ni har ett äk­ten­skaps­för­ord där all egen­dom är en­skild egen­dom måste ni inte göra en bo­del­ning. Om allt är en­skild egen­dom in­ne­bär det att inget av det ni äger delas 50/50 mellan er och den som äger egen­do­men be­hål­ler den.

7. Skils­mäs­sa när part­ner är från annat land

Du kan ta ut skils­mäs­sa från ut­om­lands­bo­en­de part­ner i Sve­ri­ge om ert äk­ten­skap är god­känt här. Det är det nästan alltid. En för­ut­sätt­ning är att minst en av er är svensk med­bor­ga­re eller har bott i Sve­ri­ge minst ett år.

8. Se över tes­ta­men­te och fram­tids­full­makt

Om ni har ett tes­ta­men­te till­sam­mans bör ni se över det och tro­ligt­vis skriva ett nytt. Det samma gäller om ni har skri­vet en fram­tids­full­makt och utsett varand­ra till full­makt­ha­va­re.

Smidigare juridik, online och enkelt!