Allt om skils­mäs­sa: steg för steg

Krossas papper hjärta
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 6 minuter
Allt ni måste veta om skilsmässa, steg för steg. Hur det går till när man skiljer sig och vad annat du måste fundera på.

En skils­mäs­sa kan kännas som en pro­cess utan början och slut, men det är inte så kom­pli­ce­rat som det låter.

En skils­mäs­sa består av tre delar

  1. an­sö­kan om skils­mäs­sa
  2. bo­del­ning
  3. ären­den som berör barn.

Läs om skils­mäs­sans delar och vad de in­ne­bär. Längst ner kan du se en lista på saker som är bra att hålla i minnet.  

Så här går en skils­mäs­sa till

Vi be­rät­tar om pro­ces­sen steg för steg.

1. Lämna in an­sö­kan om skils­mäs­sa

Skils­mäs­san börjar med att ni skic­kar in en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. Ni kan ansöka till­sam­mans eller en av er kan ansöka själv.

Be­ro­en­de på din si­tu­a­tion kan du posta en blan­kett till dom­sto­len eller så kan du an­vän­da dig av dom­sto­lens online tjänst.

Till an­sö­kan ska bi­fo­gas per­son­be­vis. Per­son­be­vis be­ställs från skat­te­ver­ket och får inte vara äldre än tre må­na­der.

Kan man skilja sig om den andra inte vill?

Ja, du kan själv ansöka om skils­mäs­sa och be­hö­ver inte den andres god­kän­nan­de. Du ska inte heller ange en orsak till varför du vill skilja dig.

När du lämnat in skils­mäs­so­an­sö­kan kommer dom­sto­len kon­tak­ta din make och be­rät­ta att du ansökt om skils­mäs­sa.

Läs mer om hur kan man skilja sig online?

Vad kostar det att skilja sig?

När man skil­jer sig, tar dom­sto­len en an­sök­nings­av­gift på 900 kronor per an­sö­kan. Ni måste betala an­sök­nings­av­gif­ten före ni lämnar in an­sö­kan.

Ni måste inte an­vän­da er av en jurist för att skilja er och om ni sköter allt själv kostar det endast 900 kr. Kon­trol­le­ra dock att ni slut­för hela skils­mäs­san och gör allt som krävs.  

Skils­mäs­sa online – skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst hos Aatos.

2. Skils­mäs­sa har be­tän­ke­tid på sex må­na­der

När tings­rät­ten fått er an­sö­kan kan dom­sto­len endera döma er till skilda eller döma ut en be­tän­ke­tid (vän­te­tid) på sex må­na­der.

Ni måste inte vänta sex må­na­der och kan skilja er direkt om ni

  1. bott skilt under de se­nas­te två åren, eller om ni
  2. om ni an­sö­ker till­sam­mans, ing­en­de­ra vill ha be­tän­ke­tid och ni inte bor med ett barn yngre än 16 år.

Tings­rät­ten med­de­lar er anger om ni måste ha be­tän­ke­tid eller inte. Syftet med be­tän­ke­tid är att för­hind­ra för­has­ta­de beslut och trygga bar­nens si­tu­a­tion. Ni kan inte välja bort be­tän­ke­tid.  

3. Be­kräf­ta an­sö­kan om skils­mäs­sa

Om ni måste ha be­tän­ke­tid måste ni först vänta sex må­na­der och sedan lämna in en till an­sö­kan till dom­sto­len där ni be­kräf­tar att ni fort­fa­ran­de vill skil­jas. Om ni inte be­hö­ver be­tän­ke­tid be­hö­ver ni inte heller lämna in en till an­sö­kan för att skil­jas.

Den andra an­sö­kan måste lämnas in inom ett år från att ni till­sam­mans skic­ka­de in an­sö­kan om skils­mäs­sa eller ett år från att dom­sto­len med­de­la­de den andra maken om skils­mäs­san.

Om ni inte lämnar in den andra an­sö­kan inom ett år fort­sät­ter ni vara gifta. Om ni sedan vill skilja er måste ni börja hela pro­ces­sen och betala en ny an­sök­nings­av­gift.

Till an­sö­kan ska bi­fo­gas per­son­be­vis. Per­son­be­vis be­ställs från skat­te­ver­ket och får inte vara äldre än tre må­na­der, ni måste alltså betala nya per­son­be­vis.  

4. Bo­del­ning

I en bo­del­ning delar ni egen­do­men. All egen­dom ska delas för­u­tom egen­dom som är en­skild egen­dom.

Bo­del­ning in­ne­bär att ni delar upp vem som äger vad. När ni gifte er blev all er egen­dom gif­to­rätts­gods vilket in­ne­bär att ni vid en skils­mäs­sa ska dela värdet av eller er egen­dom 50/50 oav­sett vem som köpt egen­do­men.

I ett bo­del­nings­av­tal sam­man­stäl­ler ni era till­gång­ar och skul­der och anger vem som får vad så att båda får egen­dom som är värd lika mycket.

Ni be­hö­ver inte göra en bo­del­ning om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord som anger att all egen­dom är en­skild egen­dom och ingen av er vill ta över bo­sta­den eller vill ha egen­dom som till­hör den andra maken.

Ni kan skriva ett äk­ten­skaps­för­ord fram till att ni an­sö­ker om skils­mäs­sa.  

5. Slut­li­gen: bestäm om ären­den som berör barn

Om ni har barn måste ni även ta beslut som berör barnen.

Ni måste be­slu­ta om ni fort­sät­ter ha ge­men­sam vård­nad, var barnet ska bo, um­gäng­es­rätt och un­der­håll. Ni kan själv komma över­ens eller så kan ni i sam­band med er skils­mäs­so­an­sö­kan be att tings­rät­ten be­slu­ter.

Läs mer Un­der­håll vid skils­mäs­sa

Hur lång tid tar det att få igenom en skils­mäs­sa?

Hur lång tid det tar att få igenom en skils­mäs­sa beror på om ni är över­ens, om ni bor med ett barn som är under 16 år och om ni bott isär de se­nas­te två åren.

Det tar i un­ge­fär 1 månad om ni an­sö­ker till­sam­mans och inte be­hö­ver be­tän­ke­tid. Om ni be­hö­ver be­tän­ke­tid tar det minst ca 7 må­na­der.

De här pappren be­hö­ver du vid skils­mäs­san

  1. An­sö­kan om skils­mäs­sa. An­sö­kan ser olika ut be­ro­en­de på om ni an­sö­ker till­sam­mans eller själv. Vid an­sö­kan ska ni även lämna in per­son­be­vis av­sed­da för skils­mäs­sa som är minst tre må­na­der gamla.
  2. Bo­del­nings­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord.
  3. Avtal där ni be­slu­ter om boende, um­gänge och un­der­håll för ge­men­sam­ma barn.

Läs mer Rätt att umgås med ditt barn efter skils­mäs­sa.

Kom ihåg att tänka på

Du måste också fun­de­ra på många saker, till ex­em­pel om du an­sö­ker skils­mäs­sa du själv eller till­sam­mans, och när du ska bor efter skils­mäs­sa.

1. An­sö­ker ni till­sam­mans eller an­sö­ker du själv?

Ni be­hö­ver inte ansöka till­sam­mans eller vara över­ens för att ni ska få skilja er. Ni be­hö­ver inte heller ange en orsak till skils­mäs­san.

Det är dock snab­ba­re om ni an­sö­ker om skils­mäs­sa till­sam­mans och i vissa si­tu­a­tio­ner kan tings­rät­ten döma er till skilda redan när ni skic­kar in den första an­sö­kan.

2. Vill någon av er bo kvar i bo­sta­den eller huset?

Ni kan själv välja vem som får bo kvar i bo­sta­den. Om ni inte är över­ens kan ni i skils­mäs­so­an­sö­kan be att tings­rät­ten fattar beslut om vem som får bo kvar (kvar­sitt­nings­rätt).

Det är den som har störst behov av bo­sta­den som får bo kvar och den andra maken får eko­no­misk kom­pen­sa­tion. Det be­ty­der att även om en av er får bo kvar i huset får ni båda eko­no­miskt sett lika mycket.

Om ni vill att en av er tar över bo­sta­den måste ni kon­trol­le­ra saken med er bank. Om ni har ett ge­men­samt lån är lånet ba­se­rat på era bådas in­koms­ter och banken måste därför god­kän­na att en av er nu ensam kommer stå på lånet. Om banken anser att en av er inte kan ta över lånet ensam måste ni sälja huset.

3. Hur på­ver­kas din eko­no­mi av skils­mäs­san?

Det är vik­tigt att komma ihåg att ut­gif­ter ni ti­di­ga­re delat lika kommer ni nu stå för själv. När du fun­de­rar på att skilja dig gå igenom din pri­va­te­ko­no­mi och se över dina in­koms­ter och ut­gif­ter.

Van­li­gen är den störs­ta ut­gif­ten bo­en­det och en skils­mäs­sa kan in­ne­bär att du måste flytta till en mindre bostad för att inte ris­ke­ra din eko­no­mi.

Läs mer om eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa

4. Vem ska be­stäm­ma om ären­den som berör barn?

Ni kan själv fatta alla beslut som berör barnen. Ni kan ingå ett munt­lig eller skrift­ligt avtal, vi re­kom­men­de­rar att ni skri­ver upp vad som ska gälla så att det är klart och tyd­ligt för er båda.

5. Vill du ändra ditt ef­ter­namn?

Du måste inte ändra ditt ef­ter­namn bara för att du skil­jer dig, men du kan om du vill. På Skat­te­ver­kets sidor kan du läsa om hur du byter namn, hur länge det tar och vilka blan­ket­ter du ska fylla i.

Läs mer om Byta ef­ter­namn efter skils­mäs­sa.

6. Måste man göra en bo­del­ning vid skils­mäs­sa?

Hu­vud­re­geln är att en bo­del­ning måste göras om ni skil­jer er. Om ni inte gör en bo­del­ning har båda rätt att många år efter skils­mäs­san begära att en bo­del­ning ska ske.

Det är därmed lät­ta­re och enkla­re att göra en bo­del­ning direkt i sam­band med skils­mäs­san

Om ni inte vill ta över den andres bostad och ni har ett äk­ten­skaps­för­ord där all egen­dom är en­skild egen­dom måste ni inte göra en bo­del­ning. Att all en­skild egen­dom in­ne­bär att ingen egen­dom delas 50/50 mellan er och den som äger egen­do­men be­hål­ler den.

7. Skriv också tes­ta­men­te och fram­tids­full­makt

Om du har ett tes­ta­men­te till­sam­mans med din make lönar det sig att se över tes­ta­men­tet och skriva ett nytt.

Det kan även vara bra att skriva en fram­tids­full­makt där du utser vem som får fö­re­trä­da dig och hjälpa dig om du i fram­ti­den inte kan göra det själv på grund av sjuk­dom eller för­sva­gat häl­so­till­stånd.