Avio­eron ositus ja velka

Nainen tekee ositusta tietokoneella
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Osituksessa puolisoiden omistukset ja velat lasketaan yhteen. Mitä tehdä tapauksessa, jossa toisella puolisoista on enemmän velkaa?

Ositus voidaan tehdä avioeron jälkeen tai viimeistään puolison kuoleman jälkeen.

Mitä velkoja otetaan huomioon avioero-osituksessa?

Avioliittolain (234/1929) mukaan osituksessa otetaan huomioon velat, jotka ovat:

  1. syntyneet ennen ositusperusteen syntymistä
  2. olemassa ositusperusteen syntyessä

Ositushetki riippuu siitä, onko ositusperuste avioero vai kuolema. Avioeron kohdalla ositushetki on avioeron vireille tuleminen ja kuoleman kohdalla puolison kuolinhetki.

Jotkin perusteet voivat aiheuttaa sen, että ajallisesti huomioon otettavaa velkaa ei kuitenkaan oteta huomioon osituksessa.

Pääsääntö on, että velat vähennetään avio-oikeuden alaisesta omaisuuden bruttoarvosta. Velka siis katetaan avio-oikeuden alaisella omaisuudella. Velan vähentäminen tehdään kunkin puolison osalta erikseen.

Ylivelkainen puoliso

Jos puoliso osoittautuu velkojen vähentämisen jälkeen ylivelkaiseksi, merkitään hänen omaisuuden säästöksi osituslaskelmassa nollaksi.

Poikkeukset velkojen huomioonottamisessa

Osituslaskelmaa voidaan muuttaa, jos velka on hankittu avioliittolain kannalta sopimattomalla tavalla.

Avioliittolain kannalta sopimattomalla tavalla hankittu velka voi johtaa siihen, että velka voidaan ottaa huomioon seuraavasti:

  1. Velkaa ei vähennetä avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta vaan avio-oikeudesta vapaasta omaisuudesta. Vähennys tehdään avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta vain, jos avio-oikeudesta vapaa omaisuus ei liitä.
  2. Vastikkeen maksu avioliittolain 93 § tai 95 § mukaisesti

Moitittavasta käyttäytymisestä johtuva velka

Avioliittolain 99.3 § mukaan:

“jos velka on johtunut siitä, että puoliso on huolimattomasti hoitanut taloudellisia asioitaan tai muuten menetellyt hänen oloihinsa soveltumattomalla tavalla, on tätä velkaa vähennettävä 1 momentissa mainitusta arvosta ainoastaan sikäli, kuin sitä ei voida saada maksetuksi sellaisesta omaisuudesta, johon ei ole avio-oikeutta.”

Avioero yhteinen velka

Jos puolisoilla on yhteistä velkaa, jatkavat he velan maksamista velkasopimuksessa sovitun mukaisesti. Poikkeuksena on, mikäli velkoja vapauttaa toisen puolison velkavastuusta.

Puolisoiden yhteinen velka katetaan keskinäisen vastuun osoittamassa suhteessa, mikä käytännössä tarkoittaa puolta kummankin omaisuudesta.

Jos velkasuhde syntyy avioeroprosessin aikana, ei velkaa voi ottaa katettavaksi ositettavasta omaisuudesta. Käytännössä vain sellaiset velat voi kattaa ositettavasta omaisuudesta, jotka ovat olleet olemassa ennen avioeron alkamista.

Molemmilla puolisoilla enemmän velkaa kuin varallisuutta

Jos puolisoilla on enemmän velkaa kuin omaisuutta, merkitään varallisuuden arvoksi nolla.

Lopuksi puolisoiden nettovarallisuuksien määrää verrataan keskenään. Jos molempien varallisuuden arvo on nolla, on yhteisvarallisuuden arvo myös nolla.

Avioero vireille ja lisää velkaa

Jos jompikumpi puolisoista ottaa lisää velkaa avioerohakemuksen lähettämisen jälkeen, ei velkaa oteta mukaan omaisuuden ositukseen.

Voinko olla vastuussa ex-puolison veloista?

Puoliso ei voi olla vastuussa ex-puolisonsa omiin nimiinsä ottamastaan velasta, ellei kyse ole elatusvelasta, jonka on ottanut perheen elatusta varten.

Jos puolisot ovat ottaneet velkaa yhteisesti, ovat he edelleen yhteisvastuussa velkojen maksusta avioeron jälkeenkin. Velkoja voi periä velkasumman toiselta puolisolta, mikäli toinen ei jostain syystä, esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi, kykene velkaa maksamaan.

Avioehto helpottaa osituksen tekemisessä

Ennalta laadittu avioehto auttaa osituksen tekemisessä huomattavasti. Etukäteen tehdyssä avioehtosopimuksessa sovitaan, että mikä on avio-oikeuden alaista omaisuutta ja mikä kuuluu puolisoille itselleen.

Avioehdon voi tehdä myös ennen avioeroa. Huomaa, että avioehto tulee tehdä ennen avioeroprosessin aloittamista. Lisäksi avioehto on lainvoimainen vasta, kun asiakirjan rekisteröi Digi- ja väestötietovirastossa. Katso ohjeet avioehdon rekisteröimiseen.

Avioeron ositus helposti Aatoksessa

Hoidat avioeron kokonaisuudessaan ja siihen liittyvän osituksen helposti Aatoksen verkkopalvelussa.

Voit hakea avioeroa yksin tai yhdessä puolison kanssa. Vastaa sinulle esitettäviin kysymyksiin, jonka jälkeen verkkopalvelu laatii avioerohakemuksen. Lähetämme hakemuksen puolestasi käräjäoikeuteen.

Voit alkaa heti tekemään ositusta Aatoksen verkkopalvelussa.

Avioeron hoitaminen Aatoksessa maksaa 199 euroa. Lisäksi hintaan lisätään pakollisia viranomaismaksuja, kuten käräjäoikeuden avioerohakemuksen käsittelykulut.

Anna meidän hoitaa avioeroon liittyvät paperityöt, jotta sinä voit keskittyä järjestämään elämääsi.