Avio­eron ositus ja velka

Nainen tekee ositusta tietokoneella
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
10.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Osi­tuk­ses­sa puo­li­soi­den omis­tuk­set ja velat las­ke­taan yhteen. Mitä tehdä ta­pauk­ses­sa, jossa toi­sel­la puo­li­sois­ta on enem­män velkaa?

Ositus voi­daan tehdä avio­eron jäl­keen tai vii­meis­tään puo­li­son kuo­le­man jäl­keen.

Mitä vel­ko­ja ote­taan huo­mioon avio-osi­tuk­ses­sa?

Avio­liit­to­lain (234/1929) mukaan osi­tuk­ses­sa ote­taan huo­mioon velat, jotka ovat:

  1. syn­ty­neet ennen osi­tus­pe­rus­teen syn­ty­mis­tä
  2. ole­mas­sa osi­tus­pe­rus­teen syn­tyes­sä

Osi­tus­het­ki riip­puu siitä, onko osi­tus­pe­rus­te avio­ero vai kuo­le­ma. Avio­eron koh­dal­la osi­tus­het­ki on avio­eron vi­reil­le tu­le­mi­nen ja kuo­le­man koh­dal­la puo­li­son kuo­lin­het­ki.

Jotkin pe­rus­teet voivat ai­heut­taa sen, että ajal­li­ses­ti huo­mioon otet­ta­vaa velkaa ei kui­ten­kaan oteta huo­mioon osi­tuk­ses­sa.

Pää­sään­tö on, että velat vä­hen­ne­tään avio-oi­keu­den alai­ses­ta omai­suu­den brut­toar­vos­ta. Velka siis ka­te­taan avio-oi­keu­den alai­sel­la omai­suu­del­la. Velan vä­hen­tä­mi­nen teh­dään kunkin puo­li­son osalta erik­seen.

Lue lisää, mitä osi­tus­kir­ja si­säl­tää?

Vel­kai­nen puo­li­so

Jos puo­li­so osoit­tau­tuu vel­ko­jen vä­hen­tä­mi­sen jäl­keen yli­vel­kai­sek­si, mer­ki­tään hänen omai­suu­den sääs­tök­si osi­tus­las­kel­mas­sa nol­lak­si.

Poik­keuk­set vel­ko­jen huo­mioo­not­ta­mi­ses­sa

Osi­tus­las­kel­maa voi­daan muut­taa, jos velka on han­kit­tu avio­liit­to­lain kan­nal­ta so­pi­mat­to­mal­la ta­val­la.

Avio­liit­to­lain kan­nal­ta so­pi­mat­to­mal­la ta­val­la han­kit­tu velka voi johtaa siihen, että velka voi­daan ottaa huo­mioon seu­raa­vas­ti:

  1. Velkaa ei vä­hen­ne­tä avio-oi­keu­den alai­ses­ta omai­suu­des­ta vaan avio-oi­keu­des­ta va­paas­ta omai­suu­des­ta. Vä­hen­nys teh­dään avio-oi­keu­den alai­ses­ta omai­suu­des­ta vain, jos avio-oi­keu­des­ta vapaa omai­suus ei liitä.
  2. Vas­tik­keen maksu avio­liit­to­lain 93 § tai 95 § mu­kai­ses­ti

Lue lisää: Onko ositus pakko tehdä?

Moi­tit­ta­vas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä joh­tu­va velka

Avio­liit­to­lain 99.3 § mukaan:

“jos velka on joh­tu­nut siitä, että puo­li­so on huo­li­mat­to­mas­ti hoi­ta­nut ta­lou­del­li­sia asioi­taan tai muuten me­ne­tel­lyt hänen oloi­hin­sa so­vel­tu­mat­to­mal­la ta­val­la, on tätä velkaa vä­hen­net­tä­vä 1 mo­men­tis­sa mai­ni­tus­ta ar­vos­ta ai­noas­taan sikäli, kuin sitä ei voida saada mak­se­tuk­si sel­lai­ses­ta omai­suu­des­ta, johon ei ole avio-oi­keut­ta.”

💡 Tie­sit­kö, että osi­tuk­sen so­vit­te­lu on myös mah­dol­lis­ta? Osi­tuk­sen so­vit­te­lus­sa osi­tuk­sen lop­pu­tu­los­ta voi­daan koh­tuul­lis­taa. Koh­tuul­lis­ta­mi­nen voi ti­lan­tees­ta riip­puen tar­koit­taa esi­mer­kik­si ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suu­den pie­nen­tä­mis­tä, tai ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suu­den pois­ta­mis­ta koko­naan. Osi­tuk­sen so­vit­te­lu voi kui­ten­kin tulla kal­liik­si, sillä so­vit­te­lus­sa jou­du­taan käyt­tä­mään ul­ko­puo­lis­ta pe­sän­ja­ka­jaa.

Voinko olla vas­tuus­sa ex-puo­li­son ve­lois­ta?

Puo­li­so ei voi olla vas­tuus­sa ex-puo­li­son­sa omiin ni­miin­sä ot­ta­mas­taan ve­las­ta, ellei kyse ole ela­tus­ve­las­ta, jonka on ot­ta­nut per­heen ela­tus­ta varten.

Jos puo­li­sot ovat ot­ta­neet velkaa yh­tei­ses­ti, ovat he edel­leen yh­teis­vas­tuus­sa vel­ko­jen mak­sus­ta avio­eron jäl­keen­kin. Vel­ko­ja voi periä vel­ka­sum­man toi­sel­ta puo­li­sol­ta, mikäli toinen ei jos­tain syystä, esi­mer­kik­si mak­su­ky­vyt­tö­myy­den vuoksi, kykene velkaa mak­sa­maan.

Lue lisää: avio­ero ja ositus

Avio­ero ja yh­tei­nen velka

Jos puo­li­soil­la on yh­teis­tä velkaa, jat­ka­vat he velan mak­sa­mis­ta vel­ka­so­pi­muk­ses­sa so­vi­tun mu­kai­ses­ti. Poik­keuk­se­na on, mikäli vel­ko­ja va­paut­taa toisen puo­li­son vel­ka­vas­tuus­ta.

Puo­li­soi­den yh­tei­nen velka ka­te­taan kes­ki­näi­sen vas­tuun osoit­ta­mas­sa suh­tees­sa, mikä käy­tän­nös­sä tar­koit­taa puolta kum­man­kin omai­suu­des­ta.

Jos vel­ka­suh­de syntyy avio­ero­pro­ses­sin aikana, ei velkaa voi ottaa ka­tet­ta­vak­si osi­tet­ta­vas­ta omai­suu­des­ta. Käy­tän­nös­sä vain sel­lai­set velat voi kattaa osi­tet­ta­vas­ta omai­suu­des­ta, jotka ovat olleet ole­mas­sa ennen avio­eron al­ka­mis­ta.

Lue lisää: yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mi­nen avio­lii­tos­sa.

Mo­lem­mil­la puo­li­soil­la enem­män velkaa kuin va­ral­li­suut­ta

Jos puo­li­soil­la on enem­män velkaa kuin omai­suut­ta, mer­ki­tään va­ral­li­suu­den ar­vok­si nolla.

Lo­puk­si puo­li­soi­den net­to­va­ral­li­suuk­sien määrää ver­ra­taan kes­ke­nään. Jos mo­lem­pien va­ral­li­suu­den arvo on nolla, on yh­teis­va­ral­li­suu­den arvo myös nolla.

Avio­ero vi­reil­le ja lisää velkaa

Jos jom­pi­kum­pi puo­li­sois­ta ottaa lisää velkaa avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen, ei velkaa oteta mukaan omai­suu­den osi­tuk­seen.

Avio­eh­to hel­pot­taa avio-osi­tuk­sen te­ke­mi­ses­sä

En­nal­ta laa­dit­tu avio­eh­to auttaa osi­tuk­sen te­ke­mi­ses­sä huo­mat­ta­vas­ti. Etu­kä­teen teh­dys­sä avio­eh­to­so­pi­muk­ses­sa so­vi­taan, että mikä on avio-oi­keu­den alais­ta omai­suut­ta ja mikä kuuluu puo­li­soil­le it­sel­leen.

Avio­eh­don voi tehdä myös ennen avio­eroa. Huomaa, että avio­eh­to tulee tehdä ennen avio­ero­pro­ses­sin aloit­ta­mis­ta. Li­säk­si avio­eh­to on lain­voi­mai­nen vasta, kun asia­kir­jan re­kis­te­röi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa. Katso ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röi­mi­seen.

Avio­eron ositus hel­pos­ti Aa­tok­ses­sa

Hoidat avio­eron koko­nai­suu­des­saan ja siihen liit­ty­vän osi­tuk­sen hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Voit hakea avio­eroa yksin tai yh­des­sä puo­li­son kanssa. Vastaa si­nul­le esi­tet­tä­viin ky­sy­myk­siin, jonka jäl­keen verk­ko­pal­ve­lu laatii avio­ero­ha­ke­muk­sen. Lä­he­täm­me ha­ke­muk­sen puo­les­ta­si kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Voit alkaa heti te­ke­mään osi­tus­ta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Avio­eron hoi­ta­mi­nen Aa­tok­ses­sa maksaa 199 euroa. Li­säk­si hin­taan li­sä­tään pa­kol­li­sia vi­ran­omais­mak­su­ja, kuten kä­rä­jä­oi­keu­den avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­ku­lut.

Anna meidän hoitaa avio­eroon liit­ty­vät pa­pe­ri­työt, jotta sinä voit kes­kit­tyä jär­jes­tä­mään elä­mää­si.