Avio­eron ositus ja velka

Nainen tekee ositusta tietokoneella
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Osi­tuk­sessa puo­li­soi­den omis­tuk­set ja velat las­ke­taan yhteen. Mitä tehdä ta­pauk­sessa, jossa toi­sella puo­li­soista on enem­män velkaa?

Ositus voi­daan tehdä avio­eron jäl­keen tai vii­meis­tään puo­li­son kuo­le­man jäl­keen. Ositus on siten mah­dol­lista tehdä myös vuosia avio­eron jäl­keen.

Mitä vel­koja ote­taan huo­mioon avio-osi­tuk­sessa?

Avio­liit­to­lain (234/1929) mukaan osi­tuk­sessa ote­taan huo­mioon velat, jotka ovat:

  1. syn­ty­neet ennen osi­tus­pe­rus­teen syn­ty­mistä
  2. ole­massa osi­tus­pe­rus­teen syn­tyessä

Osi­tus­hetki riip­puu siitä, onko osi­tus­pe­rus­te avio­ero vai kuo­lema. Avio­eron koh­dalla osi­tus­hetki on avio­eron vi­reille tu­le­mi­nen ja kuo­le­man koh­dalla puo­li­son kuo­lin­hetki.

Jotkin pe­rus­teet voivat ai­heut­taa sen, että ajal­li­sesti huo­mioon otet­ta­vaa velkaa ei kui­ten­kaan oteta huo­mioon osi­tuk­sessa.

Pää­sääntö on, että velat vä­hen­ne­tään avio-oi­keu­den alai­sesta omai­suu­den brut­toar­vosta. Velka siis ka­te­taan avio-oi­keu­den alai­sella omai­suu­della. Velan vä­hen­tä­mi­nen teh­dään kunkin puo­li­son osalta erik­seen.

Lue lisää, mitä osi­tus­kirja si­säl­tää?

Vel­kai­nen puo­liso

Jos puo­liso osoit­tau­tuu vel­ko­jen vä­hen­tä­mi­sen jäl­keen yli­vel­kai­seksi, mer­ki­tään hänen omai­suu­den sääs­töksi osi­tus­las­kel­massa nol­laksi.

Poik­keuk­set vel­ko­jen huo­mioo­not­ta­mi­sessa

Osi­tus­las­kel­maa voi­daan muut­taa, jos velka on han­kittu avio­liit­to­lain kan­nalta so­pi­mat­to­malla ta­valla.

Avio­liit­to­lain kan­nalta so­pi­mat­to­malla ta­valla han­kittu velka voi johtaa siihen, että velka voi­daan ottaa huo­mioon seu­raa­vasti:

  1. Velkaa ei vä­hen­netä avio-oi­keu­den alai­sesta omai­suu­desta vaan avio-oi­keu­desta va­paasta omai­suu­desta. Vä­hen­nys teh­dään avio-oi­keu­den alai­sesta omai­suu­desta vain, jos avio-oi­keu­desta vapaa omai­suus ei liitä.
  2. Vas­tik­keen maksu avio­liit­to­lain 93 § tai 95 § mu­kai­sesti

Lue lisää: Onko ositus pakko tehdä?

Moi­tit­ta­vasta käyt­täy­ty­mi­sestä joh­tuva velka

Avio­liit­to­lain 99.3 § mukaan:

“jos velka on joh­tu­nut siitä, että puo­liso on huo­li­mat­to­masti hoi­ta­nut ta­lou­del­li­sia asioi­taan tai muuten me­ne­tel­lyt hänen oloi­hinsa so­vel­tu­mat­to­malla ta­valla, on tätä velkaa vä­hen­net­tävä 1 mo­men­tissa mai­ni­tusta ar­vosta ai­noas­taan sikäli, kuin sitä ei voida saada mak­se­tuksi sel­lai­sesta omai­suu­desta, johon ei ole avio-oi­keutta.”

💡 Tie­sitkö, että osi­tuk­sen so­vit­telu on myös mah­dol­lista? Osi­tuk­sen so­vit­te­lussa osi­tuk­sen lop­pu­tu­los­ta voi­daan koh­tuul­lis­taa. Koh­tuul­lis­ta­mi­nen voi ti­lan­teesta riip­puen tar­koit­taa esi­mer­kiksi ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suu­den pie­nen­tä­mistä, tai ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suu­den pois­ta­mista ko­ko­naan. Osi­tuk­sen so­vit­telu voi kui­ten­kin tulla kal­liiksi, sillä so­vit­te­lussa jou­du­taan käyt­tä­mään ul­ko­puo­lista pe­sän­ja­ka­jaa.

Voinko olla vas­tuussa ex-puo­li­son ve­loista?

Puo­liso ei voi olla vas­tuussa ex-puo­li­sonsa omiin ni­miinsä ot­ta­mas­taan ve­lasta, ellei kyse ole ela­tus­ve­lasta, jonka on ot­ta­nut per­heen ela­tusta varten.

Jos puo­li­sot ovat ot­ta­neet velkaa yh­tei­sesti, ovat he edel­leen yh­teis­vas­tuussa vel­ko­jen mak­susta avio­eron jäl­keen­kin. Vel­koja voi periä vel­ka­sum­man toi­selta puo­li­solta, mikäli toinen ei jos­tain syystä, esi­mer­kiksi mak­su­ky­vyt­tö­myy­den vuoksi, kykene velkaa mak­sa­maan.

Lue lisää: avio­ero ja ositus

Avio­ero ja yh­tei­nen velka

Jos puo­li­soilla on yh­teistä velkaa, jat­ka­vat he velan mak­sa­mista vel­ka­so­pi­muk­sessa so­vi­tun mu­kai­sesti. Poik­keuk­sena on, mikäli vel­koja va­paut­taa toisen puo­li­son vel­ka­vas­tuusta.

Puo­li­soi­den yh­tei­nen velka ka­te­taan kes­ki­näi­sen vas­tuun osoit­ta­massa suh­teessa, mikä käy­tän­nössä tar­koit­taa puolta kum­man­kin omai­suu­desta.

Jos vel­ka­suhde syntyy avio­ero­pro­ses­sin aikana, ei velkaa voi ottaa ka­tet­ta­vaksi osi­tet­ta­vasta omai­suu­desta. Käy­tän­nössä vain sel­lai­set velat voi kattaa osi­tet­ta­vasta omai­suu­desta, jotka ovat olleet ole­massa ennen avio­eron al­ka­mista.

Lue lisää: yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mi­nen avio­lii­tossa.

Mo­lem­milla puo­li­soilla enem­män velkaa kuin va­ral­li­suutta

Jos puo­li­soilla on enem­män velkaa kuin omai­suutta, mer­ki­tään va­ral­li­suu­den ar­voksi nolla.

Lo­puksi puo­li­soi­den net­to­va­ral­li­suuk­sien määrää ver­ra­taan kes­ke­nään. Jos mo­lem­pien va­ral­li­suu­den arvo on nolla, on yh­teis­va­ral­li­suu­den arvo myös nolla.

Avio­ero vi­reille ja lisää velkaa

Jos jom­pi­kumpi puo­li­soista ottaa lisää velkaa avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen, ei velkaa oteta mukaan omai­suu­den osi­tuk­seen.

Avio­ehto hel­pot­taa avio-osi­tuk­sen te­ke­mi­sessä

En­nalta laa­dittu avio­ehto auttaa osi­tuk­sen te­ke­mi­sessä huo­mat­ta­vasti. Etu­kä­teen teh­dyssä avio­eh­to­so­pi­muk­sessa so­vi­taan, että mikä on avio-oi­keu­den alaista omai­suutta ja mikä kuuluu puo­li­soille it­sel­leen.

Avio­eh­don voi tehdä myös ennen avio­eroa. Huomaa, että avio­ehto tulee tehdä ennen avio­ero­pro­ses­sin aloit­ta­mista. Li­säksi avio­ehto on lain­voi­mai­nen vasta, kun asia­kir­jan re­kis­te­röi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa. Katso ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röi­mi­seen.

💡 Tie­sitkö, että osi­tuk­sen mal­leja on ole­massa? Osi­tusta ei kui­ten­kaan tar­vitse enää laskea itse pa­pe­rilla tai exce­lissä. Aa­tok­sen pal­velu laskee osi­tuk­sen au­to­maat­ti­sesti, ja ottaa li­säksi toi­veet omai­suuk­sista huo­mioon.

Avio­eron ositus hel­posti Aa­tok­sessa

Hoidat avio­eron ko­ko­nai­suu­des­saan ja siihen liit­ty­vän osi­tuk­sen hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Voit hakea avio­eroa yksin tai yh­dessä puo­li­son kanssa. Vastaa si­nulle esi­tet­tä­viin ky­sy­myk­siin, jonka jäl­keen verk­ko­pal­velu laatii avio­ero­ha­ke­muk­sen. Lä­he­tämme ha­ke­muk­sen puo­les­tasi kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Voit alkaa heti te­ke­mään osi­tusta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Avio­eron hoi­ta­mi­nen Aa­tok­sessa maksaa 199 euroa. Li­säksi hin­taan li­sä­tään pa­kol­li­sia vi­ran­omais­mak­suja, kuten kä­rä­jä­oi­keu­den avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­ku­lut.

Anna meidän hoitaa avio­eroon liit­ty­vät pa­pe­ri­työt, jotta sinä voit kes­kit­tyä jär­jes­tä­mään elä­määsi.