Koska pe­rin­tö­ra­hat mak­se­taan ti­lille

Nainen tilaa elaa-todistuksen
Marjut Päkki
Marjut
9.4.2024 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Ennen pe­rin­nön­ja­koa teh­dään tar­vit­taessa ositus. Vasta sen jäl­keen on mah­dol­lista aloit­taa pe­rin­nön­jako. Pe­rin­tö­ra­hat mak­se­taan osak­keille mah­dol­li­sim­man pian.

Pe­rin­nön­jaossa kuo­lin­pe­sän omai­suus jae­taan kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kesken so­vi­tulla ta­valla. Jaon toi­mit­ta­mi­selle ei ole ase­tettu eril­listä mää­rä­ai­kaa, mutta jako tulee kui­ten­kin suo­rit­taa yh­den­kin kuo­lin­pe­sän osak­kaan sitä vaa­tiessa.

Pe­rin­töä ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lista jakaa ennen kuin pe­run­kir­joi­tus on toi­mi­tettu.

Pe­rin­nön­jaon toi­mit­ta­mi­sen ajan­kohta

Tyy­pil­li­sesti pe­rin­nön­jako tulee ajan­koh­tai­seksi pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen. Nai­mi­sissa olleen vai­na­jan ta­pauk­sessa pe­rin­nön­ja­koa ennen tulee kui­ten­kin suo­rit­taa ositus. Osi­tuk­sen suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen jo­kai­nen pe­ril­li­nen voi kui­ten­kin vaatia pe­rin­nön­jaon toi­mit­ta­mista.

Pe­rin­nön­jako voi­daan suo­rit­taa siis pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen ja vai­na­jan vel­ko­jen mak­sa­mi­sen jäl­keen. Tällä tar­koi­te­taan kui­ten­kin vain pe­rin­nön­jaon ai­kai­sinta mah­dol­lista ajan­koh­taa, eikä enim­mäi­sai­kaa sen suo­rit­ta­mi­selle ei ole erik­seen sää­detty.

Tästä joh­tuen pe­rin­nön­jaon suo­rit­ta­mi­nen voi jois­sa­kin ta­pauk­sissa venyä hy­vin­kin pitkän ajan päähän. Pe­rin­nön­ja­koa ei siten ole si­dottu pe­run­kir­joi­tuk­selle ase­tet­tuun kolmen kuu­kau­den mää­rä­ai­kaan.

💡 Tie­sitkö, että pe­run­kir­joi­tuk­seen on mah­dol­lista saada li­sä­ai­kaa?

Lue lisää: Mikä on osit­tai­nen pe­rin­nön­jako?

Ra­ha­va­rat: pe­rin­tö­ra­ho­jen mak­sa­mi­nen ti­lille

Kun pe­rin­nön­jako on toi­mi­tettu, kuo­lin­pe­sän osak­kaat päät­tä­vät kes­ke­nään kuo­lin­pe­sän va­ro­jen ja­ka­mi­sesta. Varoja ei tar­vitse jakaa ker­ralla ko­ko­nai­suu­des­saan, vaan pe­rin­nöstä on mah­dol­lista jakaa vain osa, kuten pank­ki­ti­leillä olevat ra­ha­va­rat.

Vaikka siis muuta vai­na­jalta jää­nyttä omai­suutta, kuten kiin­teää omai­suutta tai muuta va­ral­li­suutta ei jaet­taisi vä­lit­tö­mästi, on mah­dol­lista jakaa vain vai­na­jalta jää­neet ra­ha­va­rat.

Esi­mer­kiksi kiin­teän omai­suu­den ja­ka­mi­sessa tai omai­suu­den myyn­nissä voikin kestää ta­paus­koh­tai­sesti huo­mat­ta­van kauan.

Ra­ha­va­ro­jen jaon kanssa ei siten ole vält­tä­mä­töntä odot­taa sitä, että kaikki vai­na­jalta jäänyt omai­suus on mah­dol­lista jakaa. Ra­ha­va­rat voi­daan­kin maksaa jo heti ai­kai­sim­pana pe­rin­nön­jaolle mah­dol­li­sena ajan­koh­tana eli pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen.

⚠️ Va­ro­jen ja­ka­mista poh­dit­taessa on kui­ten­kin muis­tet­tava myös vai­na­jan sekä kuo­lin­pe­sän ve­loista huo­leh­ti­mi­nen. Vasta ve­loista huo­leh­ti­mi­sen sekä pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen jäl­keen ra­ha­va­rat on mah­dol­lista jakaa osak­kai­den kesken.

Pe­rin­tö­ra­ho­jen mak­sa­mi­nen ti­lille

Ra­ha­va­ro­jen ja­ka­mi­nen voi käy­tän­nössä ta­pah­tua eri tavoin. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat en­sin­nä­kin hoitaa va­ro­jen ja­ka­mista yh­dessä tai val­tuut­taa yhden hen­ki­lön osak­kai­den jou­kosta hoi­ta­maan asiaa.

Val­ta­kir­jaan tulee täl­löin yk­si­löidä kaikki ne toimet, joita val­tuu­tus koskee ja joita val­tuu­tettu osakas on ky­ke­nevä te­ke­mään.

Yksi osakas voi­tai­siin täl­löin val­tuut­taa esi­mer­kiksi siir­tä­mään vai­na­jan ra­ha­va­rat yh­delle ti­lille sekä ja­ka­maan tämän myötä jo­kai­selle pe­ril­li­selle kuu­luva osa ra­ha­va­roista jo­kai­sen omalle hen­ki­lö­koh­tai­selle ti­lille.

Lue lisää: Saako kuo­lin­pe­sän tyh­jen­tää ennen pe­run­kir­joi­tusta?

Kä­tei­sen mak­sa­mi­nen pe­ril­li­sille

Myös mah­dol­li­nen kä­tei­nen omai­suus voi­daan jakaa sa­malla tavoin kuin vai­na­jan ti­lillä olevat varat pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen.

Kä­tei­sellä voi­daan myös en­si­si­jai­sesti maksaa vai­na­jan las­kuja, mutta se voi­daan myös jakaa suo­raan osak­kai­den kesken, jos vai­na­jan velat on jo kui­tattu muin kei­noin.

⚠️ Jos pe­rin­nön­ja­koa ei suo­ri­teta heti pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen, on mah­dol­lista, että pe­rin­tö­vero erään­tyy mak­set­ta­vaksi jo ennen kuin pe­rintö on jaettu pe­ril­li­sille. Tämä voi siten olla eten­kin pe­ril­li­sistä riip­pu­vaista, jos esi­mer­kiksi ra­ha­va­ro­jen jakoon ei ryh­dytä heti, kun siihen olisi mah­dol­li­suus.

Vai­na­jan tilien lo­pet­ta­mi­nen

Osakas voi­daan sa­malla val­tuut­taa myös vai­na­jan tilien lo­pet­ta­mi­seen. Va­ro­jen siir­tä­mi­sen yh­tey­dessä tyh­jen­ne­tyt tilit voi­daan­kin lo­pet­taa ra­ha­va­ro­jen siir­tä­mi­sen myötä. Kun varat on vuo­ros­taan jaettu ko­ko­naan, osakas voi myös lo­pet­taa vai­na­jan vii­mei­sen­kin tilin, jos sille ei enää ole tar­vetta.

Vai­na­jan tilin lo­pet­ta­mi­nen edel­lyt­tää jo­kai­sen kuo­lin­pe­sän osak­kaan suos­tu­musta. Jos siis yhtä osa­kasta ei val­tuu­teta tilin lo­pe­tuk­seen, tulee kaik­kien osak­kai­den olla yh­dessä pai­kalla sil­loin, kun tiliä lo­pe­te­taan ja vaatia lo­pe­tusta.

Jos omai­suu­den arvo muut­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sesta

Jos pe­rin­nön­ja­koa ei suo­ri­teta heti pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen, saat­taa omai­suu­den arvo olla muut­tu­nut. Täl­lai­nen omai­suu­den arvon nousu tai lasku ei kui­ten­kaan vai­kuta pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen.

Ar­vossa ta­pah­tu­neista mah­dol­li­sista muu­tok­sista huo­li­matta pe­rin­nön­jako tulee tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen mu­kais­ten pe­rin­tö­osuuk­sien pe­rus­teella.

Jos pe­rin­tö­osuuk­sia ei nou­da­teta, on esi­mer­kiksi mah­dol­lis­ten yli­mää­räis­ten ve­ro­seu­raa­mus­ten syn­ty­mi­sen mah­dol­li­suus ole­massa. Täl­lai­sella voi­daan tar­koit­taa esi­mer­kiksi lah­ja­ve­ro­vel­vol­li­suu­den syn­ty­mistä.

⚠️  Pe­rin­tö­vero voi tulla mak­set­ta­vaksi ennen pe­ri­tyn omai­suu­den saa­mista myös sil­loin, jos hal­lin­ta­oi­keus pe­rit­tyyn omai­suu­teen on jäänyt jol­le­kin muulle hen­ki­lölle kuin omai­suu­den omis­tusoi­keu­den saa­jalle.

Lue lisää: Pe­rin­tö­ve­ron oi­kaisu