Bo­del­nings­för­rät­ta­re kost­nad

Två olika skor som möts
A photo of Andrea
Andrea
2023-06-27 ● 3 minuter
Dela artikeln
Om ni har svårt att komma över­ens vid bo­del­ning efter skils­mäs­sa finns det hjälp att få. Här tittar vi på vad kost­na­den för en bo­del­nings­för­rät­ta­re kan landa på.

Ett av de centra­la stegen i en skils­mäs­sa är bo­del­ning. Det in­ne­bär att man delar upp ma­kar­nas till­gång­ar sinse­mel­lan. Bo­del­ning är lika vik­ti­gt att göra som själva skils­mäs­so­an­sö­kan.

Om ma­kar­na inte kan enas hur till­gång­ar­na ska delas kan en bo­del­nings­för­rät­ta­re, också kallad bo­del­nings­man, bli utsedd av dom­stol. Kost­nad för en bo­del­nings­för­rät­ta­re kan va­ri­e­ra stort, men vi för­sö­ker här ge en fing­er­vis­ning.

Bo­del­ning vid skils­mäs­sa är vik­ti­gt

En bo­del­ning in­ne­bär att part­ner­na delar upp egen­do­men sinse­mel­lan. Bo­del­ning sker vid skils­mäs­sa, döds­fall och mellan sambor. Part­ner­na ska då komma över­ens om vem som får vad, om den ene ska köpa ut huset, hur man ska göra med olika lån och mera.

Hur detta går till beror på om par­ter­na ti­di­ga­re har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal. Det är mycket som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa och många saker att komma över­ens om.

Om part­ner­na har svårt att enas om sin bo­del­ning går det att utse en bo­del­nings­för­rät­ta­re. Bo­del­ning­en är viktig och av­gö­ran­de för den nya fram­ti­den som se­pa­re­ra­de. Det är också bo­del­ning­en som for­mellt se­pa­re­rar den ge­men­sam­ma eko­no­min till att bli två se­pa­ra­ta.

💡 Läsvärt: Vad händer med fö­re­tag vid skils­mäs­sa, eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid se­pa­ra­tion och se­pa­re­ra som gifta

Dom­sto­len utser bo­del­nings­för­rät­ta­re

För att få en bo­del­nings­för­rät­ta­re ska ni vända er till tings­rät­ten. Det räcker med att en av par­ter­na an­sö­ker.

I an­sö­kan ska föl­jan­de ingå:

  • Båda par­ter­nas per­son­be­vis. Ett per­son­be­vis in­ne­hål­ler upp­gif­ter om folk­bok­fö­ring och går att be­stäl­la från Skat­te­ver­ket. Per­son­be­vi­set får inte vara mer än tre må­na­der gam­malt.
  • Namn, per­son­num­mer, adress, te­le­fon­num­mer och e-post till båda parter.
  • Om par­ter­na var sambor ska da­tu­met för sam­bo­för­hål­lan­dets avslut vara med.
  • En sig­na­tur av part­nern som an­sö­ker.

An­sö­kan lämnar ni till tings­rät­ten på den ort där ni båda eller en av er bor.

Ni kan själva fö­re­slå i an­sö­kan vem ni vill ska vara bo­del­nings­för­rät­ta­re. Annars brukar oftast en ad­vo­kat eller jurist bli utsedd av dom­sto­len.

👉 Fun­de­rar du på skils­mäs­sa? Med Aatos kan du sköta skils­mäs­sa och bo­del­ning online med hjälp av vårt verk­tyg. Du be­hö­ver varken kunna lagen eller veta hur man räknar på bo­del­ning.

Det gör en bo­del­nings­för­rät­ta­re

Bo­del­nings­för­rät­ta­ren ska vara en ob­jek­tiv part som ska hjälpa par­ter­na att bodela. Bo­del­nings­för­rät­ta­ren brukar börja med att kalla båda par­ter­na till ett möte.

Bo­del­nings­för­rät­ta­ren för­sö­ker då reda ut vad par­ter­na tvis­tar om och för­sö­ker få par­ter­na att nå en lös­ning ihop. Att komma till en ge­men­sam lös­ning är alltid det bästa och något att ef­ter­sträva.

Om ingen lös­ning går att nå ska bo­del­nings­man­nen ge­nom­fö­ra en tvångs­del­ning. Hen kommer då själv samla in upp­gif­ter om vad som ska ingå i bo­del­ning­en. Bo­del­nings­man­nen upp­rät­tar sedan en för­teck­ning om parets till­gång­ar och skul­der.

Ba­se­rat på till­gång­ar­nas värde och så kallad lott­lägg­ning kommer bo­del­nings­för­rät­ta­ren dela upp till­gång­ar­na. Denne pre­sen­te­rar sedan sitt beslut för par­ter­na.

Om man är miss­nöjd med bo­del­nings­för­rät­ta­rens beslut

Om någon av par­ter­na är miss­nöjd med bo­del­nings­för­rät­ta­rens för­del­ning går det att över­klaga. Detta kallas för klan­der av bo­del­ning. Över­kla­gan gör man hos tings­rät­ten och det måste ske inom fyra veckor från att paret fick ta del av bo­del­nings­be­slu­tet.

Tings­rät­ten prövar i så fall om be­slu­tet ska ändras eller om det står fast.

⚠️ Ni kan aldrig veta hur lott­ning­en faller ut eller vad dom­sto­len be­slu­tar. Därför är det bra att istäl­let för­sö­ka hitta en egen lös­ning.

Läs mer: Bo­del­nings­av­tal gratis mall och ex­em­pel

Kost­nad för bo­del­nings­för­rät­ta­re

Så hur mycket kostar en bo­del­nings­för­rät­ta­re?

Att ansöka om att få en bo­del­nings­för­rät­ta­re kostar 900 kr hos tings­rät­ten. Denna summa be­ta­lar ni vid an­sök­nings­till­fäl­let.

Det är där­e­mot svårt att säga vad det är för kost­nad för själva bo­del­nings­för­rät­ta­ren. Be­tal­ning sker per timme och ju längre tid bo­del­ning­en tar desto dyrare blir det. Räkna med åt­minsto­ne 5-10 timmar och ofta mer om det är kom­pli­ce­rat eller mycket osämja.

Kost­nad för ti­mar­vo­det be­stäm­mer bo­del­nings­för­rät­ta­ren själv. Räkna med att lägsta ti­mar­vo­det mot­sva­rar rätts­hjälpstax­an, vilket i skri­van­de stund är 1 845 kr. En bo­del­nings­för­rät­ta­re kostar därmed från 10 000-18 000 kr och uppåt.

Oav­sett vem som an­sö­ker om bo­del­nings­för­rät­ta­re så är paret so­li­da­riskt be­tal­nings­an­sva­ri­ga för ar­vo­det. Det in­ne­bär att om en part inte be­ta­lar sin andel kan bo­del­nings­för­rät­ta­ren kräva be­tal­ning av den andre parten.

👉 Det är van­li­gt att bo­del­nings­för­rät­ta­ren önskar för­skotts­be­tal­ning.

Om man inte har råd

Om par­ter­na inte har råd med en bo­del­nings­för­rät­ta­re går det att ansöka hos tings­rät­ten om er­sätt­nings­ga­ran­ti. Det in­ne­bär att tings­rät­ten kan be­slu­ta om att ni får hjälp med att betala upp till fem tim­mars arbete.

Du får då lämna upp­gif­ter om din eko­no­mis­ka si­tu­a­tion och andra om­stän­dig­he­ter som un­der­lag till beslut. Det är dock bara en av par­ter­na som kan få hjäl­pen.

Vem ska få bo i bo­sta­den medan bo­del­ning pågår?

Om par­ter­na har svårt att komma över­ens om vem som ska bo kvar i bo­sta­den tills bo­del­ning­en är klar kan dom­sto­len också be­slu­ta om det. Detta blir bara ak­tu­ellt om någon av par­ter­na begär det, men ni bör i allra möj­li­gas­te mån först för­sö­ka hitta en egen lös­ning.

Detta kallas för kvar­sitt­nings­rätt, och in­ne­bär att den med störst behov får bo kvar i den ge­men­sam­ma bo­sta­den under skils­mäs­san.

Insikt: Vad en skils­mäs­sa kostar

Par­ter­na kan göra bo­del­ning själva

Att anlita en bo­del­nings­man bör inte vara en första lös­ning ef­ter­som det ofta blir dyrt. En bo­del­ning kan ni enkelt göra själva. Bo­del­ning blir sär­skilt smidig med Aatos bo­del­nings­tjänst som au­to­ma­tiskt räknar på en för­del­ning. Här får ni också ett fär­di­gt bo­del­nings­av­tal.

Kost­na­den för bo­del­ning hos Aatos är till skill­nad från bo­del­nings­för­rät­ta­re för­ut­säg­bar. Fast pris är 1690 kronor. Då har du också möj­lig­het att ställa frågor via mail eller chatt till en jurist.

Smidigare juridik, online och enkelt!