Hur länge kan man vägra bo­del­ning?

Person är ledsen på stranden
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-28 ● 4 minuter
Dela artikeln
Vid skils­mäs­sa är det van­li­gt att det upp­står oe­nig­het om vem som har rätt till vad. Här tittar vi när­ma­re på vad som händer om ena parten inte vill sam­ar­be­ta och hur länge man kan vägra bo­del­ning.

Sve­ri­ge har en re­la­tivt hög skils­mäs­so­fre­kvens och sta­tistik för skils­mäs­sa visar att un­ge­fär hälf­ten av alla per­so­ner skil­jer sig under äk­ten­ska­pets fem första år. När skils­mäs­sa blir ett ound­vik­li­gt faktum så väcker det av na­tur­li­ga skäl många käns­lor och mot­stri­di­ga viljor.

Det kan vara svårt att komma över­ens om när och hur bo­del­ning ska ske. Men hur fun­ge­rar en bo­del­ning om man har väl­di­gt olika viljor och inte kan komma sams.

Det är vik­ti­gt att göra bo­del­ning vid skils­mäs­sa

Bo­del­ning ska ske när man skil­jer sig eller efter ena makens död. Det är bra att göra så snart som möj­li­gt. Vid bo­del­ning delar man upp allt man äger mellan sig och skri­ver ett bo­del­nings­av­tal som ett bevis på att bo­del­ning skett.

Utan ett bo­del­nings­av­tal är ni fort­fa­ran­de eko­no­miskt knutna till varand­ra även om ni skri­vit under skils­mäs­so­pap­per­na. Det in­ne­bär att ni fort­fa­ran­de kan göra an­språk på varand­ras egen­dom, att det kan bli svå­ra­re att söka bolån eller att ni i vissa fall fort­fa­ran­de skulle kunna ärva varand­ra.

Bo­del­ning är inte nöd­vän­di­gt om man skri­vit äk­ten­skaps­för­ord och bägge parter bara har en­skild egen­dom och inte gör an­språk på den andres egen­dom.

Men hur länge kan man vägra bo­del­ning om man inte är över­ens?

Svå­ra­re att göra bo­del­ning om du dröjer

Om du skil­jer dig ska det förr eller senare ske bo­del­ning. Till skill­nad från sam­bo­för­hål­lan­den så finns det ingen tids­gräns för när bo­del­ning måste ske vid skils­mäs­sa.

Med tiden blir det dock allt svå­ra­re att bevisa hur egen­doms­för­hål­lan­de­na fak­tiskt såg ut vid tiden för an­sö­kan om skils­mäs­sa. Väntar du allt­för länge så kan det även leda till att du tappar rätten till att göra an­språk på egen­dom.

Det är bra att på­börja bo­del­ning direkt efter an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad och göra den under be­tän­ke­ti­den om ni har det. Det är mycket som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa och många beslut att ta och som kan behöva tid.

Läs mer: Köpa ut hus vid skils­mäs­sa och kvar­sitt­nings­rätt

Okej att vänta med bo­del­ning om båda är över­ens

Att av­vak­ta med bo­del­ning är främst skä­li­gt när man ge­men­samt väljer att vänta. Är man över­ens om att skjuta upp bo­del­ning­en kan man fak­tiskt vänta flera år om det ligger i bägges in­tres­se.

Om det är fallet bör du se till att göra en för­teck­ning över till­gång­ar och egen­dom. På så vis kan du un­der­lät­ta bo­del­ning­en i fram­ti­den och se till att det blir en rätt­vis skils­mäs­sa.

💡 Om ni är över­ens och inte har barn över 16 är är skils­mäs­sa möj­li­ga direkt.

Hur länge kan man vägra bo­del­ning?

Trots att det inte finns någon tids­gräns för när bo­del­ning ska ske så finns det sam­ti­di­gt ingen möj­lig­het att för­ha­la eller skjuta upp bo­del­ning­en mot den andres vilja. Detta beror på att bo­del­ning enligt lagen ska ske sna­rast möj­li­gt om någon av ma­kar­na begär det.

Prova Aatos bo­del­ning – gör bo­del­ning redan idag.

Begära bo­del­ning om den ene vägrar

Om din make vägrar bo­del­ning finns det tre sätt att begära bo­del­ning:

  • Göra en ansöka om bo­del­nings­för­rät­ta­re. Då skic­kar du en an­sö­kan till tings­rät­ten och bi­fo­gar ditt eget eller bådas per­son­be­vis. Bo­del­nings­för­rät­ta­ren kan göra en tvångs­bo­del­ning om ni inte kommer över­ens. En fram­tving­ad bo­del­ning kan över­kla­gas i dom­stol.
  • Göra en en­skild an­sö­kan om skils­mäs­sa och sam­ti­di­gt begära bo­del­ning. Det är främst ak­tu­ellt om den andre maken vägrar skils­mäs­sa eller inte är villig att kom­mu­ni­ce­ra.
  • Begära bo­del­ning i sam­band med ett på­gåen­de dom­stol­sä­ren­de som berör skils­mäs­san.

Om den ene begär bo­del­ning är den andre skyl­dig att med­ver­ka. Annars kan det fak­tiskt leda till allt ifrån vite till dom­stolstrots, be­ro­en­de på om­stän­dig­he­ter­na då be­gä­ran lämnas in.

👉 Läs mer: Vad kostar en bo­del­nings­för­rät­ta­re?

Ex­em­pel: Bo­del­ning och make svarar inte

Anna har under flera år inte haft någon kon­takt med sin make Erik. Han svarar inte och visar inget in­tres­se att skilja sig. Därför skaf­far hon sär­lev­nads­in­tyg och an­sö­ker en­skilt om skils­mäs­sa. Hon anger även att bo­del­ning ska ske. När ären­det be­hand­las så kommer dom­sto­len att vidta åt­gär­der för att bo­del­ning ska ge­nom­föras.

Ex­em­pel: Bo­del­ning trots att make vägrar

Jonne och Anette går igenom en pro­ble­ma­tisk skils­mäs­sa. Även om de är över­ens om att skilja sig så vägrar Anette sam­ar­be­ta när det kommer till att dela upp egen­do­men. Jonne an­sö­ker därför hos tings­rät­ten om bo­del­nings­för­rät­ta­re.

I an­sö­kan kan han även ge för­slag på vem han vill att det ska bli. Om inte utser bo­del­nings­för­rät­ta­ren av tings­rät­ten. Bo­del­nings­för­rät­ta­ren kommer att ordna en tvångs­bo­del­ning om Anette fort­sät­ter att vägra.

Läs mer: Vad kostar en skils­mäs­sa och allt om skils­mäs­sa

Bo­del­ning vid döds­fall i äk­ten­skap

Hur går då en bo­del­ning till vid döds­fall? Skill­na­den på bo­del­ning vid skils­mäs­sa och döds­fall hand­lar främst om att det vid döds­fall även ska upp­rät­tas en boupp­teck­ning. Det beror på att det utöver ef­ter­le­van­de maka eller make även kan finnas andra döds­bo­de­lä­ga­re. Vid döds­fall ska en boupp­teck­ning ske inom tre må­na­der och därmed också bo­del­ning.

Om den av­lid­ne har ett tes­ta­men­te eller om det finns sär­kull­barn så kan det in­ne­bä­ra att viss egen­dom ska för­de­las direkt. Annan egen­dom över­går till ef­ter­le­van­de part med vad som brukar kallas för fri för­fo­gan­de­rätt. Det in­ne­bär att per­so­nen i fråga får an­vän­da egen­do­men oav­sett ge­men­sam­ma barns fram­ti­da rätt till arv.

Läs mer: Skils­mäs­sa och barn

Försök att komma över­ens även om det är svårt

Vid döds­fall så måste alltså bo­del­ning ske skynd­samt, men vid skils­mäs­sa finns ingen tids­gräns. Trots det är det alltid en bra idé att ge­men­samt och så snart som möj­li­gt sam­ar­be­ta för att allt ska löpa på så smi­di­gt som möj­li­gt.

Är ni oense är det bästa att ändå i första hand själva för­sö­ka hitta en lös­ning. Det finns ändå ingen möj­lig­het att vägra bo­del­ning. Ef­ter­som du aldrig kan veta vilka beslut en bo­del­nings­för­rät­ta­re eller dom­stol kommer att ta är det verk­li­gen bättre att själva för­sö­ka komma över­ens.

Att mot­ver­ka en bo­del­ning leder förr eller senare till tvångs­bo­del­ning eller en dom­stols­pro­cess. Den som vägrar sam­ar­be­ta kan få ett vi­tes­före­läg­gan­de.

Läs mer: Hur en vård­nads­tvist går till

Bo­del­ning online med Aatos

Med Aatos kan du göra en bo­del­ning snabbt och enkelt. Tjäns­ten guidar dig genom bo­del­nings olika steg.

Det kostar 1690 kronor. Du är väl­kom­men att ställa frågor till en jurist i chat­ten eller mail utan extra kost­nad.

Smidigare juridik, online och enkelt!