Jämk­ning av tes­ta­men­te

Kvinna som funderar i solnedgång
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-04-13 ● 4 minuter
Dela artikeln
Jämk­ning av tes­ta­men­te in­ne­bär att ju­ste­ra det så att en bröstar­vinge får rätt till sin lag­lott. Här reder vi ut vad jämk­ning be­ty­der, vilka tids­grän­ser som finns och vem som kan göra en jämk­nings­ta­lan.

Jämk­ning är ett gam­malt svenskt ut­tryck som be­ty­der att jämna ut eller släta till. Inom ju­ri­di­ken så in­ne­bär det att ju­ste­ra en si­tu­a­tion så att re­sul­ta­tet blir mer la­gen­ligt. Vad en jämk­ning fak­tiskt leder till skil­jer sig där­e­mot åt mellan olika rätts­om­rå­den.

Skill­nad på att jämka och kland­ra tes­ta­men­te

Det van­li­gas­te är att begära jämk­ning när det har skett en ovän­tad si­tu­a­tion eller då man vill uppnå en för­änd­ring för att få något man fak­tiskt har rätt till. Det är vik­tigt att skilja mellan att jämka och kland­ra tes­ta­men­te eller att väcka en ogil­tig­hets­ta­lan

Vid jämk­ning av tes­ta­men­te så ifrå­ga­sät­ter man inte tes­ta­men­tets gil­tig­het, utan bara att man vill ha en för­änd­ring av tes­ta­men­tet. För just tes­ta­men­te är det dock väl­digt be­grän­sat vad du kan ändra. 

Att kland­ra ett tes­ta­men­te in­ne­bär å andra sidan att få en del eller hela tes­ta­men­tet ogil­tig­hets­för­kla­rat. Du kan ex­em­pel­vis kland­ra ett tes­ta­men­te om du tror att det inte har kommit till på rätt grun­der. Om klan­der blir god­känt gäller istäl­let lagens regler om arv istäl­let för tes­ta­men­tet. 

Läs mer: Vik­tigt med tes­ta­men­te vid arv till min­derå­ri­ga

Bara bröstar­vinge kan göra jämk­ning av tes­ta­men­te

Det är bara en bröstar­vinge som kan göra jämk­ning av tes­ta­men­te. Bröstar­vinge är barn eller barn­barn till den som har gått bort. 

Du kan jämka ett tes­ta­men­te om det är skri­vet på ett sätt som in­ne­bär att du inte får den lag­lott eller det arv som du har rätt till enligt lagen. Det kan också vara ak­tu­ellt om du som bröstar­vinge av andra skäl inte fått din lag­lott inom rimlig tid.

Något som är väl­digt vik­tigt att komma ihåg är att man endast kan begära jämk­ning för sig själv. Därför måste varje en­skild bröstar­vinge göra en egen be­gä­ran om jämk­ning för att inte tappa sin rätt till arvet.

Skriv ett eget ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te på tio mi­nu­ter för 899 kronor. Prova gratis.

Begära jämk­ning av tes­ta­men­te för att få rätt till sin lag­lott

Lag­lott är den del av ett arv som ett barn eller barn­barn till den av­lid­ne har rätt till. Det vill säga den del som enligt lag inte kan tes­ta­men­te­ras bort. Ofta be­skri­ver man det som hälf­ten av arvet. 

Ibland händer det där­e­mot att ett tes­ta­men­te är skri­vet på ett sätt att det hind­rar en bröstar­vinge från att ta del av sin lagstad­ga­de arvs­rätt. An­led­ning­ar­na kan vara många. Ibland beror det på att tes­ta­torn med­ve­tet för­sö­ker för­hind­ra att en bröstar­vinge ska ärva, men det kan även bero på en slar­vig ut­form­ning av tes­ta­men­tet.

Hur som helst finns det ingen laglig väg att hindra en bröstar­vinge från att få sitt rätt­mä­ti­ga arv. Det gäller även arv till sär­kull­barn. Om lag­lot­ten har tes­ta­men­te­rats bort har du som bröstar­vinge alltid rätt att välja att jämka tes­ta­men­tet. 

⚠️ För den som skri­ver tes­ta­men­te själv är det lätt hänt att det blir fel eller att man låter bli att skriva vissa saker i tes­ta­men­tet ef­tersom man tycker att de är själv­kla­ra. Var därför för­sik­tig om du an­vän­der en mall för tes­ta­men­te som inte är an­pas­sad för just dig. 

InsiktHur räknar man ut lag­lot­ten?

Prata med andra ar­ving­ar först

Som första steg bör du alltid in­for­me­ra dom andra ar­ving­ar­na om att du är in­tres­se­rad av din lag­lott. Dom har då skyl­dig­het att se till att du får den del som du har rätt till. 

Om dom inte agerar är nästa steg att skicka en jämk­nings­an­sö­kan till tings­rät­ten. Det kallas också att göra en jämk­nings­ta­lan. Det är då vik­tigt att tyd­lig­gö­ra att det hand­lar om jämk­ning av tes­ta­men­te och att du vill få ut din lag­lott.

Ex­em­pel: Erik gör en jämk­nings­ta­lan hos tings­rät­ten

Erik och hans bror Leif har ny­li­gen mist sin andra för­äl­der. Det visar sig att det finns ett tes­ta­men­te som vill lämna all kvar­lå­ten­skap till Leif. 

Då Erik enligt lagen har rätt till en fjär­dedel av kvar­lå­ten­ska­pen begär han jämk­ning. Ef­tersom Leif inte är in­tres­se­rad av att sam­ar­be­ta an­sö­ker Erik om jämk­ning av tes­ta­men­tet hos tings­rät­ten som ger honom rätt. Leif får ge en fjär­dedel av arvet till Erik.

Du kan för­lo­ra din rätt till arv om du inte jämkar i tid

Du måste begära jämk­ning inom sex må­na­der från att tes­ta­men­tet blev till­gäng­ligt. Om du inte gör det inom den tids­ra­men kan du tappa rätten till din lag­lott. Tiden gäller från den tid­punkt då du fick möj­lig­het att ta del av tes­ta­men­tet.

Vad som gäller för tes­ta­men­te och arv är be­stämt i ärv­da­bal­ken. Kravet att jämk­ning ska ske inom sex må­na­der är ab­so­lut och in­ne­bär att rätten till lag­lott går för­lo­rad om du väntar.

Ex­em­pel: Anna tappar sin rätt till lag­lot­ten

Annas för­äld­rar har skri­vit ett tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion. Dom ville fort­fa­ran­de att Anna skulle få sin lag­lott men glömde att nämna det i tes­ta­men­tet. Anna kommer i kon­takt med tes­ta­men­tet men tänker inte mer på saken. 

Tiden går och efter ett år är hon redo för arvet. Det visar sig att hela arvet redan skänkts bort och att hon har tappat rätten till sin lag­lott.

💡 Ex­emp­let visar på hur flera saker blev fel på grund av att både Anna och hennes för­äld­rar sak­na­de ju­ri­disk insikt. Genom att skriva ditt tes­ta­men­te med en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst får du den ju­ri­dis­ka trygg­he­ten som Annas familj inte hade. 

Du väljer själv om du vill jämka tes­ta­men­te eller inte

Det finns inget som ser till att du au­to­ma­tiskt får det arv som du har rätt till och du be­hö­ver därför själv bevaka dina rät­tig­he­ter. Men bara för att du enligt lag har rätt till något be­hö­ver du inte ta emot eller begära det. 

Du väljer själv om du vill att ett “fel­ak­tigt” tes­ta­men­te ska pas­se­ra eller inte. Kanske kommer arvet till nytta på bättre sätt på det vis som det är tes­ta­men­te­rat.

Fem tips när du ska skriva eget tes­ta­men­te

  1. Ta reda på vem som ärver dig enligt lag innan du skri­ver tes­ta­men­te.
  2. Du ska inte re­gi­stre­ra tes­ta­men­te. Det in­ne­bär att du själv har ansvar för att det blir rätt. Du kan ex­em­pel­vis an­vän­da en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.
  3. Se till att du tryg­gar den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning i tes­ta­men­tet.
  4. Om ni vill ärva varand­ra kan ni skriva in­bör­des tes­ta­men­te.
  5. Två vitt­nen måste be­vitt­na tes­ta­men­te.