Jämk­ning av tes­ta­men­te

Kvinna som funderar i solnedgång
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-04-13 ● 4 minuter
Dela artikeln
Jämk­ning av tes­ta­men­te in­ne­bär att juste­ra det så att en bröstar­vinge får rätt till sin lag­lott. Här reder vi ut vad jämk­ning be­ty­der, vilka tids­grän­ser som finns och vem som kan göra en jämk­nings­ta­lan.

Jämk­ning är ett gam­malt svenskt ut­tryck som be­ty­der att jämna ut eller släta till. Inom ju­ri­di­ken så in­ne­bär det att juste­ra en si­tu­a­tion så att re­sul­ta­tet blir mer la­gen­li­gt. Vad en jämk­ning fak­tiskt leder till skil­jer sig där­e­mot åt mellan olika rätts­om­rå­den.

Skill­nad på att jämka och kland­ra tes­ta­men­te

Det van­li­gas­te är att begära jämk­ning när det har skett en ovän­tad si­tu­a­tion eller då man vill uppnå en för­änd­ring för att få något man fak­tiskt har rätt till. Det är vik­ti­gt att skilja mellan att jämka och kland­ra tes­ta­men­te eller att väcka en ogil­tig­hets­ta­lan.

Vid jämk­ning av tes­ta­men­te så ifrå­ga­sät­ter man inte tes­ta­men­tets gil­tig­het, utan bara att man vill ha en för­änd­ring av tes­ta­men­tet. För just tes­ta­men­te är det dock väl­di­gt be­grän­sat vad du kan ändra.

Att kland­ra ett tes­ta­men­te in­ne­bär å andra sidan att få en del eller hela tes­ta­men­tet ogil­tig­hets­för­kla­rat. Du kan ex­em­pel­vis kland­ra ett tes­ta­men­te om du tror att det inte har kommit till på rätt grun­der. Om klan­der blir god­känt gäller istäl­let lagens regler om arv istäl­let för tes­ta­men­tet.

Läs mer: Vik­ti­gt med tes­ta­men­te vid arv till min­derå­ri­ga

Bara bröstar­vinge kan göra jämk­ning av tes­ta­men­te

Det är bara en bröstar­vinge som kan göra jämk­ning av tes­ta­men­te. Bröstar­vinge är barn eller barn­barn till den som har gått bort.

Du kan jämka ett tes­ta­men­te om det är skri­vet på ett sätt som in­ne­bär att du inte får den lag­lott eller det arv som du har rätt till enligt lagen. Det kan också vara ak­tu­ellt om du som bröstar­vinge av andra skäl inte fått din lag­lott inom rimlig tid.

Något som är väl­di­gt vik­ti­gt att komma ihåg är att man endast kan begära jämk­ning för sig själv. Därför måste varje en­skild bröstar­vinge göra en egen be­gä­ran om jämk­ning för att inte tappa sin rätt till arvet.

Skriv ett eget ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te på tio mi­nu­ter. Prova gratis.

Begära jämk­ning av tes­ta­men­te för att få rätt till sin lag­lott

Lag­lott är den del av ett arv som ett barn eller barn­barn till den av­lid­ne har rätt till. Det vill säga den del som enligt lag inte kan tes­ta­men­te­ras bort. Ofta be­skri­ver man det som hälf­ten av arvet.

Ibland händer det där­e­mot att ett tes­ta­men­te är skri­vet på ett sätt att det hindrar en bröstar­vinge från att ta del av sin lagstad­ga­de arvs­rätt. An­led­ning­ar­na kan vara många. Ibland beror det på att tes­ta­torn med­ve­tet för­sö­ker för­hind­ra att en bröstar­vinge ska ärva, men det kan även bero på en slar­vig ut­form­ning av tes­ta­men­tet.

Hur som helst finns det ingen laglig väg att hindra en bröstar­vinge från att få sitt rätt­mä­ti­ga arv. Det gäller även arv till sär­kull­barn. Om lag­lot­ten har tes­ta­men­te­ra­ts bort har du som bröstar­vinge alltid rätt att välja att jämka tes­ta­men­tet.

⚠️ För den som skri­ver tes­ta­men­te själv är det lätt hänt att det blir fel eller att man låter bli att skriva vissa saker i tes­ta­men­tet ef­ter­som man tycker att de är själv­kla­ra. Var därför för­sik­tig om du an­vän­der en mall för tes­ta­men­te som inte är an­pas­sad för just dig.

InsiktHur räknar man ut lag­lot­ten?

Prata med andra ar­ving­ar först

Som första steg bör du alltid in­for­me­ra dom andra ar­ving­ar­na om att du är in­tres­se­rad av din lag­lott. Dom har då skyl­dig­het att se till att du får den del som du har rätt till.

Om dom inte agerar är nästa steg att skicka en jämk­nings­an­sö­kan till tings­rät­ten. Det kallas också att göra en jämk­nings­ta­lan. Det är då vik­ti­gt att tyd­lig­gö­ra att det hand­lar om jämk­ning av tes­ta­men­te och att du vill få ut din lag­lott.

Ex­em­pel: Erik gör en jämk­nings­ta­lan hos tings­rät­ten

Erik och hans bror Leif har ny­li­gen mist sin andra för­äl­der. Det visar sig att det finns ett tes­ta­men­te som vill lämna all kvar­lå­ten­skap till Leif.

Då Erik enligt lagen har rätt till en fjär­de­del av kvar­lå­ten­ska­pen begär han jämk­ning. Ef­ter­som Leif inte är in­tres­se­rad av att sam­ar­be­ta an­sö­ker Erik om jämk­ning av tes­ta­men­tet hos tings­rät­ten som ger honom rätt. Leif får ge en fjär­de­del av arvet till Erik.

Du kan för­lo­ra din rätt till arv om du inte jämkar i tid

Du måste begära jämk­ning inom sex må­na­der från att tes­ta­men­tet blev till­gäng­li­gt. Om du inte gör det inom den tids­ra­men kan du tappa rätten till din lag­lott. Tiden gäller från den tid­punkt då du fick möj­lig­het att ta del av tes­ta­men­tet.

Vad som gäller för tes­ta­men­te och arv är be­stämt i ärv­da­bal­ken. Kravet att jämk­ning ska ske inom sex må­na­der är ab­so­lut och in­ne­bär att rätten till lag­lott går för­lo­rad om du väntar.

Ex­em­pel: Anna tappar sin rätt till lag­lot­ten

Annas för­äld­rar har skri­vit ett tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion. Dom ville fort­fa­ran­de att Anna skulle få sin lag­lott men glömde att nämna det i tes­ta­men­tet. Anna kommer i kon­takt med tes­ta­men­tet men tänker inte mer på saken.

Tiden går och efter ett år är hon redo för arvet. Det visar sig att hela arvet redan skänk­ts bort och att hon har tappat rätten till sin lag­lott.

💡 Ex­emp­let visar på hur flera saker blev fel på grund av att både Anna och hennes för­äld­rar sak­na­de ju­ri­disk insikt. Genom att skriva ditt tes­ta­men­te med en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst får du den ju­ri­dis­ka trygg­he­ten som Annas familj inte hade.

Du väljer själv om du vill jämka tes­ta­men­te eller inte

Det finns inget som ser till att du au­to­ma­tiskt får det arv som du har rätt till och du be­hö­ver därför själv bevaka dina rät­tig­he­ter. Men bara för att du enligt lag har rätt till något be­hö­ver du inte ta emot eller begära det.

Du väljer själv om du vill att ett “fel­ak­ti­gt” tes­ta­men­te ska pas­se­ra eller inte. Kanske kommer arvet till nytta på bättre sätt på det vis som det är tes­ta­men­te­rat.

Fem tips när du ska skriva eget tes­ta­men­te

  1. Ta reda på vem som ärver dig enligt lag innan du skri­ver tes­ta­men­te.
  2. Du ska inte re­gi­stre­ra tes­ta­men­te. Det in­ne­bär att du själv har ansvar för att det blir rätt. Du kan ex­em­pel­vis an­vän­da en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.
  3. Se till att du tryg­gar den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning i tes­ta­men­tet.
  4. Om ni vill ärva varand­ra kan ni skriva in­bör­des tes­ta­men­te.
  5. Två vitt­nen måste be­vitt­na tes­ta­men­te.

💡Skapa tes­ta­men­te online hos Aatos! Tjäns­ten kart­läg­ger din si­tu­a­tion genom att ställa enkla frågor och be­rät­tar sedan vem som ärver dig om du inte har ett tes­ta­men­te. Tes­ta­men­tet kan direkt laddas ner och du får sedan klara an­vis­ning­ar för vem som ska skriva under och hur.

Smidigare juridik, online och enkelt!