Ändra tes­ta­men­te

Droppar på vattenyta
A photo of Andrea
Andrea
2023-06-27 ● 3 minuter
Dela artikeln
Ett tes­ta­men­te bör vara ett le­van­de do­ku­ment. I takt med att familj och andra för­ut­sätt­ning­ar för­änd­ras i livet är det bra att re­gel­bun­det se över det. Här tittar vi på vad som gäller för att ändra tes­ta­men­te.

Nästan alla skulle kunna ha nytta av ett tes­ta­men­te. Då det inte går att sia om fram­ti­den är det bra att upp­rät­ta det så tidigt som möj­li­gt.

Vid stora livs­hän­del­ser eller för­änd­ring­ar kan det finnas behov av att ändra på sitt tes­ta­men­te. Det kan vara för att du byter livspart­ner, får barn, bonus­barn, köper eller säljer hus och mycket mer. Ta därför som vana att se över ditt tes­ta­men­te med jämna mel­lan­rum.

Det finns en del vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te. Det är vik­ti­gt att en änd­ring går rätt till för att gälla eller inte komma i kon­flikt med det gamla tes­ta­men­tet.

Olika sor­ters tes­ta­men­te

Det finns olika typer av tes­ta­men­te, vilket också på­ver­kar vad som gäller om du vill göra en änd­ring. Låt oss börja med att för­kla­ra skill­na­den.

Ett en­skilt tes­ta­men­te är upp­rät­tat av en person för att han­te­ra sina egna egen­do­mar. Det är oftast en­skilt tes­ta­men­te som man menar när man pratar om tes­ta­men­te. Detta är också det van­li­gas­te.

Ett in­bör­des tes­ta­men­te är upp­rät­tat mellan två per­so­ner som vill ge varand­ra öm­se­si­dig rätt till varand­ras arv. Alltså att man vill ärva varand­ra obe­ro­en­de vem som går bort först.

Ett in­bör­des tes­ta­men­te är ofta skri­vet mellan makar med sär­kull­barn som vill sä­ker­stäl­la att de ärver av varand­ra om någon av dem går bort. Som regel ärver makar av varand­ra, men bara om de har ge­men­sam­ma barn eller inga barn.

Det är också ett van­li­gt tes­ta­men­te för sambor, som annars inte har ju­ri­disk rätt att ärva varand­ra.

💡 Om du har barn och skri­ver tes­ta­men­te måste du ta hänsyn till bar­nens rätt till lag­lott. Läs mer om hur du räknar ut lag­lot­ten.

Kom igång med tes­ta­men­te online. Klicka 'börja'!

Olika sätt att ändra tes­ta­men­te på

Olika sätt att ändra tes­ta­men­te är:

  • Att ändra i det be­fint­li­ga tes­ta­men­tet.
  • Upp­rät­ta ett till tes­ta­men­te som kom­plet­te­rar det be­fint­li­ga.
  • Upp­rät­ta ett helt nytt tes­ta­men­te.

Läs mer: Tillägg i tes­ta­men­te

Upp­rät­ta alltid ett nytt tes­ta­men­te om du vill ändra något

Aatos re­kom­men­de­rar att du alltid vid änd­ring upp­rät­tar ett nytt tes­ta­men­te. Det är för att det lätt kan bli för­vir­ran­de om du stry­ker eller skri­ver om i tes­ta­men­tet som du redan har har.

Om du väljer att upp­rät­ta ett andra tes­ta­men­te för att kom­plet­te­ra det första kan det också bli rörigt. Dess­utom är det lätt hänt att do­ku­men­ten in­ne­hål­ler mot­stri­di­ga upp­gif­ter.

Det är inte ovan­li­gt att vilja ändra i ett tes­ta­men­te flera gånger och då kan det sluta med att du har flera olika do­ku­ment som ska utgöra ett tes­ta­men­te. Det gör in­ne­hål­let mindre tyd­li­gt och ef­ter­le­van­de kanske tolkar det på olika sätt. Ut­fal­let kanske inte heller blir som du tänkt eller kanske or­sa­ker oklar­he­ten kon­flikt kring arvet.

Därför re­kom­men­de­rar vi på Aatos att alltid göra ett nytt tes­ta­men­te om du vill ändra något.

⚠️ Kom ihåg att om du upp­rät­tar ett nytt tes­ta­men­te bör det gamla tes­ta­men­tet alltid för­stö­ras! Annars kan det uppstå för­vir­ring om vilket som är det rätta tes­ta­men­tet.

Ändra en­skilt tes­ta­men­te

Be­ro­en­de på vilken typ av tes­ta­men­te det hand­lar om finns det olika saker att tänka på. Om du vill ändra i ett en­skilt tes­ta­men­te gäller samma form­krav som när du upp­rät­ta­de det. Det vill säga att det ska vara i skrift och sig­ne­rat av tes­ta­tor och två vitt­nen.

Du be­hö­ver inte med­de­la någon eller be om lov för att ändra ett en­skilt tes­ta­men­te. Det är du som själv be­stäm­mer över ditt arv!

👉 Glöm inte att be­vitt­na tes­ta­men­te. Annars blir det inte gil­ti­gt. Tänk också på att för­va­ra ditt tes­ta­men­te på ett säkert ställe.

Ändra in­bör­des tes­ta­men­te

Till att börja med gäller här samma form­krav som vid upp­rät­tan­de av in­bör­des tes­ta­men­te. Ef­ter­som detta är ett ge­men­samt tes­ta­men­te är det lämp­li­gt att också göra änd­ring­ar ge­men­samt.

Ju­ri­diskt går det att se in­bör­des tes­ta­men­te som att det bestod av två olika tes­ta­men­ten. Man kan se det som att det in­bör­des tes­ta­men­tet består av två tes­ta­men­ten skri­vet i ett do­ku­ment. Därför finns det egent­li­gen inga hinder för en make att ändra eller åter­kal­la sin egen del av tes­ta­men­tet.

En make kan där­e­mot inte ändra hur den andre maken gör med sin kvar­lå­ten­skap.

Går ej att för­säm­ra vill­ko­ren för den andre

Det finns också en regel som säger att om en änd­ring "vä­sent­li­gen rubbat för­ut­sätt­ning­ar­na" så för­lo­rar även den andre maken arvet.

Det in­ne­bär att om något ändras som var en för­ut­sätt­ning för att den första maken skulle upp­rät­ta ett in­bör­des tes­ta­men­te, för­lo­rar även den andre maken arvet.

Låt oss till ex­em­pel säga att make A skri­ver bort make B som arv­ta­ga­re utan dennes vet­skap. Då är det inte skä­li­gt att heller make A ska ärva make B.

Läs också om arvs­ord­ning och tes­ta­men­te gratis mall

Vad gör man med in­bör­des tes­ta­men­te vid se­pa­ra­tion?

In­bör­des tes­ta­men­te mellan två makar eller sambor gäller i regel inte efter skils­mäs­sa eller se­pa­ra­tion. För tyd­lig­he­tens skull kan det ändå vara bra att för­stö­ra tes­ta­men­tet när det inte längre är ak­tu­ellt.

💡 Det är därför vik­ti­gt att med jämna mel­lan­rum se över tes­ta­men­tet och andra ju­ri­dis­ka do­ku­ment så som ex­em­pel­vis fram­tids­full­makt.

Insikt: Trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning vid döds­fall

Gör tes­ta­men­te på tio mi­nu­ter

Med Aatos on­li­ne­tjänst för tes­ta­men­te kan du enkelt skapa ett eget och helt an­pas­sat tes­ta­men­te. Det är snabbt, enkelt och blir ju­ri­diskt kor­rekt. Dess­utom an­pas­sar tjäns­ten tes­ta­men­tet för just din si­tu­a­tion! För 699 kr får ni även råd­giv­ning och hem­le­ve­rans.

Smidigare juridik, online och enkelt!